Hotărârea nr. 59/2017

Hotãrârea nr. 59 privind aprobarea profilului consiliului de administrație și matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 59


privind aprobarea profilului consiliului de administrație și matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune aprobarea profilului consiliului de administrație și matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.03.2017;

Având în vedere prevederile art. 20 alin.(l) si (2), art.21 și art.23, art.34 lit.a); din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

O

Art. 1 Se aprobă profilul consiliului de administrație necesar în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.

 • 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă matricea profilului candidatului necesară în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.

 • 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2017

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea profilului consilului si matricea profilului candidatului necesare în procesul de sek pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Co


Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Local Ploiești aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local și la societățile comerciale.

Având în vedere prevederile art.20 alin.l și alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016

”(/J Fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

(2) Autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19 în cadrul matricei. ”,

Luând în considerare prevederile art.21 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 și art.23:

art.21 fin cazul regiilor autonome, profilul consiliului este elaborat de structura de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare pentru fiecare regie, în consultare cu consiliul, sau cu sprijinul expertului independent, după caz. ”

Art.23. (l)Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 • (a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, în particular;

 • (b) matricea unui profil al consiliului.

(2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu. ”

în baza art.34 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, profilul consiliului de administrație se aprobă,, a) în cazul regiilor autonome, de către autoritatea publică tutelară la propunerea structurii de guvernanță corporativă sau, după caz, a consiliului; ”

Având în vedere cele mai sus menționate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre.


COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLIC

k £

llo £

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea profilului consilului de ă<fm^i|st'gaiție si matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație Ia Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.423/2016 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și evaluare a unui post vacant de membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație, a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1. la regiile autonome:

 • a) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;

 • b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

 • c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru consiliul de administrație;

 • d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;

 • e) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;

 • f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvemanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;

 • g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;

pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

(2) Autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19 în cadrul matricei. ”, secțiune a 5-a Profilul membrilor consiliului Cap.I , din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;

Luând în considerare prevederile art.21 ,/w cazul regiilor autonome, profilul consiliului este elaborat de structura de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare pentru fiecare regie, în consultare cu consiliul, sau cu sprijinul expertului independent, după caz. ”

Art. 23. (l)Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 • (a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, în particular;

 • (b) matricea unui profil al consiliului.

(2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu, ” din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

A

In baza art.34 lita) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: “profilul        consiliului        de        administrație        se        aprobă:

a) în cazul regiilor autonome, de către autoritatea publică tutelară la propunerea structurii de guvernanță corporativă sau, după caz, a consiliului; ”.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIER, Maria VASILEîntreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de administrație al societății.

Consiliul de Administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății..

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a


Regulamentul a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

Atribuții de baza ale Consiliul de Administrație:

1 .stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • 2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • 3. numește si revocă directorii si Stabilește remunerația acestora;

 • 4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefînanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • 5. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

O          6.verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

 • 7. monitorizează și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat căt și a planului de management;

 • 8. întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

 • 9. monitorizează și gestionează potențiale conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • 10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 11. aprobă prețurile și tarifele aplicate de organizație pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate;

 • 12. avizează programele de investiții;


 • 13. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corpojati^Tal'e^rJgiei

autonome;                                            ’

 • 14. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndedlî&^^mbat^filor

de performanță financiari și nefînanciari, anexă la contractul                     și

alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tuteKr^JăjOlicitarea acesteia.

Alte atribuții ale Administratorilor R.A.S.P. Ploiești:

 • 1. asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a regiei, pe care o susține spre aprobare Consiliului Local;

 • 2. elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate;

 • 3. completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de

3             performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliul Local;

 • 4. elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații la execuția contractului de mandat al directorului;

 • 5. numește și revocă directorul regiei și stabilește remunerația lui, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 6. evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia;

 • 7. aprobă planul de management întocmit de director;

 • 8. pot cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor stabiliți în contract;

 • 9. evaluează activitatea directorului anual si vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de management;

 • 10. analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

 • 11. urmăresc respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul regiei;

 • 12. aprobă tactica si strategia activității de marketing;

 • 13. avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora cu aprobarea Consiliului Local;

i''1'    ^7 'X

 • 14. avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului RegieijAutonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferenț^^cbnșțai^teppi

de Comisia centrală de inventariere;                        sȘ

 • 15. aprobă și propun tarife pentru lucrările și serviciile pfevs^te^^ătt^?^4gia Autonomă de Servicii Publice Ploiești altele decât cele apr^atQiLde^onsiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de ^tivitâte^al regiei și legislația în vigoare;

 • 16. aprobă măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-fmanciar al regiei;

 • 17. stabilesc și aprobă plata premiilor pentru personalul regiei, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • 18. analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 19. îsi însusesc studiile de fezabilitate si documentațiile tehico-economice ce

3                   5                                                                                   3                                      »

urmează a fi aprobate conform legii;

 • 20. aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 21. aprobă structura organizatorică a regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 22. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 23. propun spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare al regiei;

 • 24. aprobă delegarea de competențe pentru directorul regiei;

 • 25. numesc reprezentanții în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea regiei, conform Legii dialogului social nr.62/2011, actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

 • 26. aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru;

 • 27. aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei;

 • 28. își însușesc și propun proiecte de acte normative specific domeniului de activitate al Regiei în vederea bunei desfășurări a activității acesteia;

 • 29. aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico-edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește modul de realizare al acestora;

 • 30. aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere

din funcțiune și valorificare Consiliului Local pentru mijloac^^^^^aie în  administrare, proprietate publică si privată a Munucipiului Plo^^^?^^^

 • 31. aprobă acțiuni de cooperare economică cu agenți economifcf'/fi^^tat^’si


cu organizații de interes național cu informarea și/sau                      i

Local;                                                 ’

 • 32. avizează proiectul bugetului de venituri pe care-1 supu^^SSgfj^ Consiliului Local;

 • 33. analizează lunar activitatea economico-fmanaciară a regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, și face propuneri. Iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local;

 • 34. aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege;

25.avizează situațiile financiare anuale și contul de profit si pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local;

 • 36. răspund de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință;

 • 37. elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare si Funcționare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 38. îndeplinesc orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

Componenta Consiliului de Administrație

Componenta Consiliului de Administrație se Stabilește astfel incat membrii sai, in ceea ce privește relația dintre ei si cu managementul executiv, sa acționeze independent si critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celalalt. Consiliul va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce privește experiența profesionala, asigurând o diversitate a expertizei si experiențelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie sa aiba calificarea necesara pentru a evalua operațiunile si politicile societății. Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:

 • a. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, da audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • b. Un membru al Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești va fi numit de către Ministerul Finanțelor Publice București.

 • c. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formata din administratori neexecutivi si independenți, in sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • d. Se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești

Condițiile minime obligatorii care vor fi indeplinite de Administrație al R.A.S.P. Ploiești sunt următoarele:


 • 1. au cetățenie romana sau cetățenie a altor state membre condiția sa aiba domiciliul in Romania.

 • 2. cunosc foarte bine limba romana (scris si vorbit),                              /

 • 3. au capacitate deplina de exercițiu, sa fie apt din punct de veder^me^E§aJJ^^iba capacitate deplina de exercițiu, sa fie apt din punct de vedere psihologicr^^

 • 4. sunt absolventi(e) al unei instituții de invatamant superior de lunga durata din domeniul tehnic, economic si/sau juridic, finalizate si atestate cu diploma de licența;

 • 5. nu au fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor intreprinderi cu capital majoritar de stat sau sa nu fi avut incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

 • 6. nu se afla in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil(a) cu exercitarea funcției de Administrator al R.A.S.P. Ploiești;

 • 7. nu au fost condamnati(e) definitiv printr-o hotar are judecătoreasca pentru savarsirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra infaptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desavarsite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

 • 8. nu au făcut politie politica, asa cum este definita prin lege;

 • 9. au experiența de minim 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructură urbană, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilităților publice.

 • 10.      au cunoștințe tehnice, economice și/sau financiare în domeniul infrastructurii urbane;

 • 11.      nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • 12.     îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Candidatii selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați in baza matricei Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești

Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incat sa se asigure un nivel optim de experiența a consiliului in domeniile care oglindesc activitatea companiei anticipând in același timp provocările companiei pe durata mandatului. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

Competente .       _

Obiectivul principal al regiei este întărirea poziției de piață și persp^f^^mai-W^^pentru dezvoltarea R.A.S.P. Ploiești, prin optimizarea permanentă a cpș^ril4'r,^pr^o^parea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al benefîciarilfeși^eh&^^gdrarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse, creșterea eficienței\geribrale\ă regiei', prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului regiei, intuirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Următoarele competente, trasaturi si criterii prescriptive si proscriptive specifice vor fi deținute de membrii consiliului:

!• Competente specifice sectorului

 • 1.1 Capacitatea de a integra specificitatile operatorilor de servicii publice.

 • 1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii publice


 • 1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale si financiare specifice unui operator de servicii publice

  2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnice

  2.1 Planificare strategica

  2.2 Leadership

  2.3 Management prin bugete

  2.4 Managementul proiectelor

  2.5 Managementul riscurilor

  2.6 Capacitatea de a lua decizii

  2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

  3. Guvernanta corporativa

  3.1 Management prin obiective

  3.2 Organizare pe procese

  3.3 Managementul talentelor

  3.4 Dialogul social

3.5 Managementul performantei

4. Competente sociale si personale

 • 4.1 Comunicare orala si scrisa in limba romana la nivelul cerințelor postului

 • 4.2 Asertivitate______________

 • 4.3 Capacitate de relationare

 • 4.4 Persuasiune______

 • 4.5 Reprezentativitate

5. Experiența pe plan local si național

 • 5.1 Experiența similara pe plan local

 • 5.2 Experiența similara pe plan național

6. Reputație personala si profesionala

| 6.1 încredere in sine


7. Independenta

 • 7.1 Spirit intraprenorial

 • 7.2 Viziune

8. Expunere politica

 • 8.1 Expunere politica

9. Integritate


[9.1 Integritate


10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

 • 10.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

 • 11. Cerințe prescriptive si proscriptive

  • 11.1 Număr mandate

  • 11.2 Studii economice sau juridice si

experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani___________________________________________

 • 11.3 înscrieri in cazierul judiciar


1

Curent

12

Nominalizați

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere

1

(

J

i

O

co

O

1-

Total ponderat

Pragum minim colectiv

Pragul curent colectiv

a

1= Novice; 2=lntermediar;

}=C o repetent; 4=A van sat; 5=Expert

;si

H

F°SK

i’fcKmpeten^^^fflc^sectonjlulS®^5S^^?WS>iăî

a

iinrri

Kffl

OM

«a*

SssâiL®t'!-jas

kS?A 7-, .■,

fts

1.1 Capacitatea de a integra specificitatile operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1

J

s

se®® Șoffig îpjgsp

1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

|

i'«te

1

w^r-r.xkt

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale st financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig.

1

1

li

iiă

•*.->

ȘsSSâ?

gig

9

1

: .--L

jjgjjjj

1

liii

B8i

f||||

Ipfi

BSW

ga

HSi

i

BiS

2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

•-.i^W^îw

2.2 Leadership

Oblig.

0,8

rffkj*

II

2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

&

2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

$

Eg

£1

î?>3

2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

£

2.6 Capacitatea de a lua decizii

ii-r

2.7 capacitatea de a rezolva probleme

$

gCCW

CE

izii

-:^y.s-:k"

' ■-:

3.1 Management prin obiective

Oblig.

o,s;

&

■;*

țfcS&SȘț

3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0,7-

£î

3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0,5

3.4 Dialogul social

Oblig.

1

$

riiii

3.5 Managementul performantei

Oblig.

1

5W

tw

*<=:?; s A

MtB

4.1 Comunicare orala si scrisa la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0,7

4.2 Asertivitate

Oblig.

0,7

4.3 Capacitate de relationare

Oblig.

1

*wăb

4.4 Persuasiune

Oblig.

0,8

&

»£ȘS

4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0,8

i

ii’

W

5SExp^ÎTt^^^locâl^I^atibh^I^®^£®iî.Xi£i’

ElffiCC

ga

5.1 Experiența similara pe plan local

Oblig.

1

sr

gg

ssyțq

5.2 Experiența similara pe plan național

Opt.

1

«s» șfe

Sub-total

0

0

0

0

0

s'i

B

Wi

Sub-totat ponderat

0

0

0

0

0

&

[I^RepuSU^P^onaîălsi^'rofesionâla^ăBKE^^S^^^

1-.,. 1

IsSiSșșSSi

IWSBs

feSjt.țff.’.âțî

1.1 încredere in sine

Oblig.

1

&

îH

icT-0

2^lnrl0pfi'nțfftn

g&ffîaggs

BAS^

«Oi

iiOiOi

Hig®

r

STk>

2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

l^l

|Ș|frfii

2.2 Viziune

Oblig.

1

§

sSExpuneT^olitica^^

SSoH

0

iHOi

IBiM

WfeWX

||

Sfc^-ț

3.1 Lipsa expunerii politice

Oblig.

1

0

EEE

i&tâM

mfiM

El

os»

4.1 Integritate

Oblig.

1

r

0

&

£$•!

SgilimerelcuIscrisoâriaătdeîaB^ptârița^acBonariioSMil

EEE

$

Oi

5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

F

i

f£'/:

7O--?:;

Sub-total

0

0

0

0

0

0

i«aafwi»tt^^finiffîOTgiiff^iVy’^w^icaga«^^SE8e

1 ■■ !

li

l'l

CEO

grase

Bjflg&Bgggaa BKMirag

tqaKgwag» ffiHfflr iiriin

«issaHae

WW

0

aram

S51

i®isg gtgS Mux KfltoX o|oE

1. Număr mandate

Opt.

1

0

0

se

ae

F

2. Studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de ce! puțin 5 ani

Opt.

t

B

1

ll

.Z

’- ■ X-

E-

WS» ămoJfl

3. înscrieri in cazierul judiciar

Oblig.

1

\ "^v

afla

Sub-total

z

0

0

0

0

0

n

..............

..............

-

osss^ra

StSțSeaKSKSEH

5S»«3fflaf?3

0 n

Sws^SȘSpj

TOTAL

■mm

L_______II

0

0

0

0

NKni II ll^jț

0

Le

«M8M9

JMVKEtEWaUl

Ud s

li..

+ :P. ’

Total ponderat

0

0

0

0

0

0

1 \

A

Clasament

=

£

0

1

Xn' Aj

/

A î


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


W SI fi

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea profilului consilului de administrație și matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești