Hotărârea nr. 509/2017

Hotãrârea nr. 509 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hală multifuncţională (cu garaj, atelier mecanic/întreţinere auto şi magazie de piese), sediu administrativ, spălătorie auto şi spaţiu comercial (terasă-bar), amplasare totem şi cabină poartă” Str. Ştrandului nr. 51, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 509 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală multifuncțională (cu garaj, atelier mecanic/întreținere auto și magazie de piese), sediu administrativ, spălătorie auto și spațiu comercial (terasă-bar), amplasare totem și cabină poartă” Str. Ștrandului nr. 51, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert VÎSCAN, Marius MATEESCU, Claudia SĂLCEANU, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU și Raportul de specialitate nr. 309009/24.11.2017 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. RHODOS COM S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală multifuncțională (cu garaj, atelier mecanic/întreținere auto și magazie de piese), sediu administrativ, spălătorie auto și spațiu comercial (terasă-bar), amplasare totem și cabină poartă”;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 309009/24.11.2017 și văzând documentația Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală multifuncțională (cu garaj, atelier mecanic/întreținere auto și magazie de piese), sediu administrativ, spălătorie auto și spațiu comercial (terasă-bar), amplasare totem și cabină poartă”, întocmit de arh. Anca Ioana E. C. POLI,

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 749/23.06.2017, privind:

utilitățile urbane:

o alimentare cu energie electrică: nr. 14241/24.10.2017 otelefonizare: nr. 100/05/02/02/01/03/1607 / 16.102017

privind:

o protecția mediului: nr. 9289/22.08.2016, cu precizarea că documentația nu necesită evaluare de mediu

altele:

o poliția rutieră: nr. 673962/23.10.2017

o comisia municipală pentru transport și siguranța circulației: nr.

1896/25.10.2017

o securitatea la incendiu: nr. 1357/17/SU-PH / 30.10.2017

taxe:

o taxa aviz C.T.A.T.U.: nr. 11990/21.08.2017

o taxa R.U.R.: nr. 00015152/13.10.2017

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 086 din 22.11.2017, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 024/22.11.2017.

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 24.11.2017;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art. 2, alin. 2 din legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 48, alin (1) din Legea nr. 350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, litera „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală multifuncțională (cu garaj, atelier mecanic/întreținere auto și magazie de piese), sediu administrativ, spălătorie auto și spațiu comercial (terasă-bar), amplasare totem și cabină poartă”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

Str. Ștrandului nr. 51, Ploiești

Beneficiar: S.C. RHODOS COM S.R.L. Proiectant: Arh. Anca Ioana E. C. POLI

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINA POARTĂ”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. RHODOS COM S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare și cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu are suprafața de 2000 mp (act), respectiv 2141 mp (măsurători) și este în proprietatea S.C. RHODOS COM S.R.L. conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 362/05.03.1998.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999, reglementările sunt:

UTR-N18; Ppr; ISr; POT=50%; CUT=1.5;

Conform P.U.G. și R.L.U. în zonă este interdicție de construire până la elaborare P.U.Z./P.U.D.;

Folosința actuală a terenului: arabil;


P - zonă de parcuri, recreere, sport, perdele de protecție;           f

Ppr - zonă perdele de protecție pe o adâncime de 50 m de la stradăjl^x^^j^^ J Funcțiune dominantă: parcuri, amenajări pentru activități sportive, pkiii^ți-^^^oțpcție, zone de agrement, reamenajări urbane;                               ° c

Funcțiuni complementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentru activități specifice: chioșcuri, umbrare, platforme și locuri de joacă, terenuri de joc și sport în aer liber sau acoperite, construcții anexe;

Is - zonă pentru instituții și servicii de interes general;

Funcțiunea dominantă: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (instituții publice de interes general, cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

Funcțiuni complementare: activități productive nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri;

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL 361/2012, 553/2011; Suprafața terenului este de 2000 mp (act), respectiv 2141 mp (măsurători);

Parcelă construibilă pentru construcții cu regim mixt de înălțime;

Retragere minimă obligatorie față de axul străzii Ștrandului - 67.50 m cu păstrarea adâncimii de 50 m de la aliniamentul stăzii - zonă plantații de protecție;

Se va asigura accesul auto și pietonal din str. Ștrandului;

Nr. de parcaje necesare conform anexei nr. 5 din HGR 525/1996;

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei vor respecta Codul Civil;

Distanța între clădiri amplasate pe aceeași parcelă va fi de minim 3 m și față de clădirile amplasate pe parcele alăturate va fi mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele pentru a nu se umbri reciproc. în cazul în care nu se respectă această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire care se va analiza la faza de autorizație de construire;

Număr necesar de parcaje - conform Anexei 5 din HGR 525/1996; Terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 114/17.10.2007, art. 71, schimbarea destinației terenurilor amenajate cu spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafeței acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

Utilizări permise:

Ppr - amenajări de parcuri și scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente, plantații de aliniament și de protecție între zone funcționale incompatibile și pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore.

Is - locuințe cu regim mixt de înălțime, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, turism, parcări publice și aferente funcțiunilor admise.

Utilizări interzise:

Ppr - orice altă funcțiune atât în zonele verzi existente, cât și în cele prevăzute prin reglementări.

Is - orice unități economice poluante și care generează trafic intens. cX/' -+C\

nr.


,..

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certiiicg^iOgOW^U^ hr. 749/23.06.2017.                                              ¥

V’

y a !

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic de Detaliu îl constituie detalierea condițiilor

9 de amplasare în vederea:

 • - construirii unei hale industriale cu spații de garare, atelier mecanic/de întreținere auto și magazie de piese, P,

 • - a unei hale cu spălătorii auto, spațiu comercial (terasă-bar) și sediu administrativ, P+lEp,

 • - a unei cabine poartă,

 • - si a unui totem.

9

A                          a

In urma analizei documentației anexate la dosar, elaborată de către arh. Anca Ioana E. C. POLI, prin Planul Urbanistic de Detaliu se propune:

 • >  P.O.T.: 21.74% (se menține 50% conform PUG)

 • >  C.U.T.: 0.24 (se menține 1.5 conform PUG )

 • >  Regim de înălțime: P și P+lEp

 • >  H maxim hală P = 6.00 m

 • >  H maxim hală P+lEp = 4.60 m, respectiv 6.70 m

 • >  Retrageri față de limitele parcelei:

La nord-est: 1.08 m, respectiv 1.18 m

Lanord-vest: 1.75 m

La sud-vest: 1.00 m

La sud-est: 53.40 m față de aliniament, respectiv 67.50 m față de axul străzii Ștrandului

 • >  Retragerea față de aliniament este de 53.40 m

 • >  Retragerea față de axul străzii Ștrandului este de 67.50 m

 • >  Accese: din str. Ștrandului

5

 • >  Parcarea: 9 locuri de parcare cu dimensiunile de 5.00 x 2.5Om, prevăzute în incintă

 • >  Spații plantate: 627.00 mp (29.29%)

A

In ședința din data de 22.11.2017 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 086/22.11.2017 al comisiei, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 024/22.11.2017.

în perioada 11 - 31.10.2017 s-a desfășurat procesul de inforriiâte și.cQPf^ltare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest pun|ț vedere fi|$d îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate țihițiâCfiSiwr de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.                                 Tl *^Z

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești, întocmit de către arh. Anca Ioana E. C. POLI.

ARHITECT ȘEF,

Arh. Cristina HERȚIA

DIRECTOR ADJUNCT

D. G.D.U.,

Ing. Rita Mar ce fa NEAGU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea CRISTEA ■


/

C 7

ÎNTOCMIT,

Ioana DESPA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE H privind aprobarea                 "   /s/

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU       *

“CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJrATELÎER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

Str. Ștrandului nr. 51, Ploiești

Beneficiar: S.C. RHODOS COM S.R.L.

Proiectant: Arh. Anca Ioana E. C. POLI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești.

3

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. RHODOS

COM S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr. 382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINA POARTĂ”, str. Ștrandului nr. 51, Ploiești, întocmit de arh. Anca Ioana E. C. POLI.


PRIMAR


Adrian Florin DOBRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE^rian/>K COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4/'Y?    a]\° i


L-O        U>

|C>          'T* ! 55

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLT AReMb^NISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, (IRClIAIIERiriERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre: privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

Str. Ștrandului nr. 51, Ploiești

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.roISO 9001

Certificat 7768 C


Aviz C.T.A.T.U. nr. 086 22.11.2017

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L. Ploiești nr. 316/30.08.2017

AVIZ

Nr. 086 DIN 22.11.2017

DOCUMENTAȚIE: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

AMPLASAMENT: str. Ștrandului, nr. 51

INIȚIATORI: S.C. RHODOS COM S.R.L.

ELABORATOR: arh. Anca Ioana E. C. POLI

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)     piese scrise:         memoriu tehnic

 • b)     piese desenate:       12 planșe

 • c)     alte documente:

 • a.     Certificat de urbanism: nr. 749/23.06.2017 (valabilitate 24 luni)

Act de proprietate: - Contract de vânzare-cumpărare nr. 362/05.03.1998

 • b.     Avize solicitate prin Certificat de urbanism:

 • - poliția rutieră: nr. 673962/23.10.2017

 • - comisia municipală pentru transport și siguranța circulației: nr. 1896/25.10.2017

 • -  protecția mediului: nr. 9289/22.08.2016, cu precizarea că documentația nu necesită evaluare de mediu

 • - alimentare cu energie electrică: nr. 14241/24.10.2017

 • - telefonizare: nr. 100/05/02/02/01/03/1607/ 16.102017

- securitatea la incendiu: nr. 1357/17/SU-PH / 30.10.2017


d. Taxe:

 • - taxa aviz C.T.A.T.U.: nr. 11990/21.08.2017

 • - taxaR.U.R.: nr. 00015152/13.10.2017

 • c. Alte documente: -

Reglementări stabilite prin P.U.G.:


UTR-N18; Ppr; ISr; POT=50%; CUT=1.5;

Conform P.U.G. și R.L.U. în zonă este interdicție de construire până la elaborare P.U.Z./P.U.D.; Folosința actuală a terenului: arabil;

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: parțial Ppr - plantații de protecție (50 m adâncime din str. Ștrandului) și parțial Isr - zonă locuințe colective și servicii (125 m adâncime după zona de protecție);

P - zonă de parcuri, recreere, sport, perdele de protecție;

Ppr - zonă perdele de protecție pe o adâncime de 50 m de la stradă;

Funcțiune dominantă: parcuri, amenajări pentru activități sportive, plantații de protecție, zone de agrement, reamenajări urbane;

Funcțiuni complementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentru activități specifice: chioșcuri, umbrare, platforme și locuri de joacă, terenuri de joc și sport în aer liber sau acoperite, construcții anexe;

Is - zonă pentru instituții și servicii de interes general;

Funcțiunea dominantă: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (instituții publice de interes general, cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

Funcțiuni complementare: activități productive nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri;

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL 361/2012, 553/2011;

Suprafața terenului este de 2000 mp (act), respectiv 2141 mp (măsurători);

Parcelă construibilă pentru construcții cu regim mixt de înălțime;

Retragere minimă obligatorie față de axul străzii Ștrandului - 67.50 m cu păstrarea adâncimii de 50 m de la aliniamentul stăzii - zonă plantații de protecție;

Se va asigura accesul auto și pietonal din str. Ștrandului;

Nr. de parcaje necesare conform anexei nr. 5 din HGR 525/1996;

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei vor respecta Codul Civil;

Distanța între clădiri amplasate pe aceeași parcelă va fi de minim 3 m și față de clădirile amplasate pe parcele alăturate va fi mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele pentru a nu se umbri reciproc. în cazul în care nu se respectă această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire care se va analiza la faza de autorizație de construire;

Număr necesar de parcaje - conform Anexei 5 din HGR 525/1996;

Terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 114/17.10.2007, art. 71, schimbarea destinației terenurilor amenajate cu spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafeței acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

Utilizări permise:

! întocmit: Ioana Despa


23.11.2017

—  .....-                     .... — .i..... L.4U.1 jijas......

Ppr- amenajări de parcuri și scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă,ș^bmenadă^inclu! dotări aferente, plantații de aliniament și de protecție între zone funcționale^S^mp^țiJjițe\șr.j50ril utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore.                                  j t r^, ț ■ j

isiv

itru


Is - locuințe cu regim mixt de înălțime, servicii profesionale, sociale și proreșjșpftl^j^^^^y tuSfciti, parcări publice și aferente funcțiunilor admise.                             V

Utilizări interzise:


^P^-oieș^

Ppr - orice altă funcțiune atât în zonele verzi existente, cât și în cele prevăzute prin reglementări. Is - orice unități economice poluante și care generează trafic intens.

Orice modificare a reglementărilor urbanistice menționate mai sus se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Prin PLANUL URBANISTIC DE DETALIU se propune:

 • - construirea unei hale industriale cu spații de garare, atelier mecanic/de întreținere auto și magazie de piese, P,

 • - a unei hale cu spălătorii auto, spațiu comercial (terasă-bar) și sediu administrativ, P+lEp,

 • - a unei cabine poartă,

 • - și a unui totem.

 • >  P.O.T.: 21.74% (se menține 50 % conform PUG)

 • >   C.U.T.: 0.24 (se menține 1.5 conform PUG )

 • >   Regim de înălțime: P și P+lEp

 • >  H maxim hală P = 6.00 m

 • >  H maxim hală P+lEp = 4.60 m, respectiv 6.70 m

 • >   Retrageri față de limitele parcelei:

Lanord-est: 1.08 m, respectiv 1.18 m

Lanord-vest: 1.75 m

La sud-vest: 1.00 m

La sud-est: 53.40 m față de aliniament, respectiv 67.50 m față de axul străzii Ștrandului

 • >   Retragerea față de aliniament este de 53.40 m

 • >   Retragerea față de axul străzii Ștrandului este de 67.50 m

 • >   Accese: din str. Ștrandului

 • >   Parcarea: 9 locuri de parcare cu dimensiunile de 5.00 x 2.50m, prevăzute în incintă

 • >   Spații plantate: 627.00 mp (29.29 %)

în urma analizei în ședința din data de 22.11.2017, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

"CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 51

Având:


11”

5?x x

1”

55 x

55

??“

,3”


 • - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

 • - absențe


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, penti corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După caz, documentația ce se va elabora în vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.


VICEPREȘEDINTE, ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERȚIA

DIRECTOR ADJUNCT D.G.D.U., ing. Rita Marcela NEAGU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


Organizare .u

Sistem de Manay^mn.it al Calitatii Certifici,'*

ISO 9001

Cei tifle □* 7768 C


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RHODOS COM S.R.L. cu adresa în Ploiești, str. Ștrandului nr. 51, înregistrată cu nr. 307502/04.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

Nr. 024 din 22.11.2017

pentru Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

"CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO ȘI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM ȘI CABINĂ POARTĂ”

generat de imobilul din str. Ștrandului, nr. 51, situat în Ploiești, județul Prahova

Inițiatori: S.C. RHODOS COM S.R.L.

Proiectant: arh. Anca Ioana E. C. POLI

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Anca Ioana E. C. POLI

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D.:

o situat în str. Ștrandului, nr. 51, municipiul Ploiești, județul Prahova,

o delimitată conform planșei 6 - Reglementări Urbanistice,

o suprafața de 2000 mp (act), respectiv 2141 mp (măsurători).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

o UTR-N18; Ppr, ISr

o Funcțiune dominantă Ppr: parcuri, amenajări pentru activități sportive, plantații de protecție, zone de agrement, reamenajări urbane;

o Funcțiunea dominantă Is: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (instituții publice de interes general, cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

o H max. = cf. art. 31 din R.G.U.;

o CUT max. = 1.50

întocmii: Ioana DESPA         rfy                                                                                                           /

A viz A.Ș. 024./2017, 3 exemplare £

o POT max. = 50%                                                ~

o Retragere minimă obligatorie față de axul străzii Ștrandului ■^7^5UnUc9 «jpisirarea adâncimii de 50 m de la aliniamentul stăzii - zonă plantații de protecție;/®^?         \ A

o retrageri minime fată de limitele laterale și posterioară: se va r^&eta.GWw \ Civil.


Prevederi P.U.D. propuse:

 • >  P.O.T.: 21.74% (se menține 50 % conform PUG)

 • >   C.U.T.: 0.24 (se menține 1.5 conform PUG)

 • >   Regim de înălțime: P și P+lEp

 • >  H maxim hală P = 6.00 m

 • >  H maxim hală P+lEp = 4.60 m, respectiv 6.70 m

> Retrageri față de limitele parcelei:

La nord-est: 1.08 m, respectiv 1.18 m

La nord-vest: 1.75 m

Lasud-vest: 1.00 m

La sud-est: 53.40 m față de aliniament, respectiv 67.50 m față de axul străzii Ștrandului

 • >   Retragerea față de aliniament este de 53.40 m

 • >   Retragerea față de axul străzii Ștrandului este de 67.50 m

 • >   Accese: din str. Ștrandului

 • >   Parcarea: 9 locuri de parcare cu dimensiunile de 5.00 x 2.50m, prevăzute în incintă

 • >   Spații plantate: 627.00 mp (29.29 %) în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 22.11.2017, a fost avizat favorabil Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.).

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D.-ului răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

în perioada 11 - 21.10.2017 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr. 307502/04.10.2017 întocmit în data de 01.10.2017, se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare de către Consiliului Local Ploiești.

Conform art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în

termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Ploiești, în format tipărit și după caz în
format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației PubJ^ț^>un..lext-documentația de urbanism aprobată.„

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată (țli^ta de vațșbili

certificatului de urbanism nr. 749/23.06.2017. emis de Primăria Municiphil'^Ploigșț;^/


ARHITECT ȘEF, Arh. Cristina HERȚIA


întocmit: Ioana DESPA

Aviz A.Ș.024./20I7, 3 exemplare

ANEXA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBAN,' SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITAN, Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K 10016 tel/fax: 0244 59612 www.ploiesti.r


ARHITECT SEF,

Arh.Cristina HERTIA


RAPORT

Privind informarea și consultarea populației pentru documentația:

Plan urbanistic de detaliu: "CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTREȚINERE AUTO Șl MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO Șl SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM Șl CABINĂ POARTĂ”,

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Pe terenul având o suprafață măsurată de 2141 mp, inițiatorul - S.C. RHODOS S.R.L. - solicită elaborarea unui PUD pentru construirea a două hale multifuncționale:

una conținând spații de garare, un atelier mecanic/de întreținere auto și o magazie de piese, cu regim de înălțime P;

și alta P+1 parțial, având la parter spălătorie auto și la etaj sediu administrativ, un spațiu comercial (terasă bar), un totem și o cabină poartă.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 11.10.2017 -31.10.2017

ORGANIZATOR: S.C. RHODOS S.R.L.

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII:

Str. Ștrandului, nr. 51

Str.Ștefan Greceanu nr. 11, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERIl/CONSULTĂRII SE GĂSESC LA:

1 I întocmit: Ioana DESPA

: 01.10.2017, 2 exemplare

PARTICIPANȚI: au fost notificați doi vecini, ambii persoane juridice.

ASPECTELE DISCUTATE:

DESCRIERE: -

COMENTARII: nu au existat.

REZULTATELE CONSULTĂRII

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

CONCLUZIA FINALĂ

Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare si aprobare a documentației tehnice de urbanism: Plan urbanistic de detaliu: "CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ÎNTRETINERE AUTO Șl MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV, SPĂLĂTORIE AUTO Șl SPAȚIU COMERCIAL (TERASĂ-BAR), AMPLASARE TOTEM Șl CABINĂ POARTĂ”, str. Ștrandului, nr. 51.

ÎNTOCMIT:

Ioana DESPA

ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.    Documentele supuse consultării;

 • 2.    Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen.


MONITORIZARE

INSTITUȚII

CONFORM

OUG 109/2011


ILIER ONOf

HFIC

ști?


"MUNICIPIUL7L0ESTI


. ui ▼ Hurta Pt


prigoana unpi stăpân, executați cu cru&nie de dabila n b butuc și-n. de arde iu roșu.    demult sau mai devreme țăranii condu?

au venit de cine Ștte unde cu stupii și cu vitele. începuturile se confundă cu munca apngâ a defrișăm pădurii (JrmaȘii au redat perfect această trudă fti stema ploieștilor; doi care desrădăcmeazâun stejar "


fia prajuf ji'pințjt*-


O pnmtrie careta îi pasă1'"


PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (P.M.U.D. PLOIEȘTI)


SWtffâlA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CRES TE RE PLOIEȘTI 2014 2020


INFORMĂRI ACCESIBIU PERSOANELOR CU

P.U.D. - faza de elaborare propuneri

Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN", PLOIEȘTI, B-DUL BUCUREȘTI, NR.64 ...detalii■'CONSTRUIRE HALA MULTIFUNCȚIONALA (CU GARAJ, ATELIER MECANIC/ ÎNTREȚINERE AUTO SI MAGAZIE DE PIESE), SEDIU ADMINISTRATIV. SPĂLĂTORIE AUTO SI SPAȚIU COMERCIAL i'TERASA-BARL AMPLASARE TOTEM SI CABINA POARTA". S,C. RHODQȘ COM S.R.L.. STR. ȘTRANDULUI. NR. 51


PUD - "CONSTRUIRE CLINICA OFTALMOLOGICA, P+2‘ STR. ALEXANDRU GLINKA, NR. 56...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA

DEPOZITARE PARTER" PLOIEȘTI, STR.GAGENI, NR.92

...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA PENTRU RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE, ÎNCHIDERE TERASE, CONSTRUIRE BALCOANE, AMENAJAREA PODULUI IN MANSARDA, ALTE AMENAJARI PENTRU CLUB, SALA FITNESS, MASAJ, SOLAR, BILIARD BAR", B-DUL REPUBLICII, NR. 162 ...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2, RESPECTIV S+P+3, CU MENȚINEREA INDICATORILOR URBANISTICI", PLOIEȘTI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.17 ...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu , CONSTRUIRE SEDIU SI

LABORATOR CONTROLUL ALIMENTELOR IN REGIM

P+l", PLOIEȘTI, STR, LĂSTUNULUI, NR.27 B


P.U.D. "RIDICARE RESTRIC7IE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE. SUPRAETAJARE DE LA P LA P+l_ ? I SCHIMBARE DESTINA?IE DIN SERVICE AUTO IN GRADINI7A ?1 /COALA" . PLOIEȘTI. tT39. P562,53.


P562/S4) B-dul Bucure?ti nr,106


PUD "CONSTRUIRE STATIE INSPECȚII TEHNICE

AUTOVEHICULE ", str Margaretelor nr.16 - ANDREI TIBERIU ALEXANDRU si ANDREI AUGUSTINA ADRIANA


PUD "REORGANIZARE INCINTA PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE. RECOMPARTIMENTARE HALE _ EXISTENTE CONSTRUIRE___HALF.___&QL

AMENAJARE PARCARE SI REPOZITIONARE CABINA POARTA SI ALTE CLĂDIRI ANEXE", str. Laboratorului nr. 17-19- S.C. BRITISH AMERICAN TABACCQ ROMANIA S.R.L.


Planului Urbanistic de Detaliu .CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA.__SEDIU FIRMA___ALEL__PARCARE.

ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI" PLOIEȘTI, STR. MIHA1 BRAVU NR.328A


Data Publicării: 09-10-2017 14:49


Data Publicării: 28-06-2017 10:17


Data Publicării: 09-06-2017 10:03


Data Publicării: 30-05-2017 16:15


Data Publicării: 02-05-2017 11:23


Da ta Publicării: 02-02-2017 10:53


Data publicării: 22-12-2016 12:08


Data publicării: 16-11 -2016 10:22


Data publicării: 19-10-2016 14:12


Data publicării: 31-08-2016 12:55


MODERr:GAU


N£ INTCtArhiva c< arhivaACT-Act Reguîârr “ a'nF functior conțarca prșvizor ce Spart public .municii