Hotărârea nr. 81/2017

Hotãrârea nr. 81 privind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinaţie teren din Zonă tehnico-edilitare şi culturi agricole, plantaţie de protecţie în Zonă unităţi industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Staţie de tratare mecano-biologică Ploieşti din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 81


privind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian Florin, a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Arhitectului Șef, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Județean Prahova, prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal -“Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DNIA - Centura de Est, Ploiești',

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 ” Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 31.03.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 547/21.12.2011;

în baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă extinderea valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DN1A -Centura de Est, Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 547/21.12.2011. Terenul care face obiectul P.U.Z. se află în intravilan și este proprietatea Municipiului Ploiești, transmis în administrarea Consiliului Județean Prahova conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 308/2009 și Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 233/2010, având suprafața de 70.000 mp.

ART.2 Planul Urbanistic Zonal prevăzut la art.l, va fi valabil până la aprobarea Actualizării Planului Urbanistic General al municipiul Ploiești și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2017


Pre:               lință,

Georg           ae Botez
3ă Secretar, a Măntoiu


ROMÂNIA                                   SE APROBĂ

JUDEȚUL PRAHOVA                              PRIM


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ ADRIAN F

RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Z0.11 a1,U “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi âgf^t;

plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare”

ACXAAVCXyAV/ UV p/A LV> V/ yX</ ±JLJL Z_^k7AALX LXAAALLX^A 11AVA LIO LA A LX A W kX </ kj Z_» A LAXA Vz     \\5

(Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectu' management integrat al deșeurilor în județul Prahova)


Beneficiar : CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Planul Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DN1A - Centura de Est, Ploiești a fost aprobat prin H.C.L. Ploiești nr. 547/21.12.2011, și a avut termen de valabilitate 5 ani. Acest termen a expirat în data de 21.12.2016.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate a Municipiului Ploiești, transmis în administrarea Consiliului Județean Prahova conform H.C.L. Ploiești nr.308/2009 și H.C.J. Prahova nr.233/2010, având suprafața de 70.000 mp.

Din motive de ordin financiar și tehnic, obiectivul de investiții care a generat P.U.Z. nu a putut fi realizat până la ora actuală.

în cazul de față, în mod particular, obiectivul principal al P.U.Z. a fost schimbarea funcțiunii prevăzute în P.U.G., astfel încât să permită realizarea investiției de interes public (obiectiv secundar P.U.Z.). în condițiile legislației actuale, în cazul în care beneficiarul ar fi solicitat emiterea certificatului de urbanism în scopul autorizării execuției lucrărilor de construcții, în timpul perioadei de valabilitate a documentației de urbanism aprobate, valabilitatea prevederilor acesteia s-ar fi extins de drept pentru investiția în cauză, până la finalizarea lucrărilor autorizate. Având în vedere faptul că nu s-a solicitat certificatul de urbanism până la expirarea termenului de valabilitate a documentației P.U.Z., aceasta se extinde prin hotărâre a Consiliului Local.

în sensul celor de mai sus, supunem avizării proiectul de hotărâre privind extinderea valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DN1A — Centura de Est, Ploiești.

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERȚIA


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Zonal

“Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova)

Beneficiar : CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Prin cererea Consiliului Județean Prahova, înregistrată la Primăria municipiului Ploiești (Direcția Generală de Dezvoltare Urbană), s-a solicitat aprobarea extinderea valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DN1A - Centura de Est, Ploiești.

Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat prin H.C.L. Ploiești nr. și a avut termen de valabilitate până la data de 21.12.2016.

Raportul Arhitectului Șef a fundamentat legalitatea și oportumitatea demersului de extindere a valabilității documentației de urbanism.

în urma analizei conformității documentelor puse la dispoziție și ținând cont de interesul public al proiectului, supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești extinderea valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare’’ (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova), Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DN1A — Centura de Est, Ploiești, până la aprobarea Actualizării

P.U.G. municipiul Ploiești si a R.L.U. aferent.COMISIA DE URBANISM,

George Sorin Niculae BO

Ștefan DĂNESCU____c

Robert Ionuț VÎSCAN

Marius Nicolae MATEES^U-

Sorin VĂDUVA________

Iulian BOLOCAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


—'••• 4*

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE UkfîA^sfl^? REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHlîtCTUR^

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare ” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova)Dl AKl IIDDAkllCTl 7HklAI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE jREN DIN ZONA:

PLAN UKdAIMIO I £UNALȚEa -TEHNICO EDILITARE SI CULTURI AGRICOLE ,Ppr-PLANTATII DE PROTECȚIE
Judelui PRAHOVA

Teritoriu Ajmini.Un.livt PLOIEȘTI

Adrcu imobil: Ploiwti TI 3 A 2ÎO - inizwiUn

Proprietar» MUNICIPIUL PLOIEȘTI Administra CONStUUL JUOI-TEAN PRAHOVA

Imobilul *re număr cadelral IOKI47 ii «te irrcris in CF 67125 a UAT Pkricsli

SKta'TOOJOCfrF

S mnunl *7DOOOCOrițj


supr. teren =70 OOQm.p.


_

Humor cadastral 7906


BILANȚ TERITORIAL

Zona funcționala

Suprafața

%

1

Construcții + platforme carosabil si pietonale, parcari                  i

49 000,00

70,00

2

Tehnico-edilitare

2100,00

3,00

3

Spatii verzi

18 900,00

27,00

TOTAL

70 000,00

100,00


:     13,00

! 10,00


10.25

Oom, pLMcadminEdf^ dcCNADR

II

7.60 i

s

3,

15

2,0


IN ZONA

Id - UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE

IN VEDEREA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI:

STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA PLOIEȘTI

din cadrul proiectului:

„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA " MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Tarla 13 , Parcela A210


Limita zona studiata

Limita intravilan

Limita amplasamentul studiat teren intravilan arabil ,in proprietatea Primăriei Ploiești .in administrarea Consiliul Județean Prahova

Suprafața totala=70 000 m.p.Tarta13, Parcela A 210 C.F.nr.67125 UAT PLOIEȘTI ;N.C.1O6O47

Încheiere O.C.P.I. nr.57061 din 06.10,2010 .extras de carte funciara- nov.2011


SCARA 1:2000R U E R G B L A E N Ml E S NT T I A C RE /


AAAr Regim de aliniere propus -Limita zonei drumului conform aviz de prindpiu C.N AO.N.R.- Direcția regionala de drumuri si poduri ______ București 30m. fata de limita carosabilului I^^SI Zona edificabila a amplasamentului


SPECIFICAI

NUME

Sd proiect

Ing. V, tXMntrraoj


_


Datai oct 2011

11 ~ .> ■                   J

05-2Q6/2U1

PLAN URBANISTIC ZONAJ41 SCHIMBARE OEOESitH^TIETERE^DIH.âjțlfe I TEa nTHNICq.EDItJwFSLtih-TtJBrAttRWOLHI Pp r (PLANTAȚIEbEPROTMTlE) IN ZONA?     ' ,

Id (UNITATI INDDMRlAresri^PaziTARE)    .S

In vwlerea constnifî%a61«Ă^JUfc--—

STATE DE TRATARE                PLOIESTr*

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Tar@l%^c«la A2tQ.wÎT!y*'

REGLEMENTARE URBANISTICE

Haiwanr.>

![ o 5

-0-

■ PROFIL

2-2


, 3,

15,


c^uuAțușmâj țutMowrL’ ~

PLAN UMANISTIC ZONALA, SCKHBJUE C€ DESfNțATlț TCR^i Mt ZONA: TEa (TEHNICO - EMjrXptS CVLTW AGfflCDLET PprpUMUTlEOCPfW^fî'țNZC^-''-^ i ] Id (UMTATl WDUSTRIAlâ SWCraaTAREJ

PrwatfJiA

5/ionj r

STATE CE TRATARE bECANOOlQlOGlCA MUWCIRUt, H.OCSTK Tarta!) Navala A210.M&IM1A

FAM

PLAN POSIBILITATE DE MOBILARE

FVrarv.

6MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244/513829


A VIZ

Nr. 006 DIN ORI 2.201/

Lucrare:

PLAN URBANISTIC ZONAL.

„Schimbare destinație teren din zonă TEa —zonă tehnico-edilitare și culturi agricole și Ppr — plantație de protecție în Id — unități

,O

industriale/depozitare”

Obiectiv secundar : construire obiectiv „ Stație de tratare mecano-biologică Ploiești”din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”

Amplasament:

Tarla 13, Parcela A210, șoseaua DNIA - Centura de Est, Ploiești

Inițiator:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Elaborator :

S.C ETOS CONSTR: S RL.

șef proiect urbanism : arh, Mihai RADULESCU

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu cauzele solicitate prin certificatele de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propun:

  • > zona studiată : St = 70.000,00mp

  • > delimitarea zonei studiate :

o S - DN1A - Centura de Est

o E - municipiul Ploiești

o V- municipiul Ploiești

o N- municipiul Ploiești, S.C. Dalas OH S.R.L.

  • > constituire subU.T.R. - E 7i

  • > destinația funcțională propusă pentru zona studiată :

o Id- zonă unități industriale și depozitare

  • > regim de înălțime : P \ IE cu Hmax coamă - 7, OOm

  • > regim de aliniere : 30,00ml față de limita carosabilului DN1A -conform aviz C.N.A.D.N.R.

accesul se va realiza din drumul de exploatare existent, De, intersecție în „ T” cu amenajarea benzilor suplimentare (accelerare, decelerare, stocaj)


retragere față de împrejmuire pe laturile de nord, vest, indici de ocupare a terenului:

o P.O.T.- 70,00%

o C.U.T-1,40

spații plantate -27,00%

locurile de parcare se vor asigura în incinta proprie

în urma ședinței din data de 25.11.2011 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentațietehnică de urbanism s-a acordat: AVIZ FAVORABIL.

în perioada 18.11 - 03.12,2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:


în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL „Schimbare destinație teren din zonă TEa - zonă tehnico-edilitare și culturi agricole și Ppr -plantație de protecție în Id - unități industriale/depozitare” având, ca obiectiv Qsecundar: construire obiectiv „Stație de tratare mecano-biologică Ploiești”din cadrul proiectului „ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova ”,

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU