Hotărârea nr. 78/2017

Hotãrârea nr. 78 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Reorganizare incinta pentru modernizare, extindere, recompartimentare hale existente, construire hale noi, amenajare parcare si repozitionare cabina poarta si alte cladiri anexa:, Ploieşti, str. Laboratorului nr. 17-19

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE

HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE ”

Ploiești, str. Laboratorului nr. 17-19

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian Florin și a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu "REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE ’’;

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu ;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 793/01.08.2016, privind :

 • -  utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică acord principiu: nr.l 1313/11.08.2016;

o protecția mediului: decizie nr. 11631/20.10.2016;

 • -   altele :

o Comisia Municipală pentru Transport: nr.l581/15.12.2016 ;

o Biroul Rutier : nr. 771657/29.10.2016 ;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 ’’ Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură’’ din data de 24.03.2017;

In baza încheierii nr. 263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiesti-Sectia Civilă privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr. 4057/09.03.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 48 alin (1) din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE" Varianta nr. 2, str. Laboratorului nr. 17-19, cu condiția respectării avizului nr. 004 din 16.03.2017 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, fundamentat de avizul nr.005 din 16.03.2017 al C.T.A.T.U., anexate prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenurile care fac obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești conform extras de Carte Funciară nr.95473/13.10.2016, respectiv proprietate privată ( Sact 10000 mp, Smăsurată 9991 mp) a doamnei Albu (fostă Călin) Eugenia conform extras de carte Funciară nr. 95472/13.10.2016. Sunt închiriate de S.C. BAT AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L..prin contracte de închiriere nr.42473/29.11.1995 și act adițional nr. 15078/20.08.2014, respectiv nr. 1606/30.11.1995.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de „REORGANIZARE INCINTĂ PENTRt^?/ MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTI


HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE ”

Ploiești, str. Laboratorului nr. 17-19

Beneficiar: S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L.

Proiectant: S.C.ARHINOVA PROJECT S.R.L.-arh. Simona Gabriela VÂLCU

Proiectul de hotărâre are caracter de urgență deoarece D.G.D.U. are arhitect șef din data 15.02.2017 si Decizia pentru Constituirea Comisiei Tehnice fiind din data de 09.03.2017, ședința C.T.A.T.U. s-a ținut pe data de 16.03.a.c. După întocmirea avizelor comisiei și arhitectului șef, se poate redacta proiectul de hotărâre pentru a fi prezentat în comisia de specialitate a Consiliului Local Ploiești.

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, Legii 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, și a cererii înregistrate la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu "REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE ”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la inițiativa S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare și cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenurile care fac obiectul acestei solicitări sunt situate în intravilanul municipiului Ploiești și aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești conform extras de Carte Funciară nr.95473/13.10.2016, respectiv proprietate privată (S conform acte 10000 mp, S conform măsurători 9991 mp) a doamnei Albu (fostă Călin) Eugenia conform extras de carte Funciară nr. 95472/13.10.2016. Sunt închiriate de SC BAT AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L. prin contracte de închiriere nr.42473/29.11.1995 și act adițional nr. 15078/20.08.2014, respectiv nr. 1606/30.11.1995.

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are 'următoarele caracteristici:                                                                0 '

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări .permise și im^zise, suprafață teren) UTRNla;In                         (faS        ••

Conform PUG și RLU aferent, în zonele industriale esfemecesară elaborarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplaSăfea pe parcelă a construcțiilor propuse, cu condiția de a se încadra în furt^țitibîîeLădmj’sfe și de a nu fî sub regimul de aliniere stabilit pentru UTR.

Folosința actuală a terenului: curti-constructii

»                                                                                  »                                 J

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : zonă unități industriale nepoluante;

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform H.C.L. 553 /21.12.2011 i nr.361/28.09.2012

Indicatori de urbanism:

> P.O.T.: 60% ; C.U.T.: 1,5

Conform art.4 din HCL nr. 203/27.04.2012, se aprobă în zonele industriale existente care nu au specificați în PUG și RLU aferent indicatori urbanistici POT și CUT, să poată fi autorizate lucrări de investiții în limita POT maxim = 60 % și CUT maxim =1,5, fără modificarea funcțiunii si a utilizărilor permise pentru zona industrială, pe baza unui PUD avizat favorabil în CTATU.

-terenul are acces la str. Laboratorului

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă -nr de parcaje necesare - conform Anexei nr.5 din HGR NR. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

-împrejmuirile vor respecta art.35 din R.G.U. - pentru funcțiunea dominantă - în conformitate cu profilul unității și cu necesitățile de securitate, respectând exigențele de estetică arhitecturală

-lucrările de branșamente se vor executa în conformitate cu "Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale”;

Utilizări permise : activități industriale nepoluante, depozite și anexe, servicii pentru activități industriale

Utilizări interzise : locuințe și instituții publice, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 793/01.08.2016.

OBIECTUL acestui PUD îl constituie reorganizarea incintei pentru modernizare, extindere, recompartimentare hale existente, construire hale noi, amenajare parcare și repozitionare cabina poarta și alte clădiri anexe, conform art.4 din HCL nr. 203/27.04.2012, prin care se aprobă în zonele industriale existente, care nu au specificați în PUG indicatori urbanistici POT și CUT, pentru a fi autorizate lucrări de investiții în limita POT maxim = 60 % și CUT maxim =1,5 fără modificarea funcțiunii și a utilizărilor permise pentru zona industrială, pe baza unui PUD avizat favorabil în CTATU.

în urma analizei documentației anexată la dosar, elaborată de către S.C.ARHINOVA PROJECT S.R.L.-arh. Simona Gabriela VÂECțJ, prin Planul Urbanistic de Detaliu se propun:

 • -  retrageri minime față de aliniament ( strada privată; în incintă )?la veșt = 8,50 m

 • -  retrageri minime față de limite laterale = la nord și la sud7conforfti CQd<jvil

 • -  retrageri minime față de limitele posterioare = la est 10,00 m ? . .. >

 • -  circulații și accese : Accesul personalului atât cel auto cât și cel pietonal se vor face pe latura nordică. în incintă sunt amenajate platforme auto și parcaje pentru un număr minim de 170 autoturisme, dar prin soluția de circulație propusă se va amenaja încă o parcare pentru autoturisme de cca.60 locuri. în studiul pentru fundamentarea circulației s-au calculat doar locurile de parcare necesare extinderilor, nu pentru total construcții incintă. Accesul pentru aprovizionare și cel de expediție este autorizat și se realizează prin poarta 2 situată pe latura sudică și nu va fi modificat prin PUD.

 • -  echiparea tehnico-edilitară : Se mențin utilitățile si instalațiile deja existente

 • 1. Alimentarea cu apa: rețea proprie cu put forat la adancimea de 154 m, gospodărie proprie de apa si branșament la rețeaua de apa a localității Ploiești. Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 131/2011, încheiat cu Administrația Naționala Apele Romane, Direcția Apelor Buzau-Ialomita si acte adiționale la acesta. Autorizație de gospodărire a apelor nr.lll/ 06.07.2011 emisa de AN Apele Romane-Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomita S.G.A. Prahova.

 • 2. Evacuarea apelor uzate: Evacuarea apelor uzate se face prin instalațiile existente astfel:

 • - apele menajare direct la rețeaua de canalizare a localității

 • - apele meteorice de pe clădiri, trotuare, alei carosabile si parcare sunt colectate intr-un bazin de retentie cu volum de 1735 mc, trecute prin separatoarele de hidrocarburi si apoi deversate in rețeaua de canalizare a localității. Nu se poluează apa evacuata către rețeaua de canalizare datorita statiei de epurare cu debit de 12 mc/h existente pe teren. Contract de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 020415/12.12.2005 încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. Convenție speciala de deversare a apelor uzate industriale in rețeaua publica de canalizare încheiata cu Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. si acte adiționale la aceasta.

 • 3. Asigurarea agentului termic: încălzirea spatiilor prin agent termic apa calda prin centralele existente. Centralele sunt controlate de calculator pentru asigurarea parametrilor necesari procesului de producție.

 • 4. Alimentarea cu energie electrica - se realizează cu o linie dubla de alimentare LES 20KV din Statia Ploiești Nord Electrica prin branșamentul si postul trafo existente fiind distribuite in incinta cu rețea interna LES 0,4 KV.

 • 5. Alimentarea cu gaze naturale - se realizează prin branșamentul existent la limita nordica, si apoi prin SRM in întreaga incinta cu o rețea de joasa presiune.

Indicatorii urbanistici menținuți sunt cei din PUG : POT propus = 60,00 %


CUT propus =1,50                                ff*

în ședința din data de 16.03.2017 a Comisiei Tehnice'gde Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de Detaliu-"REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE<7EXȚINDERÎE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ SI ALTE CLĂDIRI ANEXE ”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești si s - a emis avizul favorabil nr. 005 din 16.03.2017 al comisiei pentru Varianta nr.2, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 004/16.03.2017.

A

In perioada 21.10 - 10.11.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem aprobării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu "REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești, întocmit de către S.C.ARHINOVA PROJECT S.R.L.-arh. Simona Gabriela VÂLCU.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ,

ARHITECT ȘEF,


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ SI ALTE CLĂDIRI ANEXE ”

*

Ploiești, str. Laboratorului nr. 17-19

Beneficiar: S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L.

Proiectant: S.C.ARHINOVA PROJECT S.R.L.-arh. Simona Gabriela VÂLCU


Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru "REORGANIZARE INCINTA PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ SI ALTE CLĂDIRI ANEXE”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești. Conform PUG și RLU în zonele industriale este necesară elaborarea unor studii urbanistice de detaliu pentru amplasarea pe parcelă a construcțiilor propuse, cu condiția de a se încadra în funcțiunile admise și de a nu fi sub regimul de aliniere stabilit pentru UTR iar conform art.4 din HCL nr. 203/27.04.2012, se aprobă în zonele industriale existente, care nu au specificați în PUG indicatori urbanistici POT și CUT, să poată fi autorizate, lucrări de investiții în limita POT maxim = 60 % și CUT maxim =1,5 fără modificarea funcțiunii și a utilizărilor permise pentru zona industrială, pe baza unui PUD avizat favorabil în CTATU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr.3 82/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare ;și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU „REORGANIZARE INCINTĂ     PENTRU     MODERNIZARE,     EXTINDERE,

RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești, întocmit de arh. Simona Gabriela VÂLCU.

PRIMAR,

DOBRE Acki


COMISIA DE URBANISM,

în       BOTEZ George Sorin Niculae


DĂNESCU Ștefan

VÎSCAN Robert Ionuț

MATEESCU Marius Nicolae

VĂDUVA Sorin


BOLOCAN Iulian


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982    /

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

Organizație cu Sistem do Management al Calitatii Certificat ISO 9001 Certificat 7768 C


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L. cu adresa de sediu în str. Laboratorului nr. 17-19, municipiul Ploiești, județul Prahova, înregistrată cu nr. 301578/07.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr.004 din 16.03.2017

pentru Planul Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.)

” REORGANIZARE INCINTA PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZITIONARE CABINA POARTA ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE” VARIANTA NR.2

generat de imobilul (teren) situat în str. Laboratorului nr. 17-19, Ploiești, județul Prahova

Inițiator. S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT S.R.L. Proiectant: S.C.ARHINOVA PROJECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR : - arh. Simona Gabriela VÂLCU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D.:

o situat în str. Laboratorului nr. 17-19, municipiul Ploiești, județul Prahova,

o zonă delimitată conform plan 3.1

o suprafața de 71980 mp. ( conform măsurători), respectiv 71857 mp. (conform acte) Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

o UTRNla

o regim de construire: izolat

o funcțiune predominantă: zonă pentru unități industriale compusă din: întreprinderi industriale mari, mici și mijlocii de producție și servicii, nocive/nenocive, depozite, etc.

o H max. = conform R.G.U., se va accepta un regim de înălțime, în limita reglementărilor zonei, cu condiția încadrării în normele de igienă și protecție împotriva incendiilor; se pot accepta și clădiri cu un regim de înălțime mai mare, dacă au fost prevăzute într-un plan urbanistic aprobat conform legii;

o CUT max. = 1,5

o POT max. = 60%

întocmi! utg.Mihaela Constantinescu

AvizA.Ș. 004/2017

Conform art.4 din HCL nr. 203/27.04.2012, se aprobă în zonele ăîdustriaie existente, care nu au specificați în PUG indicatori urbanistici POT și CUT, să poată fi autorizate lucrări de investiții în limita POT maxim = 60 % și CUT maxim =41^' fafLmodificâr^h funcțiunii și a utilizărilor permise pentru zona industrială, pe baz^tipui' PUD .avizat favorabil în CTATU.

o retragerea minimă față de aliniament = conform unor studii urbanistice "de-detăliu, în cadru cărora se vor respecta principii de amplasare fașă de aliniament determinate de rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția contra zgomotului, nocivității), acestea stabilite prin studii de impact asupra mediului, cu condiția de a nu fi sub regimul de aliniere stabilit pentru UTR respectiv;;

o retrageri minime față de limitele laterale = cf. art. 24 din R.G.U.

o retrageri minime față de limitele posterioare = cf. art. 24 din R.G.U.

Prevederi P.U.D propuse :

o retrageri minime față de aliniament (strada privată în incintă ),la vest = 8,50 m

o retrageri minime față de limite laterale = la nord și la sud conform cod civil

o retrageri minime față de limitele posterioare = la est 10,00 m


o circulații și accese : Accesul personalului atât cel auto cât și cel pietonal se vor face pe latura nordică. în incintă sunt amenajate platforme auto și parcaje pentru un număr minim de 170 autoturisme, dar prin soluția de circulație propusă se va amenaja încă o parcare pentru autoturisme de cca.60 locuri. în studiul pentru fundamentarea circulației s-au calculat doar locurile de parcare necesare extinderilor, nu pentru total construcții incintă.

Accesul pentru aprovizionare și cel de expediție este autorizat și se realizează prin poarta 2 situată pe latura sudică și nu va fi modificat prin PUD.

o echiparea tehnico-edilitară :se mențin utilitățile si instalațiile deja existente -alimentarea cu apa: rețea proprie cu put forat la adancimea de 154 m, gospodărie proprie de apa si branșament la rețeaua de apa a localității Ploiești.

-asigurarea agentului termic: încălzirea spatiilor prin agent termic apa calda prin centralele existente.

-alimentarea cu energie electrica - LES 20KV, LES 0,4 KV.

-alimentarea cu gaze naturale - se realizează prin branșamentul existent la limita nordica, si apoi prin SRM in întreaga incinta cu o rețea de joasa presiune.

A


In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 16.03.2017, a fost avizat favorabil Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), pentru Varianta nr.2, fără condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație, planșa nr.3.1) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit.g) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat

întocmit: ing.Mihit

ef<a Constantinescu


AvizA.S.

documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

-A

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. % \

r

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 793 din 01.08.2016 emis de Primăria Municipiul Ploiești.

In perioada 21.10 - 10.11.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr.307863/18.10.2016 întocmit în data de 11.01.2017 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.


Conform art. 35 (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


fi            ___•' k- .        .         7"    \

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHI^^TTn r

RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru     REORGANIZARE INCINTĂ PENTRU

MODERNIZARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE HALE EXISTENTE, CONSTRUIRE HALE NOI, AMENAJARE PARCARE ȘI REPOZIȚIONARE CABINĂ POARTĂ ȘI ALTE CLĂDIRI ANEXE”, str. Laboratorului nr. 17-19”, Ploiești a emis :


PRESE] VÎSCAN RO


DINTE, >BERT IONUȚ


SEC

BOLQ


Data