Hotărârea nr. 73/2017

Hotãrârea nr. 73 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Constantin Gabriel, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica și Enache Cristina Ana-Maria, Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 31.01.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

In conformitate cu Raportul din data de 28.02.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere prevederile articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza articolului 1, alineatul 2, articolul 4 și articolul 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești a unității locative identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință sus menționat Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre persoanelor indreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 4. Aprobă eliminarea poziției 828 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

A.

Art. 5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartițiilor care urmează sa fie emise.

Art. 6. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 s-au aprobat listele de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 388/30.10.2015.

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odată cu încheierea contractului de închiriere.

în evidenta Compartimentului Evidentă si Administrare Fond Locativ se află o unitate locativă care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare această unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. în vederea repartizării acesteia, Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 31.01.2017 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

Repartizarea către domnul Bivolaru Petre care se află la poziția 1 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/2017 a spațiului situat în str. Covurlui, nr. 11, format din 1 cameră în suprafață de 8,42 mp, dependințe în suprafață de 9,38 mp și teren curte în suprafață de 10.00 mp., cotă indiviză din suprafața totală de teren aferentă imobilului.

Spațiul a devenit liber ca urmare a evacuării fostei chiriașe Stoicescu Ștefana, conform procesului verbal încheiat in data de 11.06.2013 de către executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Domnul Bivolaru Petre are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 521/10.04.2007. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 26.12.1952, în Ploiești. Petentul a locuit împreună cu familia compusă din patru persoane, în imobilul situat în Ploiești str. Mihai Bravu, nr.83, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Dispoziției nr. 2899/15.03.2004, emisă de primarul municipiului Ploiești.

Veniturile acestora sunt în sumă de 1614 lei.


Având în vedere cele de mai sus, se constată necesitatea includerii în Fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative sus menționată identificată în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, trecerii acestei unități locative din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare și repartizării locuinței sus menționată persoanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, propunere identificată în Anexa 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Totodată, având în vedere că această locuință trece din domeniul privat în domeniul public, este necesară eliminarea poziției 828 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV. Carmen Daniela Bucur


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV


CONTENCIOS, ACHIZIȚI PUBLICE

Nicoleta Crăciunoiu


CONTRACTE

SERVICIUL JURIDIC

CONTENCIOS, CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Androne Adrian Eduard

Întocmit: Sima Sor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

O

în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unei locuințe din O fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unitatea locativă din fondul de locuințe destinat închirierii devenită vacantă, locuință situată în Ploiești, str. Covurlui, nr. 11.

Repartizarea unități locative disponibile, identificată în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 31.01.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială,

întocmite conform listelor cu ordinea de

prioritate pe anul 2017,< japrob*Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Tudor Eduard Emilian r

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Covurlui, nr. 11

Locuință formată din 1 cameră în suprafață de 8,42 mp, dependințe în suprafață de 9,38 mp și teren curte în suprafață de 10.00, cotă indiviză din suprafața totală de teren aferentă imobilului.

Hotararea nr.

267/29.11.2006

ANEXA NR. 1 LA HCLNR.
o


NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Bivolaru Petre Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform HCL nr. 10/27.01.2017

Str. Covurlui, nr. 11

11 SI 0246

Locuință formată din 1 cameră în suprafață de     8,42    mp,

dependințe        în

suprafață de 9,38 mp și teren curte în suprafață de 10.00, cotă indiviză din suprafața totală de teren        aferentă

imobilului.

Hotararea nr. 267/29.11. 2006COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORTPREȘEDINTE, Vîscan Rolîert Ionut

SECRETAR

Stanciu Marilena


HOTĂRÂREA Nr. 267 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calotă si Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor Legii nr, 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridică a terenurilor;

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Constată că imobilele identificate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.


Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


Președinte de ședință,

Paul Palas

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIV E

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr.l, nr.2, nr.3 si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosința, inchiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a se putea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

PRIMAR,

Emil Calota

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT,

VICEPRIMAR, Gratiela GAVRILESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul avand drept de proprietate privata.

In timp, prin efectul legii sau prin alte acte normative in patrimonial municipiului au intrat bunuri imobile asupra carora autoritatea publica locala trebuie sa-si manifeste atributele dreptului de proprietate si anume: posesia, dispoziția si folosința.

In temeiul prevederilor Hotărârii nr. 18/1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, locuințele reprezentând fondul locativ de stat si spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești. De asemenea prin Hotararea nr.20/1998, Consiliul Local a aprobat trecerea in administrarea sa directa a locuințelor, spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si a terenurilor aferente. Predarea - primirea acestora s-a făcut pe baza de proces verbal.

In baza Protocolului 02/2267/2003 încheiat intre Primăria municipiului Ploiești si S.C Conți S.A., aceasta din urma este mandatata sa încheie contracte de vanzare-cumparare prin care se instraineaza către chiriași imobilele din patrimoniu.

Prin adresa înregistrata sub nr. 10068/2006 la Primăria municipiului Ploiești, S.C.Conți S.A. precizează ca potrivit ordinului Oficiului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara proprietarii au obligația sa procedeze la efectuarea lucrării cadastrale a imobilelor si intabularea proprietății. Ca atare vanzarea nu va putea fi realizata decât in condițiile intabularii pe numele municipiului Ploiești a imobilelor ce urmeaza a fi înstrăinate anterior vanzariî.

In vederea intabularii Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imobiliara solicita lucrarea cadastrala a imobilului si actul de proprietate al Primăriei municipiului Ploiești pentru fiecare imobil. In acest sens este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca locuințele si terenurile aferente acestora ce fac obiectul contractelor de închiriere încheiate de Primăria municipiului Ploiești se afla in patrimoniul privat al localității.

In baza Legii nr. 18/1991, art. 36, alin. 1, terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localității, aflate in administrarea primăriilor la data intrării in vigoare a legii trec de drept in proprietatea privata a localității.

Precizam ca la data intrării in vigoare a Legii nr. 18/1991, terenurile cuprinse in anexa se aflau in administrarea Consiliului Local si fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, prin efectul legii. Acestea constituie obiectul unor contracte de închiriere, concesiune sau comodat.

Potrivit prevederilor art.125, alin(3) si (4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, in cazul in care consiliul local hotărăște vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii-administrativ-teritoriale, pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ale acestora beneficiază de un drept de preemptiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor.

Totodată, art. 107 din Legea nr. 1/2005, privind organizarea si funcționarea cooperației prevede ca terenurile transmise in folosința pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum si meșteșugărești, precum si a asociațiilor cooperatiste existente pana la data intrării in vigoare a legii , care nu au fost revendicate si pe care au fost realizate construcții conform legii, isi mențin acest regim juridic pe toata durata existentei construcțiilor sau pana la trecerea lor cu plata in proprietatea societății cooperative.

Astfel in anexele nr.l, 2, 3 si nr.4 sunt identificate terenurile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești aflate in folosința, închiriere sau concesionare pe care au fost edificate construcții.

întrucât aceste terenuri se afla in circuitul civil, pentru a face dovada proprietății este necesar ca ele sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, urmând ca prin hotarari ale consiliului local sa se stabilească închirierea, concesionarea, darea in administrare sau vanzarea acestora in condițiile legii.

Avand in vedere cele prezentate propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Patrimoniu,

Director Executiv,

Gheorghe Bratosin

Sef Serviciu Evidenta Patrimoniu,

Gabriela Mindrutiu


Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Director,

Luminița Gaborfi


AVIZAT,


Direcția Economica, Director,

Nicoleta Craciunoiu


Anexa Nr. 1 la H.CL. Nr.267/2006

SITUAȚIA IMOBILELOR (LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN “INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața (mp)

OBS.

CENTRUL 1

1.

Al. Odobescu nr.22

Nicolae Va silica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2.

Al. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

3.

Al. Odobescu nr.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

Al. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.l2

Detelbah Steliana

Locuința

19.65

9.

August Laurian nr.2

Negroiu Vasilica

Locuința

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visan Sultana

Locuința

43.16

11.

Barbu Delavrancea nr.2

Micu Ioana

Locuința

31.00

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20

Lichiardopol Dan

Teren curte

125.00

IR

Dobrota Ion

Teren curte

129.00

822.

Costache Negri, nr.l

Marcas Ana

Merisor Sterea

Burghelea Dorica

823.

Covurlui nr.14

Dragoi Cornelia

Cristescu Emilian

824.

Covurlui nr.16

Văduvă Constantin

825.

Covurlui nr.7

Dinu Cristache

Marian Florea

Apostol Gheorghe

Cristea Cristian

Zmieureanu        Stei

Anton

Popoaca Valeria

Iordache Anca

Cristea Alexandru

826.

Covurlui nr.l5A

Ghita Emil

827.

Covurlui nr.20

Draghici Cristian

Prodan Anca

Constantin Mariana

Nicolescu Gheorghe

Popescu Ioan

828.

Covurlui nr. 11

Stoicescu Niculae

829.

Covurlui nr. 15

Simionescu Constanta

830.

Covurlui nr. 16

Stoenescu Georgeta

831.

Covurului nr. 14

Cristescu Emilian

832.

Cozia nr.31

Ghiompirica Ian

833.

Crisului nr.7

Florea Sorica

834.

Cumpătul nr.6 B1.H12 ap.7

Păun Nicolae

835.

Dambovita nr.40

Dinu Petre Sfetcu

836.

Democrației nr.30

Merza Rudolf

837.

Democrației nr.33

Alexandrescu Elena

teren curte

31.18

teren curte

18.27

teren curte

15.81

Teren curte

210,07

Teren curte

258,35

Teren curte

54,75

Teren curte

50,00

Teren curte

50,00

Teren curte

46,00

Teren curte

17,02

ian

Garaj

20.00+ 39.00

Teren curte

127,46

Teren curte

78,97

Teren curte

168,14

Teren curte

248,74

Teren curte

307,31

Teren curte

127,37

Teren curte

100,00

Locuința

32,70

Teren curte

290,00

Locuința

17,80

Locuința

42,54

Locuința

93,26

teren garaj

18.00

Locuința

68.88

Teren curte

126,04

Locuința

57.55

Locuința

65.46

Teren curte

350,10

Teren curte

108,18

II - <  /. rStamate Ion

Locuința

43,18

Ilie Ion

Teren curte

137,20

1241

Zugravului nr. 11

Dinu Ilie

Locuința

66.30

Ciorobontea Elena

Locuința

72.07

1242

Zugravului, nr.lB

Stefanescu Gheorghe

teren curte

101.11

PROCES - VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență sociala din data de 31.01.2017             '        Zo

//    ---------Z»

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următoar^a^ompbriențăf <■ Președinte: Robert Ionuț Vîscan

A’4a. "îa^ o/

■» r .    > •           r • i              .         •                                                                                                                     Z ■' J l l l ''•><

Membrii: Marilena Stanciu

Constantin Gabriel Minea


Sanda Dragulea

Paulica Drăgușin

Cristina Ana Maria Enache

Tudor Eduard Emilian

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

  • 1) Cereri acordare ajutor financiar - Albu Stefania si Ciripoiu Adrian.

  • 2) Cerere primire in audienta - d-na Gheorghe Florentina. -

  • 3) Cerere primire in audienta - d-na Bivolaru Paraschiva.

  • 4) Cerere primire in audienta - d-na Florea Cornelia.

  • 5) Cerere primire in audienta - d-na Aldea Nicoleta.

  • 6) Cereri formulate către autoritatea publica locala de numitul Androne Gabriel.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

  • 1.   Cu privire la cererea d-nei Laisor Gina Angelica nr.869/12.01.2017:

D-na Laisor. Gina Angelica solicita prin cererea nr. 869/12.01.2017 inchirierea locuinței din imobilul din str. C.T, Grigorescu, nr. 2. Locuința devenita libera la adresa poștala C. T Grigorescu nr. 2, ca urmare a decesului doamnei Cretu Cornelia, in data de 30.12.2016, este formata din: cameră-17,73 mp, in exclusivitate, si dependințe: baie, bucătărie, WC, camara, culoar, toate in indiviziune cu chiriașa Paleologu Valentina. Aceasta locuința a fost preluata, spațiul fiind sigilat in data de 18.01.2017. Facem precizarea ca d-na Laisor Gina Angelica nu a detinut si nici nu deține contract de inchiriere la adresa poștala str. C.T. Grigorescu, nr. 2.

  • 2.   Cu privire la cererea d-nei Achim Maria nr.963/13.01.2017:

D-na Achim Maria solicita acordarea unei locuințe in regim de urgenta, pentru a. nu ramane pe străzi. Aceasta a girat o datorie in anul 2005 si a contactat un imprumiL de la agenția „VIGAFON IMOBILIARE”. Ulterior d-na susține ca a fost t fortata sa încheie un contract de vanzare-cumparare a imobilului proprietate personala, situat in Ploiești, strada Milcov nr.10, bl.7, sc.B, et.2, ap. 19.

In momentul de fata se afla in vigoare dosarul nr. 112/2016, Biroul Executorului Judecătoresc Matei Sebastian, avand ca obiect evacuarea din locuința, care s-a suspendat provizoriu pana la soluționarea Dosarului nr. 12439/281/2016, avand ca obiect „Contestație la executare” - cu termenul de judecata pe data de 17.01.2017; Se mai afla pe rol Dosarul cu nr. 22459/281/2015 avand ca obiect „Consultarea nulității absolute a contractului de vanzare cumpărare dintre Ionescu Paul Horia si Serban Alexandru”, dosar ce nu tine in loc evacuarea.

  • 3. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești^ nr. 15/29.01.2016, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilelO restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


1) Comisia


--------...-----

2o]¥-

2) Comisia              a              luat              acț              sj

decis..                 .....^£.*/.4bC... /.2..          .....^4.6.^^....^^...

ocu/.rkk.............................................


3) Comisia            a           Guat

/*cEcfe. <C<2 .Y        . Z26..dZ. A. ..7.... dyZ 7.C/c/.'C

C2^f)AS'£rbZr^‘'7/’w7'^*,?b7i7ey/7^7'?7?r. / / -


fy/'ccwcu f/Mnant - C"r           , /?z                    c^/j**a!h

Președinte: Robert Tonut Vîscan x x               7 /                          '


A//CCWcu /Yltin'unz -  <

Președinte: Robert Ionuț Vîscan


Membrii: Marilena Stanciu,


Minea Constantin Gabriel,

n
Sanda Dragulea, ^(J/^      '

Paulica Drăgușin, $ \

/A Cristina Ana Maria Enache, -AuC^ r /

V


Tudor Eduard Emilian?ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


HOTĂRÂREA Nn 10


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana -Maria Enache, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 16.01.2017;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 351 / 31 octombrie 2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fî evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 44 alin. (1), (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2017, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2017, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                            i

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.
EXPUNERE DE MOTIVE


_____________ -N 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prio^itateS;peiy chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu^fegj de prioritate pentru locuințele sociale


în exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, repSl# actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează atât dosare ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, cât și dosare aparținând familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 351 / 31.10.2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2017.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare ConsHi^fui7Loca’ proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu,


Constantin Gabriel Mine


Sanda Dragulea, .

Paulica Dragușin,

Cristina Ana - Maria Enach^, Tudor Eduard Emilian.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor însă și-au valorificat deja acest drept și în acest moment sunt evacuați din fostele locuințe, fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 49 dosare întocmite de chiriașii proveniți din imobilele deja restituite și un număr de 136 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a Hotărârii Guvernului nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.


x                                           Ui

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială s-a întrumrM^i^ analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor


proprietari, precum și pe cele ale solicitanților de locuință socială și, în baza criteriilor aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2017, anexe la prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR

Ioni


1NERAL,

Dinu


ORITATE TUTELARĂ, O ia Chiva


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Roland Dorian Ene

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIARAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

și a constatat:
Data: 16.01.2017LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru famili le compuse dintr-o persoana

Nr. Poz.

Nume si Prenume

Nr. membrii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațio nală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar

341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct

1

NICOLESCU MARIANA

1

556

40

Salariat

10

Boli cardiovasculare

2

Salariu 935

10

Evacuata

10

Nu

0

30.01.2008

8

2

MĂGULEANU VALERiA

1

2244

38

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1255

8

Contract expirat

10

Nu

0

03.09.2002

10

3

OPREA ALEXANDRINA

1

2975

36

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 743

10

Contract expirat

10

Nu

0

07.04.2009

8

4

RADU MIHAELA

1

782

36

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu

1200

8

Contract expirat

10

Nu

0

25.01.2011

8

5

MOVILEANU SAFTA

1

232044

34

Pensionar

8

Boli cardiovasculare

2

Pensie 1494

4

Evacuata

10

Nu

0

07.01.2004

10

6

ANDREI MIHAI

1

501

34

Pensie

8

Sănătos

0

Pensie 1215

8

Notificare

10

Nu

0

26.06.2007

8

7

JRIMIA MARIȚA

1

425

34

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1144

8

Contract expirat

10

Nu

0

11.01.2012

6

8

POPESCU MARIA

1

5690

32

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1015

8

Evacuata

10

Nu

0

07.06.2013

6

9

MIHAI ELENA

1

12856

30

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1789

2

Contract expirat

10

Nu

0

28.12.2011

8

10

CRISTEA GEORGETA

1

426

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 628

6

Contract expirat

10

Nu

"q^îts2012

6

11

IUGA GRIGORE (-20% chiriaș locuința sociala)

1

564

28.8

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie 1771

2

Contract expirat

10

Decret

Lege 11W 1990 —:—W

8 |
12

ENACHE ER1W1NA

1

510

28

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

23.08.2007

8

13

GHEORGHE VAS I LE

1

587

28

Ajutor social

4

Certificat handicap mediu

4

VMG 181

2

Contract expirat

10

Nu

0

05.06.2008

8

14

ALEXE STELIAN

1

2103

22

Ajutor social

4

Boli cronice

2

VMG 142

2

Contract expirat

10

Nu

0

27.02.2014

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017                      ANEXA Nr.2 la Hotararea

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Nr. memb rii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațîon ala

Pot

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit pe persoana

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficia r 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct

1

BIVOLARU PETRE

2

521

42

Salariat

10

T.B.C

4

Salariu 875

10

Contract expirat

10

Nu

0

10.04.2007

8

2

IORDACHE ION

4

5918

41

Salariat + copil minor

11

Certificat medical

2

Salariu 843

10

Contract expirat

10

Nu

0

27.06.2011

8

3

CHIȘAMERA LMU IULIAN

3

392

39

PFA + copil minor

11

Hepatita C

2

vcim activitati comerciale cno

6

Contract expirat

10

Nu

0

21.04.2006

10

4

MUNTEAN DORIN

2

11765

38

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1251

8

Contract expirat

10

Nu

0

16.11.2005

10

5

STAMATIADE NICOLAE

2

540

38

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 873

10

Contracte expirate

10

Nu

0

21.11.2007

8

6

FLOREA MIHAI

7

8999

38

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat fiica

5

Pensie 995

10

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

03.11.2009

8

7

ÎVAN ȘTEFANIA JOLANDA

4

520

37

Salariat + copil minor

11

Boli cardio

2

Salariu 624

6

Contract expirat

10

Nu

0

03.10.2007

8

8

SIMIONESCU ANTOANETA ROXANA

2

609

37

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1056

8

Contracte expirate

10

Nu

0

19.08.2008

8

9

ANASTASE FLORINA

2

461

36

Pensionar

8

Cancer

4

Pensie 603

6

Sentința civila

10

Nu

0 X?

C=0&QZ2OO7

8

10

CODREANU MARIN

2

517

36

Pensionar

8

Certificat handicap mediu

4

Pensie 441

6

Contract expirat

10

Nu *

--------H

-ii

o

8

II

11

MATEI IUDITA FLORINA

3

505

36

Pensionar

8,

Certficat handicap accentuat

5

Pensie 1437

4

Contract expirat

10

Nu.

re?

cWzqolJl

8 <

u         .         o

12

BIVOLARII ELEONORA

3

596

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 456

6

Contract expirat

10

Nu

0

16.07.2008

8

13

TEODOR ALINA

4

638

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 487

6

Evacuata

10

Nu

0

15.12.2008

8

14

NECHITA ALEXANDRA

2

7070

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 505

6

Contract expirat

10

Nu

0

20.09.2010

8

15

1ANCU ELENA CRISTINA

2

12205

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 743

10

Sentința civila

10

Nu

0

11.11.2015

4

16

VIHTA IU LIANA

2

8928

34

Pensionar

8

Astm Bronsic

2

Pensie 660

6

Contract expirat

10

Nu

0

30.10.2009

8

17

NICOLAE VIOREL (<20% chiriaș locuința sociala)

6

482

32.8

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 796

10

Contract expirat

10

Nu

0

17.05.2007

8

18

APOSTOLESCU MARCEL

2

590

32

Persoana tara venit

4

Sănătos

0

Salariu 708

10

Contract expirat

10

Nu

0

26.06.2008

8

19

DOGARU DANIEL

2

640

32

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama 1242

8

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

8

20

ANGELESCU ALISA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

7508

31.2

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1090

8-

Evacuata

10

Nu

0

29.11.2001

10

21

OPAIȚ MAREA JANA

2

382

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1670

2

Notificare

10

Nu

0

09.03.2006

8

22

SELARU NICULINA

3

633

30

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1708

2

Contracte expirate

10

Nu

0

20.11.2008

8

23

DONCILĂ ELENA

2

12448

29

Pensionar

8

Boli cardio

2

-Pensie 800

10

Contract in. vigoare >12 luni

5

Nu

0 Ă

X

24

DUMITRU CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

416

28.8

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 697

6

Contract expirat

10

Nu

&

\

-

25

STOICA ELENA

4

554

28

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Venit fiica

650

6

Notificări

10

Nu

0

09.01.2008

8

26

NICOLAE ELISABETA VERONICA

4

30486

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Pensie alimentara 134

2

Notificări

10

Nu

0

25.11.1998

10

27

FLOREA CORNELIA

4

5926

27

Persoana fara venit

4

Certificat handicap accentuat fiu

5

Indemnizație handicap 272

2

Sentința civila

10

Nu

0

13.06.2013

6

28

COMAN VICTOR

3

11115

27

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1066

8

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

05.11.2014

4

29

PETRE DANIELA

7

2608

27

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 147

2

Notificare

10

Nu

0

26.02.2015

4

30

IONIȚĂ RAMONA

• 9

12214

27

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 139

2

Notificări

10

Nu

0

28.04.2015

4

31

ALEXANDRU PUIU

3

1676

26

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

2

Notificare executor judecătoresc

10

Nu

0

05.02.2002

10

32

STOICA AURORA

4

618

26

VMG

4

Certificat medical

2

VMG 357

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.12.2008

8

33

STOICA ALFREDO SEBASTIAN

5

6518

25

VMG + copil minor

5 '

Sănătos

0

VMG 251

2

Contract expirat

10

Nu

0

20.03.2009

8

34

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș lncirtnfn

2

526

24

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

18.10.2007

8

35

ENUȚĂ SEVASTA (-20% chiriaș Inmiinta «ionialal

2

569

24

Persoana handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 613

6

Contract expirat

10

Nu

0

-=64=03^008

8

NOTJ

X: NR. T(

DTAL MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA =

114 PERSOANE

i


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017 pentru locuințele socialeNr. Poz.

Nume si Prenume

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situata locatrvă mp/pers

Pct

Nr. minori aflați în întreține re + elevi

Pct

Modalitate obținere a venitului

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct

Situația medicală

Pct.

Beneficiar

341/2004

118/1990

Pct

Vechime cerere

Pct.

1

ANTONESCUION TOMA

5

5796

44

6

8

3 copii / 2 elevi

5

Indemnizație creștere copil

10

707

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

10.06.2013

6

2

NICOLESCU FLORIN

1

6515

38

Tolerat în spațiu

3

Nu

0

salariu

10

798

10

Certificat handicap accentuat

5

Revocat din centru minori

6

26.06.2014

4

3

NICULAE VIORICA

2

4837

37

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

771

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

106.11.2002

10

4

OPREA CĂTĂLINA

. 4

30961

36

12

5

Nu

0

Pensie ■

8

1030

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

24.07.1997

10

5

NICA CĂTĂLINA STELUȚA

5

92

35

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

678

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

23.08.2004

10

6

DRAGAN MADALINA ISABELA

2

10490

35

Tolerat în spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

672

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

26.10.2011

8

7

NENCIU MARIANA

3

5742

34

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 student

3

Salariu

10

976

10

HTA + Diabet

2

Nu

0

24.05.2012

6

S

BABȚAN MIHAI LAURENȚ1U

2

12223

34

15.03

4

1 copil /1 elev

3

Pensie

8

848

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

13.11.2015

4

9

CRISTESCU MARIA

1

31249

33

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1013

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

02.12.1997

10

10

BODOR MARIOARA

1

65

33

9.72

7

Nu

0

Salariu

10

487

6

Nu

0

Nu j

'^LL

^06.2004

^0

11

DINU LUMINIȚA

1

122

33

Tolerat în spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

738

10

Nu .

0

ni

Nu |

A

oii

12

ȚOCA BUDEANU ERYK EDUARD

3

12677

33

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

•10

859

10

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

19.12.2014

4

13

DRACEAI RIN EL MIHAIL

2

4328

33

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

salariu

10

944

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.04.2015

4

14

NAE ORTENSIA (- 20%)

3

8755

32.8

2.601

8

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

557

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

08.11.2010

8

15

CHIȚU ION

3

32

32

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Salariu

10

726

10

Nu

0

Nu

0

23.10.2006

10

16

OANCEAIONUT RAZVAN

1

1020

32

11

7

Nu

0

Pensie

8

740

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.01.2016

2

17

CIURAR ANGHEL

3

30857

31

Tolerat în spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

598

6

Nu

0

Nu

0

30.06.1997

10

18

STATE MARIA

1

684

31

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1250

8

- Nu

0

Nu-

0

26.07.2001

•10

19

MINCU ELENA

2

127

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

692

6

Gr. H invaliditate

5

Nu

0

14.10.2004

10

20

GRIGORESCU ANDRONACHE

1

563

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1295

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

21.02.2008

8

21

BOGHIU GRIGORE

2

645

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1020

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2009

8

22

COSTACHE MARIA CLAUDIA

2

3565

31

8.46

7

Nu

0

Salariu

10

625

6

Nu

0

Nu

0

15.04.2011

8

23

POȘA PETRISOR

2

9403

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

799

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

______uz

dl

k            “ X

6

24

DOBRE MIHAELA

4

11752

31

Tolerat în spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

628

6

Certificat handicap mediu

4

ir*’

Nu j f'c ta

* 6

!

XZ     A

" (*

25

PETRE GHEORGHE ANESTE

1

1351

31

Tolerat in spațiu

3

Nu

26

CIUBOTARU GHEORGHE

2

383

31

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

27

MOȚOI MAGDALENA

2

30061

30

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

28

LĂISOR GINA ANGELICA

4

4480

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

29

COMIȘELU VALERIU

4

632

30

Chiriaș locuința necesitate

0

2 copii

30

STOICESCU FLORICA

2

2631

30

Tolerat in spațiu

3

Nu

31

POPESCU ELENA GABRIELA

4

5242

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

32

TICU MINA SILVIA

2

10672

30

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

33

IONESCU REMUS FLORIAN

5

13145

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

34

IORDACHE IUUANA

1

3945

30

Tolerat in spațiu

3

Nu

35

NICA LOREDANA (-20%)

6

536

29.6

8.35

7

3 copii / 3 elevi

36

DOBREIULIANA SORINA

1

30971

29

Tolerat în spațiu

3

Nu

37

LUPU BOGDAN LUCIAN

1

9652

29

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

o


o


0

Salariu

10

800

10

Boli cardiovasculare

2

Nu

0

04.02.2013

6

3

Pensie

8

589

6

HTA

2

Nu

0

27.03.2016

10

0

Salariu

10

1092

8

Nu

0

Nu

0

16.10.1998

10

3

Fara venit

4

466

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.03.2003

10

2

Salariu

10

769

10

Nu

0

Nu

0

19.11.2008

8

0

Pensie

8

1190

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

12.03.2013

6

6

Salariu

10

606

6

Nu

0

Nu

0

23.05.2013

6

3

Pensie

8

428

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.10.2013

6

6

Salariu

10

458

6

Nu

0

Nu

0

19.12.2013

6

0

Pensie

8

740

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

15.04.2014

4

6

Salariu

10

447

6

Nu

0

Nu

0

16.11.2007

8

0

Salariu

10

143

2

TBC

4

Nu

^L°

0

Pensie

8

1438

4

Certificat handicap grav

5

Nu

©CONSTANTIN LENUTADĂIȚO1U SILVIACROITORII MARIAABABEI FLORENȚANEAGU ELENAPETRE CĂTĂLINANEDELCUIOANRĂDOI GEORGETAPOPA SILVIU NICOLAENICOLAE FILOFTEEA -20%)GHEORGHE FLORENTINAGHIRASE CONSTANTIN MARIAN
3112


6061


6813


1101


11403“


12725


5586


599


6230


Diabet + HTA


Diabet + HTA


Certificat handicap accentuat


480


Certificat handicap

51STOENESCU NICOLAE ALIN (-20%)__

RĂDUCANU CĂTĂLIN VASILE (-20%)MAZILU ALIN

VASILE (- 20%)OPREA MARIASANDU ELENAGOGONEA MIRCEAPUȘCAȘU ANACONSTANTIN MIHAITASE AURICABEȚIVU LI LIANA


9051


9251


2960


11701


12826


10152
Certificat handicap accentuat
Certificat handicap accentuat


Boli cardio /HTA
GR. II Invaliditate
Certificat pneumolog ie 4- HTA Certificat handicap accentuat


64

MIHAI ANCA FLORINA

4

2390

26

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

531

6

Nu

0

Nu

0

06.03.2014

4

65

VASILE MIHAI SORINEL

1

11773

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

925

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2014

4

66

VASILE CRISTIANA

2

12994

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

825

10

Gr. III invaliditate

4

Nu

0

25.11.2016

2

67

POPA MIHAI IULIAN (-20%)

1

13972

25.6

4.83

8

Nu

0

Salariu

10

925

10

Certificat pneumolog ie

2

Nu

0

22.12.2016

2

68

PRJCA MARIA LOREDANA

4

13800

25

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii 12 elevi

5

Salariu

10

304

2

Nu

0

Nu

0

13.12.2012

6

69

NICOLAE LAVINIA

4

6455

25

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

522

6

Nu

0

Nu

0

26.06.2014

4

70

SIMANOSCHI MARGARETA

1

6809

25

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

672

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.06.2015

4

71

LUNCA CRISTINA

3

437

24

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Salariu

10

395

2

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

72

VASILE VASILICA

3

436

24

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

0

Fara venit

4

713

10

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

73

ANDREIAȘ MARIA

1

6329

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

783

10

Nu

0

Nu

0

23.06.2014

4

74

GHEORGHE FLORIN

3

4372

24

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

419

6

Nu

0

Nu

0

20.04.2015

4

75

ENESCU MĂRIUS

4

382 ‘

24

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii 12 elevi

4

Salariu

10

528

6

Nu

0

Nu z

-

ț

*

2

ii

76

NICOLAE AUGUSTIN ILIE

1

7759

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

701

10

Nu

0

Nu

v

' (<i *1 A t *1 Q v

A/V

|O7&016t

^4^

î 2 i

r    m

----

77

MIHAI MARIN

2244


11383


13172


7909


753


6871


2 copii / 2 elevi


1 copil /1 elev5 copii / 3 elevi


310


1464


Gr. III invaliditate


Certificat handicap accentuatCertificat handicap accentuat


90

NICOLA NUȚU

1

13096

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1250

8

Nu

0

Nu

0

29.11.2016

2

91

PĂDURARII LIVIU CĂTĂLIN

4

123

22

Lipsa dovada spațiu ■

2

2 copii / 2 elevi

4

Fara venit

4

323

2

Nu

0

Nu

0

08.10.2004

10

92

GHITA MARIUS ILIE

4

8417

22

Tolerat in spațiu

3

3 copii

3

Indemnizație handicap

1

320

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

15.10.2009

8

93

DUMITRU IRINA

2

4984

22

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

692

6

Nu

0

Nu

0

10.05.2016

2

94

RADUC COSTEL

3

6474

22

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

1354

4

Nu

0

Nu

0

17.06.2016

2

95

STOICA ION

1

7686

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1179

8

Nu

0

Nu

0

13.07.2016

4

96

PETRE MIRCEA

1

10083

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

■ Pensie

8

752

10

Nu

0

Nu

0

15.09.2016

2

97

BARBU FLORIN

6

10728

22

Lipsa dovada spațiu

2

5 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

309

2

Nu

0

Nu

0

03.10.2016

2

98

GHENELOIU PETRONELA

3

137

21

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Fara venit

4

111

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2004

10

99

ENESCU MARIAN

1

3390

21

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

2020

2

Nu

0

Legea nr.

341 / 2004

3

23.03.2012

6

100

UDEANU CONSTANTIN

1

1957

21

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1417

4

Nu

0

Nu

0

20.02.2013

6

101

NICOLAE AURAȘ

5

6187

21

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Salariu

10

272

2

Nu

0

Nu

4

102

DORIȘOR VASILE (-20%)

5

8781

20.8

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Ajutor social

4

277

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu «r

V

1

T

W--1O


O


103

TEODOR MARIAN

3

30658

20

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

104

PANTAZI CONSTANTIN

2

424

20

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

105

GHEORGHE ION

1

9088

20

Lipsa dovada spatîu

2

Nu

106

BRATULESCU ALICE DELIA

1

9888

20

Tolerat in spațiu

3

Nu

107

BRATULESCU SIMONA ELENA

1

9889

20

Tolerat in spatîu

3

Nu

108

ȘTEFAN MIHAI

4

11878

20

Tolerat in spațiu

3

2 copii /1 elev

109

ZAMFIR MAR1A MAGDALENA

1

12952

20

Lipsa dovada spatîu

2

Nu

110

RĂDUCANU VANDANA

4

10667

19

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

111

DAVID RAMONA GEORGETA

7

4584

19

Lipsa dovada spațiu

2

6 copii / 4 elevi

112

TEODOR MIHAI AUREL

1

13059

19

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

113

NIȚA IONELA

3

431

18

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

114

BĂRBUCEANU MONICA

2

617

18

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

115

ILIESCU GHEORGHE CORNEL

3

1333

18

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Ajutor social

4

85

2

Nu

0

Nu

0

------------■

20.05.1997

--9~

10

0

Pensie

8

399

2

Nu

0

Nu

0

16.10.2006

10

0

Pensie

8

506

6

HTA

2

Nu

0

19.08.2016

2

0

Pensie

8

1709

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

2

0

Pensie

8

1709

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

2

3

Salariu

10

305

2

Nu

0

Nu

0

28:10.2016

2

0

Salariu

10

486 -

6

Nu

0-

Nu

0

24:11.2016

2

3

Fara venit cf. declarație

4

159

2

Nu

0

Nu

0

31.10.2011

8

7

Fara venit

4

72

2

Nu

0

Nu

0

24.04.2015

4

0

Pensie

8

400

2

Invaliditate Gr. II

5

Nu

0

28.11.2016

2

2

Fara venit

4

336

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2006

10

2

Indemnizație handicap

1

178

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu z

8

2

Salariu

10

270

2

Nu

0

--

Lot» /

; 2

1

116

NECULA STELIANA

1

11220

18

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

446

6

Nu

0

Nu

0

12.10.2016

2

117

BÎRSAN ELENA (-20%)

5

6976

17.6

3.2

8

3copii /1 elev

4

Ajutor social

4

285

2

Nu

0

Nu

0

25.06.2015

4

118

MIHALCEAALIN FLORIN

1

7837

17

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemnizație handicap

1

272

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.08.2011

6

119

COSTINANGELA EMILIA

2

2564

17

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Indemnizație handicap

1

327

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

11.03.2014

4

120

CONSTANTIN ELENA LUIZA

1

8897

16

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

11.11.2010

8

121

LUPU MONALISA GEORGIANA

4

4412

16

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Indemnizație handicap

1

68

2

Certifica handicap accentuat

5

Nu

0

21.04.2015

4

122

PLEȘEA MARIA LOREDANA

3

316

16

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Fara venit

4

28

2

Astm bronsic

2

- Nu

0

12.01.2017

2

123

BUTOIU GEORGETA

1

1149

15

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

6

124

SDRELEA CECILIA

4

1130

15

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Persoana fara venit

4

92

2

Nu

0

Nu

0

23.01.2015

4

125

SANDU GABRIELA VALERIA

3

1828

15

Tolerat in spațiu

3

3 copii /1 elev

4

Fara venit

4

205

2

Nu

0

Nu

0

18.02.2016

2

126

BĂI COI AN UIONUT DANIEL

3

13305

15

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Indemnizație handicap

1

91

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

07.12.2016

2

127

DORIȘOR NICOLAE       (

-20%)

3

440

14.4

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit

4

56

2

Nu

0

Nu

8

128

BUTURUGĂ ALEXANDRA (-20%)

2

7667

14.4

4.12

8

1 copil

2

Fara venit

4

84

2

Nu

0

li nu r

V*

lilM

a.

o             o

129

RAFAILĂ ISABELLA ANAMARIA (-20%)

3

8181

14.4

5.15

8

2 copii

2

Fara venit

2

200

2

Nu

0

Nu

0

26.07.2016

2

130

RĂDUCANLI IONELA LETIȚIA (-20%)

2

13781

14.4

5.636

8

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

100

2

Nu

0

Nu

0

16.12.2016

2

131

TABAN IOAN CONSTANTIN

1

8299

14

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pers, fera venit cf. declarație

4

Fara venit

2

Nu

0

Nu

0

31.07.2012

6

132

GHEORGHE EUGENIA

1

6208

14

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

400

2

Nu

0

Nu

0

10.06.2016

2

133

TUDORA MARIAN

3

14022

14

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Persoana fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

23.12.2016

4

134

RADU Ml HAI DRAGOȘ(-20%)

1

10452

13.6

3

8

Nu

0

Indemnizație handicap

1

39

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.09.2016

2

135

LIȘITA ANTONIA

ÎULIANA (- 20%)

1

8170

12.8

- 4.2

8

Nu

0

Fara venit

4'

0

2

- Nu

0

Nu

0

26.07.2016

2

136

ȚARIDA ELENA GABRIELA (-20%)

1

32

12.8

2.63

8

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

03.01.2017

2

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE ÎNSCRIS! IN LISTA = 325 PERSOANE

OBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMILIILE ALE CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI