Hotărârea nr. 51/2017

Hotãrârea nr. 51 privind validarea mandatului de consilier al domnului Sicoie Florin Lucian pe locul devenit vacant

R O M ÂNI A


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 51


privind validarea mandatului de consilier al domnului Sicoie Florin Lucian pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești și al Secretarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.03.2017;

Urmare adresei Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr.l 10/20.03.2017, înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6395/20.03.2017 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2016;

A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Neagu Florin Daniel și a Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

A

In temeiul art. 36 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează mandatul de consilier al domnului Sicoie Florin Lucian.

Art.2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


REFERAT
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2017 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier al domnului Neagu Florin Daniel și s-a declarat vacant locul deținut de către acesta.

Ținând cont de prevederile art. 100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali „Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. în caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale".

Partidul Național Liberal - Organizația Prahova ne-a confirmat numele următorului supleant în persoana domnului Sicoie Florin Lucian, prin adresa nr.6395/20.03.2017.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
★ * ★

★ * ★ ★

★ ★

★ -l. ★

PNL


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

1^8/11 MAk. 2017.municipiu Cp l uT ești <7^/ ÎNREGISTRARE

6095 20-03- 2017


^Catț^Zonsmul local al Municipiului Ploieștiieșire Semnătura


Subscrisa, Partidul National Liberal- Organizația Prahova, rezultata din ziunea Partidului Democrat Liberal - Prahova si Partidul National Liberal -


Prahova, cu sediul in strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Ploiești, va aduce la cunoștința următoarele:


jfaî a ho va


Având in vedere vacantarea unui post de consilier prin demisia domnului Neagu Florin Daniel, va transmitem următorul supleant pe lista de consilieri locali PNL ai Municipiului Ploiești, in persoana domnului Sicoe Florin Lucian, CI


CNP


cu domiciliul in Mun Ploiești, ale.

jud Prahova.


nr


Confirmam ca domnul Sicoe Florin Lucian este membru PNL.
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL X // $

?mJJRîcTpîul ploiești

/ ÎNREGISTRARE

6395 2C -83- 2017

nsuiul local al Municipiului Ploiești


| Or

IiNT j ieșire

| Sg mn făt ura


Subscrisa, Partidul National Liberal- Organizația Prahova, rezultata din ziunea Partidului Democrat Liberal - Prahova si Partidul National Liberal -

Prahova, cu sediul in strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Ploiești, va aduce la cunoștința următoarele:

Având in vedere vacantarea unui post de consilier prin demisia

domnului Neagu Florin Daniel, va transmitem următorul supleant pe lista de consilieri locali PNL ai Municipiului Ploiești, in persoana domnului Sicoe Florin Lucian, CI           \ CNP

cu domiciliul in Mun Ploiești, ale.

liud Prahova.


• Confirmam ca domnul Sicoe Florin Lucian este membru PNL.

o

Președinte PNL Prahova:

Iulian Dumitrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURI* LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier domnului Sicoie Florin Lucian pe locul devenit vacant

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JURAMANT

Subsemnatul, SICOIE FLORIN LUCIAN, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

DATA: 31.03.2017

Consilier,

SICOIE FLORIN LUCIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 31.03.2017

Astăzi, 31.03.2017, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Național Liberal - Organizația Prahova, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Neagu Florin Daniel.

S-a avut în vedere adresa Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr. 110/20.03.2017 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.03.2017 sub nr. 6395 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul SICOIE FLORIN LUCIAN.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.


Paul Palaș-Alexandru