Hotărârea nr. 76/2017

Hotãrârea nr. 76 pentru aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI |

HOTĂRÂREA NR. 76


pentru aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a
Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești
Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții pentru aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital Municipal Ploiești;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 31.03.2017;

în conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 164/30.05.2016 pentru aprobarea inițierii procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin. (1), alin.(2), lit. „b”, „c” si „d”, alin.(4), lit. (d), alin.6, lit.(a), pct.3 si art.115, alin.(l), lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Studiul privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă nota conceptuală a obiectivului de investiții Spital Municipal Ploiești, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Tehnic - Investiții va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2017
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a
Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești

Conform Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, art.36, alin. (1), alin.(2), lit. „b”, „c” si „d”, alin.(4), lit. (d), alin.6, lit.(a), pct.3 si art.115, alin.(l), lit.(b), Consiliul Local al Municipiului Ploiești asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar privind gestionarea serviciilor de interes local furnizate către cetățeni, inclusiv sănătatea.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și compentențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și Hotărârii de Guvern nr.562/2009 privind strategia de descentralizare a sănătății, obiectivul specific vizat il reprezintă transferul competențelor privind administrarea unităților sanitare cu paturi și managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale, inclusiv elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de sănătate publică și a reglementărilor necesare funcționării sistemului de sănătate.

Avându-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității față de administrația publică locală de a rezolva o stringentă problemă socială - asistența medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru îmbunătățirea/corectarea stării actuale și a veni în întâmpinarea cerințelor sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, în anul 2016 s-a aprobat elaborarea unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale în unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică din Municipiul Ploiești.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, din analizele comparative este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești într-o singură unitate spitalicească.

Astfel, se impune realizarea unei noi unități spitalicești, în conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația în vigoare, realizarea unei clădiri medicale compacte, modulare, flexibile, dotarea cu noi echipamente, în care actul medical să fie eficient și adaptat ultimelor standarde, iar tratarea pacientului să primeze.

Prin urmare, propun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești

proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea

Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești

Conform Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, art.36, alin. (1), alin.(2), lit. „b”, „c” si „d”, alin.(4), lit. (d), alin.6, lit.(a), pct.3 si art.115, alin.(l), lit.(b), Consiliul Local al Municipiului Ploiești asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar privind gestionarea serviciilor de interes local furnizate către cetățeni, inclusiv sănătatea.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și compentențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locală și Hotărârii de Guvern nr.562/2009 privind strategia de descentralizare a sănătății, are ca obiective specifice transferul competențelor privind administrarea unităților sanitare cu paturi și managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale, inclusiv elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de sănătate publică și a reglementărilor necesare funcționării sistemului de sănătate.

Avându-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității față de administrația publică locală de a rezolva o stringentă problemă socială - asistență medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru îmbunătățirea/corectarea stării actuale și a veni în întâmpinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, in anul 2016 s-a dispus elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 164/30.05.2016 a fost aprobata inițierea procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Studiul a fost nominalizat pe lista de investiții pe anul 2016 la Cap.66.02.71.01.Sanatate-C.Alte cheltuieli de investitii-Studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In decursul anului 2016, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciului privind întocmirea studiului privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca in Municipiul Ploiești situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești intr-o singura unitate spitaliceasca.

Astfel, se impune realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare, realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze.

Prin urmare, avand in vedere cele expuse mai sus, in conformitate cu cap.I, art.l, alin.2, lit.(a) si cap.III, art.5 din Hotararea de Guvern nr.907/26.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanatate din fonduri publice, propunem aprobarea Studiului privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN i^/y^ant, Sanatate,


Director Executiv, Sorina SQMl


Sef Serviciu Dezvoltare Administrare Unitati de Invai Clara Mihut

AVIZADirecția Economica,


Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director


xecutiv,

I t


Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

2 0 -03- 2017

Studiu privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local ai Municipiului Ploiești

Studiu realizat de către:

RomActiv

■■■ Business Consulting

Cuprins

 • 1.   Obiectivul de investiții. Date generale

  • 1.1.   Denumire

  • 1.2.   Amplasamentul

  • 1.3.   Titularul investiției

  • 1.4.   Beneficiarul investiției

 • 2.   Necesitatea și oportunitatea investiției

  • 2.1.   Scopul și obiectivele studiului

  • 2.2.   Prezentarea situației existente

  • 2.3.   Analiza demografică a populației Municipiului Ploiești

  • 2.4.   Analiza socio-epidemiologică a populației din teritoriul de referință

  • 2.5.   Analiza situației actuale a furnizorilor de servicii spitalicești din teritoriul de referință

  • 2.6.   Analiza infrastructurii existente

  • 2.7.   Concluzii

  • 2.8.   Surse de documentare care să expună situația actuală și necesitatea investiției

  • 2.9.   Deficiențe maj'ore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare în raza Municipiului

Ploiești (situații de risc și capacitate de răspuns)

 • 2.10.    încadrarea obiectivului în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale

 • 2.11.    Prezentarea cadrului legislativ/ aspectele regulatorii pentru realizarea investiției

 • 3.   Scenarii tehnico-economice pentru realizarea proiectului

  • 3.1.   Prezentarea de soluții alternative pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții 25

  • 3.2.   Ipoteza nerealizării investiției într-un spital nou pe raza Municipiului Ploiești

  • 3.3.   Soluția optimă recomandată

 • 4.   Costul estimativ al investiției

 • 5.   Surse potențiale de finanțare a investiției

1. Obiectivul de investiții. Date generale.

 • 1.1. Denumire

Primăria Municipiului Ploiești a inițiat realizarea unui "Studiu privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești".

Acest studiu se eleborează în contextul în care se are în vedere construirea unei noi unități spitalicești, în conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația în vigoare. Această nouă unitate spitalicească va trebui să fie construită într-o zonă cu acces la una din străzile principale, să aibă circuitele medicale necesare bine gândite, cu o eficiență cât mai mare, pentru eliminarea pierderilor însoțite de un act medical în beneficiul populației. Fiind vorba de o construcție nouă, o investiție majoră, se va lua în calcul la elaborarea Studiului toate sursele potențiale de finanțare, căile legale de accesare a fondurilor și documentele necesare în temeiul legislației în vigoare, ce vor fi necesare realizării acestui demers.

Studiul evidențiază în ce mod trebuie regândită/redefinită infrastructura de sănătate, astfel încât să de pornească de la strictul necesar, de la secțiile vitale ale unui spital și, pe măsura posibilităților financiare, să se previzioneze și alte secții/departamente/compartimente, pentru ca la final să rezulte o construcție compactă și eficientă ce va deservi atât populația adultă cât și copiii.

Studiul furnizează și potențialele măsuri ce trebuie luate pe termen scurt, dacă e necesară reorganizarea componentei de management a instituției, în speță a Spitalului Municipal și a Spitalului de Pediatrie, astfel încât să existe stabilitate și pregătirea pentru reorganizare și relocare.

Pe termen mediu, studiul identifică și analizează activitatea acelor secții care au potențial, cât și cele care sunt pe pierdere, necesarul de secții noi și propune soluții optime - schimbarea de structură, de îmbunătățire a condițiilor spitalicești a pacienților, privind cazarea acestora, alimentația, aparatura necesară, tratamentul și măsurile complementare.

Pe termen lung, obiectivul principal este un nou spital pentru ploieșteni, la standardele cele mai noi în domeniu, cu toate specialitățile și dotările necesare ce sunt relevate și obiectivate în acest studiu. Totodată, în cadrul analizei sunt studiate integrarea orizontală, integrarea verticală, precum și nivelul și îmbunătățirea furnizării volumului/cantității de servicii medicale.

Studiul va reflecta proactivitatea și planificarea strategică a ofertei de servicii adaptată la următorii 30 de ani. De asemenea, va arăta procentul în care sunt realizați indicatorii de management și procentul de satisfacție al pacienților și măsurile necesare pentru optimizarea acestora pe termen scurt, mediu și lung.

în cadrul studiului vor fi analizate mai multe direcții în ceea ce privește furnizarea asistenței medicale și adecvarea acesteia la nivelul de așteptare al populației, precum și la necesitățile obiective privitoare la asistența medicală ambulatorie și spitalicească furnizată de instituțiile subordonate autorității locale:

 • -   analiza demografică, socio-epidemiologică a populației din teritoriul de referință;

 • -   analiza situației actuale a furnizorilor de servicii spitalicești din teritoriul de referință;

 • -   analiza consumului de servicii spitalicești din teritoriul de referință și a gradului de acoperire a nevoii de servicii prin serviciile existente;

 • -  analiza resurselor umane;

 • -   adecvarea structurii de secții, compartimente și paturi a spitalului municipal și a spitalului de pediatrie la necesitățile obiective ale populației din teritoriul de referință;

 • -   analiza legislativă a reglementărilor și standardelor pentru servicii de sănătate de tip ambulator, spitalicesc și comunitar;

 • -   situații de risc și capacitate de răspuns;

 • -   identificarea, reducerea și eliminarea pierderilor;

 • -  soluții pentru ca managementul general de la vârf până la șefii de secții să fie îmbunătățit, măsuri concrete care trebuiesc luate.

Scopul acestui studiu vizează, în principal:

 • •  Urmărirea și analizarea situației de fapt la momentul actual, cauzele care au dus la precaritatea ofertei de servicii medicale în Municipiul Ploiești;

 • •  Indicarea etapelor de urmat pentru furnizarea de servicii de nivel înalt pentru populația din Municipiul Ploiești, atât spitalicești cât și în ambulatoriu, în conformitate cu așteptările populației și cu capacitatea investițională a municipalității;

 • •  Stabilirea celor mai eficiente soluții din punct de vedere al raportului calitate/servicii/cost investițional, având în vedere gradul ridicat de așteptare din partea cetățenilor față de administrația publică locală de a rezolva în timp scurt și la parametrii calitativi înalți o stringentă problemă socială - asistența medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori a copiilor și adulților din Municipiul Ploiești.

 • •  Realizarea unui document pentru a servi ca suport de decizie.

 • 1.2.   Amplasamentul

Există trei amplasamente posibile pentru noul Spital Municipal pe raza Municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • 1. Strada Cosminele nr. HA;

 • 2. Strada Găgeni nr. 88;

 • 3. Strada Găgeni nr. 98.

 • 1.3.   Titularul investiției

Investiția este prevăzut a fi susținută de către Primăria Municipiului Ploiești, Palatul Administrativ, Bd. Republicii nr. 2, cod postai 100066.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiției este Primăria Municipiului Ploiești, Palatul Administrativ, Bd. Republicii nr. 2, cod postai 100066.

2. Necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.1.   Scopul și obiectivele studiului

Studiu privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești este o etapă esențială în pregătirea deciziei investiției. Scopul acestui studiu îl reprezintă fundamentarea investiției publice, pe baza analizei detaliate a situației existente și a posibilităților de realizare a acesteia.

Studiul tratează problematica investiției și are ca obiectiv dovedirea viabilității propunerii de construcție a unui nou spital municipal prin prisma politicilor de investiții și strategiilor de dezvoltare generală, regională și sectorială.

Prin elaborarea acestui studiu se urmărește totodată să se răspundă unei serii de întrebări fundamentale:

 • ■ Este necesară investiția?

 • ■ De ce este necesară investiția?

 • * Ce soluții optime pot fi propuse, ținând cont de analiza situației existente?

 • * Ce costuri, resurse și cheltuieli angajează investiția?

 • ■ Care sunt etapele legislative privind realizarea investiției?

 • ■ Care sunt punctele de vedere ale actorilor din sistem privind realizarea investiției ?

 • ■ Care sunt beneficiile așteptate?

 • ■ Când și în ce formă este oportună realizarea investiției?

 • 2.2.   Prezentarea situației existente

Sănătatea este un domeniu cu un impact deosebit de important asupra resurselor publice și calității vieții. Fiecare țară își propune ca prin sistemul de sănătate să satisfacă nevoia de sănătate și îngrijire a populației. O sănătate bună a populației este una dintre premisele asigurării prosperității economice și sociale a societății. O problemă complexă apare atunci când ne punem întrebarea în ce măsură oferta de asistență și servicii medicale reflectă în mod adecvat nevoia reală a populației.

Nevoia pentru servicii de asigurare a sănătății pentru polulație reprezintă o trăsătură comună și joacă un rol semnificativ pentru toate țările.

Așa cum se arată și în Acordul de Parteneriat (2014R016M8PA001.1.2) încheiat de România și Uniunea Europenă pentru accesarea Fondurilor Structurale și de investiții pentru perioada 2014 -2020, România prezintă disparități puternice la majoritatea indicatorilor de sănătate față de media din UE, clasându-se adesea fie pe ultimul loc fie pe unul dintre ultimele locuri.

Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente. în general, este cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Unele servicii sunt furnizate în clădiri cu o vechime de peste 100 de ani, răspândite pe o suprafață mare și în care nu pot fi puse în practică standardele aplicabile mediului spitalicesc modern (de exemplu, clădiri care se găsesc la mai mulți kilometri una de alta, care împiedică diagnosticarea/tratarea promptă și multidisciplinară a cazurilor urgente grave, circuite deficitare în cadrul spitalelor sau echiparea insuficientă a acestora).în plus, majoritatea nu îndeplinesc standardele UE, sunt ineficiente din punct de vedere energetic, având costuri ridicate pentru încălzire și nu prezintă adaptări pentru a facilita accesul fizic corespunzător al pacienților.

Sistemul sanitar din județul Prahova și cel din Municipiul Ploiești trebuie să facă față atât problemelor complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, dar și să se concentreze pe activități de prevenire a îmbolnăvirilor.

Prezentul studiu a fost elaborat ținând cont de punctul de vedere al actorilor din sistem. A fost cerut punct de vedere următoarelor instituții (anexa 2):

 • >  Spitalul Județean de Urgență Ploiești;

 • >  Spitalul Municipal Ploiești;

 • >  Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești;

 • >  Spitalul de Pediatrie Ploiești;

 • >  Spitalul General CF Ploiești;

 • >  Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • > Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova.

 • 2.3. Analiza demografică a populației Municipiului Ploiești

Datele finale ale Recensământului populației și al locuințelor 2011, arată un număr de 209.9451 de locuitori, dintre care 111.230 de locuitori de sex feminin (53%) și 98.715 de locuitori de sex masculin (47%). Este de remarcat că popolația municipiului Ploiești, înregitrează o scădere de aprox. 9 % la nivelul anului 2011 față de nivelul anului 2002 (232.452 de locuitori1 2), în timp ce

proporția dintre populația de sex feminin și populația de sex masculin rămâne aproape neschimbată.


Din punct de vedere al structurii pe vârste 13,18% sunt preșcolari și școlari (cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani), 64,49% reprezintă populație activă și 22,33% locuitori rezidenți peste 60 de -x ani. Din punct de vedere al ponderii capitalului uman în context județean, populația municipiului 32) reprezintă 56% din totalul populației urbane a județului Prahova și 16,89% din totalul populației urbane a Regiunii de Dezvoltare Sud3. Densitatea urbană a municipiului este estimată la 3.602 loc/km2. Din punct de vedere etnic Municipiul Ploiești prezintă o varietate etnică și religiosă format din 17 etnii (exclusiv români) cu o pondere de 3% (cea mai importantă etnie este reprezentată de etnia romă ce reprezintă 2% din totalul populației Municipiului Ploiești) din totalul populației și cu o apartenență religioasă la 20 culte.

Prin așezarea din punct de vedere geografic un nou spital Municipal Ploiești ar putea deservii atât pacienții din Municipiul Ploiești dar și pacienți din zonele limitrofe, județul Prahova și chiar județele învecinate, astfel ajungându-se la o populație totală de 2.395.586 locuitori.

Tabelul 2: Populația stabilă ce ar putea fi deservită de noul Spital Municipal Ploiești

KemninidOMI

O hgBflWSMM


sas


Sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie

Pentru a cerceta dezvoltarea în termeni de demografie, evoluția unor indicatori standard ai dezvoltării umane, precum natalitatea, mortalitatea, sporul natural, nupțialitatea sau divorțialitatea reprezintă un instrument util de evaluare a potențialului uman al zonei ce ar putea fi deservită de noul Spital Municipal Ploiești.


Problemele care derivă din situația demografică produc modificări dramatice în structura și distribuția de vârstă a populației.

Europa deja se confruntă cu o populație îmbătrinită, cu ponderea de 18,5% a populației peste 65 de ani, situandu-se imediat după Japonia. Cu ponderea de 16,5% a populației cu vârstă peste 65 de ani, România nu este departe de media Europeană.

De asemenea, populația Municipiului Ploiești cu o pondere de 16%4 a populației cu vârstă de peste 65 de ani (datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru 1 ianuarie 2015 arată că ponderea populației cu vârstă de peste 65 de ani din Municipiul Ploiești a ajuns la 16,7% depășind media națională) este caracterizată de o îmbătrânire demografică, ceea ce necesitată implementarea unei strategii corespunzătoare nevoilor sociale identificate pentru categoria vârstnică, cum ar fi serviciile de sănătate.

Acest indicator corelat cu procentul de populație dependentă situat la 24,4% în 2014 și estimat să crească la 48,5% în 2050 creaza o provocare majora asupra sistemului de sănătate din România și implicit din Municipiul Ploiești.

Totodată Sporul natural nu înregistrează valori pozitive. îmbunătățirea condițiilor de asistență medicală și iginenă putând duce la scăderea valoarii mortalității infantile, indicator al creșterii (2) calității vieții și a gradului de civilizație.

 • 2.4. Analiza socio-epidemiologică a populației din teritoriul de referință

Datele privind morbiditatea și mortalitatea - Incidență, din județul Prahova (anii 2013 - 2015), indică o creștere a numărului de cazuri noi în ceea ce privește marea majoritate a bolilor: diabetul, cancerul, bolile aparatului respirator, bolile aparatului digestiv, bolile sistemului osteo-articular, mușchilor și țesutului conjunctiv, bolile aparatului circulator și bolile aparatului genito-urinar. Doar cazurile privind tuberculoza au înregistrat o scădere în anul 2014 față de anul 2013, numărul îmbolnăvirilor revenind pe creștere în anul 2015.

Tabel 5; Incidența bolilor în județul Prahova în perioada 2013 - 2015 s     —


în ceea ce privește numărul cazurilor rămase, în evidență, în cabinetele medicilor de familie, în perioada 2013 - 2015, în județul Prahova, situația arată creșteri în cazul marii majorități a bolilor semnalate cu excepția cardiopatiei ischemice unde atât în anul 2014, cât și în anul 2015 se înregistrează o ușoară scădere a numărului de cazuri față de anul 2013.în ceea ce privește mortalitatea, numărul de cazuri de mortalitate pentru principalele cauze identificate este în creștere, cu excepția mortalității datorate leziunilor traumatice și otrăvirii care după o creștere în anul 2014 față de anul 2013, înregistrează o scădere în anul 2015, numărul de cazuri ajungând chiar sub cel din anul 2013.


Din punct de vedere statistic, raportat la populația Municipiului Ploiești, situația se prezintă astfel: Tabel 8: Statistica privind incidența, prevalenta și mortalitatea în Municipiul Ploiești

Sg

Har

-Z3«

Sursa: Direcția deSănătatePublicăPrahova,prelucrareproprie

 • 2.5. Analiza situației actuale a furnizorilor de servicii spitalicești din teritoriul de referință

Asistența de sănătate este asigurată în județul Prahova printr-un număr de 106 unități medicale (Spitale publice, Spitale private și Clinici publice)4.

De asemenea, la nivelul Județului Prahova se observă o creștere ușoară a numărului de farmacii oficine farmaceutice și depozite farmaceutice.

La nivelul anului 2016, în Municipiul Ploiești există 9 unități medicale de tip Spital în relație Casa Națională de Sănătate după cum urmează:

Spitale publice:

 • >  Spitalul Județean de Urgență Ploiești - în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Prahova;

> Spitalul Municipal Ploiești - în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;
 • >  Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești - în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Prahova;

>  Spitalul de Pediatrie Ploiești - în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;
 • >  Spitalul General CF Ploiești - în rețeaua sanitară a Ministrului Transporturilor.

Spitale private?:

 • >  SC Spital Lotus SRL;

 • >  SC Laurus Medical Medical SRL (punct de lucru Ploiești);

 • > SC Medical Center Grai SRL;

 • > SC Ophta Max SRL. 5

în paralel cu continuarea și finalizarea reformei sistemului sanitar din România, o provocare deosebită o reprezintă îmbunătățirea stării infrastructurii de sănătate și implicit, a infrastructurii serviciilor de sănătate din Municipiul Ploiești.

Dacă problemele care derivă din subfinanțarea sistemului de sănătate din România țin mai mult de autoritățile centrale, probleme ca: numărul de personal medical și numărul de paturi de spital raportat la personalul medical țin și de autoritățile locale.

în ceea ce privește numărul de medici de familie aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Prahova acesta a cunoscut o ușoară creștere în anul 2015 față de anul 2013, cu toate acestea media la 1.000 de locuitori fiind mult inferioară mediei naționale și mediei UE 286 7.

Tabel 11: Județul Prahova - numărul de medici de familie între anii 2013 - 2015

m.-


LMedicidefâm.O.leȚnr.)

Medici la 1^000


356


'locuitori jud. Prahova, J-


(anul. 2015)8 .

? Medici la 1.000


361              7'    363

1/47


locuitori media ,; ' ’ v h \                               '    

! naționala (anul ;2015)8 j ț

• Medici, la 1000., / locuitori-media UE 28  

(anul 2012) .


Referitor la numărul de medici disponibil în unitățile spitalicești din Municipiul Ploiești, din datele transmise de cele, 2 unități spitalicești din subordinea Consiliului Local Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești) rezultă o rata de medici la 1.000 de locuitori inferioară mediei înregistrate în județul Prahova și mult inferioară mediei naționale și mediei UE 28.


Analizând numărul de medici disponibil în unitățile spitalicești care își au sediul administrativ pe teritoriul Municipiului Ploiești raportat la numărul de locuitori din Municipiul Ploiești, din datele transmise de cele 5 unități spitalicești, 2 din subordinea Consiliului Local Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești) și 2 din subordinea Consiliului Județean Prahova (Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești) și unul în subordinea Ministerului Transporturilor rezultă în continuare o rata de medici la 1.000 de locuitori inferioară mediei naționale și mediei UE 28.


^SBita.lJJJ|M.igfealf

^ațu

Ml*

în ceea ce privește numărul de cadre medicale medii și alt personal, situația la nivelul celor două spitale publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se prezintă conform tabelului de mai jos:


 • 10 Pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești există 5 Spitale publice: Spitalul Județean de Urgență Ploiești; Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești și Spitalul General CF Ploiești.

 • 11 Conform Institutului Național de Statistică, baza de date TEMPO-Online, numărul de medici (exclusiv stomatologi) la nivelul anului 2015, în Municipiul Ploiești era de 402 persoane, rezultând o rată de 1,7 medici la 1.000 locuitori, ușor mai mare decât media națională dar mult inferioară mediei naționale și mediei UE 28.

Așa cum se poate observa și în ceea ce privește cadrele medii sanitare situația la nivelul Municipiului Ploiești este mult inferioară atât față de media județului Prahov, cât și față de media națională și europeană (UE 28).

Referitor la numărul de cadre medii sanitare în unitățile spitalicești din Municipiul Ploiești raportat doar la numărul de locuitori din Municipiul Ploiești, din datele transmise de cele 5 unități spitalicești din subordinea Consiliului Local Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești), din subordinea Consiliului Județean Prahova (Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești) și din subordinea Ministarului Transporturilor (Spitalul General CF Ploiești) rezultă o rata de medici la 1.000 de locuitori superioară mediei naționale și apropiată de media UE 28. Totuși, în interpretarea datelor statistice trebuie luat în calcul că, practic Spitalul . Județean de Urgență Ploiești și Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești deservesc întreaga populație a județului Prahova și chiar populația din județele vecine iar Spîtatul General CF Ploiești are un regim de deservire închis, fapt care face ca rata de cadre medii sanitare la 1.000 locuitori să scadă drastic.

OTabel 15: Municipiul Ploiești - numărul de cadre medii sanitare în spitalele publice cu sediul pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești9etate "te

GtaBT

szGte© te

sasfîfeE© . te.

te

M® ■

■M®

l

state

teta®

etate W ââ

SbHW) î

...în ceea ce privește numărul total de personal auxiliar și alt personal din spitalele publice cu sediul pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești, situația se prezintă după cum urmează:


 • 2.6. Analiza infrastructurii existente

Numărul de paturi din unitățile medicale publice de tip spital ce își au sediul pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești, se prezintă după cum urmează:


I^GeneralBBRloiești^^^^^^^ '         Municipiul Ploiești spitale care au sediul pe '

teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești

țy&J Munidpiul; Ploiești - spitale publice în         20 75

;" ; subordineaConsiliu lui Local Ploiești             '

' Municipiul Ploiești - spitale publice cu sediul pe țg 72


teritori uladmi nistrativ al M un ici pi u lui Ploijești

' ^wSi^Sfespital u l2dBpedffi®oi'<®^^

;> A':' M unici pi u I ploiești - spi ța le publ ice în

<7 . sUbQi‘d'dea ConsiîiuIuî Local Ploiești

j M unici piu11 Ploiești - spița le publ ice cu sed iul pe

teritoriul adminișțrativ al M u n ici piu lui Ploiești

; Municipiul Ploiești - spitale publice în

subordinea Consiliu lui Local Ploiești J '

p M u nici piui Ploiești - spița le pu blice cu sedi u I pe ; 3350

teritoriul adrriiiriișțrati.v al Municipiului.Ploiești. J .. 7

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Prahova, SpitaiuiJudețean de Urgență Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești, Spitalul Generai CF Ploiești, TEMPO-Oniine prelucrare proprie

13 Sursa: TEMPO - Online - Paturi în unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare, forme de proprietate, județe și localități, anul 2015

Din analiza datelor menționate anterior, rezultă o rată de medici la 100 de paturi mai mică în Municipiul Ploiești - spitale publice în subordinea Consiliului Local Ploiești față de media națională.

De asemenea, rata de cadre medii sanitare la 100 de paturi este mai mică decât media națională, doar rata de personal auxiliar și alt tip de personal la 100 paturi fiind superioară ratei naționale.

Un alt indicator important în ceea ce privește numărul de paturi de spital și resursele disponibile pentru livrarea unor servicii de calitate pacienților din spitale este reprezentat de numărul de paturi de spital raportat la numărul locuitorilor. Astfel, situația pentru Municipiul Ploiești se prezintă astfel:iWitaîufGlej


gjiieGQ.lQqi.e|


BloieșM


Tabel 18: Municipiul Ploiești - Paturi de spital la 1.000 locuitori - spitale publice

(«te găteli

te.

te ' W®

sjoffigfl■■■'■ te

te .. MS©

cuante

fesă» waâte

Existe

.<= WO

ggnnd]

OKI SâeMl

- Sgffigte ®

[QKWWI

[LjgsO. ■.


Așa cum lesne se poate observa, media de paturi la 1.000 de locuitori în ceea ce privește spitalele publice din subordinea Consiliului Local Ploiești este mult inferioară atât mediei județului Prahova cât și mediei naționale și UE 28, fiind practic la cota de avarie.

în ceea ce privește suprafețele construite pentru spitalele publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești raportată la numărul de paturi, atât suprafața totală netă pe pat a spitalelor publice din subordinea municipiului Ploiești, cât și suprafața netă pe pat din cadrul fecărui spital public din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești înregistrează valori mai mici decât cele recomandate.

Tabel 19: Municipiul Ploiești - Bilanțul suprafețelor construite - spitale publice în subordinea Consiliului Local Ploiești

'•'j Spit^                           J•         .       ?         6.947,60

i-:.


; Spitalul de: Pediatrie Ploiești A j■         _               . 2.946.9910

Municipiul Ploiești- spitale publice în                              9 894 59

. subordinea Corisjliului Local Ploi^b :-                          AA......

. Spitalul Municipal Ploiești          h;                  :            24,04

A_. A Spitalul de Pediatrie Ploiești                        2

Municipiul Ploiești — spitale publice în /.

:    subordinea Consiliului Local Ploiești                       .................A.                 . ..y.. .

A .. ‘ Factor estimat:                                J        1,50

.....

subordinea Consiliului Local Ploiești .... i;..

' . Suprafața netă recomandată / pat .-ți                            20,00          :      '

' Sursa: Direcția de Sănătate Publică Prahova, Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești, prelucrare proprie


A-A Spitalul;Municipal Ploiești .             < A         1^03     \_.,_^aAA

! A                                 , jj: ............. ............... ,14/Ș5..    ... .„A. A .A-\A

r / MunicipiulI Ploiești - spitale publice în

15,56


. . Astfel, având în vedere suprafața netă recomandată raportată la paturile disponibile suprafața brută recomandată ar trebui să fie următoarea:
Populația măsurată după domiciliu, la 1 ianuarie 2016, un număr de 233.663 locuitori - Date statistice conform Institutului Național de Statistică.

Numărul de ambulanțe raportat la populație/ 1.000 de locuitori = 0,18 ambulanțe/ 1.000 locuitori.

 • 2.7. Concluzii

i                                      ,                              ■

Sistemul de sănătate din România este pe ultimele locuri din Europa (32 din 34), speranța de viață ducând Rpmânia pe ultimul loc în UE.

în Municipiul Ploiești se manifestă în mod clar o tendință de îmbătrânire a populației posibil cauză pentru mărirea an de an a numărului de cazurilor noi dar și a mortalității cauzate de diferite afecțiuni.

Incîndența bolilor grave este apropiată mediei din țară, dar trebuie să ținem seama că România este pe primele locuri în UE la acest capitol.

De asemenea, mortalitatea este apropiată de media națională, dar mortalitatea situează Romania pe primul loc în UE și la acest capitol.

în general, acoperirea cu unități medicale, de tip Spital, la nivelul Municipiului Ploiești este una satisfăcătoare, dar trebuie luat în calcul că numărul de unități medicale din subordinea Consiluilui Local al Municipiului Ploiești cuprinde doar 2 unități spitalicești, separate ca și locație și cu funcțiuni medicale împărțite în diferite pavilioane.

Dacă până în prezent, acoperirea cu funcțiuni medicale realizată de unitățile sanitare din județul Prahova poate fi considerată pe alocuri suficientă, tendința care rezultă din analiza datelor de mai sus duce la concluzia că fără o restructurare și reorintare a serviciilor medicale, sistemul nu va face față provocărilor care vor urma.

Referitor la numărul de paturi de spital raportat la personalul medical, doar situația numărului de medici de la Spitalul de Pediatrie Ploiești se prezintă în media statistică acceptabilă.

Indicatorii analizați arată, în mod clar, o lipsă acută de personal la nivelul celor 2 spitale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, incluzând medici și cadre medii ceea ce trebuie să constituie un semnal de alarmă.

Indicatorii referitor la restul de personal sunt peste media statistică acceptabilă, însă perfect justificat ținând cont de structura pavilionară a celor două spitale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

De asemenea, se observă disiparea resurselor umane ceea ce împreună cu lipsa acută de personal se constituie într-un alt semnal de alarma.

în ceea ce privește spațiul alocat desfășurării activităților medicale, acesta este total insuficient pentru desfășurarea unei activități medicale la standardele anului 2016. Alocarea spațială actuală nu permite creșterea ponderii tratamentului pacienților în ambulatoriu sau spitalizare de zi și nu permite implementarea metodelor moderne de chirurgie minim-invazivă.

ntanalizelekc

ijprezental


[GumulaKealfunctiumlo^mediealBaimSDitalul

_____________________1


|i$J


amecesa


^Ploiestidenam ivejuhMOn igi piuIujfRloiestijintpBsinqu rațun itaț^DitalieeasGaM<^f vj

Sistemul de sănătate din Municipiul Ploiești suferă de o slabă baza tehnico-materială, rezultat al unei finanțări deficitare. Dacă sistemul național medical integrat de urgență trebuie să rămână în sarcina autorităților centrale, provocările care țin de incidența, prevalența și mortalitatea afecțiunilor cardio-vasculare, oncologice, diabet sau boli ale aparatului respirator (tuberculoza) și asociate acestora trebuie să primească o reacție adecvată din partea autorităților Municipiului Ploiești.

Autoritățile locale trebuie să acționeze astfel încât, aliniat cu ultimele realizări ale tehnologiei medicale și ale metodelor de tratament și îngrijiri medicale să crească ponderea tratamentului pacienților în ambulatoriu sau în spitalizarea de zi (chirurgie minim-invazivă), să creeze și să întrețină infrastructura sanitară care să contribuie la reducerea duratei de spitalizare.

Scopul trebuie să fie ca durata de spitalizare să fie unul din indicatorii de performanta cheie.

Infrastructura nouă creată trebuie, de asemenea, să suporte programele de prevenție în vederea susținerii mutării ponderii de la pacienții spitalizați către pacienții îngrijiți în ambulatoriu.


Infrastructura nouă astfel creată, trebuie să se transforme din „gaura neagră" într-un contributor al creșterii economice din Municipiul Ploiești, cunoscut fiind ca investițiile în sistemul de sănătate au printre cele mai înalte grade de eficiență.

Modernizarea sistemului de sănătate din Municipiul Ploiești este solicitat de către societatea civilă iar sănătatea trebuie să devină obiectiv prioritar și în Municipiul Ploiești.

 • 2.8. Surse de documentare care să expună situația actuală și necesitatea investiției

 • >  Date transmise de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Prahova;

 • >  Date transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • >  Date transmise de Spitalul Județean de Urgență Ploiești;

 • >  Date transmise de Spitalul Municipal Ploiești;

 • >  Date transmise de Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploiești;

 • >  Date transmise de Spitalul General CF Ploiești;

 • >  Analizele și studii efectuate de către instituțiile internaționale ca Banca Mondială, PHARE, Uniunea Europeană, OCDE:

 • (1) Banca Mondială - România. Analiza Funcțională. Sectorul Sănătate. Raport Final 25.05.2011;

 • (2) PHARE - Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești. Studiu PHARE România pentru Ministerul Sănătății (2007);

 • (3) Uniunea Europeană - Managementul Proiectelor de infrastructură spitalicească din România (2010);

 • (4) OECD - Health at a Glance: Europe 2014, OECD Report;

 • > Strategia de Sănătate 2014-2020.

s

 • 2.9. Deficiențe majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare în raza Municipiului Ploiești (situații de risc și capacitate de răspuns)
  5 Alocarea insuficientă de pentru achiziționarea de aparatură: \ medicală

  Cheltuirea ineficientă a banului pub/ic .             ■


  Clădiri vechi,. în stare avansată de uzură a instalațiilor, cu\ circuite medicale hecorespunzatoare:                    ; i

  • *  fluxuri de lucru segmentate, distante între secții și j

  -     zonele de diagnostic și tratament;

  • *  renovările din ultimii ani au fost făcute pe zone

  . izolate din spital, fără o strategie pentru întregul ^complex;                                       :.J
  • *  un risc major pentru capacitatea sistemului de: sănătate publică în Caz de calamitate naturală sau de tragedii colective.

  Supra-agiomerarea secțiilor medicale existente

  • *  induc o stare de risc pentru pacienți prin act medica!

  ineficient;            >

  • *  reacție redusă în situații de criză

  • *  infecții nosocomiăie;

  • *  riscuri pentru personalul medical;

  • *  confort redus pentru pacienți și personalul medica/; \ ' * scăderea motivației personalului medical.

Trebuie remarcat că reprezentanții instituțiilor angrenate în sistemul de sănătate de la nivelul Municipiului Ploiești au identificat ca principale probleme cu care s-au confruntat în ultimii ani:

 • >  Subfinanțarea Spitalelor de către CAS Prahova, reflectată în numărul mare de pacienți spitalizați în regim de spitalizare continuă cât și de spitalizarea de zi peste numărul de cazuri contractate;

 • >  Lipsa de motivare a personalului medical care a dus la migrarea personalului sanitar atât în sectorul privat cât și în străinătate. Astfel unele dintre specialități au devenit deficitare;

 • >  Concurența firmelor private. Faptul că au apărut pe piața serviciilor mulți furnizori de servicii medicale spitalicești, clinice și paradinice, face ca fondurile alocate de către CAS Prahova să fie în scădere;

 • >  Fonduri insuficiente pentru achiziția de aparatură performantă;

 • >  Clădiri vechi cu circuite necorespunzătoare;

 • >  Supraaglomerarea secțiilor.

De asemenea, au fost identificate soluții pentru ca managementul general de la vârf până la șefi de secții să fie îmbunătățit:

 • >  îmbunătățirea comunicării la nivel de instituție cât și la nivelul instituțiilor angrenate în funcționarea sistemului;

 • >  Reorganizarea structurii spitalelor în funcție de morbiditatea și mortalitatea existent;

 • > Alocarea de fonduri;

 • > Reamenajarea clădirilor conform normelor în vigoare;

 • > Atragerea de personal medico - sanitar.

O 2.10. încadrarea obiectivului în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale

Analizând standardele europene în domeniu, constatăm că se recomandă înlocuirea unei clădiri medicale după o perioada între 30 și 50 de ani de funcționare.

Motivele sunt multiple, printre care:


 • 2.11. Prezentarea cadrului legislativ/ aspectele regulatorii pentru realizarea investiției

Practic în realizarea investiției trebuie să se țină cont de întreg cadrul legislativ în domeniul sănătății, dar și de legislația privind finanțarea de la bugetul de stat și bugetul local:

Legea nr.;95/2006 privind reforma în domeniul sănătății- Republicare ; - /     < z.

Ordin nr. 1706 din 02/10/2007 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 25/10/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare          .                   J                    ..........

J-ggislațiQ.P.rivnd sănătatea publică         .. .   .             '                  ......................

Leg il ați a privjnd S pita lele


■rT:


.......

Legea rir: 273/21006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Pași ce trebuie tăcuți pentru construirea spitalului

Până în prezent Primăria Municipiului Ploiești și-a anuntat disponibilitatea de a face propiectul și a identificat terenul.

Pașii necesari a fi făcuți pentru construirea Spitalului sunt următorii:

 • >  realizarea unui studiu de fezabilitate unde să se stabilească clar valoarea proiectului și ce capacitate va avea clădirea (săli de operații, număr de paturi, cabinete medicale, etc);

 • >  Bugetarea investiției (identificarea clară a sursei de finanțare);

■ > Realizarea concursului de arhitectură;

 • >  Realizarea licitației pentru desemnarea constructorului;

 • >  Construirea clădirii;

 • >  Dotarea spitalului (implică noi proceduri de achiziție publică);

 • >  Obținerea acreditării spitalului.

3. Scenarii tehnico-economice pentru realizarea proiectului

o

3.1. Prezentarea de soluții alternative pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții


Vechimea clădirilor și structura pavilionară în care se desfășoară în prezent activitățile din Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești indica funcționarea în cadrul unor structuri proiectate după concepții astăzi depășite atât structural cât și funcțional și care segmentează fluxurile de lucru îngreunând stabilirea rapida si precisa a diagnosticului aferent fiecărui pacient.


Pe o durată medie și lungă, cele două spitale nu pot fi lasate în starea actuală. în absența unor lucrări de reabilitare, reorganizare și refuncționalizare, cele două spitale riscă să-și piardă autorizațiile de funcționare.

Realizarea noului Spital Municipal Ploiești rezolvă practic problemele acute cu care se confruntă în prezent Spital Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Investiția va avea ca rezultat alinierea la:

>

>

normativele actuale de siguranță la foc;

implementarea măsurilor necesare de respectare a normelor privind accesul persoanelor cu dizabilități;

>

o

cerințele de realizare a unor clădiri "verzi";

realizarea unei clădiri cu destinație spital conform standardelor din România și Uniunea Europeană la nivelul anului 2017.

Analiza parametrilor asociați celor două variante:

||S în varianta VI costul investiției., este zero, însă' există costurile asociate gestionării riscurilor carerezultă din desfășurarea activităților în clădiri ^*!care’riu respectă cerințele de siguranță în exploatare.                                ? < ; >

; în. Varianta V2, costul investiției va rezulta, din • întocmirea unui studiu de fezabilitate. Chiar dacă variant V2 nu este alternativa care reprezintă' ......J costurile cele mai reduse, raportul între costurile ■ și beneficiile asociate acestei alternative va fi net

’ superior cu toate că beneficiile nu pot fi: j cuantificate monetar, ele prezintă o valoare , intrinsecă importantă. ' _       .

în Varianta VI, numărul de pacîenti tratați'anual, !           *      • 1 i i                      i '                                   i .iu

|w va înregistra o valoare comparabilă cu nivelul'


S'acestui indicator din anul 2015.


: în Varianta V2, numărul de pacienți tratați anual |U este estimat să crească cu aproximativ 30% într-

; un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a : i investiției; ......----- ... -

în variantele VI și V2 - nu este cazul .

Nr.

Parametru analizat

Observații

4.

Costuri de operare - cheltuieli cu utilitățile și cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

în varianta VI se estimează creșterea graduală a costurilor de operare și în special a cheltuielilor cu utilitățile și a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile la actualele spitale.

în varianta V2 se va realiza:

- eficientizarea consumului de utilități și în special reducerea consumului de gaz metan pentru încălzire și producerea de apă caldă; eficientizarea cheltuielilor anuale cu întreținerea și reparațiile curente pentru clădiri.

5.

Costuri de operare - cheltuieli cu personalul

în varianta VI se estimează creșterea graduală a costurilor cu personalul;

în variant V2 se estimează reducerea costurilor cu personalul indirect, tehnic, administrativ, de întreținere ca urmare a comasării activității într-o singura locație.

6.

P.6 Grad de siguranța la seism P.7 Grad de protective la incendii

P.8 Grad de conform termic al pacientilor

P.9 Grad de igiena si control microbiăn in spitale

P. 10 Grad de protecție impotriva zgomotului

P.ll Condiții de munca pentru personalul din spital

P. 12 Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati

în Varianta VI, parametrii P6-P12 nu se încadrează în cerințele minime pentru siguranță, confort, ergonomie și igienă.

Opțiunea V2 permite conformarea la toți parametrii menționați și la cerințele legislative.

7.

Beneficii de mediu (cantitatea de noxe emise în atmosferă)

Doar varianta V2 permite reducerea consumurilor de energie, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea noxelor emise în atmosferă.

 • 3.2, Ipoteza nerea liză rii investiției într-un spital nou pe raza Municipiului Ploiești

în ipoteza adoptării Variantei 1, riscurile asociate desfășurării activităților medicale în clădiri care nu rspectă cerințele de siguranța în exploatare vor trebui asumate și gestionate de către autoritățile publice responsabile cu autorizarea și supravegherea acestor unități spitalicești.

 • 3.3. Soluția optimă recomandată

Soluția optimă recomandată de către studiu este concentrarea funcțiilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești într-un singur spital, adică Spitalul Municipal Ploiești și eliminarea redundanțelor existente în prezent.

Structura sanitară propusă a se dezvolta se bazează pe datele statistice de morbiditate, prevalență si mortalitate disponibile în acest moment și anticipează problemele care derivă din structura demografică a populației și tendințele acesteia.

Astfel, se propune o structura sanitară de tip monobloc după cum urmează:

' .   4. Medicină Internă

4 Medicina Internă - hematologie

. 4 ■ Medicina Internă - cardiologie cronici

 • ■     4 Cardiologie, Cardiologie Intervențională

;   \ 4 Hematologie, Oncologie și Radioterapie

4 Reumatologie

'4.


4/ - Rețuperare, Medicină Fizică și Balneologie

■ 4 . Chirurgie generală

. 4 Oncologie medicală - Chirurgie oncologică 4 • îngrijiri paliative

 • ■ /'C' 11 12 < 4 Compartimet Primiri Urgente- (CPU) .

; 4 ^Oftalmologie             . ' -

• Pediaffie:-; ..

^ Endocrinologie

p ^4 ^Chirurgie^pediatrică ;4 Ortopedie pediatrică

r ț -4 Dermatologie

: .4 Ortoptică

;    4 • Cardioiogie pediatrică

Unitate Primiri Urgențe (UPU)

4 Psihologie

4 Neurologie

4 Obștetrica-ginecologie

4 Reumatologie/ recuperare, medicină fizică și balneologie ?4 Ortopedie

H :■'st Chirurgie generală.'

■    4' Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

. ^ Laborator explorări funcționale

! ■ Medicina muncii ;

^Duiatoriuaesppciainatepea/atne. —


4 Pediatrie .

i < Oftalmologie

Q 4 Endocrinologie

i , . 4 , Chirurgie și ortopedie infantilă                                                       '

;   • 4 Dermatovenerologie . ,                                                     /

4Ortoptică                                                                    /.

■ ' Jsp 4;. Cardiologie ‘                                                                   '

^M^^MRroqramifunctional

; ’ ..•4; 5 săli de 'operație, din care 2 săli de 878,00 Q : operație standard pentru adulți, 2 săli de ’f operație standard pentru pediatrie și 1 ?.

r • (una) sală de proceduri chirurgicale ? -j < .4 .11 posturi, Pre-operator și post-operator H , ; adulți                                                      .

 • ■   4 11-posturi, Pre-operator și post-operator i: .

.       • pediatrie                        -

p‘ 4‘ Unitate de transfuzie sanguină ;

j ” 4 8 posturi, Terapie intensivă adulți

 • ■   4 ;8 posturi, Terapie intensiyă pediatrie

'? ■'<:4T;4 încăperi,! Gășțrpscppie / Colonoscopie 288,00


Diagnostic imagistic compus din:         821,00

:   £ 1 RMN                                   '

2 CT, unul utilizat și pentru planificare i

’ radioterapie

< «4 2X-RAY

i ;:\.<-?l.;Fluoro^6pie . ,                              ■■ ■ ’

 • < 71 Biopsie mamară ■

 • < 1 Mamografie

I < 2. Ultrașonografîe adult!                   ț

^■ 2 Ultrașonografîe pediatrie .

.   4 2 Ultrașonografîe   pediatrie, Sală. ;

i conferințe, Camere de garda, Șef ț

>  - departament RX, Șef departament CT,

Șef departament RMN           <11 ,7

r 8 încăperi E/T ?      ; .   ..7 I. 4192,00

I 4-‘^ încăperi diagnostic funcțional         7i 132,00

j 7 &/-;l cabinet 'psihologic adulți ■           - 20,00

1 cabinet pshihologic pediatrie

. - i4.:<l sală multifuncțională / de conferințe 319,00 ' ^pentru 12Q persoane •    .     ■ 7 <■'

7.7^ ȚfrcpfecțărLanalize și probe, combinat cu .44,00

:. 1 colectări analize și probe, combinat cu 7 44,00 .patologie;,pediatrie, y            -■[

\î- laboratorcentral, chimie, analize 7 1.171,00' li^ ^linice^âgnostice speciaI, patologie _77.7.


.....;.......

510,00


i ■ < ^PEtr cameră l_: ?fc7t Camerățiroidianăi-Psihoterapie și ergoterapie, min. 257 m2,77   7’

. .7din care aprox. 58 m2 pentru ergoterapie <77

- 257,00       ’


’. .M^icină Interna . __

QsȚdiologie, Cardiologie Intervențională

 • ■   Hematologie, Oncologie și Radioterapie

 • ■   Reumatologie

 • ■   Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

 • ■   Chirurgie generală

 • •   Chirurgie oncologică

 • •  .. Psihiatrie./

u.; ..Neurologie . '                    . .... ..

; ■ . Boli'infecțioase

Z ..„ îngrijiri paliative

;■ V. spitaliza re de zi          '

 • • 'Z .PP.riiațriâZ_..Z~i_,L^... j.'._.J..... .......... .„..L.

b?7?^aimplogieZ ,i/. .'

ZZ/EnSpcrinoIdgle .. j ZZ?..

"77Z6^^?-: l..,... .ZZ ZZZ' "Z Z

Z ^Chirurgie pediatrică

■' Ortopedie pediatrică _ ? ■..■..ZZ’

Z ^erma'tolo9>e '

^V ’Z^rtopticăZ. .....Z....... ..-

•V ZCardiologie pediatrică - 7 7 .

i Ambulatoriu de specialitate,12cabinete

 • •    Dializa pediatrie, 4 posturi

: ■ _ Ambulatoriu de specialitate, 3Ci cabinete iClpitateÎpjKimjrifunqgnteî^M^^^^mM ZZ^PZ^iatrie^l:unitate ■ ._?. .?/.

■- CPU Pediatrie, 1 unitate ;

...........uî, ZZ:.^ZZ.JZZZZ ZZ18ZZ.ZZZZ ri"’36?:.j-......zz

Z 36 ZZ. •. ZZZZZZZZ ZZ36ZZ.ZZZ. f Zjy£ZZL ZZ Z-.......:

222222'22 ZZ 8 ZZZZZZ ^Z 8'ZZZ.Z'.'Z 22222J2.22

Z_J.2r. Z......Z. Z

ZZZZ'șZZZZZZ z ZZ.CZZZZ.-TZZ9ZZZZZZZ •*, z 23,-zz'.: z.......

Z ' îs zz l.......

ZZjsZZj? ZZ... 22.27 zzzz

.....18 Z.....


șja'


. ... 14.00,00 Z Z ZZ 360,00. Z

' 720,00 Z Z Z 720,00 Z 720,00 Z .Z 720,00       .     :

Z 360,00...........ZZ Z

Z ’Z•Î6o,oo ZZZZZ . i6o,ooZZ ZZZ =

Z. 160,00

.... i6o,oo .; Z Z Z i Z 440,00?. Z ZZZ

240,00...........

480;ooZZSZZ. 180,00 Z. -180,00 ZZ 460,00 ZZZz ■..

360,00 Z 120,00 Z Z ' 180,00 Z ZZ ZZ 360,00 'Z

.. ... 288,00 ZZ '96,00.

■ z.....?._'...'......720,00

ZZZ. ZI Z ZZ 360,00 zz z ZZzi Z Z J' ' ■ / 160,00     ' ? ' "

IHSSilWiKlSH
• ■    12 de încăperi pentru director și personal

administrație (5 încăperi pentru 1 persoană, 4 ■

; încăperi pentru 2 persoane, 3 încăperi pentru 4 persoane) . \

! /1/Cameră arhivare și scanare documente48,00


'' ' l Cameră servere, inclusiv camera ÎT


48,00■lBibliotecă/documentare                      B                          .   . .   48,00

• 1 Recepție centrală adulți.            .        ;. . J                        : j            ^0,00;

[ ■ 1 Recepție centrală pediatrie             :                                             280,00

/ 1 Sală de mese pentru personal                                                 5O.°P

■1 Capelă 7 / ???'7?7'7?.?' 777^?? : "??? "???      '7 7 ?..? 88,00 .


• 2’Șervicii ecumenice și consiliere spirituala . 7.7,           ;J.                 ....: .40>0°,î

7 1 Vestiar.                              ......7......7.... 7.......7               ..

c 7 . ,372,00 •

■ . 1 Farmacie centrală, inclusiv depozitare și punct

■ preparare.chimioterapie, nu standard j3MP      . |;

-.1 Sterilizare centrală, depozitare bunuri sterile, q

r          ;54,007

265,00

- l. Curățire, spalare, dezinfectare' paturi, inclusiv

i depozit țampon/ pentru 10 paturi adulți și 10 paturi 7 nĂdiatriP’                     > ■-                                s

7/ e       50,00

; 7 1 Spălătorie, inclusiv spații de depozitare lenjerie 7 .

: murdară,/lenjerie curată, etc., echipament de lucru ;

; perș6năl7            • 7......777 / ......7.-.‘........777....'.........

ț..l^Bucătărie, depozitare hrană, camere frigorifice, 7

»regenera re hrană răcită/.colecta re platouri, >/          '

curățire;.depozitare ‘ //;._/ 77/77:.."...77..________7.7

’              50,00

330,00

/ ■ -

.-.1 Atelier. întreținere și reparații

71 Atei ier. întreținere și reparații tehnică medicală 7

77 7 7  7 3b,oo

30,00

: ■ 1 Colectare deșeuri, sortare deșeuri, neutralizare deșeuri medicale, evacuare deșeuri              7

7 7 7 48,00

i'uuiaLcnic;și servicii sirniidre..              >

7 1 Serviciul transport și logistică       ;         , 7    „77,/7 2./

/ u,uu •

77tt';1'

l Bunker/ădapost ALA                        7

7 7 500,00 ■
f* Paturi, ad uiți (nr.), ' , .7 „.777'7.. 7. -7>/,7.: t?'77-'.....7/7.." 7'"â77..'7. .. 289 7

• Paturi pediatrie (nr.)        : ; ./           : . 7. 7 7. 77     77                         113;


MMM


22

28.861,00

10.500,00

12.000,00

în designul unității spitalicești trebuie să se țină cont de dezvoltarea rapidă a tehnologiei în domeniul medical, a practicilor medicale și implicit nevoia de adaptare a normativelor existente:

 • - normative de proiectare a spitalelor;

 • - normative de siguranța la incendiu;

 • - norme igienico-sanitare.


Spitalul astfel conceput trebuie să aibă zone de spitalizare de zi confortabilă, secții cu paturi decongestionate iar activitatea medicală din secțiile de spitalizare să fie sprijinită de ambulatoriul de specialitate din cadrul acestora.

. Realizarea investiției se bazează pe:

 • • .. nevoile sistemului de sănătate din Municipiul Ploiești;

 • •  existența unor echipe medicale profesioniste;

 • •  posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare și control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești;

•. riscurile la care sunt expuși pacienții în cazul lipsei acestei investiții; inițiative pre-existente.

4. Costul estimativ al investiției


SăWîEffll&ill dBjSESIr®: .igxiC       dl3

a@șsGEft!fi

Pe scheletul propus, unitate spitalicească necesita un număr de 624 de paturi, dar totalul paturilor existente la acest moment in cele doua unitati spitalicești este de 402 paturi.

Modificarea survenita este determinata de noua reglementare in domeniu: Hotararea nr. 115/08.03.2017 privind aprobarea numărului de paturi pe perioada 2017-2019.

Conform acesteia, numărul existent de paturi la data adoptării nu poate fi modificat pana in anul 2019. In consecința, deși nevoia de paturi reclamata de studiu este de 624 paturi, pana in anul 2019 noul spital nu poate beneficia decât de 402 paturi.

Așadar:

I- in varianta de 624 paturi propusa ca necesar in studiu, costul investiției propuse ar putea fi:

Valoarea totală estimată a investiției

' ;’X”


33

II- in varianta de 402 paturi, ca suma a celor doua spitale existente in prezent, reglementata de Hotararea nr. 115/08.03.2017 privind aprobarea numărului de paturi pe perioada 2017-2019, costul investiției propuse ar putea fi:

MMKM^§ifliIfeWî^^li£l§^iMMM I L                     estimată a investiției


MHosMtăllInf^nyățijEiy
52.474.800,66

WoBȘsWWRJIE^®

;i®E$U4d

«fffiSHll

SK j48P;00tv m&fet
5. Surse potențiale de finanțare a investiției

Surse potențiale de finanțare pentru realizarea proiectului de investiții - "Noul Spital Municipal Ploiești", pot fi:

4- finanțare proprie de la bugetul Municipiului Ploiești;

4 obținerea unui credit bancar de către Municipiul Ploiești;

& parteneriat public-privat.

Finanțarea unui asemenea proiect de le bugetul Municipiului Ploiești presupune o atenție sporită în ceea ce privește asigurarea alocării anuale de fonduri necesare construirii spitalului. înainte de luarea unei astfel de decizii ar trebui să se facă o analiză pentru a se determina presiunea pusă pe bugetul Municipiului Ploiești și perioada de timp în care va acționa această presiune. Estimăm că o astfel de investiție va putea fi implementată într-o perioadă de minim 3 ani de zile.

Realizarea acestei investiții prin obținerea unui împrumut bancar poate fi o opțiune bună care merită să fie analizată în profunzime. Trebuie luat în calcul însă că aceasta este o procedură complexă și necesită garanții și resurse financiare blocate pe o perioadă mare de timp. De asemenea, finanțarea prin intermediul unui credit bancar prezintă dezavantaje legate de costurile financiare ale creditului, începând încă din primul an de investiție și apoi, pe perioadă în care O există și cheltuieli de operare.

Prin parteneriat public-privat sunt atrași investitori în obiecte de investiții unde statul nu are resurse financiare nici din punct de vedere al bugetului, nici din punct de vedere al fondurilor europene sau alte tipuri de fonduri. în esență, PPP asigură un serviciu de interes public în totalitate sau parțial, în funcție de fondurile private atrase și utilizând know-how-ul sectorului privat. .

Acest model țde parteneriat public - privat ar putea fi considerat o soluție optimă în vederea realizării proiectului de investiție. Mai trebuie adăugat că Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 și Normele metodologice publicate în Monitorul Oficial din 13 decembrie 2010 au fost declarate neconstituționale. O nouă Lege privind parteneriatul public - privat a fost promulgată de Președintele României în data de 23.11.2016, nefiind publicată în Monitorul Oficial al României până la data la care a fost elaborat acest studiu.

De asemenea, la un asemenea proiect ar trebui studiat și sprijinul care poate fi dat de Banca Europeană de Investiții (BEI) si Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), dar și de Ministerul Sănătății.

în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, în cadrul Programelor Operaționale care finanțează România, nu există programe care să aloce fonduri directe construcției de spitale la nivel local.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                         ANEXA 2

Nr........../........NOTĂ CONCEPTUALĂ

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții propus

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții: SPITAL MUNICIPAL PLOIEȘTI

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, BD. REPUBLICII, NR.2-4

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): NU ESTE CAZUL

  • 1.4. Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

  • 2.1. Scurtă prezentare privind:

 • a) deficiențe ale situației actuale:

Nevoia pentru servicii de asigurare a sanatatii pentru populație reprezintă o trăsătură comuna si joaca un rol semnificativ pentru toate tarile.

Asa cum se arata si in Acordul de Parteneriat (2014R016M8PA001.1.2) incheiat de Romania si Uniunea Europeana pentru accesarea Fondurilor Structurale si de Investiții pentru perioada 2014-2020, Romania prezintă disparități puternice la majoritatea indicatorilor de sanatate fata de media din UE, clasandu-se adesea fie pe ultimul loc fie pe unul din ultimele locuri.

Rețeaua spitaliceasca actuala nu este compatibila cu furnizarea unor servicii medicale modeme si eficiente. In general, este cunoscut faptul ca infrastructura spitaliceasca este deficitara. Unele servicii sunt furnizate in clădiri cu o vechime de peste 100 de ani, răspândite pe o suprafața mare si in care nu pot fi puse in practica standardele aplicabile mediului spitalicesc modem (de exemplu, clădiri care se găsesc la mai multi kilometri una de alta, care impiedica diagnosticarea/tratarea prompta si multidisciplinara a cazurilor urgente grave, circuite deficitare in cadrul spitalelor sau echiparea insuficienta a acestora).

Sistemul sanitar din județul Prahova si cel din Municipiul Ploiești trebuie sa faca fata atat problerrielor complexe pe care le implica fenomenul de imbatranire al populației, dar si sa se concentreze pe activitati de prevenire a imbolnavirilor.

 • b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Prin așezarea din punct de vedere geografic un nou spital Municipal Ploiești ar putea deservi atat pacientii din Municipiul Ploiești, cat si pacienti din zonele limitrofe, județul Prahova si chiar județele invecinate, astfel ajungandu-se la o populație totala de 2.395.586 locuitori.

Populația Municipiului Ploiești cu o pondere de 16% a populației cu var sta de peste 65 de ani (datele publicate de Institutul National de Statistica pentru 1 ianuarie 2015 arata ca ponderea populației cu varsta de peste 65 de ani din Municipiul Ploiești a ajuns la 16,7% depășind media naționala) este caracterizata de o imbatranire demografica, ceea ce necesita implementarea unei strategii corespunzătoare nevoilor sociale identificate pentru categoria vârstnica, cum ar fi serviciile de sanatate. Acest indicator corelat cu procentul de populație dependenta situat la 24,4% in 2014 si estimat sa creasca la 48,5% in 2050, creeaza o provocare majora asupra sistemului de sanatate din Romania si implicit din Municipiul Ploiești.

 • c) impactul negativprevizionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

Vechimea clădirilor si structura pavilionara in care se desfasoara in prezent activitatile din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești indica funcționarea in cadrul unor structuri proiectate după concepții astazi depășite atat structural cat si funcțional si care segmentează fluxurile de lucru ingreunand stabilirea rapida si precisa a diagnosticului aferent fiecărui pacient.

Pe o durata medie si lunga, cele doua spitale nu pot fi lasate in starea actuala. In absenta unor lucrări de reabilitare, reorganizare si refunctionalizare, cele doua spitale risca sa-si piarda autorizațiile de funcționare. In acest caz, riscurile asociate desfășurării activităților medicale in clădiri care nu respecta cerințele de siguranța in exploatare vor trebui asumate si gestionate de către autoritatile publice responsabile cu autorizarea si supravegherea acestor unitati spitalicești.

 • 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:

Numărul de cadre medii sanitare in unitățile spitalicești din Municipiul Ploiești raportat doar la numărul de locuitori din Municipiul Ploiești, din datele transmise de cele 5 unitati spitalicești din subordinea Consiliului Local Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești), din subordinea Consiliului Județean Prahova (Spitalul Județean de Urgenta si Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiești) si din subordinea Ministerului Transporturilor (Spitalul General CF Ploiești) rezulta o rata de medici la 1.000 de locuitori superioara mediei naționale si apropiata de media UE 28.

Practic Spitalul Județean de Urgenta Ploiești si Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ploiești deservesc întreaga populație a județului Prahova si chiar populația din județele vecine, iar Spitalul General CF Ploiești are un regim de deservire inchis, fapt care face ca rata de cadre medii sanitare la 1.000 de locuitori sa scada drastic.

 • 2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:

Strategia naționala de sanatate 2014-2020 (Hotararea de Guvern nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sanatate 2014-2020 si a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale); Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; Planul de dezvoltare durabila al județului Prahova in perioada 2014-2020

 • 2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții:

Acordul de parteneriat (2014R016M8PA001.1.2) încheiat de Romania si Uniunea Europeana pentru accesarea Fondurilor Structurale si de Investiții pentru perioada 2014-2020.

 • 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

Imbunatatirea condițiilor de asistenta medicala si igiena, prevenția, tratamentul in ambulatoriu, implementarea procedurilor minim-invazive si reducerea duratei de spitalizare, toate acestea avand ca rezultat scăderea valorii mortalitatii infantile, indicator al creșterii calitatii vieții si a gradului de civilizație.

 • 3. Estimarea suportabilității investiției publice

  • 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, costurile unor investiții similare realizate:

Valoarea totala estimata a investiției pentru o unitate spitaliceasca cu 624 de paturi, este de 59.389.200,00 Euro, din care:

 • - Construcții si lucrări civile: 12.471.732,00 Euro-etapa I;

 • - Amenajarea spațiu verde si parcari: 225.000,00 Euro-etapa I;

 • - Instalații si echipamente ale clădirii: 11.877.840,00 Euro-etapa I;

 • - Echipamente medicale: 26.140.708,00 Euro-etapa a Il-a;

 • - Echipamente non-medicale, excepție IT: 980.000,00 Euro-etapa a Il-a;                        .

 • - IT (Hospital.Information.System, PACS, telemedicina): 1.980.000,00 Euro-etapa a Il-a.

 • 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

-elaborare studiu de fezabilitate-1%;

-elaborare DTAC, PT, DE-3%;

-asistenta tehnica si urmărirea execuției-1%;

-dirigentia de santier-1%;

-management de proiect-2,5%

Procentul va fi aplicat pentru partea de construcții montaj.

 • 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

Surse potențiale de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții

 • - Finanțare proprie de la bugetul Municipiului Ploiești;

 • - Obținerea unui credit bancar de către Municipiul Ploiești;

 • - Parteneriat public - privat;

 • - Banca Europeana de Investiții (BEI);

 • - Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare (BERD).

 • 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente:

  • 4.1. Varianta 1

Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Penes Curcanul, str. Cosminele, nr.l IA.

 • 4.2. Varianta 2

Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, str. Gageni, nr.88.

 • 4.3. Varianta 3

Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, str. Gageni, nr.98.

 • 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

  • 5.1. Varianta 1

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Terenul pe care se dorește a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Penes Curcanul, pe strada Cosminele, nr. 11A, avand o dimensiune aproximativa de 2,4ha.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul la care se face referire are acces din str. Cosminele si Intrarea Regimentului, existând posibilitatea relocării pe amplasamnetul UM 615 dezafectat aflat in proprietatea M.A.P.N. In acest sens au avut loc discuții si urmeaza a se primi răspuns conform HCL 312/2009 privind preluarea imobilului „Cazarma nr.615”(partial), compus din teren si construcții, situat in Ploiești, str. Tprcatori, nr.2, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului local al municipiului Ploiești.

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

 • d) particularități de relief;

Nu este cazul.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Fiind situat intr-un cartier de locuințe, terenul are toata echiparea tehnico-edilitara necesara: rețea de apa-canal, rețea de alimentare cu gaze naturale, rețea de distribuție a energiei electrice.

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul.

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Destinația terenului conform planului urbanistic zonal:

-zona de instituții si servicii de interes general;

-zona de locuințe;

-zona pentru cai de comunicație si construcții aferente.

Utilizări admise: instituții, servicii si echipamente publice, dotări sociale si servicii profesionale, spatii verzi si plantații de protecție, parcaje si rampe de acces subsoluri.

Utilizări admise cu condiționări: elemente de infrastructura tehnico edilitara necesara funcționarii noilor sedii ale diverselor instituții, cu condiția neafectarii meniului actual si a imaginii urbane a zonei.

Utilizări interzise: orice alta activitate in afara celor prevăzute la utilizări admise si la utilizări admise cu condiționări.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 5.1. Varianta 2

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Terenul pe care se dorește a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, pe strada Gageni, nr. 88, avand o dimensiune aproximativa de 2,5ha.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul la care se face referire are acces din str. Gageni, nr.88, avand o suprafața de aproximativ 2,5ha, ce va fi preluata din suprafața totala de teren concesionat către S.C.Transport Express Calatori SA Ploiești.

Terenul in suprafața de 96.691 mp este detinut de către S.C.Transport Express Calatori SA Ploiești in baza HCL 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești in societate comerciala pe acțiuni, precum si in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiești nr.l 8579/04.11.2013.

Avand in vedere faptul ca taxa anuala pe teren datorata de către S.C.Transport Express Calatori SA Ploiești este de 67.839 lei, consideram ca reducerea suprafeței va fi o măsură ce va duce la diminuarea cheltuielilor S.C.Transport Express Calatori SA, aflata in dificultăți financiare deosebite.

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

 • d) particularități de relief;

Nu este cazul.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Fiind situat intr-un cartier de locuințe, terenul are toata echiparea tehnico-edilitara necesara: rețea de apa-canal, rețea de alimentare cu gaze naturale, rețea de distribuție a energiei electrice.

j) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul.

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu este cazul.

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale:

-zona de unitari industriale;

-zona de unitari transporturi;

Funcțiunea dominanta:

 • - zona pentru unitati industriale compusa din: întreprinderi industriale mari, mici si mijlocii de producție si servicii, nenocive, depozite etc.

Funcțiuni complementare:

 • - zone verzi de protecție;

 • - servicii complexe;

 • - cai de circulație, parcari publice

Utilizări permise:

 • - activitati industriale nepoluante;

 • - depozite si anexe industriale;

 • - servicii pentru activitati industriale;

 • - spatii verzi, plantații de protecție;

 • - circulații, parcari.

Utilizări permise cu condiții:

 • - oricare din utilizările permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata si Legii nr. 10/1995;

 • - oricare din utilizările permise, cu condiția respectării zonelor de protecție si servitutilor stabilite prin reglementari - aviz SNCFR (UTR-N-14);

Utilizări interzise:

 • - locuințe si instituții publice;

 • - construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.30 din R.G.U.

-zona pentru unitati

Utilizări admise: instituții, servicii si echipamente publice, dotări sociale si servicii profesionale, spatii verzi si plantații de protecție, parcaje si rampe de acces subsoluri.

Utilizări admise cu condiționări: elemente de infrastructura tehnico edilitara necesara funcționarii noilor sedii ale diverselor instituții, cu condiția neafectarii meniului actual si a imaginii urbane a zonei.

Utilizări interzise: orice alta activitate in afara celor prevăzute la utilizări admise si la utilizări admise cu condiționări.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 5.1. Varianta 3

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Terenul pe care se dorește a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, pe strada Gageni, nr. 98, avand o dimensiune aproximativa de 3,7ha.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul la care se face referire are acces din str. Gageni, nr.98, avand o suprafața de aproximativ 3,7ha. Prin Hotararea de Consiliu Local nr.321/ 21.12.2006, terenul in suprafața de 3,7 ha a trecut din administrarea Domeniului Public si Privat Ploiești in administrarea Ministerului Sanatatii Publice Autoritatea de Sanatate Publica Prahova.

Din anul 2006 si pana in prezent, acest teren nu a fost utilizat. In acest sens vor fi demarate procedurile de preluare si de trecere in Domeniul Publica si Privat al Municipiului Ploiești.

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

 • d) particularități de relief;

Nu este cazul.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Fiind situat intr-un cartier de locuințe, terenul are toata echiparea tehnico-edilitara necesara: rețea de apa-canal, rețea de alimentare cu gaze naturale, rețea de distribuție a energiei electrice.

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

 • g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul.

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu este cazul.

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Conform actului de dezmembrare, din suprafața totala de 49000mp, curți, construcții, dobândit in baza Hotărârii de Guvern nr. 13 59/2001, înscris in cartea funciara nr.44036 a municipiului Ploiești, conform încheierii nr. 15811/2007, eliberata de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a fost dezmembrat lotul de teren in suprafața de 37001mp, avand număr cadastral 101862.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: a) destinație și funcțiuni;

Obiectivul de investiții propus este concentrarea funcțiilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești intr-o structura de tip monobloc, după cum urmeaza:

Unitati funcționale:

 • -  Secții de spitalizare adulti: Medicina Interna; Cardiologie; Cardiologie Interventionala; Hematologie, Oncologie si Radioterapie; Reumatologie; Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie; Chirurgie generala; Chirurgie oncologica; îngrijiri paliative; Compartiment Primiri Urgente (CPU).

 • -  Secții de spitalizare pediatrie: Oftalmologie; Endocrinologie; ORL; Chirurgie pediatrica; Ortopedie pediatrica; Dermatologie; Ortoptica; Cardiologie pediatrica; Unitate Primiri Urgente (UPU)

 • -  Bloc operator;Terapie intensiva adulti/pediatrie; Ambulatoriu de specialitate si spitalizare de zi pentru adulti: Medicina Interna; Cardiologie; ORL; Oftalmologie; Dermatovenerologie; Endocrinologie; Psihiatrie; Psihologie; Neurologie; Obstetrica-ginecologie; Reumatologie, recuperare, medicina fizica si balneologie; Ortopedie; Chirurgie generala; Oncologie si Hematologie

 • -  Ambulatoriu de specilaitate pediatrie: Pediatrie; Oftalmologie; Endocrinologie; ORL; Chirurgie si ortopedie infantila; Dermatovenerologie; Ortoptica; Cardiologie

 • -  Laborator central;

 • -  Diagnostic imagistic;

 • -  Prosectura;

 • -  Administrație;

 • -   Servicii sociale;

 • -   Achiziții

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

PROGRAM FUNCȚIONAL

SUPRAFAȚA ALOCATA (m2)

TOTAL

4.879,00

5 săli de operație din care 2 săli de operație standard pentru adulti, 2 săli de operație standard pentru pediatrie si 1 sala de proceduri chirurgicale

878,00

11 posturi, Pre-operator si post-operator adulti

11 posturi, Pre-operator si post-operator pediatrie

8 posturi, Terapie intensiva adulti

475,00

8 posturi, Terapie intensiva pediatrie

475,00

4 încăperi, Gastroscopie/Colonoscopie

288,00

Diagnostic imagistic compus din:

1RMN;

2CT, unul utilizat si pentru planificare radioterapie;

2 X-RAY;

1 Fluoroscopie;

1 Biopsie mamara;

 • 1 Mamografie;

 • 2 Ultrasonografie adulti;

2 Ultrasonografie pediatrie;

2 Ultrasonografie pediatrie; sala conferințe,camere de garda, sef departament RX, sef departament CT, sef departament RMN

821,00

8 incaperi E/T

192,00

3 incaperi diagnostic funcțional

132,00

1 cabinet psihologic adulti

20,00

1 cabinet psihologic pediatrie

20,00

1 sala multifunctionala/de conferințe pentru 120 de persoane

319,00

1 colectări analize si probe, combinat cu patologie, adulti

44,00

1 colectări analize si probe, combinat cu patologie, pediatrie

44,00

1 laborator central, chimie, analize clinice, diagnostice speciale, patologie

1.171,00

MEDICINA NUCLEARA SI DIAGNOSTIC NUCLEAR

SUPRAFAȚA ALOCATA TOTALA (m2)

1 PET C/T

1 SPECT camera

1 Camera tiroidina

510,00

RADIOTERAPIE

SUPRAFAȚA ALOCATA TOTALA (m2)

2 Acceleratoare Liniare (CT simulator folosit in comun cu departamentul de imagistica)

570,00

1 Brahiterapie

PSIHOTERAPIE SI ERGOTERAPIE

SUPRAFAȚA ALOCATA TOTALA (m2)

1 Psihoterapie si ergoterapie, min.257 m2, din care aprox. 58 m2 pentru ergoterapie

257,00

c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

Durata de funcționare estimata este de minim 30 de ani. d) nevoi/solicitări funcționale specificei

DIMENSIONAREA UNITĂȚILOR FUNCȚIONALE (estimarea conform studiu)

Paturi (număr)

SUPRAFAȚA ALOCATA TOTALA (m1)

Secții de spitalizare adulti:

336

6.720,00

Medicina Interna

72

1.440,00

Cardiologie, Cardiologie Interventionala

36

720,00

Hematologie, Oncologie si Radioterapie

36

720,00

Reumatologie

36

720,00

Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

36

720,00

Chirurgie generala

36

720,00

Chirurgie oncologica

36

720,00

îngrijiri paliative

48

960,00

Secții de spitalizare pediatrie:

252

5.040,00

Oftalmologie

36

720,00

Endocrinologie

36

720,00

ORL

36

720,00

Chirurgie pediatrica

36

720,00

Ortopedie pediatrica

36

720,00

Dermatologie

18

360,00

Ortoptica

18

360,00

Cardiologie pediatrica

36

720,00

Ambulatoriu de specialitate pediatrie:

-

288,00

Ambulatoriu de specialitate, 12 cabinete

-

288,00

Ambulatoriu de specialitate si spitalizare de zi adulti:

36

1.104,00

Oncologie si Hematologie, spitalizare de zi

18

360,00

Spitalizare de zi adulti

18

360,00

Ambulatoriu de specialitate, 16 cabinete

-

384,00

Unitate primiri urgente:

-

520

UPU Pediatrie, 1 unitate

-

360,00

CPU Pediatrie, 1 unitate

-

160,00

Total paturi

624

13.672,00

ADMINISTRAȚIE SI TEHNIC

SUPRAFAȚA ALOCATA TOTALA (m2)

TOTAL

3.281,00

12 incaperi pentru director si personal administrație (5 incaperi pentru 1 persoana, 4 incaperi pentru 2 persoane, 3 incaperi pentru 4 persoane)

400,00

1 Camera arhivare si scanare documente

48,00

1 Camera servere, inclusiv camera IT

48,00

1 Biblioteca, documentare

48,00

1 Recepție centrala adulti

400,00

1 Recepție centrala pediatrie

280,00

1 Sala de mese pentru personal

50,00

1 Capela

88,00

2 Servicii ecumenice si consiliere spirituala

40,00

1 Vestiar

372,00

1 Farmacie centrala, inclusiv depozitare si punct preparare chimioterapie, nu standard GMP

54,00

1 Sterilizare centrala, depozitare bunuri sterile

265,00

1 Curățire, spalare, dezinfectare paturi, inclusiv depozit tampon pentru 10 paturi adulti si 10 paturi pediatrie

50,00

1 Spălătorie, inclusiv spatii de depozitare lenjerie murdara, lenjerie curata, etc., echipament de lucru personal

50,00

1 Catering, depozitare catering, camere frigorifice, regenerare hrana răcită, colectare platouri, curățire, depozitare

330,00

1 Atelier intretinere si reparații

30,00

1 Atelier intretinere si reparații tehnica medicala

30,00

1 Colectare deșeuri, sortare deșeuri, neutralizare deșeuri medicale, evacuare deșeuri

48,00

1 Curățenie si servicii similare

70,00

1 Serviciul transport si logistica

80,00

1 Bunker, adapost ALA

500,00

Circulații si spatii comune interioare

9.700,00

Parcari si drumuri de acces

10.500,00

Spațiu verde recomandat

12.000,00

BILANȚUL SUPRAFEȚE

1LOR SI AL PATURILOR

Paturi adulti (nr.)

336

Paturi pediatrie (nr.)

252

Paturi ambulatoriu de specialitate si spitalizare de zi adulti (nr.)

36

Suprafața neta estimata (desfasurata) (m2)

32.869,00

Parcari si drumuri de acces (m2)

10.500,00

Spațiu verde recomandat (m2)

12.000,00

 • 7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

 • - studiului de prefezabilitate/fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

întrucât in acest moment nu exista un studiu de prefezabilitate/fezabilitate, se impune elaborarea acestuia pentru a determina necesitatea si oportunitatea investiției, scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse, date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investiție, costul estimativ al investiției, avize si acorduri de principiu, piese desenate.

 • - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;

Fiind o construcție noua, nu se impune efectuarea expertizei tehnice, a auditului energetic, etc.

 • - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Nu este cazul.

Data:

Director executiv, SomDirector executiv adjunct, Madalina Crăciun .

Sef Serviciu Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant, Sapatate, Clara Mihut

15 Mar 2017 11:12 DIRECȚIA PATRIMONIU

t


ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

\


HOTARAREA NR 321

privind atribuirea in administrarea Ministerului Șanatatii Publi Autoritatea de Sanatate Publica Prahova a terenului jn suprafața de in vederea construirii Spitalului Județean ce Urgenta


Consiliul Local al municipiului Ploiești:                J

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu, Oficiul Public Proiect si Administrat^ Domeniului Public si Privat , prin care se propune spre aprobare atribuirea in administrarea Ministerului Sanatatii Publice - Autoritatea de Sanatate Publica Prahova a terenului in sujkafata de 3,7 h£, in vederea construirii Spitalului Județean de Urgenta;                      !

In baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor Ce construcții si a prevederilor art. 12 alin. 1 ) din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietate^ publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;              ||

Vazand adresele Autorității de Sanatate Publica Prahova |


Ir. 14777/ 8.12.2006 si 15704


/ 18.12.2006 privind^ stabilirea, unei locații pe raza administrativa a municipiului Ploiești pentru realizarea Spitalului Județean de Urgenta ;              î

In temeiul art, 38 alin. 5 litera (a) si art. 125 din' lugea nr. 215/ 2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

J

1

i

; J

;î ’■ i ! | 1 i

î


HOTĂRĂȘTE:


Art 1. Aproba trecerea din administrarea Administrativ Domeniului Public si Privat Ploiești a terenului proprietate publica a municipiului Ploiești, in suprafața de 3,7 ha cu destinația actuala de pepiniera, situat in strada Gageni nr^ 98 , identificat in anexa la ‘ prezenta Hotarare , în administrarea Ministerului Sanatatii Publice -■ Autoritatea de Sanatate Publica Prahova in vederea construirii unui Spital Județean d^î Urgenta - obiectiv public 'de ..interes județean amplasat pe teritoriul municipiului reședința de rudet.

Vjp- , _        2- Costurile necesare ' .pregătirii amplasamentului si cele aferente asigurării

kWilitaților obiectivului public de interes Județean . vqt fi sdiportate din bugetul Județului ■•‘^Prahovaprin Consiliul Județean Prahova. .                     ii ~

AL-'- "                                              '    -


destinația actuala de pepiniera,s ■.   _.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești ya semneze Protociriig Bfoaijpâ atribuirea in administrarea Ministerului Sanatatii Publice ijorin Autoritatea/ ae^anatat^*. Publica Prahova, a terenului identificat la art.l in condițiile șțabilite prin pre după confirmarea Județului Prahova prin Consiliul Județean i a cerințelor prl din prezenta hotarare.                                          î

Art 4* Cu aducerea la indepîinire a prezentei Hotarar se insarcineaza Domeniului Public si Privat, Direcția Patrimoniu si Direcția Economica a Primăriei


Municipiului Ploiești.

Art 5. Direcția Administrație Publica , Juridic - Cortlencios va aduce la cunoștința ■ , ’ ! |

celor mteresati prevederile prezentei Hotarari.S-a cerut autentificarea următorului act:


ACT DE DEZMEMBRAREMUNICIPIUL. PLOWSTI cu. sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, prin împuternicit NEGOITA MADALIN cu domiciliul : n mun. Ploiești, Ale. Amauti nr.2, bl.Tl, et.2, ap.5, județul Prahova identificat prin C.3 seria PH nr.730977, eliberata de SPCLEP Ploiești, la data de 15.01,2008, CNP 1731102293183 in baza Hotărârii iir.321/21.12.2006a Consiliului Local al-mun. Ploiești si a împuternicirii emisa de Primăria mun. Ploiești, ani ho tarat parcelarea terenului in. suprafața de49000 mp. (50793 mpi la măsurători), curți construcții, situat in intra ilanul Municipiului Ploiești, strada Gageni nr. 102, județul Prahova, cu huma» cadastral provizoriu 100941, dobândit in baza Hotărârii nr 1-359/2001, emisa de Guvernul României, înscris in cartea funciara nr. 44036 a localității Ploiești conform încheierii nr. 15811/2007, eliberata de OGPI Prahova Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, in doua

Lotul I: teren in suprafața de 37001 mp., curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, strada Gageni nr. 102, Hudetul Prahova, cu număr cadastral 101862.----------------------------------------'' —--------------------

Lotul II: teren in suprafața de 13792 mp., curți «onstructii. situat in intravilanul Municipiului Ploiești,:, strada Gageni nr. 102, udetul Prahova, cu număr cadastral 101863.———— -—■ -----------<—ș— -----------------------

Pe lotul H se afla construcția CI-clădire in suprafața de 63 np.---------------

Configurația si vecinatile loturilor descrise mai sus se identifica cu schitele de plan, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova sub nr. 51693/25.09.2007, part! integrante ale prezentului act.-----------ș----------------

Terenul care se lotizeaza nu are sarcini conform Extrasului de carte funciara nr. 59449/02.09.2008 eliberat de Oficiul' de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești .---------------;-----------------------

înscrierea in cartea funciara â prezentului act se face prin g^ija biroului notarial.

Redactat , si dactilografiata la biroul notarial, astazi data-autentificării, in cinci exemplare, din care patru s-a eliberat pârtii.--------------------------■-----------------------

PROPRIETARA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Prin împuternicitS * 41367.40 mp


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI OFICIUL PUBUG PROIECT ' strada VĂLENI nr.1-3 L]«j 33K, PLOIEȘTI ■ Telefon 0244514572 Autoriza^ 0218/2002 -

Mațufțt

Ing GRECU SIMQNA

w

tcara taboo

PwMnat

«Ing lOfi^'^AN

i8H<

Verificai

«infllON^jAN

SE

~D-1 ■ -1 ———---.-------———

PROPRIETAR;

. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI .

. B£fufREPUeUG!!>^ >          >PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL AUTORIZAT!! CONSTRUCȚII

Către,

Doamna TEODORA MARIN

- ADMINISTRATOR PUBLIC -

Prin prezenta va transmitem reglementările urbanistice pentru imobilul situat in Ploiești, str.Gageni nr.88 - sediul SC T.C.E. SA Ploiești.

UTR-N-14, lt; (POT = 35%, CUT = 1,05);

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale:

I - zona unităților industriale; lt - unitati transporturi, Funcțiunea dominanta:

 • - zona pentru unitati industriale compusa din: întreprinderi industriale mari, mici si mijlocii de producție si servicii, nenocive, depozite etc.

Funcțiuni complementare:

 • - zone verzi de protecție;

 • - servicii complexe;

 • - cal de circulație, parcari publice.

Utilizări permise:

 • - activitati industriale nepoluante;

 • - depozite si anexe industriale;

 • - servicii pentru activitati industriale;

 • - spatii verzi, plantații de protecție;

 • - circulații, parcari.

Utilizări permise cu condiții:

 • - oricare din utilizările permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata si Legii nr. 10/1995;

 • - oricare din utilizările premise, cu condiția respectării zonelor de protecție si servitutilor stabilite prin reglementari - aviz SNCFR (UTR-N-14);

Utilizări interzise:

 • - locuințe si instituții publice;

 • - construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.30 din R.G.U.

/

 • - retragere minima obligatorie de 19,00 m din axul str.Gageni si de 21,50 m din axul paraului Dambu;

 • - inaltimea construcțiilor: se va respecta art.31 din RGU, conform necesităților tehnice sau normelor specific;

 • - distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil;

 • - împrejmuiri: se va respecta art.35 din R.G.U,;

 • - pentru funcțiunea dominanta - conform necesitați de securitate;

  Td


  2.T0Z        t^T


  : *ON Xbd


  : WQdd


- pentru clădirile cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o înălțime de maxim de 1,20 m si preferabil transparente si dublate de gard viu, iar limitele laterale si posterioare se vor realiza din împrejmuiri opace si cu înălțimi de maxim 2,0 m.

Anexam extras din P.U.G. al municipiului Ploiești - UTR-N-14.

Cu stima,

ARHITECT ȘEF, CRISTINA HERTIA


DIRECTOR ADJUNCT, RITA-MARCE
AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, COCA-ELENA PATRASCU

întocmit: Mihaele

i Țaporea ~ consilier,

2 ex.,

3.03.2017

X

\

2

2d


32:21; 1T02       i?T


*DN XtU


: WOdd


FROM :


FAX NO. :
ii?                                         :

:   )UBUJDIUjp ?

' ' *1

• aj^LHpxap tuiGaj •j eh)


-------t-,,1 ■

■ j.        ----------

-—-—— i i

M

î H t

os^/

V?

53^Ț

/<*?# «s?eIntralegis 6.2 - CTCE Piatra Neamț, 2017 www.ctce.ro

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri

EMITENT:   GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:   MONITORUL OFICIAL nr

Data intrării in vigoare: 27 Februarie 2017

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. I din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte''normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin.

(2) din Legea nr. 500/2002-privind finanțele publice, cu modrf'i'cările și completările ulterioare, și la .art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:

 • a) ^FP-*e-tapa.-. I: .... (

 • b) în etapă a Il-a:

 • (i) ș^udiul de prefezabilitate, după caz;

 • (ii) îștudiul de fezabilitate sau documentația- de avizare a lucrărilor de ^nțervenții, după caz;

 • c) în etapa a IlI-a:

(i) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

 • d) în etapa a IV-a:

(i) proiectul tehnic de execuție.

ART. 2

în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Nr......../........

Aprob

(numele, funcția și semnătura)

L.S.

NOTĂ CONCEPTUALĂ

- conținut-cadru -

ț — —---------'

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

  • 2.1. ' Scurtă prezentare privind:

 • a) deficiențe ale situației actuale;

 • b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

 • c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

 • 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus

 • 2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus

-2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

 • 3. Estimarea șuportabilității investiției publice

  • 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

- costurile unor investiții similare realizate;

standarde de cost pentru investiții similare.

 • 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și-acordurilor prevăzute de lege

 • 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

 • 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

 • 5.■Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

 • a)^d.ers.prÂe.rea succintă a amplasamentului/amplasamente lor propus (e) ^(localizare, suprafața terenului, dimensiuni în planp         J

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) surse de poluare existente în 2onă;

 • d) particularități de relief;

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

 • g) posibile obligații de servitute;

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a) destinație și funcțiuni;

 • b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

 • c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

 • d) nevoi/solicitări funcționale specifice.

 • 7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

 • - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

 • - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;

 • - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Data:

întocmit

(numele, funcția, compartimentul și semnătura)

ANEXA 2

Beneficiar/Proiectant/Consultant

Nr......./

TEMĂ DE PROIECTARE*!)

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT, STUDII, STRATEGII Șl PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești.
Data:........................

PLAN DE AMPDJAMENT SI DELIMITARE , IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

. Scara 1:2000     '


Nr. cadastral

Suprafața mas urata

1165.9

45346. 00 mp


Adresa imobilului:


Str.Cosminele nr.11 Anojftwu piouc

STMĂtAttUII


i I.

3 . ■


TABEL


DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU


DEZLIPIRE


Situația actuala (înainte de dezlipire)*

Situația viitoare (după

de dezlipire)

Nr Cad.

Suprafața

(mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

NE

Cad.

i

Suprafața

(mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

11659

45346.00

Cc

teren împrejmuit .cu gard de beLon

/W

11988.00

CL

LOT 1

33358:00

CL

LOT 2

i

i

*

i i

..t )i>

l

- M j .$ > '

.:Z a */tA^

5&3<f7/...........L.

s

i

0‘ -O ■țSX

!

icn z:

“.. >:

U 11 -)ii

/

i

1

‘cș,

, -L1/

<" ■ 4 /> //

X"   'X

_________ _   /   -   _.X X-

i

V>’'

/ //

Parafa:

Semnătură si data' stampila OCPI1

Este de remarcat că datele statistice furnizate de Institutul Național de Statistică arată pentru populația măsurată după domiciliu, la 1 ianuarie 2016, un număr de 233.663 locuitori;

2

Sursa: Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007 - 2025.

3

Date furnizate de Recensămâmntul populației și al locuințelor 2011, prelucrare proprie

4

Date furnizate de Direcția de Sănătate Publică Prahova și Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Prahova

5

 • 6 Date furnizate de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

6

Health at a Glance: Europe 2014, OECD Report, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-2014-en#pagel

7

Conform Institutului Național de Statistică, baza de dateTEMPO-Online, numărul de medici (exclusiv stomatologi) la nivelul anului 2015, în județul Prahova era de 1.127 persoane.

8

Conform Institutului Național de Statistică, baza de date TEMPO-Online, numărul de medici (exclusiv stomatologi) la nivelul anului 2015, în România era de 56.110 persoane.

9

Pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești există 5 Spitale publice: Spitalul Județean de Urgență Ploiești; Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești și Spitalul General CF Ploiești. Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești și Spitalul General CF Ploiești nu au transmis date referitoare la numărul de medici de care dispun.

10

Include: clădirea Spitalului de Pediatrie din str. M. Eminescu nr. 4-6, clădirea Policlinica - Spital de Pediatrie din B-dul Independenței nr. 18, clădirea Centrului de Sănătate Mintală din str. Tudor Vladimirescu nr. 127.

11

> ■ 4: .Medicina Internă

\4 Cardiologie '

12

r^v4;''țjftâlmQlpgie *

4 - Dermatovenerologie 'Endocrinologie

4'Psihiatrie