Hotărârea nr. 511/2017

Hotãrârea nr. 511 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 511privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar George Pană și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 56874/18.12.2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 198/18.12.2017 al Direcției Economice avizat de Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

în conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2017 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul terțiar de credite, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență Persoanelor Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ; George-tSorin-Niculae-BOTEZ /  *"<

Contrasemnează: SECRETAR, Laurenți u DIȚU


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului

de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al

Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă.

Caracterul de urgenta se impune urmare analizei creditelor bugetare după data efectuării paltii salariilor, conf. Art. 56 din HCL 273 privind regimul creditelor bugetare neutilizate

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, s-a făcut în conformitate cu Legea nr.6/2017- Legea bugetului de stat pe anul 2017, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.96/03.04.2017.

Veniturile totale sunt de 2818 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii                650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 2168 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2818 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli materiale

  • - 2271 mii lei

  • - 478 mii lei


  - cheltuieli de capital -   69 mii lei


Fată de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, cu scopul de diminuare a cheltuielilor de personal cu 48 mii lei, cu mențiunea că se diminuează cu 48 mii structura bugetului la nivel de an.

VICEPRIMAR, GEORGEPANĂCONSILIERI:

PALAȘ-ALEXANDRU PAUL CLAUDIA-OANA SĂLC ANDREI GHEORGHE GHEORGHE SI ZOIA STAICUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

B.dul Independenței nr.10


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.96/03.04.2017, fiind structurat astfel:

Veniturile totale sunt de 2818 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii               650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 2168 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2818 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal     - 2271 mii lei

 • - cheltuieli materiale        - 478 mii lei

 • - cheltuieli de capital        -   69 mii lei

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR este impusă de diminuarea cheltuielilor de personal cu 48 mii lei, cu mențiunea că se diminuează cu 48 mii structura bugetului la nivel de an.

A

In urma acestor modificări, subvenția se diminuaza cu 48 mii lei.

A

In urma rectificării bugetul va avea următoarea structură:

Veniturile totale sunt de 2770 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii                650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 2120 mii lei;

Cheltuieli totale în sumă de 2770 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal

  -2223 mii lei

  - 478 mii lei

  - 69 mii lei


 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital

în urma rectificării cheltuielile vor fi repartizate astfel:

Titlul I “cheltuieli de personal”:

 • > art. 10.01.01”salarii de bază”, cheltuiala se diminuează cu suma de 28 mii lei, ajungând la nivelul de 1775 mii lei;

 • > art. 10.01.06”alte sporuri”, cheltuiala se diminuează cu suma de una mie lei, ajungând la nivelul de 38 mii lei;

 • > art. 10.03.01 "contribuții de asigurări sociale de stat”, cheltuiala se diminuează cu suma de 7 mii lei, ajungând la nivelul de 282 mii lei;

 • > 10.03.02 “contribuții de asigurări de șomaj”, cheltuiala se diminuează cu suma de una mie lei, ajungând la nivelul de 9 mii lei;

 • > 10.03.03” contribuții de asigurări sociale de sănătate”, cheltuiala se diminuează cu suma de 2 mii lei, ajungând la nivelul de 95 mii lei;

Titlul II “bunuri si servicii” nu suporta nici o modificare , ramânand la același nivel

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV,

GIDIUȚA CRISTINACOMP.

FINANCIAR-CONTABILITATE, MANEA MARCELA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

AT.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploii

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand inMg^ere^pje^derile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finitelor'publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:      - venituri proprii                                       650,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local             2.168.00 mii lei

TOTAL 2.818,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 2.818,00 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea subvenției de la bugetul local cu suma de 48 mii lei, bugetul rectificat devine astfel:

Venituri:      - venituri proprii                                         650,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local             2.120.00 mii lei

TOTAL 2.770,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 2.770,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)  Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Viorel Btostin^

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 1Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2017

RECTIFICAT

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.12.2017

INFLUIENTE+/

BUGET RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08

650,00

641,19

0,00

650,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2168,00

2107,47

-48,00

2120,00

TOTAL VENITURI - din care:

2818,00

2748,66

-48,00

2770,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-69 00

-63.75

-69.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

69.00

63,75

69.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.818,00

2.660,14

-48,00

2.770,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.749,00

2.596,40

-48,00

2.701,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.749,00

2.596,40

-48,00

2.701,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.271,00

2.219,14

■48,00

2.223,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.842,00

1.811,62

-29,00

I” 1.813,00

Salarii de baza

10.01.01

1.803,00

1.774,28

-28,00

1.775,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

39,00

37,34

-1,00

38,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatli

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

429,00

407,52

-19,00

410,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

289,00

281,40

-7,00

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

8,90

-1,00

9,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

97,00

94,20

-2,00

95,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

2,68

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30,00

20,34

-9,00

21,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.03 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

478,00

377,26

0,00

478,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

323,00

247,77

0,00

323,00

Furnituri de birou

20.01.01

35,00

17.24

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

4,41

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

60,00

49,45

60,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

5,68

8,00

Carburanți si luorifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

43,00

28,84

43,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

1,15

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

170,00

141,00

170,00

Reparații curente

20.02

1.00

1,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente                                        ___________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii                             ___________________________________ _____________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizlonate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.12.2017

--

INFMjjEgȚE+y

✓buget

■ RECTIFICAT

20.04

0,00

o.oc

0,00

0,00

20.04.01

'• • 0.00

20.04.02

■V 'o.'-. ■■

.0,00

20.04.03

0,00

20.04.04

FLOiflO.

20.05

49,00

33,90

ofoo

^'49,00

20.05.01

0,00

20.05.03

0,00

20.05.30

49,00

33,90

49,00

20.06

61,00

60,51

0,00

61,00

20.06.01

61,00

60,51

61,00

20.06.02

0,00

20.09

0,00

20.10

0,00

20.11

3,00

1,95

3,00

20.12

0,00

0,00

20.13

21,00

20,80

21,00

20.14

2.00

1,76

0,00

2,00

20.15

0,00

20.16

0,00

20.18

0,00

20.19

0,00

20.20

0.00

20.21

I0>

20.22

0.00

20.23

0,00

20.24

0,00

0,00

0,00

0.00

20.24.01

0 00

20.24.02

0.00

20.24.03

0,00

20.25

0,00

20.27

0,00

20.30

18,00

10,57

0,00

18,00

20.30.01

0.00

20.30.02

000

20.30.03

5.00

5,00

20.30.04

0,00

20.30.06

0.00

20.30.07

0.00

20.30.09

0.00

0 00

0,00

20.30.30

13.00

10,57

13,00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

30.01.01

30.01.02

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05

40

0,00

0,00

0,00

0,00

40.03

40.20

40.30

50

0,00

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.12.2017

INFLUIENJ^j

BUGET ,

■ RECTIFICAT

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

;7

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0..00

0,00

i

• o,tâ

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.

491

51.01

0,00

0,00

\C-O’bo

^?^.-o;oo

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ae centralelor de tarmofirarf»

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.0‘

55.02

0.00

000

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02}

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Ti chete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNi FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

imprumuiun peniru instnutii si servicii puouce sau activitau nnantaie integrai om veniiun

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

69,00

63,74

0,00

69,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plat) pana la

12.12.2017

IN^Uț<NTE+/

BUGET RECTIFICAT

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

V? /.a 0,00

*■ .0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

< X.

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență in sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale fn sănătate

51.02.23

i ransrerun ue ia cugetul ae sta! către cugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicași în urgență In sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale Fn sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții In sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri centru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

0 00

0.00

Finanțarea națională *•)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

0 00

Finanțarea națională **;

56.02.01

Finaniarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

000

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0 00

0.00

000

Finanțarea națională **l

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0,00

0,00

0 00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0,00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Euronene ")

56.08.02

Cheltuieli neeliaibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0,00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *}

56.15.02

Cheltuieli neeliaibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0.00

000

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *}

56.16.02

Cheltuieli neeliaibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0.00

0,00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)                          __________________________

Cheltuieli neeligihiie •)                __________________________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLA TI EFEC TUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

;l

j\

£ s

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.12.2017

INFLUIENl^^

Z BUGEP'

RECTIFICAT

56.18

0.00

0,00

' 0.00

0'00

56.18.01

56.18.02

Z-.

56.18.03

70

69,00

63,74

0,00

/    69,00

71

69,00

63,74

0,00

71.01

69,00

63,74

0,00

6S.00

71.01.01

0,00

0,00

71.01.02

0,00

71.01.03

52,00

49,48

52,00

71.01.30

17,00

14,26

17,00

71.02

0,00

0,00

0,00

71.02.01

0,00

71.03

0,00

72

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01.01

75

84

0,00

0,00

0,00

0,00

85.01CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești


Data: