Hotărârea nr. 521/2017

Hotãrârea nr. 521 privind includerea a doua locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 521

privind includerea a doua locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana si Marcu Valentin, Raportul de specialitate nr. 258/15.12.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu și procesele verbale din 16.10.2017 și 16.11.2017 ale Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 11 doamnei Teodor Alina si a locuinței situată în Str. Colonia Teleajen nr. 21-2IA, vila 238 domnului Nicolae Viorel;

In conformitate cu Raportul din data de 15.12.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

A

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

a

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unităților locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești a unitatii locative situată in Ploiești, str. Colonia Teleajen, nr.21-21A, vila 238.

Art. 3. (1) Aprobă repartizarea spațiilor cu destinația de locuință menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor care urmează să fie emise.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

/\ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae-BOTEZ

Contrasemnează:

SECRET/’'

Laurențiu 1MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

/1 AVIZAT,

VICEPR1MAR, PANĂ GEORGE I /

RAPORT DE SPECIALITATE privind includerea a doua locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 s-au aprobat listele de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/31.10.2016.

A

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odată cu încheierea contractului de închiriere.

A

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativă edificată prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare acestă unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

în cadrul ședinței din data de 15.09.2017 Comisia nr. 5 pentru Protecție și Asistență Socială a avizat favorabil atribuirea către d-na Teodor Alina a locuinței situată la adresa: Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 11. D-na Teodor Alina, prin adresa nr. 20404/20.09.2017 a adus la cunoștință că această locuință nu îndeplinește condițiile necesare pentru dezvoltarea normală și pentru sănătatea copiilor dânsei, care suferă de afecțiuni respiratorii. Prin adresa nr. 21819/06.10.2017, la 2 zile de la semnarea confirmării de primire a adresei de la Primăria Municipiului Ploiești, doamna a anunțat însă că este de acord cu repartizarea locuinței din str. Lupeni, dar anexează un memoriu în care menționează „ locuința de la adresa menționată mai sus nu îndeplinește condițiile necesare pentru dezvoltarea normală și sănătatea copiilor mei” și solicită repartizarea altei locuințe în blocurile ANL.

Situația a fost din nou prezentată Comisiei nr. 5 pentru Protecție și Asistență Socială, care s-a întrunit în data de 16.10.2017, împreuna'<^z‘‘-£efefea nr. 22299/12.10.2017 doamnei Teodor Alina și Comisia a făcut următoarea propunere: proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 11.

Prin adresa nr. 22299/30.10.2017, Direcția Gestiune Patrimoniu a solicitat d-nei Teodor Alina sa isi exprime in mod clar opțiunea privind atribuirea către dansa a apartamentului sus menționat. D-na Teodor Alina a răspuns prin adresa nr. 23664/30.10.2017 ca "neexistand alta soluție fata de solicitările mele, accept repartiția locuinței de la adresa de mai sus, cu dreptul de a solicita ulterior un schimb de locuința, sau, in cazul in care identificați o locuința in zona in care am solicitat, sa-mi permiteți sa mai fac o solicitare la momentul respectiv”.

Situația a fost din nou prezentată Comisiei nr. 5 pentru Protecție și Asistență Socială, care s-a întrunit în data de 16.11.2017, împreuna cu cererea nr. 23664/30.10.2017 a doamnei Teodor Alina și Comisia a făcut următoarea propunere: se va comunica petentei punctul de vedere exprimat de către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte intr-o situație similara.

Prin adresa nr. 2294/23664/11.12.2017, ca răspuns la adresa Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 22299/23664/29.11.2017, d-na Teodor Alina a adus la cunoștință că este de acord cu repartizarea locuinței situată la adresa: Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 11.

Spațiul a devenit liber ca urmare a predării acestuia de fostul chiriaș Radu Ruxandra, conform procesului verbal încheiat în data de 04.08.2016.

Doamna Teodor Alina are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 638/15.12.2008. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 08.05.1984, în orașul Ploiești. Petenta locuiește împreună cu cei trei copii ai săi minori. Veniturile acesteia sunt în sumă de 1.948 lei.

A

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află încă o unitate locativă care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare această unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. în vederea repartizării acesteia, Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 16.11.2017 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

Repartizarea către domnul Nicolae Viorel care se află la pozițîâSJJipjTistâ cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe perSoang^atlexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/2017, a spațiului situat în str. Colonia Teleajen nr. 21-21A, vila 238, format din 3 camere în suprafață de 46,97 mp, dependințe în suprafață exclusivă de 29,25 m.p., pivniță în suprafață comună de 14,62 mp și teren curte în suprafață de 123,77 mp, indiviz din 479,60 mp.

Spațiul a devenit liber ca urmare a evacuării fostei chiriașe Costache Eugenia.

Domnul Nicolae Viorel are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 482/17.05.2007. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 28.06.1953, în Ploiești. Petentul a locuit împreună cu familia compusă din șase persoane, în imobilul situat în Ploiești str. Marin Brutaru nr. 10, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Deciziei nr. 48/08.01.1999, emisă de Tribunalul Prahova.

Potrivit prevederilor Legii nr. 359/20.11.2009 pentru modificarea art. 20 alin (2) litera b din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și hotărârii din data de 19.02.2013 a Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii, către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, domnul Nicolae Viorel beneficiază de scutirea de la plata chiriei pentru locuință, în baza certificatului de handicap nr. 5223/24.05.2013 - permanent.

Ca atare, având în vedere perioada lungă de timp de când se încearcă repartizarea acestor locuințe și necesitatea valorificării lor, inclusiv pentru eliminarea obligației de plată a intreținerii de către Municipiul Ploiești, se constată necesitatea analizării acestui proiect de hotărâre in regim de urgenta în ședința ordinară din luna decembrie 2017.

Totodată, se constată necesitatea includerii în Fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unităților locative sus menționate identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, trecerii uneia dintre unitățile locative din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare și repartizării locuințelor sus menționate

persoanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru; protecție și asistență socială, propunere identificată în Anexa 2 la prezentul proiect de ^târâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Totodată, având în vedere că lbcmnțalsițuată/în str. Colonia Teleajen nr. 21-2IA, vila 238 trece din domeniul privat în domeriiulpublic, este necesară modificarea poziției 999 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, in sensul eliminării locuinței sus menționate.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV. Carmen Daniela Bucur


niela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin Tăfiîrcă

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV


CONTENCIOS, ACHIZIȚI PUBLICE

CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cri stea

întocmit:

Dragomir Cristina Ionescu Adriana Lică Mariana / K

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea a doua locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

A

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

5                                      5                                                                                                                  5                                        3

retrocedate foștilor proprietari care stabilesc că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății, cu doua unități locative, una din fondul de locuințe destinat închirierii edificate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și una din fondul de locuințe destinat închirierii, devenite vacante, locuințe situate în Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 11 și în Ploiești str. Colonia Teleajen nr. 21-21A, vila 238.

întrucât una dintre unitățile locative figurează în domeniul privat al municipiului Ploiești, este necesară trecerea acesteia în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007.

Repartizarea unităților locative disponibile, identificate în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform proceselor verbale din 16.10.2017 si 16.11.2017 ale Comisiei?iir,^pentru protecție și asistență socială, întocmite conform listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap.

11

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 31,71 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 28,86 mp

Domeniul public al municipiului Ploiești HCL 133/2004

2.

Str. Colonia Teleajen nr. 21-2IA, vila 238

Locuință formată din 3 camere în suprafață de 46,97 mp dependințe    in    suprafață

exclusivă de 29,25  m.p.,

pivniță în suprafață comună de 14,62 mp și teren curte în suprafață 123,77 mp, indivizi din 479,60 mp.

In proprietatea statului în baza H.C.M. nr. 8/1960 prin transfer de la Rafinăria Teleajen

ANEXA NR.h

LA IICL NR. J^/7

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Teodor Alina Poziția 13 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

HCLnr. 10/27.01.2017

str. Lupeni nr.

9, bl. M5A,

ap. 11

Locuință

formată   din   2

camere în suprafață totală de 31,71 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 28,86 mp

Domeniul public al municipiului Ploiești HCL 133/2004

2

Niculae Viorel Poziția 17 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

HCL10/27.01.2017

Str. Colonia Teleajen nr.

21-2IA, vila 238

3 camere în suprafață de 46,97 mp dependințe în suprafață exclusivă de 29,25 m.p., pivniță în suprafață comună de 14,62 mp și teren curte în suprafață 123,77 mp, indivizi din 479,60 mp.

în proprietatea statului în baza H.C.M. nr. 8/1960 prin transfer de la Rafinăria Teleajen.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

9          9                                9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea a doua locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale și a emis:


Data: ZT/Z ?ol p

PROCES - VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de

16.10.2017                           MA

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următoarea componență:

Președinte: Robert Ionuț Vîscan

Membrii; Marilena Stanciu

Constantin Gabriel Minea

Sanda Dragul ea

Paulica Drăgușin

Oana Claudia Salceanu

Valentin Marcu

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1) Cerere primire in audienta, d-na. Bivolaru Eleonora, domiciliata in Ploiești, str. M. Bravu, nr. 83.

 • 2) Cerere primire in audienta, dl. Sandu Daniel, fost chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafov, nr. 2K.

 • 3) Adresele inaintate Avocatului Poporului si autoritatii publice locale prin care solicita prelungirea contractului de închiriere.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

1.Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin HCL al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 2. Comisia nr. 5 din data de 15.09.2017 a avizat favorabil atribuirea către d-na Teodor Alina a locuinței situata la adresa: Ploiești, str. Lupeni bl. _M5A, ap. 11. Ca atare, in data de 18.09.2019 apartamentul anterior menționat a fost vizionat de d-na Teodor Alina. Cu aceasta ocazie am informat-o ca va primi din partea primăriei Ploiești o adresa privind repartizarea

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

——---                                & k. ■,,—. ■ --rsrx v a

g/ K 3a l«S ’ v< -•■ _--^/ 2~. W\

1) Comisia           _ a               luat               act           ' v-Sr ./<& a

decis..... u5?u.. <£ '??£?.'?&...                                                                                                     .............

c/a??. <?. ;4     ...............................................................h..................................


2) Comisia                 a > f luat _          act .               si                 a

.%...A,£Ă:..                             ........ ....       *


act


3 J             Ăa ec^/to^A^Ay             gu^y/y/s-c

â $ 7W fyrGyq /yr. -fc .

-<■ yC’                                 ac^)Ar ~^//r>/A7

L


Președinte: Robert Ionuț Vîscan f ,

Membrii: Marilena Stanciu,


Minea Constantin Gabriel,

Sanda Dragulea, .

O ana Claudia Salceanu,

A


Paulica Drăgușin,


Valentin Marcu.


PROCES - VERBAL Ia ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă sPciâlajIiB^ăÂt:

*’ ■------'«--------------------------------------------------------------------r                                 ‘                    ' -V V /

f

V c 1 '

.-a \


ui

Vz A‘5- «

>w    .......

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următoarea compbneftț^g^s V


16.11.2017


/? I,


Președinte: Robert Ionuț Vîscan

Membrii; Marilena Stanciu

Constantin Gabriel Minea Sanda Dragulea Paulica Drăgușin Oana Claudia Salceanu Valentin Marcu

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1) Cereri ajutor financiar: Randuroiu Niculina, Schuller Ana Eliza.

 • 2) Cerere primire in audienta, d-na. Niculescu Laura, domiciliata in Ploiești, str. Munteniei, nr. 24.

 • 3) Cerere primire in audienta, dl. Gheorghe Doru, domiciliat fara forme legale in str. Panciu, nr. 1.

 • 4) Cerere primire in audienta, dl. Alexe Stelian, poziția 14 in Lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari.

 • 5) Cerere primire in audienta, dl. Suruianu Virgiliu. Petentul figurează in evidentele ASSC Ploiești cu dosar nr. 5193 / 27.04.2017 in vederea obținerii unei locuințe sociale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU             i

1. Proiect de hotarare privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia confomt prevederilor legale.

- 2. Cu privire la- solicitarea înaintata de către doamna Trandafir Alina Maria, domiciliata in Ploiești, strada Troienelor, nr.9, bl. 43 B. ap.2, parter, va comunicam următoarele: Imobilul situat in Ploiești, strada Troienelor, nr.9, bl.43B, ap.2, parter , cu destinația de locuința de necesitate, compus din doua camere in suprafața de 26.64 m.p. si dependințe in suprafața de 13.91 m.p. este detinut de doamna Trandafir Maria in-baza contractului de inchiriere nr. 21265/17,12.2015, prelungit prin actul adițional nr.24321/17.01.2017. Contractul de inchiriere va expira la data de 27.11.2017.

In contractul de inchiriere figurează titulara in varsta de 66 ani, împreuna cu fiii Manole Nicolae in varsta de 40 ani, Trandafir Alina Maria in varsta de 44 ani, Dumitrache Razvan Valentin in varsta de 48 ani si nepotul Stoica Florin in varsta de 28 ani.

Susnumitii au detinut in calitate de chiriași imobilul situat in Ploiești, strada Transilvaniei, nr.18, format din patru camere si dependințe dar datorita prăbușirii parțiale a acestuia, s-a dispus luarea de urgenta a masurilor de punere in siguranța a imobilului si de protecție a chiriașilor, ulterior acesta fiind expertizat, avand ca soluție demolarea.

Ca atare, in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.424/25.10.2013 s-a stabilit repartizarea unei locuințe de necesitate familiei Trandafir Maria , respectiv ap.2 din blocul 43B, strada Troienelor, nr.9.

Prin cererea nr.22891/19.10.2017 doamna Trandafir Alina Maria solicita repartizi a unei alte locuințe, motivând ca apartamentul in care locuiește împreuna cu familia nu este suficient pentru o famile compusa din 9 persoane (cinci persoane figurând in contract, restul fiind fiii membrilor din contract), manifestandu-si totodată nemulțumirea ca s-a mai adresat in nenumărate rânduri si nu s-a luat nicio măsură in acest sens.

întocmit: Nicoleta David

 • 3. Cu privire la solicitarea înaintata de către doamna Tandarescu Daniela, domiciliata in Ploiești, Aleea Vlasiei, nr.5, bl. 6, et.4, ap.20, , va comunicam următoarele:

Imobilul situat in Ploiești, Aleea Vlasiei, nr.5, bl.6, et.4,  ap.20, , cu destinația de

locuința destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, compus din doua camere in suprafața de 26.65 m.p. si dependințe in suprafața de 12.70 m.p. este detinut de doamna Tandarescu Daniela ir baza contractului de inchiriere nr.4788/14.05.2012, prelungit prin actul adition ;r 2704/09.03.2017. Contractul de inchiriere va expira la data de 08.03.2022.

In contractul de inchiriere figurează titulara in varsta de 55 ani împreuna cu fiu Doncila Cristofor Mihai, in varsta de 21 ani.

Chiria si intretinerea sunt achitate la zi.

Prin cererea nr.23438/26,10.2017, la care sunt atașate adeverințe medicale din car reiese ca petenta este persoana cu handicap gradul mediu, doamna Tandarescu Daniel solicita repartizarea unei alte locuințe, motivând ca apartamentul in care locuiest împreuna cu fiul sau este situat la etajul 4 si datorita problemelor grave de sanatate n mai poate face efortul de a urca scara.

întocmit : Nicoleta David

yieituidilor cu titlu de chirie si întreținere ori din alte mouvc ---------------

.dreptul de a mai solicita locuința din fondurile municipiului".              ....

Totodată, facem precizarea ca prin adresa nr. 606/05.10.2017 a fostȚraiișmis^irectiei / Administrație Publica, Juridic Contencios Contracte Referatul nr. 606/29109.201'7-'privind inițierea unei actiupi in instanța de judecata pentru recuperarea prejudiciului reprezentat de lipsa de folosința a spațiului situat in str. Stadionului, nr. 4 in suma de. 5.239,87 lei aferenta perioadei 30.06.2015-30.09.2017.

Prin cererea nr. 20808/26.09.2017, domnul Iancu Mircea a solicitat ’sa participe la ședința Comisiei de specialitate nr. 2 din luna octombrie.

In ședința din data de 04.10.2017, Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a analizat solicitarea domnului Iancu Mircea, referitoare la situația locativa a acestuia si a "recomandat analizarea acesteia de către Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru protecție si asistenta sociala".

întocmit Sima Sorin Gheorghe

 • 6. Cu privire la răspunsul nr. 23664/30.10.2017, al d-nei Teodor Alina, referitor la locuința repartizata.

In cadrul ședinței din data de 16.10.2017 Comisia nr. 5 pentru Protecție si Asistenta Sociala a decis întocmirea unui proiect de hotarare privind repartizarea locuinței situate in Ploiești, str. Lupeni bl. M5A, ap. 11 către d-na Teodor Alina. Prin adresa nr. 22299/30.10.2017, DGP a solicitat d-nei Teodor Alina sa isi exprime in mod clar opțiunea privind atribuirea către dansa a apartamentului sus menționat. D-na Teodor Alina a răspuns prin adresa nr. 23664/30.10.2017 ca ”neexiștand alta soluție fata de solicitările mele, accept repartiția locuinței de la adresa de mai sus, cu dreptul de a solicita ulterior un schimb de locuința, sau, in cazul in care identificați o locuința in zona in care am solicitat, sa-mi permiteți sa mai fac o solicitare la momentul respectiv”. Pe de alta parte, prin adresa nr. 1008/27.10.2015, intr-o situație similara (in care se cerea o locuința mai mare), Direcția Juridica considera ca o astfel de solicitare nu poate ti soluționată favorabil, deoarece un astfel de demers ar determina aplicarea unui tratament juridic diferit fata de celelalte persoane indreptatite pentru repartizarea unei astfel de locuințe, cu consecința prejudicierii drepturilor legitime ale acestora. "

 • 7. Urmare adresei nr.2264/11.10.2017 a Direcției Comunicare, Relații Publice -Serviciul Relații Publice, cu privire la cererea de audienta a domnului Gheorghe Doru, domiciliat fara forme legale in Ploiești, str.Panciu, nr.l, care solicita sprijinul pentru o programare, respectiv o invitație la comisiile de specialitate pentru susținerea doleanțelor sale, va comunicam următoarele :                                                             i

Corpul A de clădire al imobilului situat din Ploiești, str. Panciu, nr, 1, a fost ocupat fad forme legale de numitul Gheorghe Doru si mama sa Gheorghe Filofteia.                    1

o


faptul ca, in zilele de 22.10.2014, 05.08.2014, ZViu.zim aj. -----

/embrii comisiei constituita prin Dispoziția nr.505/10.02.2014 s-au deplasat la imobilul situat

Ploiești, strada Panciu, nr.l, in vederea evacuării pe cale administrativa a familiei ■(jheorghe, acțiune ce nu a putut fi dusa la îndeplinire doarece numita Gheorghe Filofteia/ persoana in varsta de 82 ani, a avut probleme de sanatate fapt pentru care a fost necesara intervenția echipajului de salvare. întrucât aceasta si fiul sau Gheorghe Doru nu au fos't d& acord cu internarea, serviciul de ambulanta a refuzat transportul si internarea bolnavei in spital.

întrucât evacuarea pe cale administrativa a familiei Gheorghe nu a putut fi dusa la îndeplinire, instituția noastra a fost nevoita sa procedeze la promovarea unei acțiuni in instanța de judecata împotriva numitilor Gheorghe Doru si Gheorghe Filofteia, in conformitate cu prevederile art.1831 si art.1832 din Noul Cod Civil, privind evacuarea acestora din imobilul situat in Ploiești, str.Panciu, nr.l, proprietatea privata a Municipiului Ploiești si obligarea acestora la plata unei sume ce reprezintă contravaloarea lipsei de folosința pentru perioada ocupării fara forme legale a spațiului locativ.

Menționam faptul ca, prin Hotararea nr.2576/17.03.2017 pronunțata de Judecătoria Ploiești in dosarul cu nr.6070/281/2016, avand ca obiect "evacuarea”, s-a dispus evacuarea paratilor Gheorghe Doru si Gheorghe Filofteia din imobilul situat in Ploiești, din str.Panciu, nr.l.

Totodată, facem precizarea ca la data de 01.09.2017 d-nul Gheorghe Doru a depus la Tribunalul Prahova cerere de apel. Potrivit Hotărârii nr.1636/01.11.2017 pronunțata de Tribunalul Prahova in dosarul nr.6070/281/2016, avand ca obiect "evacuarea"s-a respins apelul ca nefondat.

Prin Hotararea nr.6095/30.06.2017 pronunțata de Judecătoria Ploiești in dosarul cu nr. 16754/281/2016, avand ca obiect "pretenții'' paratii Gheorghe Doru si Gheorghe Filofteia au fost obligați la plata sumei de 1237,51 lei. In data de 11.10.2017 d-nul Gheorghe Doru a depus la Tribunalul Prahova cerere de apel la care nu a primit termen.

 • 8. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobata prin HCL al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 3)    Comisia .            a                luat                act                si

decis.../?.?. a {Yv/.. <?..       . ./R. TP-t/pO. /?..../7.. ț/c 7(7(7.7.Z. '/?/?<? zr c?

flrCCCMjItti' fîf i'Cl d vd/c/e d'c/

/Cd//il'Sll'll''lllll. .............

 • 4)  Comisia .a          luat          act ,       si

decis... /£.7cd..77..QI&7..7>2<ȘT?.. 7t^77(./?.7.,...............................

 • 5) Comisia ,           .a.                luat           , act

decis Zc.. ./T... /Z Y .4'... Zc. d? Z?... £.(((((d.07^........................

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 1) Comisia                a                luat .            .act                si , y

decis /,.A"e                             Z,7y...777/77. 77.. 0(7/77(((. .((7.7(71.7.

Con^Q'oQ.                     ' A///(d

 • 2) Comisia        ,     7  /   .    7             . act               si

decis..               .. 7/.. (77/...(/.i..... 7.P."..... 7(7.7.72/..777L 7.'.. ((.(.. (../... 77... A?.. ..777777.(.........

7......&(!$!& C.db.jlfi. cm) ............................................................... 7............................

 • 3) Comisia              j7 /■            luat. <~7 act

decis...XtZ*...^7.77....d.Q...7707.70'7.'fa.,.......(..00..7£.....7(?.(777l/.C7...C7..:17((7.

ca...777(0..../7C.h.77h.,.(U7..uit.. fi.Q...^.A.d. 7.(7.17.7(O...77../.7&AOte CM7 .C&m....(Uluc/Ql..,.u//.(77y.(....77..7.7(70.^....£7(1..7Cfl(fOO      Stcu/uA,

 • 4) Comisia^ /    / a7              / luat . z act         _ /Si ,• y

decis.... 70.7.. ..77. 7J/.77./A.. (j.77T??7 (2(^A7(?.....

O i'QPCniya Ccm^rO)-? e/Ou/cr/ jOc/rv'y ol/ M'a /A Am, ^)777c/ <-7~ C&/?   ^/y)///i 7Od 0 C (TZCucTA yx&'OAcf

nQI'iKicAr d con\//cl/■

j) Comisia                a                luat                act                si

decis......../€..Z:zC..{GjCrp.j^....'.Q.CJ..Q..Z...&.&<$.../*........ ........ZAA^^Ai.......C,Z..^.Z<S.....Z^.G<’Z?7.<7Z<^Z..^Z.Ă./ZtZc^...'^^.Zz^/u-y..\:.^....c3 4_ ...,<7ZW.<?.4/7d................................................................................ Z

 • 6) Comisia                 a                 luat» ,           . act                 si

decis. Z...^..m .. c.W.ant'.CQ...ȚC.ÂC.h.....f/ZZZzp/..,6Zr..Zterze.....rz/c^z/zz^.......

cVȚ.. cah...          . ,f    n'.Mi.GC .C^ho.CCM..... CM. SM/&1-.......................’..........................

7) Comisia decis......act8) Comisia             , a                 luat                 act                 si                a

decis.... f/C C(7'... M.rCp. '.ca.... cC.Q-.CC...... oLciZ:... CM.G.&-.L... CCfCCtâ.... .Cf&Mț?... M. C2^.<?C. &. .falM" i Wy/z'.'ț^/ZZ £. . Cu... MlC././f. &.../. CC. C.Â1/&/...... CfC.C..'. :$.:... ?Z3f?.C Z              .fiX.M............................

/' ...fyx.j ■

^h'Co/ae V/Z/r/ - <2o/on/'^ Ce       /-)/\ ?j-<?/tf-               /

Z/V/ 0^2

M

Președinte: Robert Ionuț Vîscan

t

Membrii: Marilena Stanciu, i

c

M\

3 v J

f


Minea Constantin Gabriel,