Hotărârea nr. 6/2017

Hotãrârea nr. 6 privind transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

i LEG

HOTĂRÂREA NR. 6


privind transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea a doua funcții publice vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit.„a” și alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 17.01.2017 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7 -Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 20.01.2017;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare, începând cu data de 01.02.2017.

Art.2. Aprobă transformarea unui post vacant de funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor, într-un post de funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, începând cu data de 01.02.2017.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 319/29.09.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.

347/31.10.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 428/21.12.2016, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 ianuarie 2017.


Contrasemnează Secretar,

Anabell Olimpia MăntoiuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

ia proiectul de hotărâre privind transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

Având în vedere că, începând cu data de 03.01.2017, in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești două funcții publice de execuție au devenit vacante, precum și faptul că la concursurile organizate anterior nu s-au înscris persoane care să îndeplinească condiția de vechime necesară ocupării posturilor, de minimum 9 ani, generând dificultăți în concursul de recrutare, se impun următoarele modificări:

  • -  transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare;

  • -  transformarea unui post vacant de funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor, într-un post de funcție publică de consilier, clasa 1, gradul profesional principal.

Ținând cont de necesitățile, complexități le identificate la nivelul instituției, de obiectul principal al serviciului, respectiv de stabilire a impozitelor și a taxelor, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, de natura atribuțiilor din cadrul celor două compartimente, și pentru a asigura o mai mare șansă ca cele două posturi să fie ocupate într-un timp mai scurt, se impune aprobarea statului de funcții cu modificările solicitate.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare, și transformarea unui post vacant de funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor, într-un post de funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMA

DOBRE ADRIA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind transformarea a două funcții pu din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr. 215 administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare,


reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

Având în vedere că, începând cu data de 03.01.2017, în cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești două funcții publice au devenit vacante, precum și faptul că la concursurile organizate anterior nu s-au înscris persoane care să îndeplinească condiția de vechime necesară ocupării posturilor, de minimum 9 ani, generând dificultăți în concursul de recrutare, se impun următoarele modificări:

  • -  transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare;

  • -  transformarea unui post vacant de funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor, într-un post de funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Ținând cont de necesitățile, complexitățile identificate la nivelul instituției, de obiectul principal al serviciului, respectiv de stabilire a impozitelor și a taxelor, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, de natura atribuțiilor din cadrul celor două compartimente, și pentru a asigura o mai mare șansă ca cele două posturi să fie ocupate într-un timp mai scurt, se impune transformarea celor doua funcții publice vacante.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 149 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal din bugetul previzional de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru anul 2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil^.lioî^dtuVde hotărâre anexat.

Serviciul Public Finanțe Loc^Je Ploiești

' IdExecittjvA eâtiSimoha Elena i

eșțjrșe JUpiahe, Contestații, ern și Managementul Documentelor Zamfir CristianaDolniceanuMV


Șef Birou Juridic Co Facilități, Cont


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, EneiRoland Dorian

Șef ServiciuResurse Umane, Organi^ar^ și Administrativ Ans        a- Daniela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRE

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂ^^^

RAPORT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale PloieștiData: