Hotărârea nr. 515/2017

Hotãrârea nr. 515 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 515


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palaș, Oana Claudia Sălceanu, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 24230/14.12.2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017.

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 201/19.12.2017 al Direcției Economice avizat de Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19.12.2017.

A

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 6/16.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Legii nr. 7/20.02.2017 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

  • - Ordinul nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRLnr. 110/15.12.2017 .

In temeiul art.36 alin .4 ,lit.a si art. 45, alin .2 ,lit.a din Legea nr.215/2001,republicata cu modificările si completările ulterioare ,privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Nkulae-BOTEZContrasemnează: SECRE

Laurenț) uPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

în acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2017 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Adrian Dobre


Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oana

Sirbu Simion Gheorghe

Staicu Zoif a \j /

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI

R EGI STR A T        ■ <


>■


:ț‘


RAPORT DE SPECIALITATE       <<

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In conformitate cu prevederile legale mai jos menționate :

  • - Legii nr. 6/16.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Legii nr. 7/20.02.2017 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

  • - Ordinul nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Ploiești - capitolul servicii publice - prestări servicii SGU ,s-a rectificat BVC/ 2017 , rectificare ,cu caracter urgent, avand in vedere ca bugetul alocat societății noastre, conform HCL nr. 96/03.04.2017, a fost de 20.000.000 lei (inclusiv TVA),iar bugetul consumat pana la data prezentei si suma aferenta estimărilor cu privire la necesitățile derulării in condiții optime ale activitatii societății (mentenanta Spatii verzi, mentenanta Spatii publice - Serviciul Tehnic si protecție sociala Cimitire), pana la sfârșitul acestui an, este in suma de 21.280.446, 15 lei (inclusiv TVA),este necesar rectificarea BVC/2017 ,dupa

cum urmeaza:

( mii lei - fără TVA) (mii lei cu TVA)

2017

A. Rectificare venituri sursa PMP

+1.076,01    +1.280,45


- venituri întreținere mentenanta spatii verzi + 1.474,66

+1.754,85

- venituri protecție sociala Cimitire           +   26,65

+   31,72

- venituri mentenanta serviciul tehnic          - 425,31

- 506,12

B. Rectificare cheltuieli corespunzător

rectificării veniturilor si execuției

bugetare la 30.09.2017

+1.076,01

+1.280,45

C. REZULTAT BRUT (profit) :

63,19


Având in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. , in varianta anexata la prezentul Raport de specialitate.


DIRECTOR ECONOMIC,PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

la proiectul de hotararc privind rectificarea bugetului de venituri si che^ttueli-’.?^^' pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.I? ^


S.C. Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiești SRL s-a infiintat la data de 01.10.2010 prin reorganizarea si transformarea in societatea comerciala a Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești si a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Consiliul Local Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 306/2010. Potrivit Actului Constitutiv in relația cu autoritatea administrației publice locale, raportul juridic consta in delegarea prin gestiune directa si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Ploiești.

Potrivit Legii nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice locale - art.ll - principiul anualitatii alin. (1) „veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, in condițiile legii, pe o perioada de un an, care corespunde exercițiului bugetar

Potrivit Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 alin. (1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

iz) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea consta in majorarea cu 1.280,00 mii lei a sumei alocate din bugetul local, aferente activitatii societarii S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTQR EXECUTIV,


SEF SERVICIUL

ÎMPRUMUTURI,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017

INDICATORI

nr. rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an N+l

estimări an

N+2^4

.0 : "

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

| 10 = 8/7

I.

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)

1

23,064.91

25,476.73

1.10

26,062.69

26,636.07

1.02

1.02

1

venituri totale din exploatare, din care:

2

23,064.91

25,476.73

1.10

26,062.69

26,636.07

1.02

1.02

a)

subvenții cf. prevederi lor legale in vigoare

3

b)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

1 4

1

2

venituri financiare                                     5

3

venituri extraordinare                               6

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd21)

7

23,001.72

25,413.54

1.10

25,998.04

26,570.00

1.02

1.02

1

cheltuieli de exploatare, din care:

8

23,001.72

25,413.54

1.10

25,998.04

26,570.00

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,696.53

4,627.19

1.25

4,733.62

4,837.75

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

834.87

757.87

0.91

775.30

792.36

1.02

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:                     11

17,896.83

19,384.15

1.08

19,829.99

20,266.25

1.02

1.02

CO

cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14), din care:

14,535.34

15,720.54

1.08

16,082.11

16,435.92

1.02

1.02

CI

cheltuieli cu salariile

13

12,855.91

13,767.63

1.07

14,084.29

14,394.14

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1,679.43

1,952.91

1.16

1,997.83

2,041.78

1.02

1.02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C4

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

211.39

223.74

1.06

228.89

233.92

1.02

1.02

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

3,150.10

3,439.87

1.09

3,518.99

3,596.40

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare                           19

573.49

644.32

1.12

659.14

673.64

1.02

1.02

2

cheltuieli financiare

20

3

cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22 J

63.19

63.19

64.65

66.08

1.02

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

i

1

rezerve legale

25

i

2

alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

1

1

3

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

4

constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

|

1

i

5

alte repartizări prevăzute de lege

29

6

profitul contabil ramas după deducerea sumelor de f lard. 25,26,27,28,29

30

1

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an N+l

estimări an

N+2

%

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

/- '-8

.....9^7/5,-t! 10 = 8/7

7

participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

fa;

«O /r<

V

l :■■■'!'

■.o

L-x

8

minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

X       .....’’

p

i’UL x \

O

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

cj

dividende cuvenite altor acționați

34

9

profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd

31 - rd 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VIL

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

J

______

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

_

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

nr.de personal prognozat la sfârșitul anului

48

709.00

710.00

1.00

710.00

710.00

2

nr.mediu de salariati total

49

705.00

710.00

1.01

710.00

710.00

3

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 491/12*1000

50

J

1,718.13

1,845.13

1.07

1,887.57

1,929.10

4

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000

51 !

1 ț

1,519.61

i

1,615.92

i

1.06

1,653.09.

1,689.45'

5

productivitatea muncii in unitati valorice pe total I personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)

_

1

52

32.72 j

1

■ ■ ”1

35.88|

i

1.10

36.71

37.52

6

i productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

1

1

i

—------ț

7

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(rd.7/rd. 1)*1000

54

997.26

997.52

1.00|

997.52

997.52

8

plăti restante

55

9

creanțe restante

56


OVIDI

i i/p

•C/pT -T ■ ~

M"

-

<â-'    -.

t . ?.-NXÎ\CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,S C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIpe anul 2017

INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

%

aprobat conf. hotărârii CA 25071/20.1 2.2016

preliminat / realizat

aprobat, conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017

influente

+/-

rectif. conf.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13=9/6

14=6/4

I.

VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)

1

24,005.89

26,935.67

23.064.91

24,400.72

1,076.01

25,476.73

1.10

0.96

1

venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd

13 +rd 14), din care:

2

24,005.89

26,935.67

23,064.91

24,400.72

1,076.01

25,476.73

1.10

0.96

a)

din producția vanduta (rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:

3

24,329.34

26,585.67

22,541.39

24,077.24

1,076.01

25,153.25

1.12

0.93

al

din vanzarea produselor

4

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2

din servicii prestate

5

16,769.67

18,291.67

16,765.43

17,798.84

1,076.01

18,874.85

1.13

1.00

a3

din redevente si chirii

6

3,612.01

2,615.00

2,172.81

2,300.00

2,300.00

1.06

0.60

a4

alte venituri

7

3,898.91

5,679.00

3,603.15

3,978.40

3,978.40

1.10

0.92

b)

din vanzarea mărfurilor

8

239.40

250.00

139.06

150.00

150.00

1.08

0.58

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0.00

c2

transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare

11

0.00

dl

din producția de imobilizări

12

0.00

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

-562.85

100.00

384.46

100.00

100.00

0.26

-0.68

f)

alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd 19+rd 20+rd 21), din care:

14

0.00

0.00

0.00

73.48

0.00

73.48

fl

din amenzi si penalitati

15

73.48

73 48

f2

din vanzarea activelor si alte operații de capital (rd 17+rd 18). din care:

16

0.00

- active corporale

17

0.00

- active necorporale

18

0.00

13 din subvenții pentru investiții

19

0.00

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

f5

alte venituri

21

0.00

2

venituri financiare (rd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+rd 271, din care:

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) din imobilizări financiare

23

■*

0.00

bl

din investiții financiare

24

.J

0.00

c)

din diferente de curs

25

0.00

d)

din dobânzi

26

0.00

e)

alte venituri financiare

27

0.00

3

venituri extraordinare

28

0.00

H.

CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd 144)

29

24,146.04

26,872.49

23,001.72

24,337.53

1,076.01

25,413,54

1.10

0.95

1

cheltuieli de exploatare(rd 31+rd 79+rd 86+rd 120), din care:

30

24,146.04

26,872.49

23,001.72

24,337.53

1,076.01

25,413.54

1.10

095

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32+rd 40+rd

46), din care:

31

5,338.74

5,843.21

3,696.53

3,759.18

868.01

4,627.19

1.25

0.69

A] cheltuieli privind stocurile (rd 33+rd 34+rd 37+rd 38+rd 39), din care:

32

4,016.39

3,826.43

2,770.12

2,637.31

536.01

3,173.32

1.15

0.69

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1,151.96

1,205.43

758.32

596.48

211.01

807.49

1.06

0.66

b) |

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

740.64

730.00

548.52

540.84

115.00

655.84

1.20

0.74

bl

cheltuieli cu piesele de schimb

35

184 56

230 00

138.30

177.20

40.00

217.20

1.57

0.75

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

556.08

500.00

410.22

378.84

75.00

453.84

1.11

0.74

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

301.73

- '

142,00

54.14

193.28

20.00

213.28

3.94

0.18

dl 1

cheltuieli privind energia si apa

38

1,721.33

1,659.00

1,350.41

1,246.75

180.00

1,426.75

1.06

0.78

O ;

cheltuieli privind mărfurile

39

100.73

90.00

58.73

59.96

10.00

69.96

1.19

0.58

A2

cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42+rd 45). din care:

40

143.18

1 800.00 i

1

164.68

161.06

60.00

221.06

1.34

1.15

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

67.76

110.00

106.93

101.06

50.00

151.06

1.41

1.58

b)

cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44), din care:

42

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl i

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

|

j

1

1

0.00

1

b2

către operatori cu capital privat

44

600.00

1

0.00

c) J

orime de asigurare

45

75.42

90.00

57.75|

60.00|

10.00

70.00

1.21

0.77


INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

aprobat conf. hotărârii CA 25071/20.1 2.2016

preliminat / realizat

aprobat, conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017

influente

+/-

reetif. conf.

%

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47 rrd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 +rd 67+rd 68+rd 69+rd 781, din care:

46

1,179.17

1,216.78

761.73

960.81

272.00

1,232.81

1 62

065

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5.86

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

17.24

35.00

31.77

62.44

20.00

82.44

2.59

1.84

bl

cheltuieli privind consultanta juridica

49

17.24

35.00

31.77

62.44

20.00

82.44

2.59

1.84

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd 51+rd 53). din care:

50

41.38

35.20

20.21

21.92

7.00

28.92

1.43

0.49

cl

cheltuieli de protocol, din care:

51

41.38

13 60

10.21

10.71

5.00

15.71

1.54

0.25

tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

3.00

3.00

3.00

3.00

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care: tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

21.60

1000

11.21

2.00

13.21

54

0.00

tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

cheltuieli de promovare a produselor

56

0.00

d)

ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:

57

0.00

0.00

L

0.00

0.00

0.00

0.00

dl

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0.00

d2

ch.de sponsorizare in domeniile educație, invatamanai. social si sport, din care

59

0.00

0.00

d3

- pentru cluburile sportive

60

0.00

d4

ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

1.57

3.00

2-36.

3.41

200

5.41

2.29

1.50

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

20.13

6.00

0.26

0.27

0.00

0.27

1.04

0.01

chelt.cu diurna (rd 65+rd 66), din care:

64

20.13

6.00

0.26

0.27

0.00;           0.27

1.04

0.01

- interna

65

20.13

6.00

0.26

0.27

0.27

1.04

0.01

- externa

66

000

el

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

214.98

235.00

204.52

200.84

50.00        250.84

1.23

1.58

0.95

1.58

hl

ch.cu serviciile bancare si asimilate

68

22.71

35.00

35.86

46.62

1000

56.62

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

122.25

114.00

78.50

63.15

30.00

93.15

1.19

0.64

il

ch.de asigurare si paza

70

71.49

0 00

0.00

i2

ch.privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

13.65

20.00

12.36

27.62

20.00         47.62

3.85

0.91

i3

ch.cu pregătirea profesionala

72

10.16

65.00

48.81      17.84

i

17.84

0.37

4.80

i4

ch.cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0.001

1

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

1

~r

o.oo 1

15

ch.cu prestațiile efectuate de filiale

75

i

0.001

i6

ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011

76

"i

0.00 J

17

ch.cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

26.95

29.00

17.33

17.69

10.001

27.69

1.60

0.64

j) .

alte cheltuieli

78

733.05

753.58

388.25.

562.16

153.00Î

715.16

1.84

0.53

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate rd 80 rrd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85), din care:

79

208.39

1

967.00

834.87

1

717.87

40.00

757 87

0.91

4.01

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.001

b)

ch.cu redeventa pt.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

61.011

76.00

48.25

61.25

0.00

61.25

1.27

0.79

c)

ch.cu taxa de licența

82

15.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

1.58

26.00,1

0.00

e)

ch.cu taxa de mediu

84

0.00

1

f)

ch.cu alte taxe si impozite

85

145.80

850.00!

786.62

656.62

40.00

696.62

0.89

5.40

c.

cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 1 OO-t-rd 104+rd

113), din care:

86

17,556.19)

19,074.281

17,896.83

19,384.15

0.00;     19,384.15)

1.08

1.02

co

cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)

8Z L

14,123.65[

15,399.531

14,535.34

15,720.54

0.00      15,720.54

1.08

1.03

CI

cheltuieli cu salariile (rd 89+rd 90+rd 91), din care:

88

12,594.111

13,660.98}

12,855.91

13,767.63

0.001      13,767.63

1.07

1.02

a)

salarii de baza

89

11,639.33 i

12,933.08

12,132.51

12,830.13,

12,830.13

1.06

1.04

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

- - Â

07 ■

aprobat conf. hotărârii CA 25071/20.1 2.2016

preliminat / realizat

aprobat, conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017

influente

+/-

rectif. conf.~*

1

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conf. CCM)

90

954.78

727.90

723.40

320.00

320.06

..^6:44

1 ■-.<

,, ^0.76

c)

alte bonificații (conf. CCM)

91

617.50

617.50

1 ’M.

f ■■■

C2

bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:

92

1,529.54

1,738.55

1,679.43

1,952.91

0.00

1

1,952.91

1.16

”1.10

a)

ch. sociale prev.la art 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0.00

234.79

226.78

375.88

1

1

375.88

- tichete de cresa, cf legii 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

- tichete cadou pt.ch.sociale cf. legii 193/2006, cu modificările ulterioare

95

107.10

107.10

213.00

67.00

280.00

bl

tichete de masa

96

1,529.54

1,503.76

1,452.65

1,577.03

1,577.03

1.09

0.95

c)

tichete de vacanta

97

_

0.00

d)

ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

__

0.00

e)

alte chelt.conf. CCM

99

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

b)

ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0.00

c)

ch.de natura salariala af.restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rd 108+rd 111+rd 112), din care:

104

195.35

264.37

211.39

223.74

0.00

223.74

1.06

1.08

a)

pt.directori/directorat

105

72.32

103.54

103.54

103.54

0.00

103.54

1.00

componenta fixa

106

72.32

103.54

103.54

103.54

103.54

1.00

componenta variabila

107

1

1

b)

pt.consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

53.40

68.15

65.85

106 70

0.00

106.70

1.62

1.23

componenta fixa

109

53.40

68.15

65.85

106.70

1

106.70

1.62

1.23

componenta variabila

110

„ .

0.00

c)

pt. AGA si cenzori

J'l

69.63

92.68’’

42.00

13.50

13.50

0.32

0.60

d)

pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

.....    _J

0.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd 114+rd 115+rd 116-rrd 117+rd 118+rd 119), din care;

113

3,237.19

3,410.38

3,150.10

3,439.87

0.00

3,439.87

1.09

0.97

a)

ch.priv.contributia la asigurările sociale

114

2,184.83

2,430.98

2,234.41'

2,420.40

2,420.40

1.08

1.02

b)

ch.priv.contributia la asigurările pt.somaj

115

94.77

102.30

97.13!

105.26

105.26

1.08

1.02

. ch.priv.contributia la asigurările sociale de ' sanatate

116

670.45

724.77

1

678.94,

743.78

743.78

1.10

1.01

d)

ch.priv.contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

i

0.00

e)

ch.priv.contributia unitatii la schemele de pensii

118

1

i

1

0.00

n

ch.priv.alte contribuții si fonduri speciale

119

287.14

152.33J

139.621

170.43

1

170.43

1.22

0.49

D'

alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd

125t rd 126+rd 127+rd 128), din care:

120

1,042.72

988.00

573.49!

1

476.32

168.00!

644.321

1.12

0.55

a) |

ch.cu majorări si penalitati (rd 122+rd 123), din i care:                                                         I

1211

61.02

200.00

121.05 j

267.07

0.001

267.07

2.211

1.98

către bugetul general consolidat

122

i

140ă/

83.76Î

155.52

155.52

către alti creditori                                     i

123

0.00

60.00

37.29,'

111.55

111.55

2.99

b)

ch.priv.activele imobilizate

124

1.91

000

0.00

c)

ch.af.transfemrilor ptplata personalului

125

n        1

.        .                   1

0.00

d)

alte chelt.

126

11.90

i

1

0.00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

603.50

388,00

1|

340.14

156.14

8.00

164.14

0.48

0.56

f)

ajustări si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:

128

364.39

400.00,

. -----j.

112.30;

.. ...

53.1 li

160.00

213.11

1.90

fl

ch.priv.ajustarile si provizioanele

129

364.39

400.00)

112.30)

53.111

160.00

213.11

1.90

fl.l 1

trovizioane privind participarea la profit a salariatilor

130 |

1

r

i

i

0.00

f 1.2

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a,

1

j

1

0.001

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

..

“ n*-i

%

aprobat conf. hotărârii CA 25071720.1 2.2016

preliminat

7 realizat

aprobat, conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017

influente

+/-

rectif. conf.

f2

ven.din provizioane si ajustări pt.deprecierile sau pierderi de valoare, din care:

131

0.00

L

f2.1

din anularea provizioanelor (rd 133+rd 134+rd 135), din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- — --

- din participarea salariatilor Ia profit

133

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

.

0.00

- venituri din alte provizioane

135

0.00

2

cheltuieli financiare (rd 137+rd 140+rd 143), din

care:

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

ch.priv.dobanzile (rd 138+rd 139), din care:

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

al

aferente creditelor pt. investiții

138

0.00

a2

aferente creditelor pt.activitatea curenta

139

0.00

b)

ch.din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142), din care:

140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl

aferente creditelor pt.investitii

141

0.00

b2

aferente creditelor pt.activitatea curenta

142

2

0.00

Q

alte chelt.fmanciare

143

0.00

3

cheltuieli extraordinare

144

0.00

m.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd29)

145

-140.15

63.19

63.19

63.19

0.00

63.19

1.00

-0.45

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

148

3.10

0.00

0.00

V.

DATE DE FUNDAMENTARE

149

i

cheltuieli de natura salariala (rd 87)

150

14,123.65

15,399.53

14,535.34

15,720.54

0.00

15,720.54

1.08

1.03

2

cheltuieli cu salariile (rd 88)

151

12,594.11

13,660.98

12,855.91

13,767.63

0.00

13,767.63

1.07

1.02

3

nr.de personal prognozat la finele anului

152

786.00

746.00

709.00

710.00

710.00

1.00

0.90

4

nr mediu de salariati

153

771 00

756.00

705.00

710.00

710.00

1.01

0.91

5a

câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd 153)712*1000

1,361.23

1,505.84

1,519.61

1,615.92

1,615.92

1.06

1.12

5b

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 150-rd 93*)-rd 98/rd 153)712*1000

155

1,526.55

1,671.60

1,691.32

1,801.02

1

i

1

1,801.02

1.06

1.11

6a

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)

156

31,14

35.63

32.72

34.37

1

1 i

35.88

1.10

1.05

6b 1

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W-QPF/rd 153

157

1

1

1

1

1

1

6c 1

elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

J

1

1

1

cantitatea de produse finite (QPFI

159

)

i

preț mediu (p)

160

î

valoare - QPF x p

161

i

J

J

pondere in venituri totale de exploatare = rd

161/rd 2                                                1

162

1

i

l

l

7

plăti restante

163

i

1

i

8

creanțe restante, din care:

164

ț

1

”     ■ r

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

1

i

1

J

... |

- de la operatori cu capital privat

166

1

- de la bugetul de stat

167

i

r

- de la bugetul local

168

i

i

r             i

- de la alte entitati

169

T

9 ,

credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170OVIDIUNE0U1JCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,


MIHAELA DUMIT'S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE pe anul 2017

ANEXA 3

mii lei

nr. crt.

INDICATORI

nr. rd.

prevederi an N-2

%

prevederi an precedent N-l

%

aprobat

realizat

incasat

aprobat

realizat

incasat

0

1

2

3

4

4=3/2

5

6

8

7=6/5

I

venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3), din care;

26,035.03

24,005.89

0.00

0.92

26,935.67

23,064.91

0.00

0.86

1

venituri din exploatare

L

26,035.03

24,005.89

0.92

26,935.67

23,064.91

0.86

2

venituri financiare

3 I venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECI ALITATE

COMISIA DE BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.