Hotărârea nr. 80/2017

Hotãrârea nr. 80 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Parcare”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 80


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești -Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție “Parcare

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2017;

In temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea studiul de fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.EXPUNERE DE MOTIVE


La proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE”

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii Municipiului Ploiești și cei din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de un număr de aproximativ 250 000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Având în vedere că actuala parcare se dovedește, pe an ce trece, insuficientă pentru numărul mare de autoturisme și din dorința de creștere a confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către acești se impune necesitatea extinderii și modernizării spațiilor de parcare existente crearea unor noi locuri de parcare pe o suprafață de 6037 mp.

Lucrările de extindere urmăresc să respecte următoarele principii:

 • - amenajarea structurii rutiere la paramentrii tehnici corespunzători, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;

 • - realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile locale.

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, propun spre aprobare studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, propun spre aprobare indicatorii tehnico economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Parcare”.


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Parcare”

Investiția “Parcare” este impusă de mărirea gradului de comfort pentru numărul tot mai mare de vizitatori ai Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul I care pe lângă costul de execuție mai scăzut, prezintă avantajul unor termene de realizare reduse datorită faptului că materialele există pe plan local și întreținerea se poate realiza cu implicarea unui personal redus.

La vederea în plan parcarea se va amenaja pe o suprafața de 6037 mp;

La vederea în plan longitudinal s-a urmărit proiectarea unor declivități astfel încât descărcarea apelor să se facă cât mai repede, apele pluviale să rămână un timp cât mai scurt pe suprafața carosabilă pentru a nu avea repecursiuni negative asupra siguranței circulației și calității structurii rutiere.

Profil transversal tip:

 • - număr locuri de parcare autoturisme - 209 locuri;

 • - dimensiune loc de parcare autoturism - 2.20 x 4.80m;

Locurile de parcare vor fi așezate în „spic” la 45 grade.

Realizarea lucrărilor au în vedere următoarele etape:

 • -  realizarea săpăturii mecanizate pănă la cota de fundare;

 • -  realizarea rigolelor carosabile;

 • -  realizarea stratului de nisip 7 cm;

 • -  realizarea stratului de balast cu o grosime de 15 cm;

 • -  realizarea stratului de balast stabilizat în grosime de 15 cm;

 • -  realizarea stratului de uzură din beton asfaltic BA 16 RUL 50/70;

Pantele în profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cât mai bună scurgere a apelor pluviale către rigole.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Caracterul de urgență al aprobării studiului de fezabilitate și a indicatorijpr tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Parcare” este dat de prevederii^


Legii 273/2006 art. 45 “(1) Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli'asimilate \ investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor assimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate ”

Valoarea investiției este de 1 516 474 lei (cu TVA).

Documentația a fost elaborată de S.C. DINENG DEV S.R.L. are avizul CTEAdministrația Parcului Memorial Constantin Stere

Vizat,


Primăria Municipiului Plo

Direcția Economică,

Director Executiv:

Direcția Administrație Publică
Serv. Financiar Contabil

Tătaru Liliana


Juridic Contencios, Achiziții Publice, ContracteBiroul Achiziții Publice Contracte Investiții Manea Răzvan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTARAI

DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE 5

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind aprobarea privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Parcare”


" Devii general

..... PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Wră TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii curo

mii lei

mii Iei

mii curo

0

1

2.....

3

4

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.750

0.164

0.1’43

0.893

0.196

1.3

Amenajări pentni protecția mediului ți aducerea la starea inițială

5.688

1.246

1.081

6.769

1.483

TOTAL CAPITOLUL 1

6.438

1.410

1.223

7.661

1.679

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

11.877

2.603

2.257

14.134

3.097

3.2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri ți utilități

25.000

5.478

4.750

29.750

6.521

3.3

Proiectare și inginerie

18.500

4.054

3.515

22.015

4.825

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

18.813

4.123

3.574

22.387

4.906

3.5

Consultanță

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

3.6

Asistență tehnică

15.590

3.416

2.962

18.552

4.066

TOTAL CAPITOLUL 3

96.930

21.241

18.417

115347

25280

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj ți echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.178

6,833

5.924

37.102

8.130

5.1.1

Lucrări de construcții fi instalații aferente organizării de șantier

25.982

5.694

4.937

30.919

6.775

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.196

1.139

0.987

6.183

1.355

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.431

2.506

0.000

11.431

2.506

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute (8% din 1.2+13+2+3+4)

90.898

19.919

17.271

108.169

23.704

TOTAL CAPITOLUL 5

133.507

29.258

23.195

156.702

34340

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste ți predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1276.172

279.655

240.303

1516.474

332318

DIN CARE C+M

1065.279

233.440

202.405

1267.683

277.794
7. Principalii Indicatori Tehnico - Economici ai investiției


Indicatori tehnico - economici varianta 1

Nr. crt.

Denumire indicator

Indicator tehnic

I năte^r^ci^oFnic

1

Terasamente parcare

Terasamente - 2.958 mc.

88T4OÎei

2

Terasamente acostamente

Terasamente - 745 mc.

22.350 lei

3

Terasamente santuri/rigole

Terasamente - 715 mc.

21.450 lei

4

Construcții parcare

Construcții - 5726 mp.

647.412 lei

5

Construcții acostamente

Construcții -173 mc.

18.690 lei

6

Construcții santuri/rigole

Rigola carosabila - 460 m. Sânt trapezoidal - 29 m.

201.849 lei

7

Siguranța circulației

Marcaje rutiere longitudinal - 0,42 km.

Marcaje rutiere transversal -305mp. Indicatoare rutiere - 13 buc.

17.057 lei


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE
AVIZ

Nr.8/30.03.2017

Denumire proiect: SF «PARCARE»

Proiectant - SC DINENG DEVSRL

Beneficiar - ADMINISTRA TIA PARCUL UI MEMORIAL

CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție impotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Pentru realizarea parcării au fost analizate doua soluții constructive.

Valoarea investiției:

Soluția I- C+M= 1.065.279 lei

Soluția II - C+M = 1.144.891 lei

Din cele doua soluții analizate a fost stabilita pentru realizarea investiției Soluția I.

Se propune aviz favorabil, condiționat de obținerea certificatului de urbanism, obținerea de avize si reglementari juridice.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 30.03.2017 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații


SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITABENEFICIAR: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PROIECTANT: S.C. DINENG DEV S.R.L.

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. FOAIE DE SEMNATURI

 • 3. MEMORIU TEHNIC

 • 4. DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT, SCARA 1 : 500;

 • 2. PROFIL LONGITUDINAL, SCARA 1:100/1:1000;


FOAIE DE CAPĂT
DENUMIREA OBIECTIVULUI :

„PARCARE”

FAZA DE PROIECTARE:         S.F.

BENEFICIAR:                 ADMINISTRAȚIA PARCULUI

MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

AMPLASAMENTUL:           COMUNA BUCOV

PROIECTANT :


S.C. DINENG DEVS.R.L.


Sef proiect: ing. Andrei Dinescu

Colectiv de elaborare:

ing. Andrei Dinescu

ing. Dan Gealep

Nr. proiect: 8883 / 22.11.2016

Proiectant: S.C. DINENG DEV S.R.L.


Studiu de fezabilitate conform Hg 28/2008 Cuprins

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.   Amplasamentul

  • 1.3.   Titularul investiției

  • 1.4.    Beneficiarul investiției

  • 1.5.   Elaboratorul studiului

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ..

  • 2.1.   Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

 • 2.2.   Descrierea investiției

  • 2.2.1.    Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico - economic selectat 3

  • 2.2.2.   Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de


prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)................................... 5

 • □  Scenarii propuse

 • □  Scenariul recomandat de către elaborator

 • □  Avantajele scenariului recomandat

 • 2.3. Date tehnice ale investiției

  • 2.3.1.    Zona si amplasamentul.................................................................................. 6

  • 2.3.2.    Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat.................................. 6

  • 2.3.3.   Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan...................................................................................................... 7

  • 2.3.4.     Studii de teren................................................................................................ 7

 • □  Studii topografice

 • □  Studiu geotehnic

 • □  Alte studii de specialitate necesare

 • 2.3.5.    Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.......................................................... 8

 • 2.3.6.    Situația existenta a utilităților si analiza de consum........................................ 9

 • □  Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovării

 • □  Soluții tehnice de asigurare cu utilitati

 • 2.3.7.    Concluziile evaluării impactului asupra mediului.......................................... 10

 • □  Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu IN EXECUȚIE

  2.4. • 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI.........................................................

  19


  • 3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

 • 4. ANALIZA COST BENEFICIU

  27


  • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei

de referința

 • 4.2.   Analiza opțiunilor

 • 4.3.   Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

financiara: fluxul cumulat, valoarea actuală neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;...............................................Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.   Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economica: valoarea actuală neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

 • 4.5.   Analiza de senzitivitate

 • 4.6.   Analiza de risc

 • 5.  SURSELE DE FINANȚARE

 • 6.  ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

 • 6.1.   Număr de locuri de munca create in faza de execuție

 • 6.2.   Număr de locuri de munca create in faza de operare

 • 7.   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

  • 7.1.   Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

  • 7.2.   Eșalonarea investiției (INV/C+M)

  • 7.3.   Durata de realizare (luni)

  • 7.4.   Capacitati (in unitati fizice si valorice)

  • 7.5.   Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția,

DUPĂ CAZ

 • 8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

  49


 • 1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

„PARCARE”

1.2 Amplasamentul

Obiectivul la care se face referire in prezentul proiect este situat in comuna Bucov, județul Prahova. Comuna Bucov este situate in zona central a județului Prahova, la nord-est de municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen. Este străbătută de soseaua naționala DN 1B, care leaga Ploiestiul de Buzău

Comuna are în component sa următoarele loalitatiile: Bucov, Bighilin, Chitorani, Pleasa si Valea Oriei.

1.3 Titularul investiției

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE”

1.4 Beneficiarul investiției

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE”

1.5 Elaboratorul studiului

S.C. DINENG DEVS.R.L.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situația actuala

In prezent, pe amplasamentul unde se va realiza viitoarea parcare, nu exista nici o amenajare. Terenul existent este constituit din material de umplutura eterogen, necompactat controlat, format din resturi materiale de construcție, pietriș, argila, nisip.

2.2 Descrierea investiției
 • 2.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico - economic selectat.

Nu a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung.

La baza întocmirii prezentei documentații au stat următoarele studii:

- Geologia Romaniei-Structura geologica a terenului- Ed. Tehnica, București 1973;

Studiu topografic, planurile cadastrale si planul de încadrare in teritoTfl^LjU^ H.G. 540/22.06.2000-M.Q. 338 bis/20.07.2000;

 • 2.2.2. Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)

Scenarii propuse

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată în funcție de obiectivele urmărite prin prezentul studiu de fezabilitate.

Astfel s-au analizat scenariile privind realizarea investiției:


Soluția I
 • - strat din beton asfaltic BA16 RUL 50/70, încadrat cu bordura 20 x 25 x 50 cm, cu grosimea de 6 cm;

 • -  strat din balast stabilizat cu ciment, cu grosimea de 15 cm;

 • -  strat din balast, cu grosimea de 15 cm;

 • -  nisip cu grosime 7 cm;

Soluția li
 • - strat din beton de ciment rutier BcR 3,5, încadrat cu bordura 20 x 25 x 50 cm, cu grosimea de 18 cm;

 • -  piatra sparta grosime 12 cm ;

 • - fundație de balast grosime 20 cm;

 • - nisip cu grosime 7 cm;

Realizarea lucrărilor din cadrul prezentului proiect pentru cele doua soluții prezentate are în vedere următoarele etape:

 • -  realizarea săpăturii mecanizate pana la cota de fundare, in cazul ambelor soluții;

 • -  realizarea rigolelor carosabile in cazul ambelor soluții;

 • -  realizarea stratului din nisip in cazul ambelor soluții;

 • -  realizarea stratului de balast cu o grosime de 15 cm, in cazul soluției I sau o grosime de 20 cm in cazul soluției II;

 • -  realizarea stratului din balast stabilizat in grosime 15 cm, in cazul primei soluții, respectiv realizarea stratului din piatra sparta in grosime de 12 cm in cazul soluției II;

 • -  realizarea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 RUL 50/70, in cazul primei soluții, respectiv realizarea stratului din beton de ciment rutier BcR 3,5, in cazul soluției II;

 • -  realizarea semnalizării prin marcaje rutiere si indicatoare rutiere, in cazul ambelor soluții.

Pantele în profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cat mai buna scurgere a apelor pluviale către rigole.

„PARCARE"


Ambele soluții corespund cu normele în vigoare, în vederea realizării condilffl^^tirfie ° de circulație si staționare in incinta viitoarei parcari.                                        ”

Scenariul recomandat de către elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, după cum urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ ținând cont de parametrii sociali, de mediu și financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5-opțiune recomandată; 1 - opțiune nerecomandată).

Tabelul nr.1 Analiza multicriterială privind scenariile considerate

Nr. crt.

Criteriu

S.1

S.2

1

Durata de exploatare mare/mica

5

5

2

Raport preț investiție inițiala/ Trafic satisfăcut bun/slab (5/1)

5

2

3

Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1)

3

3

4

Raport utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

3

5

Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic

5

5

6

Rezistenta la acțiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

3

3

7

Poluarea in execuție nu/da (5/1)

2

2

8

Necesita utilaje specializate de execuție cu intretinere atenta da/nu (5/1)

5

3

9

Necesita adaptarea trafic la execuție nu/da(5/1)

1

3

10

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulație (5/1)

5

3

11

Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

4

4

12

Execuția poate fi etapizata da/nu (5/1)

5

5

13

Corecțiile in execuție se fac ușor/ greu (5/1)

4

4

14

Execuție facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1))

4

4

15

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1)

3

3

Total

58

52

Soluția I, pe lângă costul de execuție mai scăzut, prezintă avantajul unor termene de realizare reduse datorită faptului că materialele există pe plan local si întreținerea se poate realiza cu implicarea unui personal redus.

Soluția II, are dezavantajul că, pe lângă costul de execuție ridicat al imbracamintii din beton de ciment rutier, întreținerea pe toata durata de exploatare necesita echipamente specializate si implica costuri semnificativ mai mari fata de soluția I.

Având în vedere atât avantajele enunțate mai sus cat și compoziția traficului existent, elaboratorul propune execuția soluției I pe toată suprafața ce face obiectul prezentului proiect.

.PARCARE”


Avantajele scenariului recomandatScenariul recomandat este cel corespunzător soluției I, adica:
 • - strat din beton asfaltic BA16 RUL 50/70, încadrat cu bordura 20 x 25 x 50 cm, cu grosimea de 6 cm;

 • -  strat din balast stabilizat cu ciment, cu grosimea de 15 cm;

 • -  strat din balast, cu grosimea de 15 cm;

 • -  nisip cu grosime 7 cm;

2.3. Date tehnice ale investiției
 • 2.3.1. Zona si amplasamentul

Obiectivul la care se face referire in prezentul proiect este situat in comuna Bucov, județul Prahova. Comuna Bucov este situate in zona central a județului Prahova, la nord-est de municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen. Este străbătută de soseaua naționala DN 1B, care leaga Ploiestiul de Buzău

Comuna are în component sa următoarele loalitatiile: Bucov, Bighilin, Chitorani, Pleasa si Valea Oriei.

 • 2.3.2. Statutul juridic al terenului - Terenul pe care urmeaza sa se execute parcarea, aparține de Administrația Pracului Memorial “Constantin Stere”.

 • 2.3.3. Suprafața totala ce urmeaza a fi ocupata este de 6037.00 mp si se afla in intravilanul comunei Bucov.

 • 2.3.4. Studii de teren

Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentații s-au efectuat măsurători topografice de către o societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne și programe adecvate lucrărilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70, plan de referința Marea Neagra 1975, respectând normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situație scara 1:500 si profile longitudinale scara 1:100/1:1000.

„PARCARE:


Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili soluția optima pentru drumul ce face obiectul acestei documentații s-a realizat si un studiu geotehnic în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, corespunzător prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” si stabilește condițiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptând investigarea accidentelor de teren (alunecări, etc.). Studiul geotehnic se poate regăsi anexat prezentei documentații.

Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

O

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Analiza alternativelor considerate pentru acest proiect a fost structurata in funcție de obiectivele studiului de fezabilitate.

Amplasamentul pe care se dorește realizarea parcării este alcătuit in prezent dintr-un strat de umplutura de grosime variabila. Acesta nu prezintă sisteme de scurgere a apelor (rigole sau șanțuri) si nu se află într-o stare adecvată de funcționare.

Variantele constructive de realizare a investiției sunt următoarele:

Soluția I
 • - strat din beton asfaltic BA16 RUL 50/70, încadrat cu bordura 20 x 25 x 50 cm, cu grosimea de 6 cm;

 • - strat din balast stabilizat cu ciment, cu grosimea de 15 cm;

 • - strat din balast, cu grosimea de 15 cm;

 • -  nisip cu grosime 7 cm;

Soluția II
 • - strat din beton de ciment rutier BcR 3,5, încadrat cu bordura 20 x 25 x 50 cm, cu grosimea de 18 cm;

 • -  piatra sparta grosime 12 cm ;

 • - fundație de balast grosime 20 cm;

 • - nisip cu grosime 7 cm;

Soluția I, pe lângă costul de execuție mai scăzut, prezintă avantajul unor termene de realizare reduse datorită faptului că materialele există pe plan local si întreținerea se poate realiza cu implicarea unui personal redus.

PARCARE


Soluția II, are dezavantajul că, pe lângă costul de execuție ridicat al imbracamintii drn beton de ciment rutier, întreținerea pe toata durata de exploatare necesita echipamente specializate si implica costuri semnificativ mai mari fata de soluția I.

Având în vedere atât avantajele enunțate mai sus cat și compoziția traficului existent, elaboratorul propune execuția soluției I pe toată suprafața ce face obiectul prezentului proiect. Lucrările propuse sunt:

 • -  suprafața totala - 6037 mp;

 • - număr locuri de parcare autoturisme - 209 locuri;

 • - dimensiune loc de parcare autoturism - 2.20 x 4.80m;

 • 2.3.6. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovării:

Prezentul studiu de fezabilitate nu are ca obiect analiza de consum.

Comuna Bucov, alaturi de celelalte zone ale județului, este racordata la sistemul energetic național. Distribuția energiei electrice este asigurata pe 99% din suprafața localității excepție facand numai locuințele nou - construite in intravilanul localității care necesita lucrări de extindere a rețelei. Alimentarea comunei se face cu o rețea de medie tensiune, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public este racordata la posturi de tip aerian. Rețelele electrice sunt pe stâlpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează pe lămpi cu vapori de mercur.

Comuna este acoperita în totalitate de rețeaua de telefonie fixa a Romtelecom. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii: Vodafone, Orange, Digi. Exista rețea de cablu TV pe întreg teritoriul localității.


Soluții tehnice de asigurare cu utilitati

Pentru lucrările de modernizare a drumului se vor asigura utilitățile necesare pe durata de execuție pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derulării lucrărilor de execuție instalațiile electrice, sanitare, termice si prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei de construcții care va desfasura activitatile de construire a drumului, cheltuielile cu acestea se regăsesc in subcapitolul „Organizarea de șantier” din cadrul devizului general al proiectului.

 • 2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu IN EXECUȚIE

 • a) Protecția calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

PARCARE'


In perioada de execuție este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate in cursurile de apă din zona analizată substanțe poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantităti importante de asemenea pulberi deversate.

Epurarea apelor uzate

Pentru modernizarea străzilor nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

Debite si concentrații de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:


Pentru folosințele de apă aferente lucrărilor de realizare a străzilor analizate se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

Legea mediului, cu modificările si completările ulterioare

Legea apelor, cu modificările si completările ulterioare

NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabilește concentrațiile poluantilor in apele evacuate in receptori naturali, cu completările si modificările ulterioare.

In concluzie, la modernizarea străzilor analizate nu apare o poluare semnificativă a rețelei hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

 • b) Protecția aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investiției propuse implică, in perioada de execuție:

 • -  lucrări privind modernizarea străzilor analizate;

 • -  traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in O suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturală (praf mineral). Aceste surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internă, reprezentate de motoarele utilajelor care execută operațiile respective.

O alta sursă de poluanti specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale si produse necesare reabilitării). Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate in atmosferă conținând întregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosferă prin gazele de eșapament conține substanțe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezenta, pe lângă poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanțe cu potențial cancerigen evidențiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizației Mondiale a sănătății si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatici policiclice (HAP). Se remarcă, de asemenea, prezenta protoxidului

PARCARE


Z^OVA de azot (N2O) - substanță incriminată in epuizarea stratului de ozon stratosferic metanului care, împreună cu CO, au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră. Este evident faptul că emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendința in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe

unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in apropierea solului (înălțimi efective de emisie de pană la 4 m fată de nivelul solului), si mobile. Se menționează că emisiile de poluanti atmosferici corespunzătoare activităților aferente lucrării sunt intermitente.

Instalații pentru epurarea gazelor reziduale si reținerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate pe suprafața pe care au loc lucrările, avand cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare in atmosferă a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentrații si debite masice de poluanti evacuați in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

 • c) Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

In perioada de execuție vor apărea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in funcțiune si de traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In zona localităților se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referință de 24h, nu vor depăși 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localități pot apare niveluri ale intensității vibraților peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influentă. Nivelurile de vibrații se atenuează cu pătratul distantei.

 • d) Protecția împotriva radiațiilor

Nu pot rezulta in condiții normale si in situația actuală surse de radiații.

 • e) Protecția solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

 • -  degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului in zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;

 • -  deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru -posibilitate relativ redusă in condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului, posibilități de remediere imediată;

Afectarea subsolului, pană la adâncimi de maxim 30 cm poate apărea accideri cazul deversărilor de produse petroliere. Remedierea este facilă si posibil a fi efectuată imediat.

 • f)  Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Modernizarea drumului de exploatare propus va conduce la creșteri pe perioade limitate ale turbiditătii apelor, in momentul executării de lucrări in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu nivel scăzut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In condiții normale de execuție si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.

 • g) Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectați prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcție. Contribuția poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de construcție la creșterea ratelor de coroziune a construcțiilor si instalațiilor este minoră.

 • h) Gospodărirea deșeurilor

Pentru a asigura managementul deșeurilor in conformitate cu legislația naționala, antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitării deșeurilor. Principalul tip de deșeuri va fi reprezentat prin deșeuri de construcție inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deșeuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuție.

 • i)  Gospodărirea substanțelor texice si periculoase


Substanțele toxice si periculoase pot fi: carburanții (motorina) si lubrifiantii necesari funcționarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesară depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in șantier in perfectă stare de funcționare, avand făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifiant!. Schimbarea lubrifiantilor si întreținerea acumulatorilor auto se vor executa in

ateliere specializate.

Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu IN EXPLOATARE

 • j) Protecția calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

PARCARE'


------. .. . .-

Apele meteorice impurificate colectate in lungul străzilor constituie principăla^syrșățde • poluare. Pe suprafața, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special ll^cefor torențiale se colectează ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de către sistemul de șanțuri si rigole ce însoțesc traseul străzilor.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torențial si

care apare după o perioadă mai lungă de timp, de obicei de două ori pe an, sunt generate de apele care cad si spală suprafața carosabilului de substanțe cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultați din gazele de eșapament, reziduuri provenite din

uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grăsimi minerale, reziduuri provenite din uzura căii de rulare. La acestea se mai pot adăuga substanțe folosite in timpul iernii pentru eliminarea


poleiului si toată gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deversează pe sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizării unor instalații de epurare nu poate apare in situații normale de funcționare si, considerând traficul redus se considera ca nu pot apare situații de depășire in cazul unor indicatori a limitelor prevăzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in șanțuri si bazinele de disipare de la podețe, soluție care are o eficientă corespunzătoare tipului de poluare a apelor scurse de pe drum. O problemă cu totul specială o constituie poluarea potențială a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de pe drum.

Dificultatea evaluării sau aprecierii rezultă din următoarele considerente:

 • -  tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursă de poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori ușoare produse de automobile, explozii produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma care transportă produse cu un caracter nociv, precum si datorită accidentelor in lanț.

 • -  natura extrem de diversă a substanțelor poluante ce pot sa fie deversate si împrăștiate, care, in vederea decontaminării, presupun soluții si metode diferite de neutralizare si depoluare.

 • -  locul si timpul când se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen să se suprapună cu cel al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine rară, intrând de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizează producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense, ceata, polei, inzăpezire, vânturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decât a remedia sau a înlătura consecințele unor accidente, mai ales că, in cazul pierderii de vieți omenești sau a accidentelor grave, situația este ireversibilă.

„PARCARE”


Decizia finală care va fi adoptată urmează a se stabili împreună cu Direcția de Drumuri si Poduri si Politia Circulație, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.

Debite si concentrații de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalațiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibă un randament care să asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In funcție de evoluția traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea îmbunătățirii măsurilor specifice pentru protecția mediului.

 • k) Protecția aerului


Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentă obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferă, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substanțe anorganice si organice sub formă de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităti de amoniac, compuși organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de eșapament), dar turbulenta creată de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de lângă sol si de diferența de temperatură dintre gazele de eșapament si aerul atmosferic conduc la o înălțime de emisie de circa 2 m (conform informațiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinării concentrațiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluată in raport cu normele prevăzute in OM 462/93, ci in funcție de impactul său asupra calității atmosferei. Ratele de femisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind funcție de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat Este deosebit de dificil să se estimeze o variație temporală a emisiilor, estimare care, fiind dependentă de o multitudine de variabile independente, este ‘a priori’ supusă unor erori notabile.

 • I) Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Sursele de zgomot si vibrații

Sursele de zgomot si vibrații, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate in circulație. Dacă in privința zgomotului există posibilitatea de depășire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibrațiilor nu se va face simtită decât la valori neglijabile.

Amenajări si dotări pentru proiecția impotriva zgomotului si vibrațiilor

După finalizarea lucrărilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot. In cazul depășirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restricții de viteza, acolo unde este cazul.

PARCARE


m) Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

n) Protecția solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol


Poluantii ce caracterizează calitatea aerului pe întreaga perioadă de exploatare sunt cei rezultați ca urmare a traficului auto. Dintre aceștia, NOx, SO2 si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculoși pentru contaminarea solului.

Lucrări si dotări pentru proiecția solului si subsolului

Pentru protecția solului si subsolului in perimetrul străzilor, se recomanda: • - colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);

 • -  inierbarea suprafețelor de sol neacoperite de vegetație;

 • - verificarea periodică a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

 • -  verificarea periodică a calității solului (pH, metale grele) din zona de influentă.

o) Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substanțe si compuși chimici dintre care, NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra stării de sănătate a vegetației si a faunei se află cu mult sub limitele de protecție pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si după efectuarea lucrărilor de modernizare, un factor de risc pentru animale, datorită capacității de acumulare a acestora in sol si in vegetație.

Lucrări, dotări si masuri pentru proiecția faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la încărcarea atmosferei in zonă cu agenti poluanti rezultați din traficul auto, putem aprecia că există puține elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe măsura introducerii unor măsuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

p) Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor de modernizare si in viitor nu va determina situații critice de sănătate a populației. Adoptarea in legislația națională a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentrațiilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce privește obiectivele construite, trebuie făcuta precizarea că o parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază că, indiferent de intensitatea traficului, concentrațiile de SO2 si NOx se situează in grupa A de agresivitate. Totodată traficul auto este responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determină încadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pană la agresiv. Se apreciază că in perioadele caracterizate de

umezeală ridicată a aerului atmosferic (in principal sezonul rece), acțiunea acestokpârtjGu'le^X poate fi considerată agresivă.

q) Gospodărirea deșeurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafața carosabilului, sunt necesare decantoare amplasate pe rețeaua de șanțuri laterale - rigole, conform soluțiilor ce vor fi precizate de către proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentațiilor. In legătură cu ele sunt de precizat următoarele:

 • -  Materialul colectat in ele este asimilabil nămolului provenit din epurarea apelor uzate, iar potențialul toxic este indus de concentrația mare de metale grele;


 • - Aceste decantoare urmează a fi vidanjate si curățate periodic, nămolul urmând a fi evacuat in localitățile de capăt intr-un depozit amenajat corespunzător.

r) Gospodărirea substanțelor texice si periculoase

Lucrările de întreținere a străzilor presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate in categoria substanțelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

 • -  Motorina - carburant utilizat de utilaje si in bună parte si de vehiculele de transport;

 • -  Benzina;

 • -  Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

 • -  Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrărilor de întreținere, protecție si marcaje rutiere.

Pot să apară probleme in timpul manipulării si utilizării acestor produse de către unitățile specializate in lucrări de intretinere si reparații ale drumului. Personalul angajat al acestor unităti trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfășurarea in condiții de siguranța deplină a operațiilor respective. Recipientii folosiți trebuie recuperați si valorificați corespunzător.

Lucrări de reconstrucție ecologica

In acest domeniu se propune realizarea următoarelor:

 • -  datorita folosirii străzilor pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din șantier.

 • -  utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon si concentrațiile de emisii in gazele de eșapament si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

 • -  se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau străzi.

 • -  procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafețelor.


- eventualele lucrările de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a diminua impactul asupra calitatii apelor la sfârșitul saptamanii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

2.4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 3 luni conform graficului de realizare a investiției de mai jos:

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIE, IN UNITATI FIZICE, COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTIȚII

Anul I

Nr.crt

Denumire activitate

Nr zile

1-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

1

Obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

0

1.2

Amenajarea terenului

0

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0

2

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0

3.2

Obținere avize si acorduri

0

3.3

Proiectare si inginerie

5

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

3.5

Consultanta

0

3.6

Asistenta tehnica

15

3.7

Dirigentie de șantier

15

4

Investiția de baza

15

5

Alte cheltuieli

5.2

Comisioane, cote taxe

5

5.3

Diverse si neprevăzute

30

6

Probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

6.2 zz

Probe tehnologice si teste

0

Activitatea se derulează continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

NOTA: Pentru perioada de execuție a lucrărilor de construcții s-a avut in vedere o întrerupere a acestora pentru 4 luni in perioada de iarna (perioada noiembrie - februarie)


3. Costurile estimative ale investiției
Costurile estimative ale investiției - Soluția I


Deviz general

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii Ici

mii curo

mii Ici

mii Ici

mii curo

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.750

0.164

0.143

0.893

0.196

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

5.688

1.246

1.081

6.769

1.483

TOTAL CAPITOLUL 1

6.438

1.410

1.223

7.661

1.679

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

11.877

2.603

2.257

14.134

3.097

3.2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri și utilități

25.000

5.478

4.750

29.750

6.521

3.3

Proiectare și inginerie

18.500

4.054

3.515

22.015

4.825

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

18.813

4.123

3.574

22.387

4.906

3.5

Consultanță

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

3.6

Asistență tehnică

15.590

3.416

2.962

18.552

4.066

TOTAL CAPITOLUL 3

96.930

21.241

18.417

115.347

25.280

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.178

6.833

5.924

37.102

8.130

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

25.982

5.694

4.937

30.919

6.775

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.196

1.139

0.987

6.183

1.355

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.431

2.506

0.000

11.431

2.506

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (8% din 1.2+1.34-2+3+4)

90.898

19.919

17.271

108.169

23.704

TOTAL CAPITOLUL 5

133.507

29.258

23.195

156.702

34.340

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar


6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

ow=

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1276.172

279.655

240.303

1516.474

332.318

DIN CARE C+M

1065.279

233.440

202.405

1267.683

277.794

Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii Ici

mii curo

0

1

2

3

4

5

6

1

Obținerea și amenajarea terenului

5.688

1.246

1.081

6.769

1.483

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.750

0.164

0.143

0.893

0.196

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

5.688

1.246

1.081

6.769

1.483

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

5.688

1.246

1.081

6.769

1.483

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii Ici

mii curo

mii Ici

mii Ici

inii curo

0

1

2

3

4

5

6

1.1

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Canalizare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Alimentare cu agent termic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.5

Telecomunicații (telefonie, radio - tv)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.6

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.7

Drumuri de acces

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.8

Căi ferate industriale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.9

Cheltuieli aferente racordării Ia utilități

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL DEVIZ CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii curo

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

1

Cheltuieli pentru studii dc teren

11.877

2.603

2.257

14.134

3.097

1.1

Studiu geotehnic

7.377

1.617

1.402

8.779

1.924

1.2

Studiu topografic

4.500

0.986

0.855

5.355

1.173

1.3

Studiu hidraulic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Cheltuieli pentru obținere dc avize, acorduri și autorizații

25.000

5.478

4.750

29.750

6.521

2.1

Obținere/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

1.000

0.219

0.190

1.190

0.261

2.2

Obținere/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

2.3

Obținerea avizelor și acordurilor pentru racordări și branșamente la rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.

5.000

1.096

0.950

5.950

1.304

2.4

Obținere aviz sanitar, sanitar - veterinar și fitosanitar

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

2.5

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.7

Obținerea avizului PSI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8

Obținerea acordului de mediu

5.000

1.096

0.950

5.950

1.304

2.9

Alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

10.000

2.191

1.900

11.900

2.608

3

Proiectare și inginerie

18.500

4.054

3.515

22.015

4.825

3.1

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare

17.500

3.835

3.325

20.825

4.564

3.1.1

Studiu deprefezabilitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.2

Studiu de fezabilitate

5.000

1.096

0.950

5.950

1.304

3.1.3

Proiect tehnic

10.000

2.191

1.900

11.900

2.608

3.1.4

Detalii de execuție

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

3.1.5

Verificarea tehnică a proiectării

0.500

0.110

0.095

0.595

0.130

3.1.6

Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

1.000

0.219

0.190

1.190

0.261

3.3

Cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminatc sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Cheltuieli pentru efectuare auditului energetic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

18.813

4.123

3.574

22.387

4.906

5

Cheltuieli pentru consultanță

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

5.1

Plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piață, de evaluare, la întocmirea cererii de finanțare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de achiziție

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

6

Cheltuieli pentru asistență tehnică

15.590

3.416

2.962

18.552

4.066

6.1

Asistență tehnică din partea proiectantului atunci când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

7.795

1.708

1.481

9.276

2.033

6.2

Plata diriginți lor de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații

7.795

1.708

1.481

9.276

2.033

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3

96.930

21.241

18.417

115.347

25.280

DEVIZ PE OBIECT - PARCARE

PARCARE

1 EURO B.N.R.M.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. Crt.

DENUMIRE OBIECT

Valoare pe categorii de lucrări, fără TVA

TVA

Valoare pe categorii de lucrări, inclusiv TVA

mii lei

mii curo

mii lei

mii Ici

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

I. LUCRĂRI DE CONSTRUC1

ni

1, Tcrasamente

132.540

29.044

25.184

157.724

34.563

1.1 Terasamente parcare

88.740

19.446

16.861

105.601

23.141

1.2 Terasamente acostamente

22.350

4.898

4.247

26.597

5.828

1.3 Terasamente santuri/rigole

21.450

4.700

4.076

25.526

5.594

2. Construcții

906.757

198.702

172.284

1079.040

236.456

2.1 Construcții parcare

647.712

141.936

123.065

770.777

168.904

2.2 Construcții acostamente

18.690

4.096

3.551

22.241

4.874


Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA !

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii curo

mii lei

mii Iei

mii curo

0

1

2

3

4

5

6

5.1

Organizare de șantier

31.178

6.833

5.924

37.102

8.130

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

25.982

5.694

4.937

30.919

6.775

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.196

1.139

0.987

6.183

1.355

5.2

Comisioane, taxe

11.431

2.506

0.000

11.431

2.506

5.2.1

Comisionul băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în

Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.196

1.139

0.000

5.196

1.139

5.2.3

Cota aferentă controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.039

0.228

0.000

1.039

0.228

5.2.4

Prime de asigurare din sarcina autorității contractante

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.5

Alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.6

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

5.196

1.139

0.000

5.196

1.139

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (8% din

1.2+1.3+2+3+4)

90.898

19.919

17.271

108.169

23.704

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5

133.507

29.258

23.195

156.702

34.340


„PARCARE”
'O Pa 'A1

2.3 Construcții santuri/rigole

223.298

48.932

42.427

265^5=^-

*^58.230

2.4 Siguranța circulației

17.056

3.738

3.241

20.297

4.448

3. Izolații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4. Instalații electrice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. Instalații sanitare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7. Instalații cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8. Instalații de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL I

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019

II. MONTAJ

1. Montaj utilaje și echipamente tehnologice

1.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III. PROCURARE

1. Procurare utilaje și echipamente tehnologice și de transport

1.1 Utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2 Utilaje și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3 Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1039.297

227.746

197.468

1236.764

271.019


Costurile estimative ale investiției - Soluția //


Deviz general

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Iară TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii curo

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.750

0.164

0.143

0.893

0.196

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

5.130

1.124

0.975

6.105

1.338

TOTAL CAPITOLUL 1

5.880

1.288

1.117

6.997

1.534

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

11.877

2.603

2.257

14.134

3.097

3.2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri și utilități

25.000

5.478

4.750

29.750

6.5213.3

Proiectare și inginerie

18.500

4.054

3.515

22.015

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

18.813

4.123

3.574

22.387

4.906

3.5

Consultanță

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

3.6

Asistență tehnică

15.590

3.416

2.962

18.552

4.066

TOTAL CAPITOLUL 3

96.930

21.241

18.417

115.347

25.280

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1139.195

249.637

216.449

1355.643

297.069

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1139.195

249.637

216.449

1355.643

297.069

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11.392

2.496

2.164

13.556

2.970

5.7.7

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.696

1.248

1.082

6.778

1.485

5.7.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.696

1.248

1.082

6.778

1.485

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.531

2.746

0.000

12.531

2.746

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute (8% din 1.2+1,3+2+3+4)

98.890

21.670

18.789

117.679

25.788

TOTAL CAPITOLUL 5

122.813

26.912

20.953

143.766

31.504

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1364.818

299.078

256.936

1621.753

355.387

DIN CARE C+M

1144.891

250.885

217.531

1362.421

298.554


Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii curo

mii Ici

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

1

Obținerea și amenajarea terenului

5.130

1.124

0.975

6.105

1.338

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.750

0.164

0.143

0.893

0.196

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

5.130

1.124

0.975

6.105

1.338

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

5.130

1.124

0.975

6.105

1338


Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt. |

Specificație                     | Valoare fără TVA j

TVA |

Valoare inclusiv


„PARCARE"TVA

mii lei

mii curo

mii Ici

mii lei

mii curo

0

1

2

3

4

5

6

1.1

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Canalizare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Alimentare cu agent termic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.5

Telecomunicații (telefonie, radio - tv)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.6

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.7

Drumuri de acces

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.8

Căi ferate industriale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.9

Cheltuieli aferente racordării la utilități

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL DEVIZ CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică PARCARE


1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

1

Cheltuieli pentru studii de teren

11.877

2.603

2.257

14.134

3.097

1.1

Studiu geotelmic

7.377

1.617

1.402

8.779

1.924

1.2

Studiu topografic

4.500

0.986

0.855

5.355

1.173

1.3

Studiu hidraulic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații

25.000

5.478

4.750

29.750

6.521

2.1

Obținere/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

1.000

0.219

0.190

1.190

0.261

2.2

Obținere/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

2.3

Obținerea avizelor și acordurilor pentru racordări și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, lermoficare, energie electrică, telefonie etc.

5.000

1.096

0.950

5.950

1.304

2.4

Obținere aviz sanitar, sanitar - veterinar și fitosanitar

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

2.5

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.7

Obținerea avizului PSI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8

Obținerea acordului de mediu

5.000

1.096

0.950

5.950

1.304

2.9

Alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

10.000

2.191

1.900

11.900

2.608

3

Proiectare și inginerie

18.500

4.054

3.515

22.015

4.825

3.1

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare

17.500

3.835

3.325

20.825

4.564

3.1.1

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.2

Studiu de fezabilitate

5.000

1.096

0.950

5.950

1.3043.1.3

Proiect tehnic

10.000

2.191

1.900

11.900

3.1.4

Detalii de execuție

2.000

0.438

0.380

2.380

0.522

3.1.5

Verificarea tehnică a proiectării

0.500

0.110

0.095

0.595

0.130

3.1.6

Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

1.000

0.219

0.190

1.190

0.261

3.3

Cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, ctc)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Cheltuieli pentru efectuare auditului energetic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

18.813

4.123

3.574

22.387

4.906

5

Cheltuieli pentru consultanță

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

5.1

Plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piață, de evaluare, la întocmirea cererii de finanțare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de achiziție

7.150

1.567

1.359

8.509

1.865

6

Cheltuieli pentru asistență tehnică

15.590

3.416

2.962

18.552

4.066

6.1

Asistență tehnică din partea proiectantului atunci când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

7.795

1.708

1.481

9.276

2.033

6.2

Plata diriginților de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații

7.795

1.708

1.481

9.276

2.033

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3

96.930

21.241

18.417

115.347

25.280


Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

5.1

Organizare de șantier

11.392

2.496

2.164

13.556

2.970

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.696

1.248

1.082

6.778

1.485

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.696

1.248

1.082

6.778

1.485

5.2

Comisioane, taxe

12.531

2.746

0.000

12.531

2.746

5.2.1

Comisionul băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în

Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.696

1.248

0.000

5.696

1.248

5.2.3

Cota aferentă controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.139

0.250

0.000

1.139

0.250


5.2.4

Prime de asigurare din sarcina autorității contractante

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 ^

5.2.5

Alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.6

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

5.696

1.248

0.000

5.696

1.248

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (8% din

1.2+1.3+2+3+4)

98.890

21.670

18.789

117.679

25.788

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5

122.813

26.912

20.953

143.766

31.504


DEVIZ PE OBIECT - PARCARE

PARCARE

1 EURO B.N.R.=4.5634DIN DATA 21.03.2017

Nr. Crt.

DENUMIRE OBIECT

Valoare pe categorii de lucrări, fără TVA

TVA

Valoare pe categorii de lucrări, inclusiv TVA

mii Iei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

I. LUCRĂRI DE CONSTRUC1

II

1, Terasamcnte

138.600

30.372

26.335

164.935

36.143

1.1 Terasamente parcare

94.800

20.774

18.012

112.812

24.721

1.2 Terasamente acostamente

22.350

4.898

4.247

26.597

5.828

1.3 Terasamente santuri/rigole

21.450

4.700

4.076

25.526

5.594

2. Construcții

1000.595

219.265

190.114

1190.708

260.926

2.1 Construcții parcare

741.550

162.499

140.895

882.445

193.374

2.2 Construcții acostamente

18.690

4.096

3.551

22.241

4.874

2.3 Construcții santuri/rigole

223.298

48.932

42.427

265.725

58.230

2.4 Siguranța circulației

17.056

3.738

3.241

20.297

4.448

3. Izolații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4. Instalații electrice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. Instalații sanitare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7. Instalații cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8. Instalații de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL I

1139.195

249.637

216.449

1355.643

297.069

II. MONTAJ

1. Montaj utilaje și echipamente tehnologice

1.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III. PROCURARE

1. Procurare utilaje și echipamente tehnologice și de transport

1.1 Utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2 Utilaje și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3 Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1139.195

249.637

216.449

1355.643

297.069
Analiza cost beneficiu - Soluția /

Scenariul fara proiect Tabelul 1

Anul

Suprafața ocupata de lucrări (mp.)

Cheltuieli cu intretinerea curenta

Cheltuieli cu reparații capitale

P.U. lei/mp.

P.U. lei/mp.

1

6037

12.00

72444.00

0.00

-

2

6037

12.96

78239.52

0.00

-

3

6037

14.00

84498.68

0.00

-

4

6037

15.12

91258.58

0.00

-

5

6037

16.33

-

40.00

241480.00

6

6037

17.63

106444.00

0.00

-

7

6037

19.04

114959.52

0.00

-

8

6037

20.57

124156.29

0.00

-

9

6037

22.21

134088.79

0.00

-

10

6037

23.99

-

40.00

241480.00

11

6037

25.91

156401.16

0.00

-

12

6037

27.98

168913.26

0.00

-

13

6037

30.22

182426.32

0.00

-

14

6037

32.64

197020.42

0.00

-

15

6037

35.25

-

40.00

241480.00

16

6037

38.07

229804.62

0.00

-

17

6037

41.11

248188.99

0.00

-

18

6037

44.40

268044.11

0.00

-

19

6037

47.95

289487.64

0.00

-

20

6037

51,79

-

40.00

241480.00

21

6037

55.93

337658.38

0.00

-

22

6037

60.41

364671.05

0.00

-

23

6037

65.24

393844.73

0.00

-

24

6037

70.46

425352.31

0.00

-

25

6037

76.09

-

40.00

241480.00

TOTAL COSTURI

4067902.361

965920


Scenariul cu proiect Tabelul 2

Anul

Suprafața ocupata de lucrări (mp.)

Cheltuieli cu intretinerea curenta

Cheltuieli cu reparații capitale

P.U. lei/mp.

P.U.

lei/mp.

1

6037

0.00

0.00

0.00

-

2

6037

0.00

0.00

0.00

-

3

6037

5.00

30185.00

0.00

-

4

6037

5.40

32599.80

0.00

-

5

6037

5.83

35207.78

0.00

-

6

6037

6.30

38024.41

0.00

-

7

6037

6.80

41066.36

0.00

-

8

6037

7.35

44351.67

0.00

-

9

6037

7.93

47899.80

0.00

-


PARCARE
10

6037

8.57

-

46.00

277702.00

11

6037

9.25

55870.33

0.00

-

12

6037

10.00

60339.95

0.00

-

13

6037

10.79

65167.15

0.00

-

14

6037

11.66

70380.52

0.00

-

15

6037

12.59

76010.96

0.00

-

16

6037

13.60

82091.84

0.00

-

17

6037

14.69

88659.19

0.00

-

18

6037

15.86

95751.92

0.00

-

19

6037

17.13

103412.08

0.00

-

20

6037

18.50

-

46.00

277702.00

21

6037

19.98

120619.85

0.00

-

22

6037

21.58

130269.44

0.00

-

23

6037

23.30

140690.99

0.00

-

24

6037

25.17

151946.27

0.00

-

25

6037

27.18

164101.97

0.00

-

TOTAL COSTURI

1674647.30

555404.001

Studii de teren

11.877

2

Obținere de avize, acorduri

25.000

3

Proiectare si inginerie

18.500

4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

18.813

5

Consultanta

7.150

6

Asistenta tehnica

10.736

7

Construcții si instalații

715.707

8

Dotări

0.000

9

Organizare de șantier - Lucrări de construcții

17.893

10

Cheltuieli conexe organzizarii de șantier

3.579

11

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.874

12

Cheltuieli diverse si neprevăzute

64.623

TOTAL GENERAL

901.752


I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

907632.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

907632.44

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-907632.44

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-840395.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85


„PARCARE”Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00Alocații bugetare Valoare reziduala ______Venituri totale______ Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


7

8

9

10

11

12

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00___________Anii___________ Alocații bugetare Valoare reziduala

______Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10


Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii


5%

-171,254.18

N/A

1.10


Valoarea investiției scade cu 15%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

608351.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

608351.33

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare -5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00

VFNA

-100,202.62

N/A

1.15


Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

Valoarea investiției scade cu 10%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

644136.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

644136.70

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-644136.70

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-596419.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00


Valoarea investiției scade cu 15%______________

__________Anii_________ Alocații bugetare Valoare reziduala

Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

■ 0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


_________Anii_________ Alocații bugetare Valoare reziduala

Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

121670.27

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

230401.07

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10

5%


Rata de actualizare - 5%


Valoarea investiției scade cu 10%__________________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare______ ______Valoare reziduala ________Venituri totale_______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare

CF actualizat


7

8

9

10

11

12

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


______Anii______ Alocații bugetare Valoare reziduala

Venituri totale


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

128827.34

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

237558.15Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii


184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

-20096.53

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2933.98


5%

31,512.73

N/A

1.14


Valoarea investiției scade cu 5%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

679922.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

679922.07

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-679922.07

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-629553.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00


Valoarea investiției scade cu 5%________________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare______ ______Valoare reziduala ________Venituri totale______ Total costuri de operare

Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale

Flux dc numerar net


7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09Rata de actualizare - 5%

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

Factor de actualizare

CF actualizat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.3971

0.00


___________Anii___________ Alocații bugetare Valoare reziduala

______Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

135984.41

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

244715.22

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

-27253.61

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3978.88


Rata de actualizare - 5%

5% -2,958.52

N/A

1.13


VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

Valoarea investiției creste cu 5%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

751492.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

751492.82

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-751492.82

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-695822.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției creste cu

PARCARE1
5%__________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare______ _______Valoare reziduala ________Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


____________Anii____________ Alocații bugetare Valoare reziduala

_______Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/benefîcii7

8

9

10

11

12

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

150298.56

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

259029.37

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10


5% -29,630.93

N/A

1.12


Valoarea investiției creste cu 10%

Anii

I

1

2

3

4

5

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Costurile totale ale investiției

0.00

787278.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

787278.19

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Flux de numerar net

0.00

-787278.19

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

CF actualizat

0.00

-728956.62

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Valoare rezidualaVenituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției creste cu 10%__________________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare______ ______Valoare reziduala _______Venituri totale______ Total costuri de operare

Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale

Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare

CF actualizat


6

25194.24

7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.6301

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


___________Anii___________ Alocații bugetare Valoare reziduala

_______Venituri totale_______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


19

20

21

22

23

24

25

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

157455.64

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

266186.45

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2317

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10


Rata de actualizare - 5%

5% -62,089.32

N/A

1.11


VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

Valoarea investiției creste cu 15%

Anii

I

1

2

3

4

5

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Costurile totale ale investiției

0.00

823063.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

823063.56

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Flux de numerar net

0.00

-823063.56

0.00

20000.00

21600.00

23328.00 J

Rata de actualizare -

5%

Factor dc actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

CF actualizat

0.00

-762091.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

13

14

15

16

17

18

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Rata de actualizare -5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției creste cu 15%

Anii

6

7

8

9

10

11

12

Alocații bugetare Valoare reziduala

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Venituri totale

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Total costuri de operare

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Flux dc numerar net

Rata de actualizare - 5%

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Factor de actualizare

0.6301

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

O

CF actualizat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

19

20

21

22

23

24

25

Alocații bugetare Valoare reziduala

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

164612.71

Venituri totale

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

273343.52

Total costuri de operare

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5%

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Factor dc actualizare

0.2317

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

CF actualizat

Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

0.00 0.00

5%

-94,547.71

N/A

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10

Analiza cost beneficiu - Soluția II

Scenariul fara proiect Tabelul 1

Anul

Suprafața ocupata de lucrări (mp-)

Cheltuieli cu întreținerea curenta

Cheltuieli cu reparații capitale

P.U. lei/mp.

P.U.            1

lei/mp.

1

6037

12.00

72444.00

0.00

-

2

6037

12.96

78239.52

0.00

-

3

6037

14.00

84498.68

0.00

-

4

6037

15.12

91258.58

0.00

-

5

6037

16.33

-

40.00

241480.00

6

6037

17.63

106444.00

0.00

-

7

6037

19.04

114959.52

0.00

-

8

6037

20.57

124156.29

0.00

-

9

6037

22.21

134088.79

0.00

-

10

6037

23.99

-

40.00

241480.00

11

6037

25.91

156401.16

0.00

-

12

6037

27.98

168913.26

0.00

-

13

6037

30.22

182426.32

0.00

-

14

6037

32.64

197020.42

0.00

-

15

6037

35.25

-

40.00

241480.00

16

6037

38.07

229804.62

0.00

-

17

6037

41.11

248188.99

0.00

-

18

6037

44.40

268044.11

0.00

-

19

6037

47.95

289487.64

0.00

-

20

6037

51.79

-

40.00

241480.00

21

6037

55.93

337658.38

0.00

-

22

6037

60.41

364671.05

0.00

-

23

6037

65.24

393844.73

0.00

-

24

6037

70.46

425352.31

0.00

-

25

6037

76.09

-

40.00

241480.00

TOTAL COSTURI

4067902.361

965920

Scenariul cu proiect Tabelul 2

Anul

Suprafața ocupata de lucrări (mp.)

Cheltuieli cu intretinerea curenta

Cheltuieli cu reparații capitale

P.U. lei/mp.

P.U. lei/mp.

1

6037

0.00

0.00

0.00

-

2

6037

0.00

0.00

0.00

-

3

6037

5.00

30185.00

0.00

-

4

6037

5.40

32599.80

0.00

-

5

6037

5.83

35207.78

0.00

-

6

6037

6.30

38024.41

0.00

-

7

6037

6.80

41066.36

0.00

-

8

6037

7.35

44351.67

0.00

-

9

6037

7.93

47899.80

0.00

-

10

6037

8.57

-

46.00

277702.00

Nr. Crt

Costuri

Valoare (fara TVA) mii Ici

1

Studii de teren

11.877

2

Obținere de avize, acorduri

25.000

3

Proiectare si inginerie

18.500

4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

18.813

5

Consultanta

7.150

6

Asistenta tehnica

10.736

7

Construcții si instalații

789.853

8

Dotări

0.000

9

Organizare de șantier - Lucrări de construcții

3.949

10

Cheltuieli conexe organzizarii de șantier

3.949

11

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.688

12

Cheltuieli diverse si neprevăzute

70.554

TOTAL GENERAL

969.069

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

974949.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

974949.44

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-974949.44

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-902725.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala


11

6037

9.25

55870.33

0.00

12

6037

10.00

60339.95

0.00

13

6037

10.79

65167.15

0.00

-

14

6037

11.66

70380.52

0.00

15

6037

12.59

76010.96

0.00

16

6037

13.60

82091.84

0.00

17

6037

14.69

88659.19

0.00

18

6037

15.86

95751.92

0.00

19

6037

17.13

103412.08

0.00

20

6037

18.50

-

46.00

277702.00

21

6037

19.98

120619.85

0.00

-

22

6037

21.58

130269.44

0.00

-

23

6037

23.30

140690.99

0.00

-

24

6037

25.17

151946.27

0.00

-

25

6037

27.18

164101.97

0.00

-

TOTAL COSTURI

1674647.30

555404.00


Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

^851/8^^

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00


Alocații bugetare Valoare reziduala ______Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale Flux dc numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


___________Anii___________ Alocații bugetare Valoare reziduala

______Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10


Rata de actualizare - 5%

5%

-232,312.68

N/A

1.09


VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

Valoarea investiției scade cu 15%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

671375.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

671375.43

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24


Flux de numerar net

0.00

671375.43

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

251W2^.:

Rata de actualizare -5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

621639.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00


Valoarea investiției scade cu 15%

O

Anii

Alocații bugetare

Valoare reziduala

Venituri totale

Total costuri de operare

Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

CF actualizat

_________Anii_________ Alocații bugetare Valoare reziduala

Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat

7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

27209.78

29386.56

31737.49

27209.78

29386.56

31737.49

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

27209.78

29386.56

31737.49

0.5835

0.5402

0.5002

0.00

0.00

0.00

20

21

22

184000.00

79920.39

86314.02

184000.00

79920.39

86314.02

184000.00

79920.39

86314.02

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

184000.00

79920.39

86314.02

0.2145

0.1986

0.1839

0.00

0.00

0.00

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

184000.00

37018.60

39980.09

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

184000.00

37018.60

39980.09

184000.00

37018.60

39980.09

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

23

24

25

93219.14

100676.67

108730.81

134275.09

93219.14

100676.67

243005.89

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

93219.14

100676.67

108730.81

93219.14

100676.67

108730.81

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

15874.10Rata de actualizare - 5%               5%

VFNA                          -43,037.90

Rata interna de rentabilitate             N/A

Raportul cost/beneficii                   1.14Valoarea investiției scade cu 10%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

710868.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

710868.10

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-710868.10

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-658206.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției scade cu 10%


___________Anii____________ Alocații bugetare Valoare reziduala

______Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


7

8

9

10

11

12

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


_________Anii_________ Alocații bugetare Valoare reziduala

Venituri totale

Total costuri de operare


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

142173.62

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

250904.43

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81


Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


0.00

184000.00

184000.00


0.00

79920.39

79920.39


0.00

86314.02

86314.02


0.00

93219.14

93219.140.2145


0.00


0.1986      0.1839


0.1703


0.1577      0.1460


0.00


0.00 0.00


0.00       -4882.47


Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de

rentabilitate

Raportul cost/beneficii

5% -32,768.13

N/A

1.13Valoarea investiției scade cu 5%

Anii

I

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

750360.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

750360.77

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-750360.77

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-694774.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției scade cu

5%________________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare______ ______Valoare reziduala ________Venituri totale______ Total costuri de operare

7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09


Costurile totale ale investiției

Cheltuieli totale

Flux de numerar net Rata de actualizare - 5%

PARCARE'


Factor de actualizare CF actualizat


0.5835

0.00


0.5402

0.00


0.5002


0.00


0.4632

0.00


0.4289

0.00___________Anii____________ Alocații bugetare Valoare reziduala _______Venituri totale_______ Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

150072.15

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

258802.96

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

-41341.35

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6035.61


Rata de actualizare - 5%

5%

-70,810.54

N/A

1.12


VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii

Valoarea investiției creste cu 5%

Anii

1

1

2

3

4

5

6

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Costurile totale ale investiției

0.00

829346.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

829346.12

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Flux de numerar net

0.00

-829346.12

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

25194.24

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6301

CF actualizat

0.00

-767908.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

13

14

15

16

17

18

19

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

68518.85

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

0.2317

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoarea investiției creste cu5%_________________

____________Anii___________ _______Alocații bugetare ______Valoare reziduala

Venituri totale______

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


___________Anii___________ _____Alocații bugetare_____ Valoare reziduala

______Venituri totale

Total costuri de operare Costurile totale ale investiției Cheltuieli totale

Flux de numerar net

Rata de actualizare - 5% Factor de actualizare CF actualizat


Rata de actualizare - 5%

VFNA

Rata interna de rentabilitate

Raportul cost/beneficii


7

27209.78

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20

21

22

23

24

25

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

165869.22

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

274600.03

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10


5%

-100,246.17

N/A

1.11


Valoarea investiției creste cu 10%

Anii

1

1

2

3

4

5

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Costurile totale ale investiției

0.00

868838.79

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

868838.79

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Flux de numerar net

0.00

-868838.79

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

CF actualizat

0.00

-804475.21

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38


„PARCARE"


Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38^

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00Valoarea investiției creste cu 10%

Anii

6

7

Alocații bugetare

25194.24

27209.78

O

Valoare reziduala

Venituri totale

25194.24

27209.78

Total costuri de operare

25194.24

27209.78

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

Cheltuieli totale

25194.24

27209.78

Flux de numerar net

25194.24

27209.78

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.6301

0.5835

CF actualizat

0.00

0.00

Anii

19

20

Alocații bugetare

68518.85

184000.00

Valoare reziduala

Venituri totale

68518.85

184000.00

Total costuri de operare

68518.85

184000.00

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

Cheltuieli totale

68518.85

184000.00

Flux de numerar net

68518.85

184000.00

o

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.2317

0.2145

CF actualizat

0.00

0.00

Rata de actualizare - 5%

5%

VFNA

-136,067.19

Rata interna de rentabilitate

N/A

Raportul cost/beneficii

1.10

8

29386.56

9

31737.49

10

184000.00

11

37018.60

12

39980.09

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

22

23

24

25

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

173767.76

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

282498.57

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10

Valoarea investiției creste cu 15%

Anii

I

1

2

3

4

5

Alocații bugetare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Valoare reziduala

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Total costuri de operare

0.00

0.00

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Costurile totale ale investiției

0.00

908331.46

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

0.00

908331.46

0.00

20000.00

21600.00

23328.00

Ș^C^DINENGDEVȘ^KL.

Valoarea investiției creste cu 15%

Anii

6

7

8

9

10

11

12

Alocații bugetare

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Valoare reziduala

Venituri totale

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Total costuri de operare

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Flux de numerar net

25194.24

27209.78

29386.56

31737.49

184000.00

37018.60

39980.09

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.6301

0.5835

0.5402

0.5002

0.4632

0.4289

0.3971

O

CF actualizat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anii

19

20

21

22

23

24

25

Alocații bugetare

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Valoare reziduala

181666.29

Venituri totale

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

290397.10

Total costuri de operare

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Flux de numerar net

68518.85

184000.00

79920.39

86314.02

93219.14

100676.67

108730.81

Rata de actualizare - 5%

Factor de actualizare

0.2317

0.2145

0.1986

0.1839

0.1703

0.1577

0.1460

CF actualizat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15874.10

PARCARE:


5. Sursele de finanțare

Finanțarea se va face din foduri bugetare.


6. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției
 • 6.1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

In faza de execuție nu vor fi create noi locuri de munca.

 • 6.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare In faza de operare nu vor fi create noi locuri de munca.

7. Principalii Indicatori Tehnico - Economici ai investiției

Indicatori tehnico - economici varianta 1

Nr. crt.

Denumire indicator

Indicator tehnic

Indicator economic

1

Terasamente parcare

Terasamente - 2.958 mc.

88.740 lei

2

Terasamente acostamente

Terasamente - 745 mc.

22.350 lei

3

Terasamente santuri/rigole

Terasamente - 715 mc.

21.450 lei

4

Construcții parcare

Construcții - 5726 mp.

647.412 lei

5

Construcții acostamente

Construcții - 173 mc.

18.690 lei

6

Construcții santuri/rigole

Rigola carosabila - 460 m. Sânt trapezoidal - 29 m.

201.849 lei

7

Siguranța circulației

Marcaje rutiere longitudinal - 0,42 km.

Marcaje rutiere transversal -305mp.

Indicatoare rutiere - 13 buc.

17.057 lei

O Indicatori tehnico - economici varianta 2

Nr. crt.

Denumire indicator

Indicator tehnic

Indicator economic

1

Terasamente parcare

Terasamente - 3.160 mc.

94.800 lei

2

Terasamente acostamente

Terasamente - 745 mc.

22.350 lei

3

Terasamente santuri/rigole

Terasamente - 715 mc.

21.450 lei

4

Construcții parcare

Construcții - 5726 mp.

741.550 lei

5

Construcții acostamente

Construcții -173 mc.

18.690 lei

6

Construcții santuri/rigole

Rigola carosabila - 460 m. Sânt trapezoidal - 29 m.

201.849 lei

7

Siguranța circulației

Marcaje rutiere longitudinal - 0,42 km.

Marcaje rutiere transversal -305mp.

Indicatoare rutiere - 13 buc.

17.057 lei

 • 8. Avize si acorduri de principiu Nu este cazul.

  PARCARE

Flux de numerar net

0.00

-908331.46

0.00

20000.00

21600.00

^128.0dL

Rata de actualizare -5%

Factor de actualizare

1.00

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

C.F actualizat

0.00

-841042.27

0.00

0.00

0.00

0.00


Anii

13

14

15

16

17

18

Alocații bugetare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Valoare reziduala

Venituri totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Total costuri de operare

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Costurile totale ale investiției

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Flux de numerar net

43178.50

46632.78

50363.40

54392.47

58743.87

63443.38

Rata de actualizare -

5%

Factor de actualizare

0.3677

0.3404

0.3152

0.2919

0.2702

0.2502

CF actualizat

15875.32

15875.22

15875.12

0.00

0.00

0.00
A

întocmit:

Ing. Andrei Dinescu

Niv.Ref. 158.40


PICHEȚI

DIFERENTE IN AX


COTE PROIECT


COTE


TEREN


DECLIVITATI


CURBE


ALINIAMENTE13


C7>


r*-

OJ vO


LT>

cS

kjD


14

o a cS

OJ

kD


CXI


<r

Csl

\JD


L=38A5           L=21.45

KILOMETRAJ

0+000.00

0+008.51

O

o

Csj o

+ o

CFs

m o

+ o

0+040.00

00'090+0

0+080.00

0+100.00

0+120.00

O o o

+ o

r*-

cK

i_n

+ o

r*-         o

o

S    S

o    5

0+206.36

0+219.07

HECTOMETRI c

)Km 0+000.00                                        (

> hm 1                                                               c

>hm 2


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA


Beneficiar:


Proiectant:


S.C. DINENG DEV S.R.L.


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


PROIECT


Nr. 8883/22.11.2016


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ


Titlu proiect:


SEF PROIECT


ing. Dinescu AndreiSCARA

1:1000 1:100


PARCARE


Faza de proiectare


S.F.


PROIECTAT


ing. Dinescu Andrei


DESENAT


ing. Gealep DanTitlu planșa:


PROFIL LONGITUDINALPARCARE


8. Avize si acorduri de principiu Nu este cazul.


întocmit:

Ing. Andrei DinescuS^DINENGDEVȘ^RL