Hotărârea nr. 512/2017

Hotãrârea nr. 512 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti şi estimările pe 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 512 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, cu estimările pe 2018 - 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 199/18.12.2017 al Direcției Economice avizat de Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

având în vedere prevederile art. 1 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/18.12.2017;

având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/18.12.2017;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 322/2016 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235/2017, anexa 4;

având în vedere prevederile art. 84 și art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

conform prevederilor Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 6/20.02.2017 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2017;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01,10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.103/24.04.2017 și rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/28.07.2017 si nr.345/29.09.2017.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6 /2017, se propune o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli fundamentată și întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfășurării activității curente până la sfârșitul anului 2017.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă este fundamentată și întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfășurării activității curente până la sfârșitul anului 2017.

Menționăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă la 11 luni 2017 și estimările pentru luna decembrie 2017.

/V

In structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI

APROBAT BVC conform HCL nr. 345/2017

PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - Hl-a

INFLUENTE (+/-) Mii lei

I.Venituri totale

78.413,0

78.413,0

0

1. Venituri din exploatare, din care:

78.413,0

78.413,0

0

1.1 .din producția vândută

41.709,0

41.709,0

/

7*

s. .     <WO

", ■ ...

1.2.din subvenții si

9      9

transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)

36.704,0

36.704,0

V

' v-„         v

c o

2.Venituri financiare

0

0

0

Il.Cheltuieli totale, din

care:

78.413,0

78.413,0

0

1 .Cheltuieli de exploatare, din care:

78.413,0

78.413,0

0

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

2

19.056,0

19.069,0

13,0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

1.341,0

1.341,0

0

C.Cheltuieli cu personalul, din care:

49.432,0

49.419,0

-13,0

C0).de natură salarială

40.814,0

40.482,0

-332,0

CI), cu salariile

38.267,0

39.678,0

1.411,0

C2). cu bonusurile

2.547,0

804,0

-1.743,0

C4).contracte de mandat și CA

335,0

335,0

0

C5).cu cotele de cheltuieli salariale

8.283,0

8.602,0

319,0

D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:

8.584,0

8.584,0

0

a).cheltuieli cu majorări și penalități

943,0

943,0

0

e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

7.641,0

7.641,0

0

IILRezultat brut

0

0

IV.Impozit pe profit

0

0

0

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - III - a const;


I.VENITURILE TOTALE nu se rectifică.

H. CHELTUIELILE TOTALE nu se rectifică.

Precizăm faptul că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de propun următoarele rectificări:

 • - la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, o creștere cu 13 mii lei și

 • - la poziția: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menționăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri și suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale și de natură salarială de la poziția C0) la poziția C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ținând cont de faptul că luna decembrie nu este încheiată, astfel pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017 în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din luna decembrie 2017.


SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe anul 2017 și estimările pe 2018, 2019, s-au avut în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr.6/20.02.2017;

 • - prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora;

 • - prevederile Legii nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017 și rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/28.07.2017 și nr.345/29.09.2017.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă este fundamentată și întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfășurării activității curente până la sfârșitul anului 2017.

5

Menționăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă la 11 luni 2017 și estimările pentru luna decembrie 2017.

în structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI

APROBAT BVC conform HCL nr.

345/2017

PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - IH-a

INFLUENTE (+/-) Mii lei

LVenituri totale

78.413,0

78.413,0

0

1. Venituri din exploatare, din care:

78.413,0

78.413,0

0

1.1 .din producția vândută

41.709,0

41.709,0

0

1.2.din subvenții si

5       3

transferuri de exploatare

36.704,0

36.704,0

0

aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)

A...

2.Venituri financiare

0

0

Il.Cheltuieli totale, din

care:

78.413,0

78.413,0

1.Cheltuieli de exploatare, din care:

78.413,0

78.413,0

V Caftii-

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii

19.056,0

19.069,0

13,0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

1.341,0

1.341,0

0

C.Cheltuieli cu personalul, din care:

49.432,0

49.419,0

-13,0

C0).de natură salarială

40.814,0

40.482,0

-332,0

CI), cu salariile

38.267,0

39.678,0

1.411,0

C2). cu bonusurile

2.547,0

804,0

-1.743,0

C4).contracte de mandat și CA

335,0

335,0

0

C5).cu cotele de cheltuieli salariale

8.283,0

8.602,0

319,0

D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:

8.584,0

8.584,0

0

a).cheltuieli cu majorări și penalități

943,0

943,0

0

e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

7.641,0

7.641,0

0

HLRezultat brut

0

0

IV.Impozit pe profit

0

0

0

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - III - a constau în:

I. VENITURILE TOTALE nu se rectifică.

n. CHELTUIELILE TOTALE nu se rectifică.

Precizăm faptul că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele rectificări:

 • - la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri șî servicii, o creștere cu 13 mii lei și

 • - la poziția: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menționăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri și suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale și de natură salarială de la poziția C0) la poziția C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetulyi^d.e- venituri și cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ținând cont de faptul că luna depembne.hu este încheiată, astfel pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.                                                      j|M /    :   ' f J

Conform Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprob^4~ Tbilhatu|uî7 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii ope^ațprLepp^rhici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Nota de fundăfnepî^E^'privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2017 și următorii ani 2018 si 2019;

-Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2017 și următorii ani 2018 si 2019;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de rectificare ale Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, revizia 3 și fac parte integrantă la prezenta Notă de fundamentare a rectificării bugetare;

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017 și având în vedere caracterul de urgență al proiectului, propunem introducerea acestuia în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din luna decembrie 2017.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr.199/18.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești si estimările pe 2018-2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. T.C.E. S.A. Ploiești a fost aprobat conform H.C.L. nr.103/24.04.2017 si rectificat potrivit H.C.L. nr.234/28.07.2017. Suma alocata din bugetul local pe anul 2017 , pentru subventii/gratuitati transport, in suma de 40.754,00 mii lei conform rectificărilor succesive ale bugetului local (HCL nr.321/01.09.2017, HCL nr. 344/29.09.2017 si conform HCL/18.12.2017) nu a fost rectificat si bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești. Astfel conform proiectului de buget al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești propune suma de 39.686,00 mii lei pentru subventii/gratuitati si suma de 4.854,00 mii lei subvenții de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești sume care diminuează corespunzător Bugetul Local al Municipiului Ploiești.

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești , Raportul de Specialitate al SC Transport Calatori Express SA Ploiești, Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public de calatori pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Ploiești, execuția bugetului local la data de 15.12.2017, potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4% Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)    Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)    Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)    Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor incasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordon antarea1' si piata^ cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

io / c •. >; - ■

Fata de cele prezentate mai sus, in condițiile respectării prevederilor legale avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

'7IOREL BOȘTINĂ


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

NlARIA^GAVRll^^

VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

ANDREEA CRISTEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1          '        r

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTl^IEÂ^^J DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘIPROGNOZE^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind rectificarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

Data:     ( Z-
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

A


'.. .....

<

■ .3; acEoq j# ‘ÎSO BM1.-2KS' "


“i. Nr.810^

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228. e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


' INTRARE

; IEȘIRE _ iziua,/.^....


nr.Z^£


Luna


201.2...


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă înaintăm alăturat, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea supunerii aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

s

In

IDirecto ■ General, dri?Nicolae raS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

• ** *«.. •g.? A E R O Q

150 &°Q1'-aOO8~'£

Nr. 610


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2017

Anexa nr.l /a T/o-7     J7^/2o/7

mii lei

INDICATORI

Nr rd

BVC aprobat 2017 HCL nr.345/2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

% 6

= 5/4x100

Prevederi

%

An 2018

An 2019

9=7/5x100

10=8/7x100

0

1

2

3

4

X

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.I=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

78.413,0

0,0

78.413,0

100,0

80.451,7

82.221,7

102,6

102,2

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

78.413,0

0,0

78.413,0

100,0

80.451,7

82.221,7

102,6

102,2

a)

subvenții cu TVA :

43.358,0

0,0

43.358,0

100,0

53.209,0

54.379,6

122,7

102,2

fără TVA

36.704,0

0,0

36.704,0

100,0

44.980,0

45.969,6

122,5

102,2

a.l

subvenții de la CLM, din

care:

38.294,0

0,0

38.294,0

100,0

47.854,0

48.906,8

125,0

102,2

TVA

6.114,0

0,0

6.114,0

100,0

7.641,0

7.809,1

125,0

102;2

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

32.180,0

0,0

32.180,0

100,0

40.213,0

41.097,7

125,0

^302^

a.2

subvenții de la ASSC, din

care:

5.064,0

0,0

5.064,0

100,0

5.355,0

5.472,8

105,7

w

TVA

808,0

0,0

808,0

100,0

855,0

873,8

105,8

162^

subvenții pentru pers, cu dizabilitati cf. Legii nr.448/2006

4.256,0

0,0

4.256,0

100,0

4.500,0

4.599,0

105,7

102,2

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:

268,0

0,0

268,0

100,0

267,0

272,9

99,6

102,2

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0,0

0,0

3

Venituri extraordinare

6

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

78.413,0

0,0

78.413,0

100,0

80.451,7

82.221,7

102,6

102,2

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

78.413,0

0,0

78.413,0

100,0

80.451,7

82.221,7

102,6

102,2

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

19.056,0

13,0

19.069,0

100,1

19.564,8

19.995,2

102,6

102,2

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.341,0

0,0

1.341,0

100,0

1.375,9

1.406,1

102,6

102,2

C

cheltuieli cu personalul, din

care:

11

49.432,0

-13,0

49.419,0

100,0

50.703,9

51.819,4

102,6

102,2

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)

12

40.814,0

-332,0

40.482,0

99,2

41.534,5

42.448,3

102,6

102,2

ci)

ch.cu salariile

13

38.267,0

1.411,0

39.678,0

103,7

40.709,6

41.605,2

102,6

102,2

C2)

bonusuri

14

2.547,0

-1.743,0

804,0

31,6

824,9

843,1

102,6

102,2

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4)

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

335,0

0,0

335,0

100,0

343,7

351,3

102,6

102,2

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

18

8.283,0

319,0

8.602,0

103,9

8.825,7

9.019,8

102,6

102,2

D

alte cheltuieli de exploatare

19

8.584,0

0,0

8.584,0

100,0

8.807,2

9.000,9

102,6

102,2

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

0,0

0,0

rv

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

1 £ 1

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29


6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29.

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor,în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

ho


VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

9.095,0

9.034,0

9.034,0

9.034,0

1

Alocații de la buget

44

2

Surse proprii

9.095,0

9.034,0

9.034,0

9.034,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

9.095,0

9.034,0

9.034,0

9.034,0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.014,0

962,0

962,0

962,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.024,0

993,0

993,0

993,0

2

1

Nr. mediu de salariați fără conducere

1.021,0

990,0

990,0

990,03

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)dcterminat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd. 12/Rd.49)/12* 10 00

50

3.331,2

3.407,6

3.496,2

3.573,1

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd. 13/Rd.49)/ 12*1000

51

3.123,3

3.339,9

3.426,7

3.502,1

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

76,6

79,0

81,0

82,8

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse fînite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.l)*1000

54

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

8

Plăți restante

55

19.183,0

31.800,0

9

Creanțe restante

56

13.861,0

8.657,0


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-rnail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre


INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM

nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.224Rd.28)

1

66.808,0

65.934,0

78.413,0

58.132,0

0,0

78.413,0

118,9

100,0

15.413,0

14.421,0

17.545,0

31.034,0

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 1 4), din care:

2

66.808,0

65.934,0

78.413,0

58.132,0

0,0

78.413,0

118,9

100,0

15.413,0

14.421,0

17.545,0

31.034,0

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

36.250,0

35.433,0

41.709,0

27.919,0

0,0

41.709,0

117,7

100,0

7.559,0

7.199,0

6.476,0

20.475,0

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

25.365,0

24.763,0

33.984,0

22.370,0

0,0

33.984,0

137,2

100,0

6.391,0

5.930,0

4.432,0

17.231,0

a2.1)cstimare venit din creștere tarif

1.935,0

917,0

0,0

1.935,0

850,0

1.085,0

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

10.885,0

10.670,0

5.790,0

4.632,0

0,0

5.790,0

54,3

100,0

1.168,0

1.269,0

1.194$

>^2.159,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

>7

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni 2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

2017

%

%

HCLM nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

Trim I

Trim II

Trim UI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+ rd. subvenții fără TVA), din care:

9

30.558,0

30.501,0

36.704,0

30.213,0

0,0

36.704,0

120,3

100,0

7.854,0

7.222,0

9.463,0

12.165,0

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA

10

cl.l

subvenții cu TVA

36.400,0

36.286,0

43.358,0

35.666,0

0,0

43.358,0

119,5

100,0

9.247,0

8.552,0

11.204,0

14.355,0

cl.2

fără TVA

30.333,0

30.239,0

36.436,0

29.972,0

0,0

36.436,0

120,5

100,0

7.771,0

7.186,0

9.415,0

12.064,0

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

31.679,0

31.569,0

38.294,0

31.205,0

0,0

38.294,0

121,3

100,0

8.093,0

7.403,0

9.894,0

12.904,0

TVA

5.280,0

5.261,0

6.114,0

4.982,0

0,0

6.114,0

116,2

100,0

1.292,0

1.182,0

1.580,0

2.060,0

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate}

26.399,0

26.308,0

32.180,0

26.223,0

0,0

32.180,0

122,3

100,0

6.801,0

6.221,0

8.314,0

10.844,0

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

4.721,0

4.717,0

5.064,0

4.461,0

0,0

5.064,0

107,4

100,0

1.154,0

1.149,0

1.310.0

1.451,0

TVA

787,0

786,0

808,0

712,0

0,0

808,0

102,8

100,0

184,0

184,0

209,0

231,0

subvenții pentru pers, cu dizabilitati cf. Legii nr.448/2006

3.934,0

3.931,0

4.256,0

3.749,0

0,0

4.256,0

108,3

100,0

970,0

965,0

1.101,0

1.220,0

ci.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

225,0

262,0

268,0

241,0

0,0

268,0

102,3

100,0

83,0

36,0

48,0

101,0

c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

4-

%

%

HCLM

nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

Triml

Trim II

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

I2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l8+Rd,19), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26-iRd.27), din care:

22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

71.842,0

72.557,0

78.413,0

68.562,0

0,0

78.413,0

108,1

100,0

17.074,0

19.946,0

19.636.0

21.757,0

1

Cheltuieli de

exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 1

20),din care:

30

71.842,0

72.557,0

78.413,0

68.562,0

0,0

78.413,0

108,1

100,0

17.074,0

19.946,0

/I9.636.0

21.757,0

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

17.711,0

17.611,0

19.056,0

14.311,0

13,0

19.069,0

108,3

100,1

4.641,0

3.766,0

W <-

23.634;b

7.028,0

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

13.909,0

13.551,0

15.163,0

11.177,0

0,0

15.163,0

111,9

100,0

3.708,0

2.903,0

w

5S7t)l, 0

a)cheltuieli cu materiile prime

33

1

G

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

2017

%

%

IICLM nr.416/

2016

HCLM nr.345/2017

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

10.338,0

10.170,0

11.215,0

7.903,0

0,0

11.215,0

110,3

100,0

2.286,0

2.086,0

2.134,0

4.709,0

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

1.963,0

1.844,0

3.000,0

1.114,0

0,0

3.000,0

162,7

100,0

325,0

290,0

292,0

2.093,0

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

8.168,0

8.117,0

8.000,0

6.590,0

0,0

8.000,0

98,6

100,0

1.908,0

1.744,0

1.786,0

2.562,0

b3)alte cheltuieli materiale

36.1

207,0

209,0

215,0

199,0

0,0

215,0

102,9

100,0

53,0

52,0

56,0

54,0

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

115,0

107,0

188,0

85,0

0,0

188,0

175,7

100,0

30,0

14,0

18,0

126,0

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.415,0

3.240,0

3.725,0

3.165,0

0,0

3.725,0

115,0

100,0

1.378,0

799,0

694,0

854,0

e)cheltuieli privind mărfurile

39

41,0

34,0

35,0

24,0

0,0

35,0

102,9

100,0

14,0

4,0

5,0

12,0

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.300,0

1.262,0

1.258,0

967,0

0,0

1.258,0

99,7

100,0

288,0

228,0

241,0

501,0

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

416,0

390,0

408,0

219,0

0,0

408,0

104,6

100,0

87,0

22,0

36.0

263,0

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)câtre operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

884,0

872,0

850,0

748,0

0,0

850,0

97,5

100,0

201,0

206,0

205.0

238,0

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd. 62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.7 8), din care:

46

2.502,0

2.798,0

2.635,0

2.167,0

13,0

2.648,0

94,6

100,5

645,0

635,0

542,0

826,0

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

315,0

338,0

337,0

275,0

0,0

337,0

99,7

100,0

67,0

70,0

X’

j8%0

v-’   118,0

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.5 l+Rd.53), din care:

50

2,0

2,0

3,0

1,0

0,0

3,0

150,0

100,0

0,0

0,0

l-»l i

<-2,6

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

2,0

2,0

3,0

1,0

0,0

3,0

150,0

100,0

0,0

0,0

.TJ.O

X 2,0,

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni 2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

2017

%

%

HCLM nr.416/ 2016

HCLM nr.345/2017

Trim I

Trim 11

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii

nr, 193/2006,cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3) pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)chcltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

8,0

8,0

8,0

3,0

0,0

8,0

100,0

100,0

0,0

2,0

0,0

6.0

_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

internă

65

extemă

66

---XV

£

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

TrimI

TrimII

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

200,0

185,0

189,0

121,0

0,0

189,0

102,2

100,0

35,0

36,0

32,0

86,0

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

16,0

15,0

0,0

16,0

100,0

100,0

4,0

4,0

6.0

2,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.311,0

1.348,0

1.351,0

1.328,0

0,0

1.351,0

100,2

100,0

370,0

401,0

342,0

238,0

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

547,0

559,0

650,0

624,0

0,0

650,0

116,3

100,0

161,0

173,0

158,0

158,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15,0

15,0

18,0

11,0

0,0

18,0

120,0

100,0

3,0

2,0

5,0

8,0

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

0,0

0,0

13,0

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)chcltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

650,0

901,0

731,0

424,0

13,0

744,0

82,6

101,8

169,0

122,0

79.0

374,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:

79

1.354,0

1.314,0

1.341,0

1.387,0

0,0

1.341,0

102,1

100,0

312,0

334,0

,Oi)

ț     C

. ; 252.0

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

IV*-‘pi \ »•

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

6,0

5,0

5,0

2,0

0,0

5,0

100,0

100,0

0,0

2,0

V-

_

55

’JV. PLOV®3,0

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM

nr.4I6/

2016

HCLM

nr.345/2017

TrimI

Trim II

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

2,0

2,0

1,0

0,0

2,0

100,0

100,0

0,0

0,0

2,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

561,0

499,0

389,0

458,0

0,0

389,0

78,0

100,0

111,0

87,0

151,0

40,0

C)

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

86

50.636,0

50.979,0

49.432,0

44.137,0

-13,0

49.419,0

96,9

100,0

11.561,0

11.376,0

13.188,0

13.294,0

CO)

Cheltuieli de natură salariată

(Rd.88+Rd.92)

87

41.372,0

41.850,0

40.814,0

36.165,0

-332,0

40.482,0

96,7

99,2

9.454,0

9.313,0

10.795,0

10.920,0

Ci)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

39.107,0

39.564,0

38.267,0

35.513,0

1.411,0

39.678,0

100,3

103,7

9.401,0

9.129,0

10.118,0

11.030,0

a)salarii de bază

89

38.337,0

38.887,0

35.859,0

33.104,0

1.398,0

37.257,0

95,8

103,9

8.559,0

7.976,0

10.402,0

10.320,0

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

531,0

398,0

0,0

10,0

13,0

13,0

3,3

6,0

7,0

e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015

91,2

239,0

279,0

2.408,0

2.399,0

0,0

2.408,0

863,1

100,0

842,0

1.153,0

203,0

210,0

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

2.265,0

2.286,0

2.547,0

652,0

-1.743,0

804,0

35,2

31,6

53,0

184,0

0,0

567,0

a)cheltuicli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

153,0

137,0

-8,0

145,0

53,0

25,0

33,0

34,0

tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

A-

.A A'

. . .. \

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

218,0

210,0

0,0

0,0

144,0

144,0

68,6

\>

X. /

—---■—X

XX

Za w

b)tichete de masă

96

2.047,0

2.076,0

2.394,0

515,0

-1.879,0

515,0

24,8

21,5

0,0

159,0

0 C ft3.56ț0

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM

nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

c)tichete de vacanță

97

djch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

0,0

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,0

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105-l-Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

403,0

396,0

335,0

307,0

0,0

335,0

84,6

100,0

77,0

86,0

86,0

86,0

a) pentru directori/directorat

105

228,0

221,0

250,0

229,0

0,0

250,0

113,1

100,0

56,0

64,0

65,0

65,0

componenta fixă

106

-Componenta variabilă

107

bjpcntru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

85,0

85,0

85,0

78,0

0,0

85,0

100,0

100,0

21,0

22,0

21$

, v: (•

.......21,0

componenta fixă

109

. \

-Componenta variabilă

110

L,

c)pentru AGA și cenzori

111

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

li          '

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

V
INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM nr.416/ 2016

HCLM

nr.345/2017

Trim I

Trimit

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.l 14+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd , 118+Rd. 119), din care:

113

8.861,0

8.733,0

8.283,0

7.665,0

319,0

8.602,0

98,5

103,9

2.030,0

1.977,0

2.284,0

2.311,0

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.207,0

6.223,0

6.011,0

5.575,0

217,0

6.228,0

100,1

103,6

1.476,0

1.439,0

1.663,0

1.650,0

b)ch.privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

200,0

214,0

207,0

179,0

-7,0

200,0

93,5

96,6

47,0

45,0

54,0

54,0

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.083,0

2.064,0

1.994,0

1.863,0

127,0

2.121,0

102,8

106,4

493,0

480,0

555,0

593,0

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

371,0

232,0

71,0

48,0

-18,0

53,0

22,8

74,6

14,0

13,0

12,0

14,0

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd +127+Rd.l28),din care:

120

2.141,0

2.653,0

8.584,0

8.727,0

0,0

8.584,0

323,6

100,0

560,0

4.470,0

2.371,0

1.183,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

857,0

1.369,0

943,0

1.485,0

0,0

943,0

236,0

839,0

-132,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

bjcheltuieli privind activele imobilizate

124

cjcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

—L.'

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

J . "3 /

- J.

ejch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.284,0

1.284,0

7.641,0

7.242,0

0,0

7.641,0

595,1

100,0

324,0

3.631,0

—r

^^1^4,0INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM

nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd. 129-Rd. 131),din care:

128

fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl. ljprovizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fl.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

12)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2. l)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

_din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care:

136

0,0

0,0

ajcheltuieli privind

dobânzile(Rd,138+Rd.l39), din care:

137

aljaferente creditelor pentru investiții

138

~ «O

v

Z\ X

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

X

bjcheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.l41+Rdl42),din care:

140

0,0

0,0

bljaferente creditelor pentru investiții

141

< o c >

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

TrimI

Trim II

Trim UI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere)               (Rd. 1-

Rd.29)

145

-5.034,0

-6.623,0

0,0

-10.430,0

0,0

-1.661,0

-5.525,0

-2.091,0

9.277,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

l)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

150

41.372,0

41.850,0

40.814,0

36.165,0

40.482,0

9.454,0

9.313,0

10.795,0

10.920,0

2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

39.107,0

39.564,0

38.267,0

35.513,0

39.678,0

9.401,0

9.129,0

10.118,0

11.030,0

3)Nr.de personal prognozat la finele anului

152

1.030,0

1.026,0

1.014,0

1.014,0

962,0

1.014,0

1.014,0

4)Nr.mediu de salariați

153

LO53Z0I

1.053,0

1.024,0

997,0

993,0

1.018,0

1.003,0

Nr.mediu de salariați tară conducere

1.050,0

1.050,0

1.021,0

994,0

990,0

1.015,0

1.000,0

5a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3.103,7

3.140,0

3.123,3

3.247,9

3.339,9

3.087,4

3.043,0

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150 rd93*rd.98)/Rd. 153)/12* 1000

155

3.283,5

3.321,4

3.331,2

3.307,6

3.407,6

3.104,8

3.104,3

6a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153)

156

63,4

62,6

76,6

58,3

79,0

15,1

14,4

Fcj-

*

■■■ ■■■?

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitatc produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

w

\

0 c LINDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

11 luni

2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

%

%

HCLM nr.416/

2016

HCLM

nr.345/2017

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

cl (Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

cantitate de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare=QPF*p

161

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 16 l/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

23.307,0

25.207,0

19.183,0

31.632,0

31.800,0

25.220,0

29.029,0

29.976,0

31.800,0

8

Creanțe restante,din care:

164

13.439,0

8.167,0

13.861,0

16.538,0

8.657,0

8.413,0

8.695,0

8.310,0

8.657,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

de la operatori cu capital privat

166

de la bugetul dc stat

167

de la bugetul local

168

de la alte entități

169

9

Credite pentru finanța rea activitatii curente (soldul rama^ de niunbursat)DifectorFihanciar, 1

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cerctfl

Z © -5

ACRoa __j

ISO 9001:2004 fo’

Nr. S10 £


Gradul de realizare a veniturilor totale


mii Iei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2015

%

4—T/?

Prevederi an precedent 2016

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale(rd.l+ rd.2+rd.3).din care:

70.525,0

72.657,8

103,0

66.808,0

65.934,0

98,7

1

Venituri din exploatare

70.518,0

72.651,9

103,0

66.808,0

65.934,0

98,7

2

Venituri financiare

7,0

5,9

84,3

0,0

0,0

3

Venituri extraordinare


tor rinan.


Director Financiar, ec. MiSef serv. BT

ec. Camelia Cercel

Birou CFG

ec. Elena Vansheie


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgenî, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: officeratph.ro; www.ratph.ro

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2016

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2017

An 2018

An 2019

Aprobat

Realizat 11 luni

Diferențe de rectificat (+/-)

BVC rectificat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

61,00

9.034,00

9.034,00

9.034,00

1

Surse proprii,din care:

a) sursă neconsumată 2016

1.454,00

61,00

1.393,00

1.393,00

b) amortizare

1.284,00

7.641,00

0,00

7.641,00

7.641,00

<64i;oo

c)fond de dezvoltare 15%, din

care:

1.224,00

ț

*o7

sursa aprobata 2016

d) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b)exteme

4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

61,00

9.034,00

9.034,00

9.034,00

1

Investiții în curs, din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domenului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

atA . A f

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

61,00

9.034,00

9.034,00

9034,00

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2.508,00

1.054,00

9.095,00

61,00

9.034,00

9.034,00

9034,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b) externe

ec. Elena VaSighele /•


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova


Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228. e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro '


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteNr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2016

An curent 2017

An 2018

An 2019

Prelim inal/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

a(+/-)

b

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0,0

0,0

0

1

Măsura 1 .Reducerea creanțelor restante 2016

Trim 12017

13.861,0

8.167,0

-5.694,0

490,0

8.657,0

8.657,0

2

Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercițiului economico-financiar 2016, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primăria, Municipiului Ploiești nerealizat cf. HCL nr.470/2017

decembrie

2017

-5.757,0

-1.966,0

865,0

-1.966,0

0,0

0,0

3

Măsura 3. Achiziții din surse proprii.

2017

1.054,0

1.054,0

0,0

7.980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I

1

Cauza 1 .rezultatele sentințelor hotărârilor judecătorești.

X

X

2

Cauza 2 Sumele primite cu întârziere de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat către categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..

X

X

Cauza n.............

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.III

TOTAL GENERAI. Pct.I +Pct.II         a ,

Director Ei

ec. Monica Tanaste

Sef serv. BS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești 3 str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova


Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.F0t#h..Tj

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe anul 2017 și estimările pe 2018, 2019, s-au avut în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr.6/20.02.2017;

 • - prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora;

 • - prevederile Legii nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017 și rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/28.07.2017 și nr.345/29.09.2017.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă este fundamentată și întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfășurării activității curente până la sfârșitul anului 2017.

Menționăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă la 11 luni 2017 și estimările pentru luna decembrie 2017.

în structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI

APROBAT BVC conform HCL nr. 345/2017

PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - III-a

INFLUENTE (+/-) Mii Iei

I.Venituri totale

78.413,0

78.413,0

0

1.Venituri din exploatare, din care:

78.413,0

78.413,0

0

1.1.din producția vândută

41.709,0

41.709,0

0

1.2.din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri

36.704,0

36.704,0

0

nete (fără TVA)

K N ; \

2,Venituri financiare

0

■""Ț            0

ILCheltuieli totale, din

care:

78.413,0

78.413>

i \

T.J ■

’v o

1 .Cheltuieli de exploatare, din care:

78.413,0

78®

o

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii

19.056,0

19.069,0

13,0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

1.341,0

1.341,0

0

C.Cheltuieli cu personalul, din care:

49.432,0

49.419,0

-13,0

C0).de natură salarială

40.814,0

40.482,0

-332,0

CI), cu salariile

38.267,0

39.678,0

1.411,0

C2). cu bonusurile

2.547,0

804,0

-1.743,0

C4).contracte de mandat și CA

335,0

335,0

0

C5).cu cotele de cheltuieli salariale

8.283,0

8.602,0

319,0

D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:

8.584,0

8.584,0

0

a).cheltuieli cu majorări și penalități

943,0

943,0

0

e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

7.641,0

7.641,0

0

III.Rezultat brut

0

0

IV.Impozit pe profit

0

0

0

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - III - a constau în:

 • I. VENITURI TOTALE nu se rectifică.

 • II. CHELTUIELI TOTALE nu se rectifică, cu precizarea că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele:

 • - la poziția: A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, o creștere cu 13 mii lei și

 • - la poziția: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menționăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri și suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale și de natură salarială de la poziția C0) la poziția C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ținând cont de faptul că luna decembrie nu este încheiată, astfel pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Conform Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de


-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2017 și următorii ani 2018 și 2019;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de rectificare ale Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, revizia 3 și fac parte integrantă la prezenta Notă de fundamentare a rectificării bugetare;

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017, respectiv elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017 și înaintarea acestuia către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Din

<1


ing. Alekandrj Nicj
Serviciul Buget Tarife Vânzări,■ INTRARE

| IEȘIRE _ 0W*A


r®PORTCAL*TOra?RESSSj«$n

| ‘^"7?               '

gZua...Z..ft..,Uuirța.t,;><{^A20ă'i,...,Z^^;J

*u               j 4^?'


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieșf ^^^^ str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Hotărârea nr. 18 din 18.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii săi, respectiv dl. Marcu Valentin dl. Puiu Neagu; în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; HG 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 03.05.2017, începând cu ora 13,00, cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.l. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SC Transport Călători Express SA pentru anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019 conform proiectului prezentat de Consiliul de Administrație și dispune înaintarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu ValentinDecizia nr. 23/18.12.2017

a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii sai, respectiv dl. Varlan Alexandru, dna. Croitoru Georgeta Daniela, dna. Aldescu Aurora; dl.Vlad Costel Cătălin in temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobata cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu Actul Constitutiv al societății; in baza prevederilor Contractelor de Mandat; coroborat cu întreaga legislație incidența aplicabila in vigoare, întruniți in ședința ordinara la sediul din str. Gageni nr. 88, Ploiești, jud. Prahova, in data de 18.12.2017, ora 11,00 cu majoritate de voturi, a aprobat si dispus următoarea:

DECIZIE

Art.l. Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pentru anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019 și dispune înaintarea pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.rafphJrcî,-


EXECUȚIE BUGETARA 11 LUNI 2017

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

11 LUNI 2017

0

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

78.413,0

71.879,0

58.132,0

80,9

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

78.413,0

71.879,0

58.132,0

80,9

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),            din

care:

3

41.709,0

38.234,0

27.919,0

73,0

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

33.984,0

32.926,0

23.287,0

70,7

a2.1) estimare venit din creștere tarif

1.935,0

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.790,0

5.308,0

4.632,0

87,3

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10- rd. subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:

9

36.704,0

33.645,0

30.213,0

89,8

cl.l

Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG

43.677,0

40.037,0

35.953,0

89,8

cl.2

fără TVA de la CLM +ASSC

10

36.436,0

33.399,0

29.972,0

89,7

cl.3

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

38.294,0

35.103,0

31.205,0

88,9

TVA

6.114,0

5.605,0

4.982,0

88,9

subvenții (protecție socială)

32.180,0

29.498,0

26.223,0

88,9

cl.4

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.064,0

4.642,0

4.461,0

96,1

TVA

808,0

741,0

712,0

96,1

subvenții (protecție socială)

4.256,0

3.901,0

3.749,0

96,1

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:

319,0

292,0

287,0

98,3

TVA

51,0

46,0

46,0

100,0

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

268,0

246,0

241,0

98,0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

1ILUNT2017

h: w' ) B

0

1

2

3

4

. A £5 4.^

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11

44^°

'Q v

d)

din producția de imobilizări

12

5=3----

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9-rRd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd. 18+Rd. 19), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:

22

0,0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

78.413,0

71.879,0

68.562,0

95,4

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.3HRd.79+Rd.86+Rd.l20),din care:

30

78.413,0

71.879,0

68.562,0

95,4

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

19.056,0

17.468,0

14.311,0

81,9

Al)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15.163,0

13.900,0

11.177,0

80,4

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din

care:

34

11.215,0

10.280,0

7.903,0

76,9

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

3.000,0

2.750,0

1.114,0

40,5

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

7.333,0

6.590,0

89,9

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

215,0

197,0

199,0

101,0

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

172,0

85,0

49,4

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

3.415,0

3.165,0

92,7

e)cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

33,0

24,0

72,7

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.258,0

1.153,0

967,0

83,9

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

374,0

219,0

58,6

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

11 LUîrfBlW

A

0

1

2

3

4

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

W-Tv-’.

X,G <  -------

? ') /'*

■■ •<•<5’

< vz-

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

,X

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

850,0

779,0

748,0

96,0

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R d.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

2.635,0

2.415,0

2.167,0

89,7

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

337,0

309,0

275,0

89,0

bl)cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

3,0

3,0

1,0

33,3

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

3,0

3,0

1,0

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și

iersoane

62

^cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

8,0

7,0

3,0

42,9

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din

care:

64

internă

65

externă

66

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

,/C -          5

11 LUNI 2017 O. \r

«Wx    AV.V'i .'W ) /

0

1

2

3

4

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

173,0

>

I2!;O

'69,9

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

15,0

15,0

100,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

1.238,0

1.328,0

107,3

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

596,0

624,0

104,7

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

17,0

11,0

64,7

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

731,0

670,0

424,0

63,3

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(R.d.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1.341,0

1.229,0

1.387,0

112,9

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

?)ch.cu redevența pentru concesionarea tunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

2,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

2,0

1,0

i)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

357,0

458,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

86

49.432,0

45.313,0

44.137,0

97,4

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

40.814,0

37.413,0

36.165,0

96,7

Ci)

Cheltuieli cu salariile

Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

38.267,0

35.078,0

35.513,0

101,2

a)salarii de bază

89

35.859,0

32.678,0

33.104,0

101,3

?)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului ae per. determinată

91,1

0,0

0,0

10,0

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. Legislației

91,2

2.408,0

2.400,0

2.399,0

100,0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

11 LUNI 20T7.

0

1

2

3

4

> . a iz

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

2.547,0

V

2.335,0

) h-

^7,9

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

153,0

140,0

L

137,0

97,9

tichete de creșă, cf. Legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

0,0

0,0

0,0

b)tichete de masă

96

2.394,0

2.195,0

515,0

23,5

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

335,0

307,0

307,0

100,0

ajpentru directori/directorat

105

250,0

229,0

229,0

100,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

i)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

85,0

78,0

78,0

100,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

cjpentru AGA și cenzori

111

0,0

0,0

0,0

0,0

djpentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fonduri le speciale și alte obligații egale

(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd, 118+ <d. 119), din care:

113

8.283,0

7.593,0

7.665,0

100,9

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

MX

M&UNI.2e$7    \

a* Wi H

0

1

2

3

4

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.011,0

5.510,0

101,2

b)ch.privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

207,0

190,0

179,0

94,2

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1.994,0

1.828,0

1.863,0

101,9

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

71,0

65,0

48,0

73,8

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

fjch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd+127

+Rd.l28),din care:

120

8.584,0

7.869,0

8.727,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

943,0

865,0

1.485,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

bjcheltuieli privind activele imobilizate

124

c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

ejch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

7.641,0

7.004,0

7.242,0

103,4

fjajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd. 129-Rd.l31),din care:

128

:'l jcheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

:'l.l)provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fl ,2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

12.1)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd,1344-Rd.l35),din care:

132

din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care:

136

ajcheltuieli privind dobânzile(Rd.l38+Rd,139), din care:

137

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

1

•'-x

1 LUNI2017 '

A

0

1

2

3

4

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd,141+Rdl42),din care:

140

0,0

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

0,0

0,0

-10.430,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

149

9.095,0

61,0

1

Alocații de la buget

150

2

Surse proprii

151

9.095,0

61,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

15 Ibis

VI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

152

9.095,0

61,0

VII

DATE DE FUNDAMENTARE

153

1

Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

154

40.814,0

37.413,0

36.165,0

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

155

38.267,0

35.078,0

35.513,0

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

1.014,0

1.014,0

4

Nr. mediu de salariați total

157

1.024,0

997,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.021,0

994,0

5

a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l55/Rd.l57)/12*1000

158

3.123,3

3.247,9

i)Câștigul mediu lunar pe salariat jei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 154-rd93*rd.98)/Rd. 157)/12* 1000

159

3.331,2

3.307,6

6

a)Productivitatea muncii în unități valorice ie total personal mediu (mii ei/persoană)(Rd.2/Rd. 157)

160

76,6

58,3

i)Productivitatea muncii în unități valorice te total personal mediu(cantitate produse inite/persoană) W=QPF/Rd.l57

161

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

162

cantitate de produse finite (QPF)

163

preț mediu (p)

164

valoare=QPF*p

165

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.345/2017

11 LUNI 2017    **

-V zăX

n- = i -                  !

0

1

2

3

4

pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 165/Rd.2

166

v&z ’C

■// /' r

Z v

A y

7

Plăti restante

167

19.183,0

31.631-0

8

Creanțe restante,din care:

168

13.861,0

16.538,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

de la operatori cu capital privat

170

de la bugetul de stat

171

de la bugetul local

172

de la alte entități

173

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

174

NOTA:

La rd. 69, pct.i) -alte cheltuieli cu serviciile executate de terți - depășirea se datoreaza cheltuielilor cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (i4).

La rd.70, pct.il) - cheltuieli de asigurare și pază - depășirea se datoreaza din creșterea salariului minim pe economie conform legii.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624), alte cheltuieli de exploatare (6588).

La rd. 127, pct. e) - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - depășirea se datorează reevaluării mijloacelor de transport

La rd. 167 - Plăti restante - sume pe care societatea le datoreaza la ANAT, la SPFL conform HCL nr.355/18.10.2017, furnizori.

La rd. 168 - Creanțe restante - sumă formată din clienti in litigiu, sume de recuperat de la Casa de Sanatate si sume de regularizat cu Municipiul Ploiești.

întocmit,

ec.Daniela Moise


ȘefSBTV,

ec.Caix^lia Cetcel y .

/