Hotărârea nr. 67/2017

Hotãrârea nr. 67 privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 67


privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe


semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru

eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol ;

în conformitate cu raportul din data de 15.02.2017 al Comisiei 2 Pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale;

în temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități";

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art. 36 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 prevăzută în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - Aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agrico al anului 2016

Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii este necesară organizarea și ținerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hârtie cat și în format electronic.

Registrul Agricol constituie document oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeței agricole, suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efective de păsări și animale, utilaje și instalații agricole.

Registrul agricol constituie bază de date pentru eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea animalelor în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piață, starea materială pentru situații de protecție socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informațional și statistic.

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Referitor la stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 1.  în prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care sunt înregistrate 201 poziții din care 83 poziții au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

 • 2. în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 120 contracte arenda, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă, din care 36 contracte de arendă au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

 • 3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 au fost înscrise în registrul agricol un număr de 26 atestate de producător și 32 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.


 • 4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 30/2016 s-au întocmit:


 • - adrese către Serviciul Informatica cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia, adaptarea aplicației Registrul Agricol la cerințele stabilite prin Ordinul nr. 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

 • -  128 invitații către persoanele fizice în vederea declarării datelor în registrul agricol;

 • - adrese către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești cu privire la modificările intervenite în registrul agricol;

rrAnexanri 2


!ll fi sl ’iMx

Program de măsuri         \ c ^

V’A. ....

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol;;

 • 1.  Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistare în registrele agricole - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 2. Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 3.  Se va solicita Serviciului Informatică punerea în funcțiune a aplicației privind Registrul agricol în format electronic în vederea implementării ulterioare a acestuia (constituire registru agricol in format electronic) - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 4.  Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 5. Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind insusirea analizei stadiului de înscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul agricol

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, la art.8, alin.4, prevede ca„semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”.

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol,

Față de cele prezentate supunem analizei și aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

o                              I

Dănescu ȘtefanMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art. 8, alin.4, prevede ca ,,semestrial, în Ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol Și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Referitor la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 5.  In prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care sunt înregistrate 201 poziții din care 83 poziții au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

 • 6. în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 120 contracte arenda, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă, din care 36 contracte de arendă au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

/\

 • 7. In conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 au fost înscrise în registrul agricol un număr de 26 atestate de producător și 32 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 • 8. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 30/2016 s-au întocmit:

- adrese către Serviciul Informatica cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia, adaptarea aplicației Registrul Agricol la cerințele stabilite prin Ordinul nr. 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, înregistrarea în


intervenite în registrul agricol;

Având în vedere cele expuse, Consiliul Local al Municipiului Ploiești trebuie să ducă la îndeplinire prevederile art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1003/2015 „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități".

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 este prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Programul de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registul agricol este prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela BucurDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,


Red: Luminița Despa

Anexa nri l

: Pag. 1/2 £


li V) y

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol p^ser^ștful>II al anului 2016


Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii este necesară organizarea și ținerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hârtie cat și în format electronic.

Registrul Agricol constituie document oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeței agricole, suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efective de păsări și animale, utilaje și instalații agricole.

Registrul agricol constituie bază de date pentru eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea animalelor în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piață, starea materială pentru situații de protecție socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informațional și statistic.

Având în vedere Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Referitor la stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 1.  în prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care sunt înregistrate 201 poziții din care 83 poziții au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

 • 2. în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 120 contracte arenda, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă, din care 36 contracte de arendă au fost înregistrate în semestrul II al anului 2016.

 • 3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 au fost înscrise în registrul agricol un număr de 26 atestate de producător și 32 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.


 • 4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 30/2016 s-au întocmit:


 • - adrese către Serviciul Informatica cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia, adaptarea aplicației Registrul Agricol la cerințele stabilite prin Ordinul nr. 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

 • -  128 invitații către persoanele fizice în vederea declarării datelor în registrul agricol;

 • - adrese către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești cu privire la modificările intervenite în registrul agricol;

„<!&■' ViH /F3 O

Program de măsuri

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agridoC

 • 1.  Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistare în registrele agricole - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 2.  Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind inscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 3. Se va solicita Serviciului Informatică punerea în funcțiune a aplicației privind Registrul agricol în format electronic în vederea implementării ulterioare a acestuia (constituire registru agricol in format electronic) - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 4. Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 5. Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă

»

a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.


CONSILIUL local al municipiului ploiești

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către .Populație Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 15.02.2017

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A-PROIECTE DE HOTARARE


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea . locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

In prezent exista H.C.L. nr. 406/2010 care reglementează criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în. soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Având insa in vedere modificarea criteriilor-cadru cuprinse în anexa nr. 11 la H.G. nr.962/2001 cu data de 14.04.2016, Direcția Gestiune Patrimoniu, prin adresa nr. 15 502/10.08.2016, a solicitat ANL București si Ministerului Dezvoltării . Regionale și Administrației Publice un punct de vedere referitor la modificările intervenite. Prin adresa nr. 76686/11.10.2016 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne-a comunicat necesitatea elaborării unor noi propuneri de criterii, aprobate prin hotarare a consiliului local. Astfel, noile modificări legislative au in vedere:

 • -  marirea termenului de repartiție la 36 de luni de la implinirea vârstei de 35 de ani -cap. Apct. 1,

 • -  precizarea faptului ca actele doveditoare sunt reprezentate' de declarațiile autentificate - cap. A pct. 2,

 • -  includerea criteriului 7 referitor la venitul mediu brut lunar/membru de familie -cap. B,

 • -  inlocuirea sintagmei „suprafața locuibilacu „suprafața locativa” - nota de la Cap. B pct. 1)

k Pe de alta parte, noile modificări legislative au în vedere posibilitatea extinderii cuprinderii teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor? unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe, acest lucru fiind expres prevăzut de Legea nr. 152/1998, la art. 8 al. 3 „...în baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situații concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuințe și numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. ”

Potrivit anexei nr. 11 la HG 962/2001 litera A, pct.2 „ ........ Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de către consiliile locale,


cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administt:ați^Public. în corelare cu cele precizate la criteriul de acces defapct.' 3

Totodată, punctul 3 prevede:                     A

fir            1    ;   >■''     I.- ti

"3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoareAdctivitatea îri1


în care sunt amplasate locuințele. Cuprinderea t^dfyfîâlă-lăĂSf^ se refi cerință se va stabili de consiliile locale, cu avizul- Ministerului . Regionale și Administrației Publice. Se va avea în vedere posibilitatec acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat l cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de Iuct unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeropc maritime sau fluviale, -unități turistice, cultural-sportive și de agreme. asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții di

NOTĂ:

Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care suni locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puf această localitate.”

Conform adresei nr.76686/2016 a MDRAP acesta este singu care se poate modifica, restul criteriilor fiind stabilite in Anexa nr. 11 metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/lî Înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Precizam ca la momentul aprobării propunerilor de criterii Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare ] Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Comerciale a avizat nefavorabil modificarea din punct de vedere al teritoriale a criteriilor de acces la locuința.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

1                1 0

Danescu Ștefan

\

(\

Stanciu Marilena

\

to                   Ath

Vîscan Robert

\

Afl’ (VA gMu

Dragulea Sanda

\

. \

Mateescu Marius

\

\

Văduvă Sorin

<

\

\

țĂX&pf

Hodorog Bogdan

, \

---

Rezultat

J1

\

sensul


calitat î aceas zzvoltd extinde, ■uința. ale un uri, na sau a locuin


iteriul mplasc. un2. Proiect de ho ta rare privind încheierea unui contract de irw? Municipiul Ploiești si Partidul Uniunea Salvați Pom ani a pentru folpăfc cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, stra$lL/v Mosoiu nr.lA, etaj 1.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

•       --~~                  ’■                  V\ "C1 X--V —---7^* ~7----1

X.   XO/

PrecizariX/Xo^?

Danescu Ștefan

z

\

\

Stanciu Marilena

z

\

\

Vîscan Robert

\-

\

—ț-----ț-J------------—---—

Dragulea Sanda

V

\

~

Mateescu Marius

/

\

. .        A

Văduvă Sorin

/

\

\

Hodorog Bogdan

/

\

\\

———- -

Rezultat

V3. Proiect de hotarare privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii date'


1 crites

Normi

8 privir—            „

; Danescu Ștefan

Stanciu Marilena îterioa scan Robert trimon pragU}ea Sanda i 'Perafo Mateescu Marius iprindc yajuva Sorin


COMISIE


-Aviz pozițiv


Aviz negativ


Abținere


or în registrul agricol.

Precizări


Hodorog Bogdan

Rezultat
4; Proiect de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita a imobilului teren in suprafața de 3130 mp situat in Ploiești, str. Marasesti, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

Proiectul de hotarare a primit aviz favorabil in data de 01.02.2017, insa când a fost inaintat Serviciului Juridic, Contencios, Contracte spre analizare si semnare s-a constatat’ ca'titulatura „...prelungirea termenului de transmitere in folosința gratuita.....” nu este in concordanta cu anexa nr. 1 - contractul de comodat. Ca

atare, se impune reanalizarea acestui proiect de hotarare si schimbarea denumirii, astfel: „Proiect de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita a imobilului teren in suprafața de 3130 mp situat in Ploiești, str. Marasesti, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova”

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Pnecizari

4      '            //                  . /n

Danescu Ștefan

V7

\

\

Stanciu Marilena

r

\

Vîscan Robert

\

—---

Dragulea Sanda

\

X

Mateescu Marius

X

Văduvă Sorin


Hodorog Bogdan