Hotărârea nr. 519/2017

Hotãrârea nr. 519 privind completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 519


privind completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al


Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul-teren situat în Ploiești, str.Lucemei, nr.lB;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.12.2017;

Luând în considerare faptul că imobilul -teren ce face obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.441/28.11.2012 privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A.;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.l(l).Aprobă completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile-terenuri în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" cu Anexa nr.8 - Alte terenuri proprietatea privată a municipiului Ploiești.

(2).Aprobă completarea Anexei nr. 8 cu o nouă poziție, identificată potrivit Anexei nr. 1, având ca obiect imobilul identificat potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de S.C. THEOTOP S.R.L., care constituie Anexa nr.2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George- rin-Niculae-BOTEZContrasemnează: SECRETAR, Laurei țiu JIȚITJ


J (

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de privind completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești se numără si imobilul-teren situat în Ploiești, str.Lucemei, nr.l, care a fost dobândit în urma schimbului de terenuri între municipiul Ploiești și S.C.Triumf Construct S.A. potrivit Hotărârii nr. 441/26.06.2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Anexa nr.5.

Potrivit Contractului de schimb, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A., suprafața imobilului situat în Mun. Ploiești, str. Lucemei nr. 1 este de 32.546 mp — conform actelor de proprietate și respectiv în suprafață de 32.535 mp - conform măsurătorilor cadastrale..., identificat cadastral sub nr. 5075, intabulat în cartea funciară nr. 120860 (nr. vechi 3996) a Mun. Ploiești, jud. Prahova ”.

Conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de către persoana juridică autorizată S.C. Topo Soare-Grigore S.R.L.,vizat de către O.C.P.I. Prahova., S.C. Triumf S.R.L. a detinut o suprafață de teren de 38.749,25 mp, din care a înstrăinat 6.214 mp (cu nr. cad 5075/1), rezultând un rest de proprietate în suprafață de 32.535,71 mp.

Această suprafață de teren rămasă a făcut obiectul contractului de'schimb între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A.

Pentru actualizarea suprafeței de teren - proprietatea municipiului PloieștiV/ a fost lansată comanda de realizare a operațiunii de ”actualizare date teKniqc’^â'.'-' imobilului din str. Lucemei nr. 1 către firma prestatoare de cadastru și topografie S.C. THEOTOP S.R.L. București. Această comandă a făcut obiectul Anexei nr. 2 a contractului subsecvent nr.8934/28.04.2017, semnat de părțile contractante în baza Acordului -cadru nr. 3110/10.02.2017.

Prin adresa nr. 10684/15.05.2017 firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 33.138 mp.

Din suprapunerea acestui plan de amplasament și delimitare cu planurile deținute în arhiva Direcției Gestiune Patrimoniu se constată că diferența de teren

9                                                             9                                                                                                                                       9

de 603 mp rezultată în plus față de suprafața de teren înscrisă în cartea funciară de 32.535 mp se datorează faptului că nu există limite materializate în teren, astfel s-a procedat la racordarea pe partea de est și de sud-est la strada Zăvoiului, respectiv strada Cuptoarelor, străzi care au fost sistematizate, după momentul încheierii contractului de schimb.

Prin adresa nr. 418/14.06.2017, planul de amplasament și delimitare a fost transmis spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, care a comunicat faptul că „ imobilul - str. Lucemei nr. 1 nu figurează cu adresă poștală, fiind necesar ca acestuia să-i fie atribuită adresă poștală”, sens în care Serviciul Intabulări Bunuri a solicitat acest lucru prin cererea nr. 305936/08.08.2017. Astfel imobilului din str. Lucemei nr. 1 i s-a alocat adresa poștală definitivă - str. Lucernei nr. 1B.

Adresa D.G.D.U. nr.305936/23.08.2017, care atestă noua adresă poștală a imobilului a fost transmisă firmei prestatoare S.C. THEOTOP S.R.L. în vederea modificării datelor de identificare a imobilului pe planul de amplasament și delimitare.

Având în vedere cele menționate, este necesară includerea imobilului-teren situat în Ploiești, str.Lucemei, nr.lB ca poziție distinctă în domeniul privat al municipiului Ploiești, cu elementele de identificare rezultate în urma măsurătorilor de specialitate efectuate de S.C. THEOTOP S.R.L., identificate potrivit Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. întrucât pe acest amplasament autoritatea locală are intenția de a realiza proiecte de interes public este necesară promovarea în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna decembrie.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni

Comerciale, care, în data de 06.12.2017 a avizat favorabil promovarea .unui proiect de hotărâre corespunzător.


DirectorExecutiv,

Carmen•s o > ț': ’•............

joj*' -ii' '.

____                                                           ;p.’- *-.»■ i ... y                                              •••

Director Executiv Adjunct, ;

Amedeo Florin Tâ căx^C/

‘o 'Șt*'

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu

Șef Serviciu S.I.B., Mădălin NegoițăAVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Cristea

1

Direcția Economică, Director Executiv,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


/ ', -r '■ ‘-!-. l                 $ :■

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.26^Z^|î/2p.06' a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești se numără si imobilul-teren situat în Ploiești, str.Lucemei, nr. 1, care a fost dobândit în urma schimbului de terenuri între municipiul Ploiești și S.C.Triumf Construct S.A. potrivit Hotărârii nr.441/26.06.2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Anexa nr.5.

Imobilul din str. Lucemei nr. 1 a fost înscris în cartea funciară nr. 120860, având nr. cadastral 5075, cu suprafața de 32.535 mp. Aceasta suprafață de teren face parte dintr-un lot de 38.749 mp, ce a aparținut S.C. Triumf Construct S.A., fapt pentru care se impune operațiunea de „actualizare date tehnice” pentru lotul de teren proprietatea mun. Ploiești.

Având în vedere acest fapt Municipiul Ploiești a lansat comanda de realizare a operațiunii de "actualizare date tehnice” a imobilului din str. Lucemei nr. 1, către firma prestatoare de cadastru și topografie S.C. THEOTOP S.R.L. București. Această comandă a făcut obiectul Anexei nr. 2 a contractului subsecvent nr.8934/28.04.2017, semnat de părțile contractante în baza Acordului-cadru nr. 3110/10.02.2017. Firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 33.138 mp.

Diferența de teren a rezultată în plus față de suprafața de teren înscrisă în cartea funciară se datorează faptului că nu există limite materializate în teren, fiind necesară racordarea, pe partea de est și de sud-est la străzile învecinate, străzi ce au fost sistematizate după momentul încheierii contractului de schimb.

Având în vedere cele menționate, este necesară includerea imobilului-teren situat în Ploiești, str.Lucemei, nr.lB ca poziție distinctă în domeniul privat al municipiului Ploiești, cu elementele de identificare rezultate în urma, măsurătorilor de specialitate efectuate de S.C. THEOTOP S.R.L., identificate potrivit Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Ca atare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Mateescu Marius NicolaeVăduva Sorin

Hodorog Bogdan

Anexa nr.l la H.C.L. nr. J/177

// <

<■ bg! i

Anexa nr.8 la H.C.L. nr.267/29.11.2006  lo

Alte terenuri proprietate privată a Municipiului PloieștiNr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

Lucemei, nr.lB

Imobil-teren

33.138 mp


ufrjfrl frecPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului mpi

Adresa imobilului

5075 .IE 120860)

33138 mp

Lucernei nr. 1B

Cartea Funciara nr. ]__120860             I J               Ploiești, Jud. Prahova

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categorie de folosința

Suprafața imp»

Mențiuni

1

Cc

33138

Teren împrejmuit parțial cu gard de beton intre punctele 18-22,

Total

33138

si neitnprejmuit intre punctele 1-18 si 22-25

B. Date referitoare ia construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața

Construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Total

-

-                   zn». >

Suprafața totala masurata a imobilului =33138 mp 1*         “•‘l A

Suprafața din act = 32536 mu      ,/z «  -x'             ^7’

SC TirEOTOPSKL_.

1'   Exccutaift^^. Cojoc^a^rdTgîH'uJvTbHela

CERTIFICAT   'x\    /■-'

>E Air^^^^^exej^reXSasura^or^gr fa terenjX ^îfgpțiWrt&aintogAi#'docuiggiji^g^^dastraMsi n îzfti’-^sA.Wlâ^Ata arastea cu realitatea din teren'B ?7 U SvriaRO-B-JNr.06-6 SI G“T^° 7:^/a..\u^'W°p SR ^7

V              triata: noifaț.2017

ffInspector /      ■           ț n-_>

l?ce'

Confirm introduc,^edimobilițlții in baza de date integrata si atribuireanumarujuicadaștral. Xv'^ir . A l:-'J

/        V/

S emriatura sj parafa   ‘ ./O*

1. o u

Ștampila BCPI

i

I


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii

nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Data:      [A ♦