Hotărârea nr. 524/2017

Hotãrârea nr. 524 privind însuşirea suprafeţelor construite ale unităţilor locative situate în Ploieşti, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile T1-T16

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 524 privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești,

Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile T1-T16

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 261/19.12.2017 al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile TI-TI 6;

Luând act de adresa nr. 8398/16.06.2015 a Agenției Naționale pentru Locuințe, prin care comunică faptul ca din analiza datelor cuprinse in Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 reies o serie de neconcordanțe;

în conformitate cu Raportul din data de 15.11.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile articolului 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

Potrivit prevederilor art. 553, alin.l si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor Legii nr.7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1). Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 în sensul că:

 • -  La poziția nr. 1 suprafața construită a subsolului tehnic este 49,74 mp in loc de

 • 336,80 mp;

 • -  La poziția nr. 2 suprafața construită a subsolului tehnic este 24,87 mp in loc de 168,40 mp;

 • -  La poziția nr. 3 suprafața construită a subsolului tehnic este 49,74 mp in loc de

 • 336,80 mp;

 • -  La poziția nr. 4 suprafața construită a subsolului tehnic este 49,74 mp in loc de

 • 336,80 mp;

 • -  La poziția nr. 5 suprafața construită a subsolului tehnic este 49,74 mp in loc de

 • 336,80 mp;

 • -  La poziția nr. 6 suprafața construită a subsolului tehnic este 74,61 mp in loc de 505,2 mp;

 • -  La poziția nr. 7 suprafața construită a subsolului tehnic este 24,87 mp in loc de 168,40 mp;

(2). Suprafețele menționate mai sus se identifică potrivit releveelor care constituie Anexele nr. 1-7 ce fac parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 rămân neschimbate.

A

Art.3. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T1-T2, conform Anexei nr. 8 (12 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T3, conform Anexei nr. 9 (7 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T4-T5, conform Anexei nr. 10 (12 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T6-T7, conform Anexei nr. 11 (12 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T8-T9, conform Anexei nr. 12 (12 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T10-T11-T12, conform Anexei nr. 13 (18 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile TI 3, conform Anexei nr. 14 (7 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.10. însușește suprafețele construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2, blocurile T14-T15-T16, conform Anexei nr. 15 (17 pagini), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.12. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice -Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

,1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George^Sorin-Niculae-BOTEZ 6emnează: ETA


Contr;

SECI

LauredlțijiȚHȚUMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 261/19.12.2017

Avizat, Viceprimar George Pană

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2, blocurile TI-TI 6

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investiții la nivel național trec in condițiile legii organice, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea, in vederea asigurării oportunității tinerilor si familiilor de tineri de a-si cumpără aceste locuințe.

Municipiul Ploiești a detinut in proprietate in Aleea Amauti, nr. 2, bl.Tl-T16 un număr de 128 unitati locative, finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii”.

Blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2 au fost incluse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin mai multe Hotarari adoptatate de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013 s-a aprobat actualizarea datelor tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe , situate în Ploiești, Aleea Amauti nr. 2, Bl. TI-TI 6.

Ulterior, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013, in sensul inlocuirii Anexei nr. vl și

Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Mun 321/27.08.2013 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Hotararea

icipiuluî^ Ploiești nr. i Consiliului Local ăl

13f ț          • 5

Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013, in sensul includerii la elementele de

identificare și a suprafeței construite a scărilor si a rampei de acces.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 23/28.01.2015 s-a aprobat apartamentarea imobilelor situate în Ploiești, Aleea Amauti nr. 2, compuse din blocurile de locuințe TI-TI 6 și terenurile aferente acestora, hotarare care a stat la baza incheierii actelor notariale de apartamentare.

Conform adresei înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 21101/22.10.2008 transmisa de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuințelor, schimbarea regimului de proprietate asupra locuințelor pentru tineri este posibila potrivit prevederilor art.II alin(l) din Legea nr.89/2008 si Legea nr.213/1998, schimbare ce presupune 2 etape:

Etapa 1 - trecerea blocurilor de locuințe din proprietatea publica a unitatii administrative-teritoriale in proprietatea publica a statului, prin hotarari ale consiliilor locale, la cererea Guvernului.

Etapa 2 - trecerea din proprietatea publica a statului in proprietatea privata a acestuia a blocurilor de locuințe si in administrarea consiliilor locale, prin hotarare a guvernului.

Pentru punerea in aplicare a etapei I, Guvernul a transmis cererea prevăzută de lege tuturor consiliilor locale care administrează locuințe pentru tineri destinate inchirierii.

Ca atare, la data de 23 aprilie 2015 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 150 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului.

întrucât in blocurile TI, T3, T5, T9, TIO, TI 1, T12, T13, T14, T15 si T16 situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 se regăsesc si locuințe pentru tineri, dar si locuințe care fac parte sau care urmeaza sa fie incluse in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si din cauza faptului ca in blocul TI 4-T15-T16 situat în Aleea Amauti nr. 2 sunt spatii cu destinație de adăposturi de protecție civila, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 au fost trecute in proprietatea publica a statului numai locuințele care sunt închiriate tinerilor cu varsta sub 35 de ani, restul spatiilor ramanand in domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor legale in vigoare.

Prin adresa nr. 8398/16.06.2015 Agenția Naționala pentm>Locuinte a comunicat faptul ca din analiza datelor cuprinse in Anexa |4a \ Hpțdrarea r Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 neconcordante, respectiv:                                                  V*

 • -  Nu exista documente din care sa reiasa schimbarea ddtfflrtiîrii amplasamentului, din Cartier 9 mai in Aleea Amauti, nr. 2;

 • -  Se schimba regimul juridic pentru 114 u.l. fata de numărul total de 128 u.l. situate in Cartierul 9 Mai, fara a se preciza, pentru diferența de 14 u.l. , care este destinația fiecărei unitati locative si in baza cărui act normativ se schimba destinația acestor locuințe;

 • -  Nu s-au comunicat suprafețele construite desfășurate, acestea urmând a fi cuprinse in anexa la proiectul de Hotarare a Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al imobilelor.

In acest sens Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri a solicitat prin adresa nr. 502/13.07.2017 Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ si Serviciului Intabulari Bunuri, informațiile necesare referitoare la destinația unităților locative pentru persoanele evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si actele normative in baza carora s-a schimbat destinația acestora, cat si suprafețele construite desfășurate, informații necesare in vederea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015.

Referitor la schimbarea denumirii amplasamentului din Cartier 9 Mai in Aleea Amauti, nr. 2, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a comunicat prin adresa nr. 303706/2004 faptul ca adresa poștala pentru blocurile T1-T16 este „Aleea Amauti, nr. 2, Bl. TI.....Bl. T16”.

Compartimentul Evidenta și Administrare Fond Locativ a comunicat prin adresa nr. 746/2017 destinația fiecărei unitati locative inclusa in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești in baza carora s-a schimbat destinația acestora.

In baza Acordului-cadru de servicii nr. 3110/10.02.2017, s-a încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Theotop S.R.L. contractul subsecvent nr. 8934/24.04.2017, care în Anexa nr.l are prevăzute efectuarea documentațiilor tehnico-cadastrale necesare a se realiza pentru blocuri de locuințe A.N.L situate în Municipiul Ploiești, printre acestea numarandu-se și blocurile TI-TI 6 situate în Aleea Amăuți, nr. 2.

Prin adresa înregistrată la Municipiului Ploiești cu nr. 11775/25.05.2017, S.C. Theotop S.R.L. transmis documentațiile privind „calculul suprafețelor construite a unităților locative și a spațiilor comune ale acestora” pentru blocurile mai sus menționate.

Ca urmare a verificării acestor documentații, au fost constatate de către reprezentanții Serviciului Intabulari Bunuri neconcordanțe, în sensul că in calculul suprafețelor construite a unităților locative și a spațiilor comune ale acestora nu au fost cuprinse toate dependințele comune (subsol, scări și rampă ’ de acces, etc).

Neconcordantele constatate in realizarea acestor documentații au fost comunicate firmei prestatoare prin adresa nr. 11775,12175,13355,13706 in data de 27.07.2017.

Ulterior, S.C. Theotop S.R.L. a transmis, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 23575/27.10.2017, documentațiile modificate corespunzător pentru blocurile T1-T2, T3, T4-T5, T6-T7, T10-T11-T12, TI3 și T14-T15-T16 și prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 23860/01.11.2017, a transmis documentațiile modificate corespunzător pentru blocurile T8-T9 din Ploiești, Aleea Amauti nr.2.

A

In urma unor sesizări, s-a procedat la verificarea subsolurilor aferente blocurilor TI-TI 3 situate în Aleea Amăuți nr. 2, care nu sunt prevăzute cu adăposturi ALA și s-a constatat, conform verificărilor, că suprafața subsolului tehnic este mai mică decât suprafața prevăzută în documentația avizată de O.C.P.I. Prahova. Ca atare, s-a transmis către firma prestatoare adresa nr. 23860/29.11.2017, prin care se solicita refacerea documentației conform celor constatate.

A

In acest sens, în data de 08.12.2017 a fost transmisă, prin e-mail, documentația modificată corespunzător.

Prin adresa nr. 28052 înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești în data de 15.12.2017, S.C. THEOTOP S.R.L. a transmis Memoriile tehnice, Planurile de amplasament și delimitare, releveele subsolurilor tehnice, calculul suprafețelor construite a unităților locative și a spațiilor comune ale blocurilor, precum și releveele pe fiecare nivel, pentru blocurile de locuințe TI-TI 3 din Aleea Amăuți nr. 2, semnate și ștampilate.

Ca atare, este necesara modificarea pozițiilor din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 in sensul precizării suprafețelor rezultate după reverificare a subsolului tehnic pentru blocurile de locuințe TI-TI3, precum si insusirea suprafețelor construite desfășurate ale unităților locative situate in Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2, blocurile TI-TI 6, conform Anexelor la proiectul de hotarare alaturat.

Facem precizarea ca după actualizarea documentațiilor cadastrale ale imobilelor menționate mai sus se va promova un nou proiect de hotarare privind modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/ 23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului.

Având in vedere solicitările numeroase de cumpărare a acestor unitati locative, nenumăratele prezentări ale chiriașilor la audientelor acordate la nivelul instituției, precum si existenta unor litigii in instanța de judecata, se impune promovarea in regim de urgenta in ședința ordinara a Consiliului Local din luna decembrie 2017 a prezentului proiect de hotarare.

Situația a fost analizata de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație. Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Gestiune Patrimoniu,Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mindrutiu


AVIZAT


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,


Direcția Economica Director Executiv, Viorcl Bbstina


Andreea Mihaela Cristea


ifes-T.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2, blocurile T1-T16

Potrivit prevederilor Legii nr.89/2008, pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, trec in condițiile legii organice, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea, in vederea asigurării oportunității tinerilor si familiilor de tineri de a-si cumpără aceste locuințe.

Municipiul Ploiești a detiut in proprietate in Aleea Amauti, nr. 2, bl.Tl-T16 un număr de 128 unitati locative, finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii”.

La data de 23 aprilie 2015 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 150 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului.

întrucât in blocurile TI, T3, T5, T9, TIO, TI 1, T12, T13, T14, T15 si T16 situate in Ploiești, Aleea Arnauti nr.2 se regăsesc si locuințe pentru tineri, dar si locuințe care fac parte sau care urmeaza sa fie incluse in fonduhde ,.locuințe"' h destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați; din locuințele^ retrocedate foștilor proprietari, precum si din cauza faptului ca rp^ldțfol T15-T16 situat în Aleea Arnauti nr. 2 sunt spatii cu destinație de adăposturi de" protecție civila, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești'nr. 150/23.04.2015 au fost trecute in proprietatea publica a statului numai locuințele care sunt închiriate tinerilor cu varsta sub 35 de ani, restul spatiilor ramanand in domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor legale in vigoare.

Prin adresa nr. 8398/16.06.2015 Agenția Naționala pentru Locuințe a comunicat faptul ca din analiza datelor cuprinse in Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 reies o serie de solicitări referitoare si la faptul ca Anexa Hotărârii menționate mai sus nu sunt cuprinse si suprafețele construite desfășurate ale fiecărui apartament.

Ca atare, in baza Acordului - cadru de servicii nr. 3110/10.02.2017, a fost încheiat Contractul subsecvent de servicii nr. 8934 din 24.04.2017, între Municipiul Ploiești și S.C. THEOTOP S.R.L. în care, la anexa nr. 1, au fost menționate operațiunile cadastrale ce trebuie realizate asupra blocurilor ANL, printre acestea regasindu-se și blocurile de locuințe TI-TI 6 situate în Aleea Arnăuți nr. 2.

In data de 25.05.2017, prin adresa nr. 288, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 11775, S.C. THEOTOP S.R,L. a transmis documentațiile privind „calculul suprafețelor construite a unităților locative și a spațiilor comune ale acestora” pentru un număr de 8 poziții din Anexa nr. 1 la Contractul subsecvent de servicii nr. 8934/24.04.2017, poziții care se referă la blocurile de locuințe T1-T16, situate în municipiul Ploiești, Aleea Arnăuți nr. 2.

Prin adresele nr. 23575/27.10.2017 și nr. 23860/01.11.2017 au fost transmise, de către firma prestatoare, documentațiile modificate corespunzător pentru blocurile de locuințe T1-T16 situate în Ploiești, Aleea Arnăuți nr. 2.

In urma unor sesizări, s-a procedat la verificarea subsolurilor aferente blocurilor TI-TI 3 situate în Aleea Amăuți nr. 2, care nu sunt prevăzute cu adăposturi ALA și s-a constatat, conform verificărilor, că suprafața subsolului tehnic este mai mică decât suprafața prevăzută în documentația avizată de O.C.P.I. Prahova. Ca atare, s-a transmis către firma prestatoare adresa nr. 23860/29.11.2017, prin care se solicita refacerea documentației conform celor constatate.

A

In acest sens, în data de 08.12.2017 a fost transmisă documentația modificată corespunzător.

Având in vedere cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Dănescu

Stanciu Marilena

Vîscan Robert-Ionuț

Dragulea SandaMateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

.... ■               ' ,ț.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,' SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRIC®^^^ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

V-'.


RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2, blocurile T1-T16A/eJ

ANEXA NR. 137 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100                       . '< -c

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului    ;

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2. BI)T1»T2, Sc.Tl'


Nr. încăpereDenumire încăpere


SUBSOL TEHNICSuprafața utilă [mp]

13.77

13.77

24.87

Data


DECEMBRIE 2017

j-------------------------------------------------

Data


IKIZ, &C.11   .<■■■-<>■

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOÎESTi^H'

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC           '

Scara 1:100                          A''' >’’'Z ' <■'

G /

Nr.Cadastral al terenului I

Suprafața

Adresa imobilului t*5J ' v '

13-77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T1 -T2, Sc.T2

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOBESTI^T’t/" ;   .

Cod unitate individuală U)

CF individuală

A.i S 1

Co.mj.n_y _itore

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

i           ^-^7r~7*uprafata Construita^

24.87

Zv’’             Execut anț^<ASej<sa£^-'X

Data

Z# CERTIFICAT  %\   /^'

/§    AUTORIZARE    ? \ /fi'        DE (VOI

SC THH(/ȚOP SH^torizMe / Vi Ser!aR0'B^^cq|ferg^Rg^8^Ja.

V5. S.C. THEOTOP S.R.L. *7 țț             T*f’1  &

V-              //      r-™COJoceA /   ^7

--\  ____Grocr..    -   1   /-/

DECEMBRIE 2017

0$ Receptiapat

Data

1                                     *XxS^gORIAO^j^'^

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

/ml

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC               ,

Scara 1:100                    4"©,’          '

____           W-          ■

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr; 2. B1.T3

4

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI.......> ,? v/

Cod unitate individuală (U}

CF individuală

'A' W'

1

I in v zitor


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mpl

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală

=

13.77

lu<ya^ Suprafața

24.87

/$>     ..5   V Exk<

utant

DataDE AlrroR(2ARg

SC I HEOTOP SRL

g. Cojoci a Georgiana-Ionela  ’/VS _ clocea ' e°Rsiana-ionela

------—

Recepționat jC


DECEMBRIE 2017


Data


(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100              TAv(

____

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului           '■

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T4-T5, ScîT4i-

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

C : in vi;2t r

, _19

• /    -19 ’          ?

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp J

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Jiuprafata Construita^

24.87

Data

certIFiC

//       OH  '

AuroRi2ASCTIW

j Seria «cfeig^oceai

^OJeȘRL       U

eorgiana-foââfy O7 șl

DECEMBRIE 2017

Revepti<>nat

Data

I              X<^-IAO

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

1

RELEVEU SUBSOL TEHNIC


Scara 1:100           / T<-___1

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

AdresăiifibhilulUiA !'.■

13.77 mp

StradaArnautinr. 2, Bl.T4-T5,Sc.r5 .A'

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT    |          PLOIEȘTI . - Â

Cod unitate individuală (U)

CF individuală |

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita^

24.87

Executant----- -

Data

// CERTorAT Ss/7        £7

AUTORlZAReSCTHEf)TOP^^ ' l

Ing. Cojoccii Lcorgiana-Ioriefâ    /

Seria RO-B-Jfir.W^ S^a r0.s.f Nf    >^.1

\‘> S.C.THEOTOP S.R.L.           Cojocf,.

DECEMBRIE 2017

Recepționat ^-ionela ’

Data

XV        a'y      ,        ,țPy

•^clașaJ,..^      V^GORiAO Jgrx

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului w

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T6-T7,         1


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLODEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


19


Nr. încăpere/■&


in

2 (D19


Denumire încăpere


SUBSOL TEHNIC


Suprafața utilă [mp]

13.77


Suprafața Totală = _____.Suprafața Construita= Exec>»^nf -CPI^e^x

24.87 Data


DataRELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului C >•

13.77 mp

Strada Arnauti nr. 2, B1.T6-T7, Sc.T7

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

__

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita=

24.87

., eifX£cutaiji<£pi ®

Data

/<?       oe

autore6

\ S Sena R(Ing. Cqkqea t?

\V

/f csWi jTOP Slfl^Zț/țr iorgiana-Ionela

K GeO«G?/.°.C^

¥

rt

' .4/

.f

DECEMBRIE 2017

c     V Recepționat

J*/

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100

z^b ®®-

ANEXA NIL13"

/ / /

fi‘ Sr

ROS(

v"


v *

»_• .

ii;.?.


**'

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului.S-z.1

1—----------------1

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, Bl.T8-TOc^, i;‘r 1Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

i

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

/■ȚÎ5P' sa e*eqJ?x SuprafpttfCottstrețla^

24.87

.Executant

Data

i >u,        a . W

g Seria*0.B .       StiTHEOTOPȘPIjoiQa*-

slhg. Qcjiocea Georgiana-Ionela/ %

DECEMBRIE 2017

v .^sa i a<>      Recepționat

Data

„•7   0         A

ANEXA NR. 1.3la regulament y                     .....,-t *. ș

RELEVEU SUBSOL TEHNIC     /            ’

Scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Sur rafala

Adresa imobilului -

/O

• \ >

13.77 mp

Strada Arnauti nr. 2, B1.T8-T9 Sc.

T9 >;'>

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

.Suprafața Conslruita=

24.87

/       v'e^-s Executant           .

Data

f    W

li             SC lllEOTQ^ȘRL      f)

1 S Sena ro-6-j .Ajngs^ojiCfâ Georgiana-Ionela? \V' «oro» «L.

DECEMBRIE 2017

Recepționai

Data

V<^SA t

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

i

1


RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


1

Nr.Cadastral al terenului

Su rafata

Adresa imobilului >c S          ?i’

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T10-T11-T12, Sc.TlO--


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI ’MJLk-

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Cqrnin vi i r-

i..::    •          5

.....................Tt

1

ș (D

0 - j

i.....19 i

1 1

J- .

ț J                             '

19

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

[mp]            j

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Qrnu turtă-

24.87

Evreul ant

Data

Z/   CERTIFICAT         T^C^kTiFF <     /, j

//     DE         f&     DE -CWl

1autorizare     al rs     autorizarc     % i

Sfl’IHEOTOPSRL..

ing. OtțjoleaGeorgiana-Ionela 7

S.C. THEOTOP S.R.L. S'l          COJOCEA     J,

/>/         GEORGIANA-IONEIA

DECEMBRIE 2017

Recepționai

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37 Ia regulament

•x-'Vo M

RELEVEU SUBSOL TEHNIC     Z*

Scara 1:100

_________________________________________________________________________'Aj/ .

Nr.Cadastral al terenului I Suprafața ._______________ Adresa imobilului a/7

‘     13.77 mp | _ Strada Amauti nr. 2, B1.T10-T11 -T12, Sc.Tll ' f

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI ; -

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

^<^S'®AaSBKafata Construita^—

24.87

^Xxecutanț^^^-

Data

§     Autorizare %\

j sensR0..JNrSCTHE.

Vi cTHe°TOP S.R.L. //

£L

/& CERTl4cM>7 % DE^^ 1 ■%.

)yfpsR^UT0R,z^k^ eorgiana-Ioneia '     •   %■'

V^.     COJOCEA f

\ș. georgiaka-ioneU 4?/

DECEMBRIE 2017

c,           Recepționai

Data

'   -—V<.^ȚgG°f<SAp ''

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)

Cartea Funciară colectivă nr. Cod unitate individuală U)

UAT

PLOIEȘTI

CF individuală

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


ANEXA NR. 1.37 la regulament

£s «?!-.?■ ,/ i n


W A t 171’■/(// ZJ*

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului1.                  '

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T10-T11-M2, Sc.TlȘ «k; f

19

—țf j

î

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

.Suprafața Construita

24.87

Executant

Data

CERTIFICAT //      DE          j

§     autorizare

Ing. Cojocul C ■% S.c. THEOTOP S.R L // \%           A’/

i autori ;-W / %\ hc^s^l f r<. JLIi re orgiana-Ionela "'j   # ■

%    COJOCEA A /'/

\^GEORGIANA-IONE | j

DECEMBRIE 2017

.ț ^/keceptioHatir -_____

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


ANEXA NR. 137 la regulament / <$.

* /f


■5.'


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa idiobilului     :! iiS-j'

13.77 mp

Strada Amauti'nh 2, BÎ.T13 .,<?■/ v/-Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

^ploiești >

Cod unitate individuală (Li)

CF individuală

"■5===i'-'Nr. încăpere

Denumire încăpere

r                                                                                                                  '

Suprafața utilă

[mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

^<rtSex£ojfe7 „suprafața Colistruita^ -

24.87

Executant ... -   % .

Data

ȚȚ      oe - V\ A c'’de ( ii/ .

//   AUTORIZARE   Vjf

| Sena RO-B-J x, „616   WOTOP    N,.

Ing. CoMisa Georgiana-Ionela\ / £ /

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)
Strada Arnauti nr. 2, Bl. T1-T2


Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara

TI

136691-C1-U17

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

136691-C1-U18

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57,41

13.8253

136691-C1-U19

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U20

Ap. 4

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U21

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U22

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U23

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U24

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

Total

50.0000

552.57

135.8750

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap-

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U25

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

136691-C1-U26

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

136691-C1-U27

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U28

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U29

Ap. 5

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U30

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U31

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

Total

50.0000

552.57

135.8750

Suprafața construita la sol 325 mp

Suprafața construita desfasurata 1301.68 mp

Subsol tehnic 49,74 mp

Scări +rampa 25.47 mp


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U17

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

136691-C1-U18

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parii comune (mp)/ap

T1-T2 Scara TI

136691-C1-U19

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U20

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

Cota de pârti comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U21

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U22

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et. 1 (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara TI

136691-C1-U23

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U24

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

ANEXA NRsStîa regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC    / £/      \ V'>

Scara 1:100                   Z :■   .•/■y'. ?


Nr.                     Denumire

încăpere                       încăpere

: !

Suprafața utilă

(mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Su| irafala Totală =

13.77

Suprafati timstruiîă^

24.87

Data
DECEMBRIE 2017Data


Nr.Cadastrai al terenului

Suprafața

Adresa imdbiluhri v         /& :.

r___r

13.77mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T1-T2?Sc.Tb' > ț»,/ '

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIESW^^

[ Cod unitate individuală (U)

CF individuală

L                                                                 i

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara T2

136691-C1-U25

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

136691-C1-U26

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.41

13.8253

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Etl

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

136691-C1-U27

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

Scara T2

136691-C1-U28

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara T2

136691-C1-U29

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

136691-C1-U30

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.96

18.0374

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic {49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Part! comune (mp)/ap

T1-T2

136691-C1-U31

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

Scara T2

136691-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.96

18.0374

Cota de părți comune este în suprafață de 271.75 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.38 mp), casa scării et.l (33.72 mp), casa scării et. 2 (33.72 mp) și casa scării etaj 3 (33.72 mp)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


ANEXA NR. 1.37 la regulament

o «W j

VI h;. , / /£' I


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imohiftiliir                  , • ”1

1 _ ’               ZJ

13.77 mr

Strada Amauti nr. 2. BliTN-TăJSciT?.^ >

PLOIEȘTI

UAT


Cartea Funciară colectivă nr.

P         '         ..... "~T

Cod unitate individuală (U)

1____________________________________________________1

CF individuală


Corni- vLitar-.

V----—

~l.r-T -- j5 •   '--‘xj '

-------'*•

1

S (D 0

i

cb

I o

r - .

19

19 f


Nr. încăpere


Denumire încăpere
SUBSOL TEHNIC


Suprafața Totală = Su prafata Construita 'Q^'-xExecutantz<?Tsa


Suprafața utilă țmp]

__13.77

13.77

24.87Data


CERTIFICAT V\

DE                        RTIFICv.t

AUTORIZARE        A'        DE

scthi t/H'PSHîyTow. y£ F


:______...... ____— _

S£naK0-Bl£^reajbc^)i^)rgiEțaa-Jgnela

S.C, THEOTOP S.R.L. /'/ Vt             H


va


Recepti
SCRIAU V


DECEMBRIE 2017


Data


(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)

ANEXA NR. 1.351ăregulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului k

Scara 1:500                  /      , C

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului     '

393 mp

Aleea Arnautinrl;2, B1.T1-T2  ./<?'381500136691

Cartea Funciară nr.            136691

Unitatea Administrativ Teritorială (UATfs- ’     |

Ploiești, Jud. Prahovă*®»®»*^

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața                                .. x. .

,   .                                 Mențiuni

I5S>L_ i__

1

Cc

393

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

CI

CL

325

Supr.const. sol=325 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1301.68 mp (din care logii si balcoane 80.56 mp) Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp Supr.const. scari+rampa=25.47 mp

Total

325

i

Suprafața totală măsurată a imobilului = 393 mp

Suprafața din act=393 mp

Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

b D.atat;>k’cefi)brie 2017

' '3°‘ CLAS*


■ H

r-iJ-

Strada Arnauti nr. 2, Bl. T3

Cota de părți comune este în suprafață de 281.72 mp cuprinzând: Subsolul ethnic (24.87 mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.82 mp), casa scării et. 2(16.82 mp) și casa scării mansardă (16.82 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.85

14.0918

136730-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.85

14.0918

136730-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

71.78

18.3344

136730-C1-U8

Ap. 8

52.07

55.64

13.2675

71.78

18.3344

Total

100.0000

553.62

138.1900

Suprafața construita la sol 164 mp

Suprafața construita desfasurata 652.38 mp

Subsol tehnic 24.87 mp

Scări +rampa 14.56 mp

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.85

14.0918

136730-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.85

14.0918

Cota de părți comune este în suprafață de 138.19 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16,82 mp), casa scării et. 2(16.82 mp) și casa scării mansardă (16.82 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U4

Ap. 4

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

Cota de părți comune este în suprafață de 138.19 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.82 mp), casa scării et. 2(16.82 mp) și casa scării mansardă (16.82 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acteK

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-US

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

136730-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

73.59

18.3344

Cota de părți comune este în suprafață de 138.19 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.82 mp), casa scării et. 2(16.82 mp) și casa scării mansardă (16.82 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

71.78

18.3344

13673G-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

71.78

18.3344

Cota de părți comune este în suprafață de 138.19 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.82 mp), casa scării et. 2(16.82 mp) și casa scării mansardă (16.82 mp)

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

~~

Adresa imobilului X / 7

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, Bl.TÎ^X 1.0 .t.

y-

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


/ v'X"'.

ANEXA NR. 1.37 la regulament

kr'( ■ x/ j

V31 țW W / .J

......... 4*7Suprafața utilă [mp]1177

13.77        ___

24.87      _

Data


DECEMBRIE 2017


Data


ANEXA NR. 1.35 la regulament381500Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136730

204 mp

Aleea Aniauti nr. 2. B1.T3


Cartea Funciară nr.

136730

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

204

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

204

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol Ibl) .

Mențiuni

CI

164

Supr.const sol=164 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=652.38 mp (din care logii si balcoane 40 28 tnp) Supr.const subsol tehnic=24.87 mp Supr.const. scari+rampa=14.56 mp

Total

164

Suprafața totală măsurată a imobilului - 204 mp

Suprafața din aet=204mjțANț-IONELA


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numarului^d|strai.

_____________. ■

’ & v |

*-x»

t

0\ ’


'   1*>'V -     *■

Semnatara si parafă;"

Data.......• ••

?'C?7 / .D je-cț

VStrada Arnauti nr. 2, Bl. T4-T5

Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării etl (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5 Scara

T4

136695-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

Total

50.0000

551.20

138.8950

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bioc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5 Scara

T5

136695-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

Total

50.0000

551.20

138.8950

Suprafața construita la sol 325.68 mp Suprafața construita desfasurata 1302 Subsol tehnic 49.74 mp

Scări +rampa 28.09 mp

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

136695-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

Scara T4

136695-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383


Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)
Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U5

Ap .5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U6

Ap. 6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U8

Ap .8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic {49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)


*o-s.


CERTIFICAT DE

AUTORIZARE

Seria RO-8-F Nr. 170'.

COJOCEA     i

GEORGIANA-iONELA

Nr.Cadastral al terenului


RELEVEU SUBSOL TEHNIC      f/°?/ ,®\ . ’

Scara 1:100

_____________\ X »»       '_______.•   &I.

Adresa imobilului ’c\


Suprafata

13,77 mp


''W

____________ 7

Strada Amauti nr. 2, Bl.T4-T5. Sc;T4 i.°~v . <


Cartea Funciară colectivă nr. Cod unitate individuală (U)


UAT CF individuală


o c ••

PLOIEȘTI


l-


Qpmin vi _'t. r


CC

10


f

—=--T5”‘ i'î.f

s (D (2)

î


* ■»


co

OJ


19


Denumire încăpere
Suprafața utilă [mp]


13.77


13.77

24.87


Data


DDECEMBRIE 2017


Data


(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Partl comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

136695-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

14.1326

Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5 Scara T5

136695-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

13669S-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.4383


Cota de părți comune este în suprafață de 277.79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)


(Di


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383

136695-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.4383


Cota de părți comune este în suprafață de 277,79 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.16 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării etaj 3 (34.60 mp)certificat

A DE       Vi

autorizare

r

< COJOCEA     *7


1 \XGEORG'ANAIONELA //

Nr.                      Denumire

încăpere                       încăpere

Suprafața utilă         .

[mp]

1                 SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita=

24.87

execute /. 7? -   Executa              ..

Data

// CERdeCAT V4"0

§  Alkor&weSCT^OTOP^^ / L\

Ins. Cojoceu Georgiana-Ionela [ / ,

l| Seria RO-B-jRr.W>      “S*e^R0.s_F   ..

\%- S.C. THEOTOP S.R.L.          COJOCF     '[^7

DECEMBRIE 2017

Recepționat W-Mos

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA N Rrl.3 5 la regulament r<

Plan de amplasament si delimitare a imob !uliii y$:~   ;■/ v v

Scara 1:500                                            / ■■■

_____                                                               •''"îX               z "''

Nr. cadastral

Su[ ratata măsurată a imobilului

Adresa imobiliifei -       os"'

136695

392 mp

Aleea Amauti nr. ZyBUTM’S c ->

Cartea Funciară nr.

136695


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova ____Nr.

Parcelă

1


Categorie de folosință


Cc


Total


Suprafața

(mp)

392

392


Mențiuni


Teren intravilan neîmprejmuit


Cod Constr.


Destinația


B. Datereferitoarelaconstrucții Suprafața construită la sol

(mp)


MențiuniSupr.const. sol=325.68 mp

Supr. constdesf. (P, El, 132, M)=1302.36 mp (din care logii si balcoane 80.56 mp) Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp Sujr.const. scari+rampa=28.09 mpRELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


Nr.Cadastral al terenului         Suprafața

    13.77 nv


/ f'.

ANEXA NR. L&la regulament

|!cg

W;W

*tU-Sr     -< \>


Adresa imobilului


Strada Arnauti nr. 2, B1.T4-T5, Sc.T5

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală
Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI


Strada Amauti nr. 2, Bl. T6-T7


Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări

+rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7 Scara

T6

136732-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

136732-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

136732-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

Total

50.0000

550.68

138.8500

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7 Scara

T7

136732-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

136732-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

136732-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

Total

50.0000

550.68

138.8500

Suprafața construita la sol 324.47 mp

Suprafața construita desfasurata 1301.15 mp

Subsol tehnic 49.74 mp

Scări +rampa 28.17 mp

Dated

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

Scara T6

136732-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Scara T6

136732-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

1

□atee

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Scara T6

136732-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

Scara T6

136732-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

136732-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187


Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

certificat 'v\

%\

/

, /


\ /J       oe

11 /5     autorizare

Seria RO-B-FNr noi C  M        COJOCEA

I Mi GEORGIAfiA-IONELA

X^EGORIAD

Nr.                       Denumire

încăpere                       încăpere

Suprafața utilă (mp]

1                 SUBSOL TEHNIC

13.77

1                      Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita=

24.87

Executat

Data

Aur°R'2ARE se IZOTOP SRL 1

3 Rc-B.Jflg.        Georgîâ^^Ionetir^

S C- TWEOTop s r . 0

W          RL «AS-      «4    \

f/

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

^<£asa i___

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Dated

In documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689

Scara T7

136732-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.15

14.1689Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)


g Seria RO-B-J Nr. 0616

®                              ’i

% S.c. THEOTOP S R t-S

Z X


Si georgiana-idnela

^■5? ’SGORiAO,


Date ti

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Scara T7

136732-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187


Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

/Z

4

o-

|jj Seria RO-B-J Nr. 0616

S.C. THEOTOP S. F*


... .                CEI

CERTIFICAT      //

DE ,

AUTORIZARĂȚI


CERTIFICAT DE AUTORIZAREV

01 i/

//

'<%-------------T//


9

GEORGIAHA-IONEIA a?

•   k<*-                  «r*/


COJOCEA


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187

Scara T7

136732-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

72.73

18.4187


Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.1 (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)


CERTIFICAT oe

AUTORIZARĂ

Seria RO-B-J Nr. 0616

S.C. THEOTOP S.R.L.


Date d

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

Scara T7

136732-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

72.73

18.4187

Cota de părți comune este în suprafață de 277.70 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.64 mp), casa scării et. 2 (34.64 mp) și casa scării mansardă (34.64 mp)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


o

ANEXA NJtlîârkr^antf nfA

„-r l

țTi 1 \ l'*/* * ■ î                   f î *


Nr.Cadastral al terenului


Suprafața

13.77 mp


_________Adresa imobilului \ -^

Strada Arnauti nr. 2, Bl.T6-T7?Sc^7t


i Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

-     Suprafața Construita=

24.87

T tAecutaiM<^>'sae!tewS'^

Data

Zf    AUTORIZAP6

,       SCeTHEf

R%g. Cajacea <ț \ls.C.T        $

W

# .Wi yop sRtr° corgiana-Ionela /

Ș            .

■< ‘

-"Mi ; £ •' p <

DECEMBRIE 2017

1

''■< c« .-.«x v Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.35 la regulament

// <

Plan de amplasament și delimitare a imobili

Scara 1:500                      ffc.W.


Nr. cadastral


Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului    ui z

392 mp

Aleea Amauti

xb.6-4ăfU?


136732

Cartea Funciară nr.

136732

Unitatea Administrativ Teritoriâla4,b"AT '1

I               n

Ploiești, Jud. PrahovaNr. I Categorie de Parcelă folosință


Cc


Suprafața (mp) 392


Mențiuni


Total


Teren intravilan neîmprejmuit


RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului,            ./

13.77 mn

Strada Amauti nr. 2. Bl.T^Ț7-,ScțT&;ț\   ,

'i’’''^4.. v.

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individualăCod Constr.


Destinația


Suprafața construită la sol

____(mp)


Mențiuni


CI


CL


324


Total


324


Supr.const sol=324.47 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1301.15 mp (din care logii si balcoane 80.56 mp) Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp Supr.const. scari+rampa=2 8.17 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului = 392 mp

. .Suprafața din act=392 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa Data...................

Semnătură si ștampila Data: decembrie 2017

Ștampila BCPI


Strada Amauti nr. 2, Bl. T8-T9

Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9 Scara

T8

136696C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

Total

50.0000

551.00

138.1200

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T8-T9 Scara

T9

136696-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696C1-U13

Ap. 5

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U14

Ap. 6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

Total

50.0000

551.00

138.1200

Suprafața construita la sol 325.45 mp

Suprafața construita desfasurata 1302.13 mp

Subsol tehnic 49.74 mp

Scări +rampa 26.37 mp


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9 Scara T8

136696-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538


Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.1 (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

c®»,c4r

s Autorii.

i!|l 7^                   fi ■'


// CEk^‘cat

AUTQRt2.AHQil S^RG-B.j,Vr0(.15 s-c’ theotop s &

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

I______________________________

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354


Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări -t-rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

CERTIFICAT DE


Seria RO-B-J Nr. 0616

S.C. THEOTOP S.R.L. Y


W/CAT

, DE      V

C°JOCEA

W-IONela

,IAO


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.Z

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

136696-C1-U5

Ap.S

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

Scara T8

136696-C1-U6

Ap. 6

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354


Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)


& certificat _ aut^I2aR£ ( SeriaRO-^Nf.06l, ,V’c'rK6OTops«.t.

X

•X


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et 3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354


Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

sae*E


I)

1 //

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

.,     53 * c     Suprafață Construita-

24.87

Executant,-

Data

,f,     1

i ria^.    ^THEOTOPSRL

\lS-C'^oC Ing.^oceaGeorgiana-IonelS

'••^KGeoRG1Af,A4ONe^

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1*U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

136696-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.28

14.0538

Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34 60 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354

136696-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

72.74

18.3354


Cota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

| S«'aRC-B.

- SC TH£ot0PCota de părți comune este în suprafață de 276.24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)


Sena RO-B-F Nr. 1701


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et 3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

136696-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

Scara T9

136696-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.74

18.3354

Cota de părți comune este în suprafață de 276,24 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (96.33 mp), casa scării et.l (34.60 mp), casa scării et. 2 (34.60 mp) și casa scării mansardă (34.60 mp)

ANEXA NR.1.37 la regulament

/ c—‘                       ■:’            ’.r* ’

RELEVEU SUBSOL TEHNIC       1 |i

Scara 1:100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

1_________J

13.77 mp


/ •« M,-

Adresa imobilului ^'4/0;


Strada Amauti nr. 2, B1.T8-T9, Sc.T9u v

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

1 Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Zj

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului    '/?\x-f"

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T8-T9, Sc;T8 ‘p-.....—


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individualăNr. încăpereSuprafața

""e^ ' Expffianț,.(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


DECEMBRIE 2017


ANEXA NR. 1.35 Ia regulamentPlan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

L _136696 _

391 mp

Aleea Amauti nr. 2» B1T8-T9


Cartea Funciară nr.            136696

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova

A. Date referitoare la teren


Nr.

Categorie de

Suprafața

Mențiuni

Parcelă

folosință

(mp)

1

Ce

391

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

391

B. Date referitoare Ia construcții       __


Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol W)

Mențiuni

CI

L

CL

325

Supr.const. sot=325.41 mp

Supr. constdesf (P, El. E2,M)-1302.13 mp (din care logii si balcoane 80.56 mp) Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp Supr.const scari+i-amj'a=26.37 mp

1

otal

325

__Suprafața totala tnftșu tată a imobilului = 391 mp _ ___ ___ ____Suprafața din act=391 mp__


"■           I

tai

Sen'aRO-B_F

^nătoiS^.lțb,,

'^erespondeoța aceă n^^tatea dijs tera^Ș>
Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafei

Data.....//a.........

//• ■


Ștampila BCPI
Strada Arnauti nr. 2, Bl. T10-T11-T12

Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări

+rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l

(51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-

T12 Scara

TIO

136712-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

Total

33.3332

551.60

137.3095

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T10-T11-

T12 Scara

Tll

136712-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U14

Ap. 6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

Total

33.3332

551.60

137.3095

CERTIFICAT DE

AUTORIZARE

CERTIFICAT DE autorizareSeria Rq.b.j n,_ 061g

S.c. THgOTOP S.R.L.


_ș.~/


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren .

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap

Supr. Utila cadastr u(mp)

Supr. Totala cadastr u (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

136712-C1-

U17

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-

U18

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-

U19

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139   |

T10-T11-

T12 Scara

T12

136712-C1-

U20

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-

U21

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

i

18.2139

136712-C1-

U22

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-

U23

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-

U24

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

Total

33.3332

551.60

137.3095

Suprafața construita la sol 485.98 mp

Suprafața construita desfasurata 1951 mp

Subsol tehnic 74.61 mp

Scări +rampa 41.12 mp


/>?   CERTIFICAT

DE


[ V •&          DE

yv?     autorizare     *■’

ț- Seria RO-B-F Nr. 1701 js

COJOCEA     șj

vL GEORGIANA-IONELA <7/ % <

Date din documentația cadastrala

Date determ

nate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti

comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara TIO

136712-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determ

nate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

136712-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

Scara TIO

136712-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

ț? CERTIFICAT

ț


OE

AUTORIZARE

Seria RO-B-F Nf. 1701

COJOC BA

GEORGIANA-IONELA

Date din documentația cadastrala

Date determ

nate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

136712-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

Scara TIO

136712-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

ța execute

’/Xj Sena RO-B-F Nr. 1701 II A „ COJOCEA /7 GeORG!ANA-IONELA '

^'<?7EGCRl».O „X'

Date din documentația cadastrala

Date determ

nate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara TIO

136712-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.51 mp), scări -f rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mpj

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

1                   Suprafața Cumințită-

24.87

Executant

Data

ZF CERTIFICAT         7& CERTIFI--    yii

1 '/      DE           f      OS Qj&l

\/§     autorizare        // autorizare^"

P o            Șq T&EOTOP SRL

| Sena RO-B-U Nr. 0^

.5- s.c.theotops.r.l. //           COJ0CEA     <L

\j>               ^7   \^GEORG!AHA-IONEIA

DECEMBRIE 2017

A              Recepthwiat o t

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

I

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

Scara Tll

136712-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

1

a i s (S't

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

S'J'Nr- OB1S


i

Sena RO-B-F Ht. 1701   8,

COJOCEA

% GEORG1ANA-IONELA J?/

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

Cota de părți comune este în suprafață de 411,93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)
RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100


ANEXA NR. 1.37 la regulament

• Cr


u * iw> $


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

13.77 mp


Adresa imobilului e\ <    " J X

Strada Amauti nr. 2, Bl-TlO^PTlg^citlOX- /Cartea Funciară colectivă nr. Cod unitate individuală (U)

UAT

PLOIEȘTI

CF individuală

. _ ' ' 1ANEXA NR. 1.37'la^tegulament

*■ z"


RELEVEU SUBSOL TEHNIC       ' V

Scara 1:100                    ■ 91  1®^;$

cS’, 4ii‘

„    n                          — . ---:........•>'»- /> :-■■&■-

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului < \   <

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T10-T1 1-T12. ScTl l.<țj


' U b~.

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Cămin vizitare

ir •" ■ 25- ■ -*“4„              !

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală -

13.77

Utrprafata Construita^

24.87

!                     ^fcecutanț/^5*

Data

0e'CAT %\  /£ CERTI-țC5i>f%X

/# autorizare 51 fti       DE 1 V.

3 Sen3R0.e.JW SC THEO fOP SRl5UTOR1Z^L.^\

Ing. Cojoce; re. rgiana-IonelaF s.c.theotops.rl «7                   1   £,

V&             77   >    COJOCEA    «J

4/       GEORGIANA-iONE^ f

DECEMBRIE 2017

K Q         Recepționai.

Data

\^gGORI^. ■ '

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

-----------------------------------------------1

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U17

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130

136712-C1-U18

Ap. 2

40.01

43.58

3.4018

57.19

14.0130


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

136712-C1-U19

Ap. 3

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

Scara T12

136712-C1-U20

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U21

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U22

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

72.87

18.2139Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

CERTIFICAT DE autorizare

Seria RO-B-J Nr 0616   ;


|^_SenaRo.B-FNr. J701

COJOCEA


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U23

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139

136712-C1-U24

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.87

18.2139


Cota de părți comune este în suprafață de 411.93 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.84mp), casa scării et.l (51.12 mp), casa scării et. 2 (51.12 mp) și casa scării mansardă (51.12 mp)

CERTIFICAT

''Z 0E     A

J    AUTORIZARE

5   ~ .

Sena RCFB-J fvr. ogțs

S.c. THEOTOP

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

—T-^Spprafata ConsjnrnSă^feXx.

24.87

Z-’P’’*                Executări#"

Data

Ing. Cojoc<?a Gcorgiana-Ionela *7

Vt S.C. THEOTOP SRL // V*    COJOCEA } /

\1             K,L- fi/ '\georgiana-ione l

DECEMBRIE 2017

p-5^eceptidn4fc>i      r

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

_

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136712

586 mp

Aleea Amauti nr. 2, B1.T10-T11-T12

Cartea Funciară nr.            136712    ____________Unitatea Administrativ Teritorială (UATj_______1

__ |        _        Ploiești, Jud. Prahova                j

381450

BI.T13


RELEVEL SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului V %'■ vS »

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2. B1.T10-T11-TJ2' Sc.TlZ." •


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală IJ)

CF individualăA Date referitoare la teren

Nr.

Categorie de

Suprafața ’

|                          Mențiuni

Parcelă

folosință

(mp)     !

1

Cc

586

! Teren intravilan neîmprejmuit

Total

586     1

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

CI

CL

486

Supr.const. sol=485.98 mp

Supr. constdesf. (P, El, E2, M)=1951 mp (din care logii si balcoane 120.84 mp) Supr.const. subsol tehnic=74.61 mp Supr.const. scari+rampa=41.12 mp

Total

486

Suprafața totală măsurată a imobilului = 586 mp

din act=586


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Strada Arnauti nr. 2, Bl. T13

Cota de părți comune este în suprafață de 279.17 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.73 mp), casa scării et. 2(16.73 mp) și casa scării mansardă (16.73 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.79

13.8320

136731-C1-U2

Ap.2

40.01

43.18

10.1975

57.79

13.8320

136731-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

136731-C1-U4

Ap. 4

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

136731-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

136731-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960    |

136731-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

72.28

17.9960 î

136731-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

72.28

17.9960 i

Total

100.0000

553.73

135.6400

Suprafața construita la sol 163.53 mp

Suprafața construita desfasurata 651.87 mp

Subsol tehnic 24.87 mp

Scări +rampa 12.63 mp


de


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.79

13.8320

136731-C1-U2

Ap.2

40.01

43.18

10.1975

57.79

13.8320

Cota de părți comune este în suprafață de 135.64 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47,95 mp), casa scării et.l (16.73 mp), casa scării et. 2(16.73 mp) și casa scării mansardă (16.73 mp)

Date din documentația cadastrala

----—-------------------------

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

136731-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

Cota de părți comune este în suprafață de 135.64 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.73 mp), casa scării et. 2(16.73 mp) și casa scării mansardă (16.73 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indivâa acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

136731-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

73.40

17.9960

Cota de părți comune este în suprafață de 135.64 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări ♦rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.73 mp), casa scării et. 2(16.73 mp) și casa scării mansardă (16.73 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

72.28

17.9960

136731-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

72.28

17.9960

Cota de părți comune este în suprafață de 135.64 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.73 mp), casa scării et. 2(16.73 mp) și casa scării mansardă (16.73 mp)

Nr.Cadastral al terenului


11 k

ANEXA NR. 1.37 laregulamei

A/

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1:100                                          * s 'V-. ' •

. ta-wl                           •     •

_________v< ___

Adresa imobilului V x, "


Suprafața

1


Strada Amauti nr. 2. B1.T13                 V'


13.77 mp

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


cb


......Ț

■i

(D (J)


19


19


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

24,

y1         f \

DE '         f-i CC‘ O£

țf AUTORIZARE j sena            Sj


%    JJ

RecepHqp^ ^ -
DECEMBRIE 2017(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului /©/

Scara 1:500                       ,'^/f

u 1Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilîiluî<*\             J

136731

199 mp

Aleea Amauti nr. 2. B1.W3 v


Cartea Funciară nr.

136731

Unitatea Administrativ Teritorială ÎVXT iVi, » >

Ploiești. Jud. Prahova

o o CT> oo r*-m


381450
Nr. Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața tmp)

1

Cc

199

Total

199

Teren intravilan neîmprejmuit


Mențiuni


B. Date referitoare la construcții


Cod Constr.


CIMențiuni


Total


164


Supr.const. sol=163.53 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=651.87 mp (din care logii si balcoane 40.28 mp) Supr.const subsol tehnic=24.87 mp Supr.const. scari+rampa= 12.63 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului = 199 mp


Suprafața din act=199 mp
Execut


Inspector
ăsurătorjlcg la.J)e ocuitfi&tației cadastrâ curealiiafe£®î georgian si ^mpjfe : decembrie


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafe Data...................


Ștampila BCPI
Strada Arnauti nr. 2, Bl. T14-T1S-T16

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U2

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60      11.5924

136726-C1-U3

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60      11.5924

136726-C1-U4

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U5

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726C1-U6

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U7

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1U8

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U9

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U1

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874

Total

33.3330

689.04

142.5686

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

136726-C1-U11

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U12

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U13

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U14

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U15

Ap.S

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U16

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U17

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U18

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U10

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874

Total

33.3330

689.04

142.5686

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr. Utila cadastru (mp)

i

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

136726-C1-U20

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U21

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U22

Ap.3

52.07

|  58.09

3.5303

73.00

15.0994

T14-T15-T16

Scara T16

136726-C1-U23

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U24

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U25

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U26

Ap.7

52.07

'   55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U27

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U19

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874

Total

33.3330

689.04

142.5686

Suprafața construita la sol 481.92 mp

Suprafața construita desfasurata 1946.94 mp

Subsol tehnic +Adapost ALA 505.20 mp Scări +rampa 42.69 mp


CERTIFICAT DE            ’t

AUTORIZARE [ Seria RO-B-J Nr.0616


. S.C. THEOTOP S.R.L. /

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U2

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U3

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U4

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U5

Ap,4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete șl uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)

:ute lucrâ//,
Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U6

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U7

Ap .6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U8

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U9

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate

a teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U1

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) si casa scării mansardă (50.34 mp)CERTIFICAT

J DEAin-ORKARE 1 Seria RO-B-F i

Nr. 1701/10.11.2014 \4'- ,a^OlO3H10S p ;v,8ir^r-aoa      £

’.S:     gaVZIHOinV

Vi’          30

\\   ltf3Hlia33

X.9.>,

'11W*]


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U11

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U12

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U13

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U14

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34mp)


DE

■ 1HEO'TOP 1CATtG^r>Z


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr, Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara TIS

136726-C1-U15

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U16

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U17

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U18

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic {91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)
Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U10

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)


J sorin RO-B-J Nr.061^

S.C. THEOTOP S.R-L-■:


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U20

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

136726-C1-U21

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.60

11.5924

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U22

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U23

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)


\%   Gcorg*0®1'1

■X


-îond'd. 5

Cojocea

‘ CATEGOÎ.^^/


Date din documentația cadastrala

Date determinate ia teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

13672&-C1-U24

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U25

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

73.00

15.0994

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)

\Q„                W 1 «i!ina.'londa

-^5* CLA^' 'v'kj'Cl>^O,OCea

CATEGC^?'''

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U26

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994

136726-C1-U27

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.00

15.0994


Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp):• gERt,f'CA1


autorizare


ia RO-B-

THEOTOPSRL/y


CLASf^'


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte%

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U19

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

137.84

28.7874

Cota de părți comune este în suprafață de 427.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (91.68 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.32mp), casa scării et.l (50.34 mp), casa scării et. 2 (50.34 mp) și casa scării mansardă (50.34 mp)

1

B. Date referitoare la construcții