Hotărârea nr. 74/2017

Hotãrârea nr. 74 privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului - teren în suprafaţă de 3130 mp situat în Ploieşti, str. Mărăşeşti, nr. 239 către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 74privind transmiterea în folosință gratuită a

imobilului - teren în suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. fărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de Specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu și Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită a imobilului - teren in suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 15.02.2017;

în temeiul art.874, alin.(l) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în baza solicitărilor înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 25698/2016 și 848/2016 ale Palatului Copiilor și Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren în suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea desfășurării activităților specifice Palatului Copiilor, până la data de 31.12. 2019, cu drept de prelungire.

Art.2. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat conform Anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 31 martie 2017


Data in rloieșt

Preșecfânte de ședință, George-Somn-Niculae Botez


Contrasemnează Anabell-QIttnjbu


Secretar, Măntoiu


CONTRACT DE COMODAT


încheiat astazi


In temeiul art. 36 si art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificări completările ulterioare, art.4 din Legea nr. 213/1998 cu modificările si completările ulterioare si in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. ..............Z............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.2, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit in continuare comodant, pe de o parte

si

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul in ....................., reprezentat

prin................................., denumit in cele ce urmeaza comodatar, pe de alta parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului il constituie folosința unei suprafețe de teren de 3130 mp ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești situata in Ploiești, str.Marasesti nr.239.

Suprafața de teren se acorda de către comodant spre folosința comodatarului, in mod gratuit.

Art.2. - Transmiterea terenului se face, in vederea desfășurării activitatilor specifice Palatului Copiilor.

Comodatarul se obliga sa păstreze destinația declarata sau stabilita de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzută la alineatul precedent pe toata durata contractului sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Art. 3. Predarea - primirea se va face prin proces verbal.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. -Termenul contractului este pana la data de 31.12.2019, cu drept

de prelungire.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot sa prelungească contractul printr-un act adițional. Comodatarul are obligația sa-1 notifice pe comodant cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, prin care isi exprima disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

Municipiul Ploiești isi rezerva dreptul de a inceta contractul inainte de termenul stabilit in situația in care pe terenul ce face obiectul contractului va fi realizat un obiectiv de utilitate publica.

 • IV. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI


Art. 5. -Comodantul se obliga:

 • a. sa predea terenul situat in situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239, pe baza^/p^p^s-ve'rbal

de predare-primire.                                         U        M

 • b. sa stabilească destinația terenului.

 • c. are dreptul sa controleze modul cum este folosita si intretinuta de către oomodatar<^%Z

r.                              .           .                                                                                   .   .

suprafața transmisa si respectarea destinației stabilita la art. 2 al contractului.^4^LU=^

 • V. OBLIGAȚIILE COMOD ATARULUI

Art. 6. -Comodatarul se obliga:

 • a. sa întrebuințeze bunul potrivit destinației stabilite la încheierea contractului, sub sancțiunea de a plăti daune -interese;

 • b. sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a bunului transmis, care s-ar datora culpei sale;

 • c. comodatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe comodant despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • d. sa conserve bunul dat in folosința, adica sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;

 • e. are obligația sa permită accesul comodantului pe terenul atribuit, ori de cate ori acest lucru este necesar.

 • f. sunt strict interzise subinchirierea in tot sau in parte a terenului, cesiunea contractului, predarea in locație de gestiune si orice forma de asociere si colaborare pe teren;

 • g. la încetarea contractului comodatarul este obligat sa restituie terenul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare -primire încheiat la data perfectării contractului;

 • h. sa restituie la încetarea contractului bunul si sa specifice starea in care l-a primit, in baza unui proces -verbal.

 • i. sa achite taxele, impozitele si orice alte obligații conform legislației in vigoare, cu privire la terenul atribuit in folosința,

 • j. sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte cele asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care comodatarul il va cauza acestora revine in exclusivitate comodatarului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art. 7 - Comodatul inceteaza prin: -expirarea termenului prevăzut in contract; -acordul de voința exprimat in scris al pârtilor conractante;

-prin desființarea titlului comodantului asupra terenului transmis in folosința; comodantul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, comodatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la comodant si nici atribuirea altui teren;

-prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar;

-inceteaza de drept, când nevoile urbanistice si administrative impun acest lucru.

VH. RASPUNDEREACONTRACTUALA

Art. 8. -Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 9 -Pact comisoriu expres


In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la Consiliului Local al municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara/ prealabila in cazul in care comodatarul nu-si executa obligațiile contractul rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, notificarea.

Art. 10 -Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 5 zile de la producerea evenimentului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 11 -Modificarea contractului se poate face cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract.

Art. 12 -Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 13 - Orice litigiu aparat intre părțile contractante se rezolva pe cale amiabila. In cazul in care părțile nu cad de acord, litigiul va fi soluționat de instanțele de judecata competente.

Art. 14 - Prezentul contract se completează corespunzător cu dispozițiile Codului Civil.

Art. 15 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 16 - Prezentul contract de comodat s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Comodatar,


Municipiului Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția evidenta si Valorificare Patrimoniu Director executiv.          Director executiv adjunct,

Carmen Bucur             Amedeo Tabarca

Direcția tehnic-investitii,

Director executiv          Director executiv adjunct,

Sorina Som                Madalina Crăciun

Vizat pentru control financiar preventiv,

Director economic,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director executiv,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


A

VICI

Cristian            a


RAPORT DE SPECIALITATE privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren în suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Prin Hotararea nr. 165/2008 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat trecerea imobilului compus din construcție si terenul de sub construcție, situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239, din domeniul public al municipiului Ploiești și administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului prin Inspectoratul Școlar Județean Prahova si a aprobat transmiterea in folosința gratuita pe termen de 5 ani a terenului liber de construcții aferent acestui imobil către Inspectoratul Școlar Județean Prahova în vederea stabilirii sediului și desfășurării activităților specifice Palatului Copiilor.


Prin Hotararea nr.248/2008 a Consiliului Local al ____________

\\oc\            /o1

Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 165/2008 a fos^o^ifigata/^; Astfel au fost excluse doua suprafețe din terenul transmis in folosima^ratui^î Inspectoratului Școlar Județean Prahova, conform Sentinței nr.670/2008 prirrcâre Tribunalul Prahova a dispus restituirea in natura a terenului in suprafața de 461 mp, situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239 (o parte din terenul de sport al Scolii nr.20) si conform Deciziei nr.29/2007 pronunțata de Curtea de Apel Ploiești prin care a mai fost restituita o suprafața de 450 mp, inclusa tot in terenul de sport al Scolii nr.20.

Prin adresa nr.7395/2009, transmisa prin fax instituției noastre, Ministerul Educației, Cercetării si Inovării a făcut cunoscut faptul ca in urma analizării proiectului de hotarare de guvern privind darea in administrarea acestui minister pentru Palatul Copiilor a unui imobil situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239, Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul Administrației si Internelor au comunicat următoarele observații:

 • -  formulare ambigua la art.l din HCL nr. 165/2008 modificata prin HCL nr.248/2008 privind suprafața de teren care se transmite in domeniul public al statului, in administrarea Ministerului Educației, Cercetării si Inovării pentru Palatul Copiilor Ploiești;

 • -  nu se specifica terenul pentru accesul in clădire, precum si reglementarea transmiterii acestuia in domeniul public al statului;

 • -  nu reiese clar suprafața de teren care se da in folosința din art.2 al HCL nr. 165/2008 modificata prin HCL nr.248/2008, mentionandu-se ca este alta suprafața decât cea care se transmite in proprietatea publica a statului.

Prin Hotărârea nr.311/2009 s-au revocat Hotărârile nr.165/2008 și nr.248/2008 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

O

Potrivit prevederilor art.l din Hotărârea nr.311/2009 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat trecerea imobilului situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239 (fost local Școala nr.20), compus din construcție cu suprafața la sol de 1020 mp, centrală termică si terenul în suprafață de 2500 mp, din domeniul public al municipiului Ploiești și administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării prin Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea stabilirii sediului și desfășurării activităților specifice Palatului Copiilor.

De asemenea, prin aceeași hotărâre Consiliul Local a aprobat transmiterea in folosința gratuita pe termen de 5 ani, cu drept de prelungire, a terenului liber de construcții, în suprafață de 3130 mp, aferent imobilului situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova în vederea desfășurării activităților specifice Palatului Copiilor.


Prin adresa nr. 12/08.01.2014, Palatul Copiilor a solicit^j^r^^K termenului de transmitere in folosința gratuita a terenului liber de |pcg(sti^"data de 04.11.2014 aceasta solicitare a fost analizata in ședința GJjoi^is^' Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism^^i^pjty^ Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favora

promovarea unui proiect de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita a terenului menționat mai sus, după intabularea dreptului de proprietate asupra acestuia in favoarea Municipiului Ploiești.

In acest sens a fost lansata comanda pentru întocmirea documentației in vederea înscrierii in Cartea Funciara a terenului liber de construcții in suprafața de 3130 mp, documentație cadastrală care nu a fost finalizată. Precizam faptul ca Acordul-cadru nr.2912/2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Asocierea S.C. PROTELCO S.A. - S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. (fost S.C. BLOOM ROMANIA S.R.L.) ce avea ca obiect „Servicii de cadastru și topografie” și-a încetat valabilitatea la data de 11.02.2016. în prezent, procedura de achiziție publică în vederea selectării unui nou agent economic se afla în etapa de evaluare a ofertelor.

După finalizarea procedurii de achiziție pentru selectarea firmei prestatoare se vor putea lansa comenzi pentru realizarea operațiunilor cadastrale asupra bunurilor proprietatea municipiului Ploiești, printre care se va numără si imobilul menționat mai sus.

Prin adresa nr. 25698/2016, Palatul Copiilor a solicitat încheierea unui contract de folosința pentru terenul in suprafața de 3130 mp. De asemenea, prin adresa nr. 848/2016, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a comunicat istoricul documentelor referitoare la imobilul susmenționat si faptul ca Palatul Copiilor a solicitat prelungirea termenului de transmitere in folosința a acestuia, solicitând corelarea tuturor documentelor de către toti factorii implicați.

Având in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca intocmirea documentației cadastrale pentru înscrierea in Cartea Funciara necesita o perioada mai lunga de timp, este necesara prelungirea termenului de folosința gratuita a terenului liber de construcții in suprafața de 3130 mp, teren care este necesar pentru buna desfășurare a activitatii specifice Palatului Copiilor.

Situația a fost analizată in ședința din data de 18.01.2017 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare referitor la prelungirea termenului de transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren in suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova.


In ședința din data de 01.02.2017, cu ocazia acordării raportului pdtitruȚ prezentul proiect de hotarare, avand in vedere ca termenul de trasmitere in fp folosința trebuie sa fie limitat, Comisia nr. 2 a stabilit prelungirea termenului de .? transmitere in folosința gratuita pana la data de 31.12.2019, cu drept de prelungire.

Proiectul de hotarare a fost inaintat Serviciului Juridic, Contencios, Contracte in vederea verificării, analizării si semnării, insa s-a constatat ca titulatura acestuia: „...prelungirea termenului de transmitere in folosința...” nu este in concordanta cu anexa nr. 1 a acestui proiect si anume cu Contractul de comodat.

Ca atare, acesta a fost supus reanalizarii de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in data de 15.02.2017, si a primit aviz favorabil pentru schimbarea titulaturii.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director executiv, Amedeo Florin Țăbârcă


Director Executiv Adjunct,

Mădălina Crăciun


Șef Serviciu SIEB, Gabriela Mîndruțiu


Sef Serviciu SIB,

Mădălin Negoiță

$1

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economică,JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren in suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășeștv nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit prevederilor art.2 din Hotărârea nr.311/2009 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat transmiterea in folosința gratuita pe termen de 5 ani, cu drept de prelungire, a terenului liber de construcții, în suprafață de 3130 mp, aferent imobilului situat in Ploiești, str.Marasesti nr.239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova în vederea desfășurării activităților specifice Palatului Copiilor.

Prin adresa nr. 848/2016, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a comunicat istoricul documentelor referitoare la imobilul susmenționat si faptul ca Palatul Copiilor a solicitat prelungirea termenului de transmitere in folosința a acestuia, solicitând corelarea tuturor documentelor de către toti factorii implicați.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Consilieri

Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert-

Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolae-

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2- VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURΠAGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren în suprafață de 3130 mp situat în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Data: