Hotărârea nr. 72/2017

Hotãrârea nr. 72 referitoare la modificarea Hotărârii nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 41A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 72


referitoare la modificarea Hotărârii nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al

municipiului Ploiești privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41 A;

Urmare prevederilor Hotărârii nr. 16/2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind încetarea mandatul domnului consilier Tudor Eduard Emilian;

Ținând cont de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în conformitate cu Raportul din data de 23.03.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 la Hotărârea nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard Emilian din cadrul Comisiei de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A cu doamna Săiceanu Claudia Oana.

Art. 2. Aprobă modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul prelungirii perioadei de funcționare până la data de 31.05.2017.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr.403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41A

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Prin adresa nr. 155/05.01.2016 SC Fai-Trans SRL reprezentată de dl.Scoruș Femando(asociat unic) a comunicat faptul că, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41A, compus din teren-183,50 mp și locuință, a prezentat situația acestui imobil precizând, printre altele, că a solicitat în mai multe rânduri eliberarea autorizației de construire a unei clădiri cu destinație comercială. La aceste solicitări a primit răspuns că nu se poate elibera autorizație de construire deoarece terenul figurează expropriat, conform Decretului nr.417/1986. Având în vedere cele prezentate, dl.Scoruș Femando a solicitat ca în regim de urgență, pentru imobilul situat în Ploiești, str.Democrației nr.41 A, să se acorde de urgență despăgubiri si sa se realizeze exproprierea conform reglementarilor legale in vigoare.

Situația a fost prezentata si analizata in ședințele din data de 19.01.2016 si data de 02.02.2016 ale Comisiei nr.2 - a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 02.02.2016 a solicitat „inițierea unui H.C.L- pentru recomandarea exproprierii (in vederea exproprierii) sau schimb teren".

Având in vedere faptul ca la ședința din data 02.02.2016 a ComisieLnr.2  reprezentantul SC Fai-Trans SRL - dl.Scoruș Femando - a preciza^aptul--ca4a^ solicitat si un eventual schimb de terenuri, prin adresa nr. 155/09.02/$ solicitat la schimb terenul situat in Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.3-------------------------------------------,------------------------------- *

Ca atare, s-a procedat la verificarea acestui teren, solicitandu-^Jmfwmatii sij^/


documente serviciilor de specialitate din cadrul instituției noastre. ...... -

Situația a fost reanalizata m ședința din data de 23.02.2016 Comî^iei_nr.2 'a

Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului verbal, a “propus transmiterea solicitărilor către Direcția Tehnic Investiții pentru intocmirea unui proiect, pentru exproprierea acestui imobiD.

Prin adresa nr.44/07.03.2016 s-au transmis Direcției Tehnic Investiții documentele menționate mai sus in vederea intocmirii proiectului solicitat de Comisia nr.2. Prin aceasta adresa s-a solicitat Direcției Tehnic Investiții comunicarea in regim de urgenta Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a informațiilor despre lucrările de construire propuse a se executa, durata realizării si valoarea acestora, avand in vedere prevederile Legii nr.3 3/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru cauza de utilitate publica si Hotărârii nr.5 83/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilității publice pentru interes național sau de interes local.

De asemenea, dosarul menționat mai sus a fost remis, in original, Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin adresa nr.155/07.03.2016 cu prezentarea situației si a tuturor etapelor parcurse in cadrul Direcției noastre.

Prin adresa DT/1544/14.03.2016 Direcția Tehnic Investiții a comunicat următoarele:

“In lista obiectivelor de investiții pe perioada 2016-2019 nu exista nici un obiectiv de investiții care sa afecteze terenul situat in strada Democrației nr.41.

Referitor la “intocmirea unui proiect pentru exproprierea imobilului” sus-mentiont, va informam ca in cadrul Direcției Tehnic Investiții nu se intocmesc proiecte pentru exproprieri de terenuri. ”

Situația a fost reanalizata in ședința din data de 05.04.2016 a Comisiei nr.2 - a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal a propus „înaintarea cererii către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., societate care administrează parcurile si spatiile verzi ale municipiului Ploiești pentru un punct de vedere privind oportunitatea amenajarii-extinderii parcului din vecinătate ”.

Prin adresa nr.8225/09.05.2016 S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L a comunicat punctul de vedere privind amenajarea-extinderea parcului din zona Piața Anton:

-«conform ctr.de delegare a gestiunii .., S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. are dreptul si oblicatia de a intretine si amenaja parcururile, grădinile publice.... »

-« drept urmare, nu avem obiectiuni privind acest demers, consideram oportuna extinderea parcului respectiv in beneficiul locuitorilor zonei, in condițiile in care exista aceasta posibilitate;

- precizam ca aplicarea acestei masuri nu depinde de opinia soci^i^i^noastre, punctul nostru de vedere avand caracter consultativ;

-decizia asupra necesității realizării in interes public a proiectului ae^xti&^f^p^,td verzi este stabilita de concendent, respectiv Municipiul Ploiestijffy           ' rei


agreaza aceasta soluție ».

Dosarul a fost repus in data 05.07.2016 pe ordinea de zi a

Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism^           a,

Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat in data 05.07.2016, a acordat aviz favorabil pentru schimb teren — sa se faca o evaluare a suprafeței după realizarea contractului de intabulare.

Ca atare, in vederea aducerii la îndeplinire a celor menționate mai sus, prin adresa nr. 143/06.07.2016 s-a solicitat Serviciului Intabulari Bunuri lansarea unei comenzi către firma de specialitate in vederea întocmirii documentației cadastrale pentru imobilul situat in Ploiești str.Cantacuzino nr.31-33, lotul 2 in vederea includerii acestuia ca poziție distincta in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”, si ulterior înscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești.

Avand in vedere prezenta in data de 02.11.2016 la audiente la Comisia 2 a d-lui Scoruș Femando - reprezentantul SC Fai-Trans S.R.L., d-nii consilieri au solicitat prezenta in viitoarea ședința a Comisiei nr.2 a unui reprezentant al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care sa ofere informații privind rolul fiscal al imobilului situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41 A (teren si construcții).

Dosarul a fost reanalizat in ședința din data 16.11.2016 a Comisiei nr. 2 -

Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat in data 16.11.2016, a “propus inițierea unui proiect de hotarare de consiliu local pentru o comisie de negociere

In conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa primarului, după caz, comisii -speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor si intereselor sale’

Astfel, prin Hotărârea nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41 A.

Avand in vedere faptul ca a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind încetarea mandatul domnului consilier Tudor Eduard Emilian, iar membrii comisiei de negociere au solicitat cu ocazia întâlnirilor ce au avut loc si alte informații si documente care ar putea clarifica anumite aspecte referitoare la situația imobilului menționat, care nu au putut fi obținute in timp util de la direcțiile Primăriei municipiului Ploiești sau instituțiile subordonate se constata necesitatea modificării hotărârii prin care s-a constituit comisia de negociere, in sensul inlocuirii domnului Tudor Eduard Emilian si prelungirii perioadei de funcționare până la data de 31.05.2017.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale

care, conform Procesului Verbal din data de 22.03.2017 a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.Director Executiv,  Carmen (Daniela BucurDirector Executiv'Adjunct, Amedeo FloriȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,Direcția Economică, Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu

2 2 tLMUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE      / C ; V \

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr.403729.11.2016 a I Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea ui^pțcpmisii d&pjf negociere pentru reglementarea situației imobilulutK^^ ^^ț7' situat în Ploiești, str.Democrației nr.41A

Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41 A.

Ca urmare a încetării mandatului de consilier a domnului Tudor Eduard Emilian, potrivit Hotărârii nr. 425/25.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, precum și a faptului ca au fost solicitate și alte documente și informații necesare clarificării situației imobilului menționat, se propune modificarea Hotărârii nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard Emilian și prelungirii perioadei de funcționare până la data de 31.05.2017.

Față de cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATR IMOMllLUl, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.403/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr,41A

și a emis:

,A   L       1 P

mp j