Hotărârea nr. 54/2017

Hotãrârea nr. 54 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul Director al Fundaţiei “COPIII NOŞTRI” Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.03.2017;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Tudor Eduard Emilian;

Având în vedere prevederile art. 28, lit. a din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în baza art. 36, alin. 1, art. 37 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016, în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard-Emilian din funcția de secretar al Consiliului Director al Fundației „COPIII NOȘTRI” Ploiești cu doamna Sălceanu Claudia Oana.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost validat noul Consiliu Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2016 au fost numiți reprezentanții Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier al domnului Tudor Eduard-Emilian, ca urmare a demisiei acestuia.

Ca atare, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard-Emilian cu un alt membru.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, 7^7 > ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului LocâP nr.308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/16.01.2013 a fost aprobată înființarea Fundației „COPIII NOȘTRI” Ploiești - membru fondator Municipiul Ploiești. Scopul acestei fundații a fost strângerea de fonduri necesare funcționării și modernizării Spitalului de Pediatrie Ploiești. Fundația este condusă de un Consiliu Director, având ca președinte primarul.

Având în vedere faptul că noul Spital de Pediatrie nu a putut fi realizat în clădirea OMV Petrom, imobil situat în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 370/30.10.2015, a fost modificat scopul fundației, respectiv organizarea de evenimente în vederea stângerii de fonduri necesare funcționării și modernizării Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.06.2016 a fost validat noul Consiliu Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2016 au fost numiți reprezentanții Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești.

Ulterior, domnul Tudor Eduard-Emilian și-a înaintat demisia din funcția de consilier, luându-se act de încetarea mandatului acestuia prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017.

Ca atare, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard-Emilian, secretarul fundației, cu un alt consilier.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


C 'O &


/ £ \^\ r ■ An COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR șA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLANIAȚII 'A?

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești

si a emis

9SECRETAR, Andrei G