Hotărârea nr. 70/2017

Hotãrârea nr. 70 privind modificarea Hotărârii nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Schimbare de destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 70


privind modificarea Hotărârii nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Lo<^al al  municipiului Ploiești referitoare Ia includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni,

recompartimentare interioară” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hbdorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară ’' în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești" și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.03.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresa nr. DE 122/28.02.2017 a Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.l și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești care va avea următorul cuprins:

„Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”, identificate potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.3. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art.5. Aprobă completarea Anexei G a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.7. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’ ’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean..

Potrivit Hotărârii nr.236/29.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a Pavilionului B3 - Popota (construcție C7) în suprafață construită de 1303 mp (1300 mp din acte), număr inventar 1409 și a terenului aferent în suprafață de 7390 mp situat în strada Cosminele nr.HA-proprietatea Municipiului Ploiești, în vederea amenajării unui centru rezidențial pentru persoanele de vârsta a treia, prin accesarea fondurilor structurale.

Acest obiectiv de investiții a fost finalizat și recepționat, fapt atestat de Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016.

In ședința din data de 29.11.2016, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Hotărârea nr.401 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară* ’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Prin adresa nr.DE 122/28.02.2017 Direcția Economică a comunicat faptul că a procedat la înregistrarea în evidențele contabile a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară ’", precum și valoarea finala a acestuia, defalcată pe elementele componente: Anexa nr.l-mijloace fixe, iar Anexa nr.2-obiecte de inventar. Luând în considerare faptul că Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre cuprinde obiectele de inventar, aceasta nu va face obiectul unui proiect de hotărâre de actualizare a “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și <a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.                                              Q.'.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, acesta va fi transmis către Consiliul Județean 'Prahova în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 15.03.2017 a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

Director Executiv,                      Director Executiv Adjunct,

Carmen Daniela Bucur


Amedeo Florin TabîrcăȘef Serviciu S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economică, Director Executiv Nicoleta Crăciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’’ în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit Hotărârii nr.236/29.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a Pavilionului B3 - Popota (construcție C7) in suprafața construita de 1303 mp (1300 mp din acte), număr inventar 1409 si a terenului aferent in suprafața de 7.390 mp situat in strada Cosminele nr.llA, din Lotul 2 ce a ramas in proprietatea Municipiului Ploiești, in vederea amenajării unui centru rezidențial pentru persoanele de varsta a treia, prin accesarea fondurilor structurale.

Prin Hotararea nr.272/24.08.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”- imobil ce face parte din patrimoniul public al Municipiului Ploiești, aflat in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, iar prin Hotararea nr.273/24.08.2009 s-a aprobat proiectul menționat mai sus si cheltuielile legate de acesta.

In urma realizării obiectivului de investiții menționat si a receptionarii lucrărilor executate, s-a încheiat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016, conform legislației in vigoare.

In ședința din data de 29.11.2016 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Hotărârea nr.401 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară ’ ’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Prin adresa nr.DE 122/28.02.2017 Direcția Economica a comupicâtfaptylca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a bunurilor afere^t^bîeqtivulUi de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în         detbătrâni,

recompartimentare interioară ’precum si valoarea finala a acestuia, defalcata p£ elementele componente.                                              S&J

Având in vedere cele menționate mai sus, se impunb< modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, intrucat se includ noi poziții in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a fost necesara completarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In conformitate cu prevederile art.36, alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are inițiativa si hotărăște, în condițiile legii, in toate problemele de interes local.

Având în vederea cele prezentate anterior, supunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

Anexa nr.l la H.C.L. nr.^

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” - Anexa G

Nr

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

1.6.4

Clădire „Cămin de bătrâni” fostă „Popotă trupă dormitor-Pavilion B3”

Str.Cosminele nr.l IA,

Nr.inv.1409

2016

2.687.107,83

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

1.3.7.2

Alee carosabilă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3952

2016

141.030,95

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

1.3.7.2

Alei pietonale (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3954

2016

40.620,46

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

1.1.5.1

Platformă gunoi (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3953

2016

1.380,48

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești-^

1.8.7

Rețea exterioară canalizare (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3955

2016

106.724,70

Hotărârea                 a

Consiliului Local af ; . "V municipiului'Ploiești. ■    \

1.8.6

Rețea exterioară apă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3956

2016

25.188,54

Hotărârea nn4Ql/29.1 1 <2016 a Consiliului L^ăl^l^^X^X

municipiului Ploiești

1.7.1.3

Rețea electrică (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3957

2016

33.524,86

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

1.9.3

Rețea gaze (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.3958

2016

18.869,92

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Amenajare spații verzi (la Căminul de bătrâni)

Nr.inv.45

2016

7.479,34

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.23.3

Mașina de gătit profesională (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1444

2016

11.508,84

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.23.2

Vitrina frigorifică (la Căminul de bătrâni)

Nr. inventar 1445

2016

3.463,92

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.23.3

Hota ventilație (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1446

2016

5.030,16

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.17.3

Ventilator bucătărie (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1447

2016

3.600,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.23.2

Vitrină reffigerantă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1448

2016

4.050,24

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești ■  < \.

2.1.23.2

Vitrină reffigerantă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1449

2016

4.050,24

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a

Consiliului Local al municipiului Ploiești < / : ; j

2.1.23.2

Vitrină reffigerantă (la Căminul

Nr.inventar 1450

2016

4.050,24

Hotărârea nr.40'1/29.11.2016 a

Consiliului Local ăl

de bătrâni)

municipiului Ploiești

2.1.23.2

Vitrină refrigerantă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1451

2016

4.050,24

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.23.2

Vitrină refrigerantă (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1452

2016

4.050,24

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.22.8

Unitate centrală și afișaj (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1453

2016

8.532,48

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.22.8

Stație amplificare (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1454

2016

3.562,80

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.24.3.1

Centrală incendiu ((la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1455

2016

3.421,20

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.22.5.2

Centrală telefonică (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1456

2016

19.293,03

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.17.3.1

Aparat aer condiționat dublu split 2x9000 BtU/h (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1457

2016

3.204,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.17.3.1

Aparat aer condiționat dublu split 2x12000 BtU/h ((la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1458

2016

4.848,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.17.3.1

Aparat aer condiționat dublu split 2x12000 BtU/h (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1459

2016

4.848,00

Hotărârea nr.40z^|^M^Q'î^ Consiliului            VA.

municipiului

2.1.17.3.1

Aparat aer condiționat dublu split 2x12000 BtU/h (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 1460

2016

4.848,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.1.17.3.1

Aparat aer condiționat dublu split 2x12000 BtU/h (la Căminul de bătrâni)

Nr. inventar 1461

2016

4.848,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

3.1.5

Multiplayer/Recorder (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 3334

2016

2.559,60

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.2.9

Server (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 3864

2016

4.461,60

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

2.2.9

UPS Server (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 3865

2016

6.211,20

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Licență softwere (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 516

2016

480,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Licență softwere (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 517

2016

480,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Licență softwere (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 518

2016

480,00

Hotărârea nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Licență softwere (la Căminul de bătrâni)

Nr.inventar 519

2016

480,00

Hotărârea nr.401/29.11.2^16 a Consiliului LocaLaf-î.i? municipiului Ploiești ...

Lfk tfCL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lista de inventariere

Data 17-03-2017

Gestiunea :

CĂMIN DE BATRANI

Pagina

P/WP-

1

/ 4

Loc de depozitare:

Codul

CANTITATI

VALUAREA CONTABILA

DEPRECIEREA

Denumirea bunurilor inventariate

sau

nr. de

UM

Preț unitar

Valoarea de

Nr. crt.

Stocuri

Diferente

Diferente

inv.

-aptic

Scriptic

Plus

Minus

Valoarea

Plus

Minus

inventar

Valoarea

Motivul

1

BUTON URGENTASTATIE APELARE TOALETA

0046

BUC

13

63,36

823,68

823,68

2

ACUMULATOR

0089

BUC

3

71,70

215,10

215,10

3

ACUMULATOR

0060

BUC

3

71,70

215,10

215,10

4

AEROTERMA

0052

BUC

1

1.763,88

1.763,88

1.763,88

5

AMPLIFICATOR RTV

0053

BUC

1

142,56

142,56

142,56

6

APARAT AER CONDIȚIONAT TIP

MONOSPLIT 12000BTUH

0071

BUC

2

1.530,00

3.060,00

3.060,00

7

APARAT AER CONDIȚIONAT TIP

MONOSPLIT 9000BTU\H

0070

BUC

16

1.458,00

23.328,00

23.328,00

8

APLICA

0087

BUC

48

21,72

1.042,56

1.042,56

9

ASPIRATOR PROFESIONAL

0014

BUC

2

753,96

1.507,92

1.507,92

10

BANDA ALERGARE

0030

BUC

1

1.558,80

1.558,80

1.558,80

11

BICICLETA ERGONOMICA

0029

BUC

2

420,00

840,00

840,00

12

BIROU

0019

BUC

2

312,00

624,00

624,00

13

BUTON INCENDIU

0059

BUC

9

227,04

2.043,36

2.043,36

14

BUTON INCENDIU

0088

BUC

2

227,04

454,08

454,08

15

BUTON URGENTA STATIE APELARE

0045

BUC

27

422,40

11.404,80

11.404,80

16

CÂNI PORȚELAN

0039

BUC

36

8,52

306,72

306,72

17

CANTAR BUCĂTĂRIE

0035

BUC

2

816,96

1.633,92

1.633,92

18

C AN TAR MARFA 200KG

0034

BUC

2

2.881,20

5.762,40

5.762,40

19

CANTAR PERSOANE ELECTRONIC

0017

BUC

1

120,00

120,00

120,00

20

CONSOLA IV

0006

BUC

13

180,00

2.340,00

2.340,00

21

COS PLASTIC

0013

BUC

24

48,48

1.163,52

1.163,52

22

CRATITE DE BUCĂTĂRIE

0079

BUC

3

1.183,80

3.551,40

3.551,40

23

CUIER PAL

0005

BUC

27

312,00

8.424,00

8.424,00

24

CUTIE DISTRIBUȚIE 24 PERECHI

0061

BUC

2

142,56

285,12

285,12

25

DETECTOR DE FUM

0056

BUC

2

166,69

333,38

333,38

Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

XXX

Semnătură

\

Declar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez?

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lista de inventariere

Data 17-0R-9D17

Gestiunea:

CĂMIN DE BAT RĂNI

Pagina

2   /   4

PMP-

Loc de depozitare:

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de

UM

CANTITATI

Preț unitar

VALUAREA CONTABILA

Valoarea de

DEPRECIEREA

Nr. crt.

Stocuri

Diferente

Diferente

inv.

raptic

Scriptic

Plus

Minus

Valoarea

Plus

Minus

inventar

Valoarea

Motivul

26

DETECTOR DE FUM

0055

BUC

18

190,08

3.421,44

3.421,44

27

DETECTOR DE FUM

0090

BUC

58

190,08

11.024,64

11.024,64

28

DIFUZOR

0049

BUC

14

96,00

1.344,00

1.344,00

29

DISTRIBUITOR TV

0054

BUC

2

16,37

32,74

32,74

30

DULAP MEDICAMENTE

0026

BUC

1

730,08

730,08

730,08

31

DULAP METALIC

0022

BUC

9

985,20

8.866,80

8.866,80

32

DULAP VESELA

0040

BUC

1

2.283,10

2.283,10

2.283,10

33

EUROPALET

0042

BUC

6

18,00

108,00

108,00

34

FARFURII PORȚELAN

0038

BUC

6

25,44

152,64

152,64

35

FELIATOR

0036

BUC

1

1.237,08

1.237,08

1.237,08

36

FILTRU CAFEA

0076

BUC

1

180,00

180,00

180,00

37

FOTOLIU LEMN CU PANZA

0067

BUC

12

374,04

4.488,48

4.488,48

38

FOTOLIU PIELE ECO

0068

BUC

18

648,00

11.664,00

11.664,00

39

FRITEUZA

0033

BUC

1

347,52

347,52

347,52

40

GLUCOMETRU

0018

BUC

1

142,77

142,77

142,77

41

GLUCOMETRU

0021

BUC

2

725,04

1.450,08

1.450,08

42

GRATAR ELECTRIC

0031

BUC

1

420,00

420,00

420,00

43

JALUZELE

0009

BUC

26

240,00

6.240,00

6.240,00

44

LADA V FRIGORIFICA

0041

BUC

7

2.321,04

16.247,28

16.247,28

45

LAMPA SEMNALIZARE

0047

BUC

13

242,86

3.157,18

3.157,18

46

LENJERIE PAT

0084

BUC

48

106,44

5.109,12

5.109,12

47

MÂNER SIGURANȚA

0043

BUC

8

194,40

1.555,20

1.555,20

48

MASA INOX

0032

BUC

16

1.021,68

16.346,88

16.346,88

49

MASA PAL

0015

BUC

22

300,00

6.600,00

6.600,00

50

MASA METAL IC A

0024

BUC

2

490,08

980,16

980,16

51

MASINATOCAT CARNE ELECTRICA

0075

BUC

1

1.257,12

1.257,12

1.257,12

52

MASUTA BRAD

0072

BUC

12

60,00

720,00

720,00

ANumele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

.....

XXX

oW W'-'K \ O *

Semnătură

Declar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lista de inventariere

Data 17-03-2017

Gestiunea:

CĂMIN DE BATRANI

Pagina

PMP-

3

/ 4

Loc de depozitare:

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de

UM

CANTITATI

Preț unitar

VALUAREA CONTABILA

Valoarea de

DEPRECIEREA

Nr. cri.

Stocuri

Diferente

Diferente

inv.

-aptic

Scriptic

Plus

Minus

Valoarea

Plus

Minus

inventar

Valoarea

Motivul

53

NOPTIERA PAL

0007

BUC

24

264,00

6.336,00

6.336,00

54

OALE DE BUCĂTĂRIE

0078

BUC

3

724,44

2.173,32

2.173,32

55

OGLINDA 50X80

0004

BUC

24

42,00

1.008,00

1.008,00

56

PAHARE

0082

BUC

10

4,32

43,20

43,20

57

pat

0069

BUC

24

720,00

17.280,00

17.280,00

58

PAT TRATAMENT

0023

BUC

1

2.400,00

2.400,00

2.400,00

59

PAT CU SCHELET METALIC

0027

BUC

2

408,00

816,00

816,00

60

PERNE

0074

BUC

24

24,00

576,00

576,00

61

PIJAMALE

0085

BUC

48

34,92

1.676,16

1.676,16

62

PILOTE

0010

BUC

24

88,08

2.113,92

2.113,92

63

RACK19 22U

0064

BUC

1

1.884,96

1.884,96

1.884,96

64

RAFT PAL

0020

BUC

2

189,60

379,20

379,20

65

RAFTURI METALICE

0011

BUC

19

246,12

4.676,28

4.676,28

66

RECIPIENTI METALICI INOX

0025

BUC

2

900,00

1.800,00

1.800,00

67

ROBOT BUCĂTĂRIE

0083

BUC

1

724,92

724,92

724,92

68

ROUTER

0066

BUC

1

1.261,92

1.261,92

1.261,92

69

SALTEA

0001

BUC

24

660,00

15.840,00

15.840,00

70

SALTEA BURETE

0028

BUC

6

348,00

2.088,00

2.088,00

71

SCAUN METAL

0002

BUC

89

78,60

6.995,40

6.995,40

72

SET PROSOAPE

0012

BUC

48

75,48

3.623,04

3.623,04

73

ȘIFONIER PAL 2 USI

0003

BUC

13

708,00

9.204,00

9.204,00

74

SIRENA EXTERIOARA

0058

BUC

1

316,80

316,80

316,80

75

SIRENA INTERIOARA

0057

BUC

2

258,72

517,44

517,44

76

SISTEM DE CALCUL 2.66 GHZ

0016

BUC

4

1.824,00

7.296,00

7.296,00

77

STATIE MICROFON

0048

BUC

1

480,48

480,48

480,48

78

SWITCH 16 PORTURI

0065

BUC

1

686,40

686,40

686,40

79

TACÂMURI INOX

0081

BUC

3

38,16

114,48

114,48Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

XXX

Semnătură


Declar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PMP-

Lista de inventariere

Data 17-03-2017

Gestiunea:

CĂMIN DE BATRANI

Pagina

4  /   4

Loc de depozitare:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.de inv.

UM

CANTITATI

Preț unitar

VALUAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIEREA

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

-aptic

Scriptic

Plus

Minus

Plus

Minus

80

TĂVI ALUMINIU

0080

BUC

2

126,84

253,68

253,68

81

TĂVI INOX

0037

BUC

4

76,08

304,32

304,32

82

TENSIOMATRU

0086

BUC

1

396,00

396,00

396,00

83

TERMINAL SECRETARIAT

0063

BUC

1

1.029,60

1.029,60

1.029,60

84

TERMINAL SIMPLU

0062

BUC

14

95,04

1.330,56

1.330,56

85

TV DIAG.61CM

0073

BUC

13

676,56

8.795,28

8.795,28

86

USTENSILE BUCĂTĂRIE

0077

BUC

1

211,44

211,44

211,44

87

VEIOZA

0008

BUC

24

50,04

1.200,96

1.200,96

88

VENTILATOR EVACUARE NOXE

0050

BUC

2

490,20

980,40

980,40

89

VENTILATOR EVACUARE NOXE

0051

BUC

1

1.495,32

1.495,32

1.495,32

90

VESTIAR METALIC DUBLU

0044

BUC

2

879,60

1.759,20

1.759,20

T otal valoare ;

289.119,29

289.119,29


Total valoare PMP:

289.119,29

289.119,29


Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

XXX

Semnătură

< :JkDeclar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții ^Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară ’' în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești