Hotărârea nr. 505/2017

Hotãrârea nr. 505 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 203/27.04.2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 356/30.10.2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe în zonele cu restricție prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 505


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

203/27.04.2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 356/30.10.2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe în zonele cu restricție prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar Florin Adrian Dobre și a consilierilor Robert Ionut Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu și Raportul de specialitate nr. 309604/20.12.2017 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești.

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 08.12.2017 ;

A

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată;

In baza Ordinului Ministerului Lucrărilor Pubice și Amenajării Teritoriului nr.80/N/18.11.1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzând precizări, detalieri si exempificări pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale;

A

In baza Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.289/2006 si O.U.G. nr. 7/2011;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se modifica art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 203/27.04.2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Aproba executarea de mansardare, supraetajare, consolidări in limita Coeficientului de Utilizare al Terenului aprobat prin documentații de urbanism in vigoare pentru fondul construit existent, dovedit cu Autorizație de construire sau intabulare si care are Procentul de Ocupare al Terenului peste valoarea maxima aprobata. Aceste intervenții se fac cu respectarea tuturor celorlalte reglementari urbanistice stabilite pentru zona respectiva cat si ale Codului Civil. Aceasta derogare are aplicabilitate doar pentru construcțiile avand destinația de locuința” .

ART. II Se modifica art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 203/27.04.2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești care va avea următorul cuprins:

„Art. 4 Se aproba ca in zonele industriale existente, care nu au specificați in P.U.G. indicatori urbanistici Procent de Ocupare al Terenului si Coeficient de Utilizare al Terenului, sa poata fi autorizate lucrări de investiții in limita Procentului de Ocupare al Terenului maxim=60% si Coeficientul de Utilizare al Terenului maxim=l,50 fara modificarea funcțiunii si a utilizărilor permise pentru zona industriala”.

ART. III Se modifica alin. 6 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 356/30.10.2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe în zonele cu restricție prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești astfel cum a fost completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 203/27.04.2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 alin. 6 Aproba emiterea autorizației de construire in baza documentației tehnice, fara elaborarea unei documentații de urbanism, in situația construirii pe o parcela in cadrul unui front preexistent, in care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de inaltime cu cel solicitat si fara modificarea indicatorilor urbanistici aprobați in zona (Procent de Ocupare al Terenului, Coeficient de Utilizare al Terenului, regim de inaltime, regim de aliniere, etc)” .

ART. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 203/27.04.2012 și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 356/30.10.2009 rămân neschimbate.

ART. V Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. VI Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

n-Niculae-BOTEZ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae-BOTEZ


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA


RAPORT DE SPECIALITATE

privind Proiectul de Hotărâre referitor la MODIFICAREA HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL NUMĂRUL 203/27.04.2012 SI NUMĂRUL 356/30.10.2009

Pachetul de acte normative aparate in anii 2000 si 2001 (după aprobarea prin HCL 209/1999 a documentației PUG si RLU a municipiului Ploiești) conturează o abordare complexa a fenomenului de dezvoltare durabila, situandu-se in contextul legislației in domeniu la nivel european.

Din aceste considerente s-a constatat ca PUG si RLU ale municipiului Ploiești privite ca instrumente de lucra, prin concepția, abordarea si introducerea unor restricții de construire neoportune pe anumite parcele, conduc la ingreunarea procesului de eliberare a Autorizațiilor de Construire.

 • 1. Având in vedere populația foarte densa a municipiului, necesarul de locuințe a fost si este foarte mare, astfel incat s-a construit foarte mult pe loturi de teren cu o diversitate de dimensiuni si forme.

De asemenea, numărul mic al terenurilor libere sau imposibilitatea achiziționării terenurilor existente din cauza veniturilor reduse, satisfacerea cererilor de locuințe a dus de-a lungul vremii, la soluția ca unii proprietari au edificat locuințe si anexe gosposaresti si pe parcele considerate neconstruibile, respectând actele normative in vigoare de la acea data, fiind constructori de buna credința si avand autorizațiile necesare.

Datorita dezvoltării tot mai puternice a zonelor rezidențiale din Ploiești si a dorinței de extindere, modernizare sau consolidare, este necesar ca pentru locuințele deja existente si dovedite cu autorizație de construire sau intabulare , dar care au POT depășit fata de cel aprobat prin PUG sau alte documentații de urbanism, sa se permită mansardarea, supraetajarea sau consolidarea acestora, respectând ceilalți indicatori de urbanism (CUT, retrageri, regim de inaltime) si respectând Codul Civil.

 • 2. Avand in vedere ca municipiul Ploiești este cel mai important centra industrial al județului, dezvoltarea rapida a activitatii de tip industrial de depozitare si de construcții a dus la acțiuni de retehnologizare, reorganizare, rentabilizare a capacitatilor existente sau nevoia de a desfasura activitati industriale, activitati compatibile cu funcțiunea zonei.

Exista terenuri cu destinație de zona industriala unde nu sunt prevazuti indicatori urbanistici Procent de Ocupare al Terenului si Coeficient de Utilizare al Terenului.

In Regulamentul Local de Urbanism pentru Zona unităților industriale, art.21 se specifica faptul ca ” valoarea Procentului de Ocupare al Terenului, in^^S.dpi^nu trebuie sa depaseasca limita superioara stabilita prin P.U.G. - Unitati teritorialede referint^y.

In majoritatea Unităților teritoriale de referința ale P.U.G.-ului indi^dr^upbafi^^sunt: Procent de Ocupare al Terenului =50 % si Coeficient de Utilizară ^\T^^^ili7^S0. De aceea se propune ca pentru zonele industriale existente, care nu â’u^speciiîcătiriTiT.U.G. indicatori urbanistici Procent de Ocupare al Terenului si Coeficî^^^^^tilizare al Terenului, sa poata fi autorizate lucrări de investiții in limita Procent de Ocupare al Terenului maxim=60 % si Coeficient de Utilizare al Terenului maxim=l,50, fara modificarea funcțiunii si a utilizărilor permise pentru zona industriala .

Toate acestea duc la dezvoltarea localității si anume faptul ca principala premisa a dezvoltării durabile o reprezintă potențialul economic, social, natural.

 • 3. Având in vedere necesarul de locuințe pentru locuitorii municipiului Ploiești si pentru a promova o politica de incurajare a realizării in mod individual a modernizării sau realizării locuințelor si ținând cont ca parcelele catalogate construibile conform Regulamentului general de urbanism sunt cele care respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a) front la strada minim 8 mp pentru clădiri insiruite si de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

In zonele cu parcelari existente , executate in timp cu respectarea altor prevederi privind suprafețele si dimensiunile minime ale parcelelor (existente in special in orașele mari , unde suprafețele disponibile pe teren au condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute in regulament) autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igiena si de protecție impotriva incendiilor .

In situația construirii pe o parcela in cadrul unui front preexistent, in care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de inaltime cu cel solicitat si fara modificarea indicatorilor urbanistici aprobați in zona (Procent de Ocupare al Terenului , Coeficient de Utilizare al Terenului, regim de inaltime, regim de aliniere, etc) emiterea autorizației de construire se va face in baza documentației tehnice, fara elaborarea unei documentații de urbanism.

In zonele cu parcelari existente, parcela pentru a fi construibila trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • -  Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitude)

 • -  Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare ;

 • -  Forme si dimensiuni ale loturilor care sa permită amplasarea unor construcții pe suprafața lor, cu respectarea regulilor de amplasare conform regulamentului general de urbanism.

In situația unor parcele a căror dimensiuni nu respecta condițiile din Regulamentul general de urbanism respectiv front la strada mai mic de 8m si/sau suprafața mai mica de 150 m autorizarea executării de construcții se va face numai in baza avizului favorabil al CTATU pe baza DTAC.

Pentru autorizarea lucrărilor de intrare in legalitate ale locuințelor realizate fara autorizație de construire sau fara respectarea acestora pentru autorizarea acestora este necesar respectarea următoarele cerințe: - referat privind cerința esențiala de rezistenta si stabilitate;                                                                      ’ A <

- referat privind cerința esențiala de rezistenta la incendiu prepurn si^mreș^ectarea prevederilor OMS nr. 119/2014, a prevederilor in domeniul sanitar,"4 precum si a legii locuinței.

Toate aceste prevederi nu se vor aplica parcelelor dezmembrate incepand cu

data prezentei si care nu respecta cumulativ următoarele condiții:


 • a) front la strada minim 8 m pentru clădiri insiruite si de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adancimea mai mica decât deschiderea parcelei;

Deblocarea zonelor de locuit sau a zonelor industriale nu poate fi decât benefica pentru municipiul Ploiești deoarece astfel se permite realizarea mult mai multor intervenții asupra imobilelor existente cat si realizarea de construcții noi, ceea ce conduce la imbogatirea, menținerea si infrumusetarea peisajului arhitectural si urbanistic din oraș cat si la dezvoltarea economica a localității.

___W    A    _

Supunem avizării proiectul de hotărâre referitor la MODIFICAREA HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL NUMĂRUL 203/27.04.2012 SI NUMĂRUL 356/30.10.2009.

Arhitect șef,

Cristina HERTtA

DIRECTOR ADJ.,

Rita Marcela NEAGU

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea CRISTEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind Proiectul de Hotărâre referitor la MODIFICAREA HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL NUMĂRUL 203/27.04.2012 SI NUMĂRUL 356/30.10.2009

Operativitatea la nivel decizitional si executiv, precum si o abordare complexa a fenomenului de dezvoltarea durabilă sunt necesare pentru aplicarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești si pentru rezolvarea problemelor de urbanism si autorizarea constructiior.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, se solicita executarea unor construcții pe parcele neconstruibile sau pe terenuri cu destinație de zone industriale. Pentru acestea s-au stabilit unele reguli pentru simplificarea autorizării construcțiilor pe aceste terenuri cat si respectarea unor aliniamente.

Fata de cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare referitor la simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului PloieștiMarius Nicolae MATEESCU

Claudia Oana SALCEANU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI              X

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4                  'MK

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE MRÂțUSTICj^j REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIE^COT^ER^AREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITEC^L^&^ffi*

A VIZ

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NUMĂRUL 203/27.04.2012 SI NUMĂRUL 356/30.10.2009SțCR^LR,

Iulian BQLOCAN

Data : D^. /<2. 3-0/