Hotărârea nr. 504/2017

Hotãrârea nr. 504 privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispoziţiile şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiţii REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 12028/19.12.2017 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX);

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 19.12.2017;

în temeiul art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul nr.24/27.09.2017 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor, privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, actualizarea valorilor indicatorilor economici, în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016;

Considerând prevederile art. 42, alin. (1) lit.b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b coroborat cu art. 36, alin. (4) lit. d și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă actualizarea valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G. nr. 907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX), conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

culae-BOTEZ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae-BOTEZ


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

Proiectul urmărește schimbarea aspectului învechit și deteriorat al zonei centrale a municipiului și transformarea dintr-o simplă zonă pietonală de trecere într-un punct de interes social și cultural.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totală, lei (inclusiv TVA)

Termen de realizare

Capacități

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex).

1.395.946,77

din care

C+M

1.064.963,40

70 zile

Asfalt = 2045 mp

Pavaj = 1270 mp

Spațiu verde = 3115 mp Borduri noi (10x15)= 750 ml Borduri mici = 120ml

Borduri curbe = 105 ml

Piatră cubică 65 mp

Placaj parapeți = 290 ml Jardiniere = 6 buc.

Bănci lemn = 12 buc.

Toaletă publică

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX).

VICEPRIMAR Cristian Mfliai GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIVIZAT VICEPRIMAR

Cristian Mitrei GANEA


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE

(ZONA ALTEX)

Proiectul urmărește schimbarea aspectului învechit și deteriorat al zonei centrale a municipiului și transformarea dintr-o simplă zonă pietonală de trecere într-un punct de interes social și cultural.

Lucrările de reamenajare a acestei importante zone comerciale sunt:

 • - Schimbarea dalajului existent;

 • - înlocuirea stâlpilor de iluminat existenți și montarea unor corpuri de iluminat încastrate în pavaj;

 • - Realizarea unor locuri de odihnă (montaj bănci și jardiniere, plantare arbori și arbuști, montaj borduri pentru delimitarea spațiilor verzi, montaj piatră cubică în zonele în care se vor amplasa bănci);

 • - Schimbarea travertinului degradat utilizat la placarea zidurilor de sprijin și parapeților;

 • - Amenajarea unei toalete publice, amenajarea intrării în pasajul subteran, inclusiv spațiul de ventilație aferent;

 • - Realizarea unui sistem automat de irigații.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.345/11.09.2013 au fost aprobați indicatorii economici (valoare 1.046.086 lei, inclusiv TVA) si documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX).

Având in vedere dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016 si evoluția preturilor (cuantificata pentru perioada 2013 - 2017), se impune actualizarea valorilor indicatorilor economici pentru acest obiectiv de investiții.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totală, lei (inclusiv TVA)

Termen de realizare

Capacități

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex).

1.395.946,77

din care C+M

1.064.963,40

70 zile

Asfalt = 2045 mp

Pavaj = 1270 mp

Spațiu verde = 3115 mp

Borduri noi (10x15)= 750 ml

Borduri mici = 120ml

Borduri curbe = 105 ml

Piatră cubică 65 mp

Placaj parapeți = 290 ml

Jardiniere = 6 buc.

Bănci lemn =12 buc.

Toaletă publică

Față de cele prezentate, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile H.G.nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX).

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv Mihaela I ANDI


Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri Mihail N


DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv f W \


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor economici în conformitate cu dispozițiile și prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/11.09.2013 pentru obiectivul de investiții Reamenajare pavaj pietonul Galeriile Comerciale (zona Altex)


Data:
PENTACONS

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE SI PREVEDERILE HG NR.907/2016

SEPTEMBRIE 2017

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 24/27.09.2017

1. Denumire proiect: «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE -ZONA ALTEX » Actualizarea devizului general in conformitate cu dispozițiile si prevederile HG NR. 907/2016

Proiectant - SC PENTACONS SRL BUCUREȘTI

Beneficiar - SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

Lucrările propuse reprezintă desfacerea intregului sistem pietonal, creearea unului nou mărginit de borduri, amenajari se spatii verzi, plante ornamentale, sistem de irigații, etc.

Valoarea deviz general 1.173.064,53 lei fara TVA, din care C+M= 894.927,24 lei fara TVA Se avizeaza favorabil.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 27.09.2017se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații, fara condiții


PREȘEDINTE VICEP MIHAICRISTLWGANEA \

^iClPlUL \


0IEȘT'J

SECRETAR COMISIE

MARIAN.^ STOCHITA

______________________DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016__

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru reamenajarea pavajului pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pr

otecția utilităților

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții TOTAL CAPITOLUL 2                                   *                     “

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10.400,00

1.976,00

12.376,00

3.1.1.

Studii de teren

8.200,00

1.558,00

9.758,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

2.200,00

418,00

2.618,00

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.920,00

364,80

2.284,80

3.3

Expertizare tehnică

1.500,00

285,00

1.785,00

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

18.780,00

3.568,20

22.348,20

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

i

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.600,00

494,00

3.094,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

8.680,00

1.649,20

10.329,20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.7

Consultanță

1.800,00

342,00

2.142,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.7.2.

Auditul financiar

800,00

152,00

952,00

3.8

Asistență tehnică

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.200,00

228,00

1.428,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

800,00

152,00

952,00

3.8.2.

Diriqentie de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL

CAPITALUL 3

40.400,00

7.676,00

48.076,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

153.000,00

29.070,00

182,070,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL

CAPITOLUL 4

1.030.379,64

195.772,12

1.226.151,76

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

29.830,92

5.667,86

35.498,78

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17.547,60

3.334,04

20.881,64

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.283,32

2.333,82

14.617,14

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

9.844,21

1.870,40

11.714,61

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.474,64

850,18

5.324,82

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

894,93

170,04

1.064,97

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.474,64

850,18

5.324,82

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

53.538,98

10.172,41

63.711,39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

1.070,78

203,45

1.274,23

TOTAL CAPITOLUL 5

94.284,89

17.914,12

112.199,01

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3.000,00

570,00

3.570,00

6.2

Probe tehnologice si teste

5.000.00

950,00

5.950,00

TOTAL CAPITOLUL 6

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL GENERAL

1.173.064,53

222.882,24

1.395.946,77

Din care C + NI (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)

894.927,24

170.036,16

1.064.963,40

în prețuri la data de 01.09.2017; 1 euro = 4,5945lei, TVA= 19%

Beneficiar / Investitor,


CENTRALIZATORUL OBIECTELOR INVESTIȚIEI:

Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru reamenajarea pavajului pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

Nr. Crt.

Denumirea obiectelor

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

1

OBIECT 1 - Reamenajarea pavajului pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

4.1

Construcții si instalații

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

153.000,00

29.070,00

182.070,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 4

1.030.379,64

195.772,12

1.226.151,76

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Denumire lucrării

U.M.

CANTITATE

VALOARE UNITARĂ LEI

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1. 0B‘

riNEREA TERENULUI

1

Cumpărarea de terenuri

mp

2

Plata concesiunii (redeventei)

an

3

Expropieri

mp

4

Despăgubiri

mp

5

Schimbarea regimului juridic al terenului

mp

6

Scoaterea din circuitul agricol

mp

7

Alte cheltuieli de aceeași natură

mp

TOTAL

1.1. OBȚINEREA TERENULUI

1.2. AMENAJAREA TERENULUI

8

Defrișări

buc

-

9

Sistematizări pe verticală

mc

-

10

Evacuări materiale rezultate

to

-

11

Drenaje

ml

-

12

Epuismente (exclusiv investiția de bază)

ore

-

13

Devieri cursuri de ană

mc

14

Strămutări localități

mp

-

15

Strămutări monumente istorice

mp

-

16

Descărcări de sarcină arheologică

mc

-

TOTAL 1.2. AMENAJAREA TERENULUI

-

-

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Șl ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALA

17

Lucrări și acțiuni de protecția mediului

mp

-

-

- I

18

Refacerea cadrului natural

mp

-

-

TOTAL

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Șl ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

I

'1.4. CHI

“LTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTeCȚIA UTILITĂȚI

LOR

19

Relocare/protecție rețea apă-canal

ml

-

-

20

Relocare/protecție rețele electrice

ml

-

-

21

Relocare/protecție rețele gaze

ml

-

-

22

Relocare/protectie rețele de telecomunicații

ml

-

-

TOTAL

1.4. CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECȚIA UTILITĂȚILOR

TOTAL GENERAL CAPITOLUL 1

-


CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții

Nr. Crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

1

Alimentarea cu apa

2

Canalizare

3

Alimentarea cu gaze naturale

4

Alimentare cu agent termic

5

Alimentare cu energie electrica

6

Rețele telecomunicații

7

Drumuri de acces

8

Cai ferate industriale

9

Racordarea la rețelele de utilitati

TOTAL GENERAL CAPITOLUL 2

-

-

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

3.1. STUDII

3.1.1.

Studii de teren

8.200,00

1.558,00

9.758,00

1

Studii geotehnice

3.200,00

608,00

3.808,00

2

Studii geologice

-

-

-

3

Studii hidrologice

-

-

-

4

Studii hidrogeotehnice

-

-

-

5

Studii fotogrametrice

-

-

-

6

Studii topografice

5.000,00

950,00

5.950,00

7

Studii de stabilitate a terenului

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

2.200,00

418,00

2.618,00

8

Studii privind impactul asupra mediului

1.200,00

228,00

1.428,00

9

Raport privind impactul asupra mediului

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

10

Studii de trafic

-

-

-

11

Audit de siguranța circulației

-

-

-

12

Studii specifice lucrărilor aferente monumentelor istorice

-

-

-

totaL

3.1. STUDII

10.400,00

1.976,00

12.376,00

3.2. DOCUMENTAȚII-SUPORT Șl CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII

13

Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism

-

-

14

Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desființare

-

-

-

15

Obținerea avizului operatorului rețelei publice de apă

500,00

95,00

595,00

16

Obținerea avizului operatorului rețelei publice de canalizare

370,00

70,30

440,30

17

Obținerea avizului operatorului rețelei publice de gaze naturale/termoficare

-

-

-

18

Obținerea avizului operatorului rețelei publice de electricitate

350,0C

66,50

416,50

19

Obținerea avizului operatorului rețelei publice de telecomunicații

-

-

-

20

Obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică

-

--

-

UA7

Pagina 7

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

21

Obținerea avizului Oficiul National de Cadastru și Publicitate Imobiliară

200,00

38,00

238,00

22

Obținerea avizului Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare

-

-

-

23

Obținerea avizului I.G.P.

-

-

-

24

Obținerea avizului C.F.R.

-

-

-

25

Obținerea avizului C.N.A.l.R.

-

-

-

26

Obținerea avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

-

-

-

27

Obținerea avizului/acordului de gospodărire a apelor

-

-

-

28

Obținerea acordului de mediu

400,00

76,00

476,00

29

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

-

-

-

30

întocmirea documentației, Obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

-

-

31

Obținerea avizului P.S.I.

-

-

-

32

Alte avize, acorduri si autorizații

100,00

19,00

119,00

TOTAL 3.27DOCUMENTAȚII-SUPORT Șl CHELTUIELI OBȚINERE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII

1.920,00

364,80

2.284,80

3.3. EXPERTIZARE TEHNICĂ

33 lExpertize tehnice

1.500,00

285,00

1.785,00

TOTAL 3.3. EXPERTIZAftE TEHNICA

1.500,00

285,00

1.785,00

3.4. CERTIFICAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE Șl AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

34

Certificarea performanței energetice

-

-

-

35

Auditul energetic al clădirilor

-

-

-

TCtal

3.4. certificarea Performanței ENERGETICE" Șl AUDITUTENerOETIC aL'6LadirIlOR

-

-

-

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.600,00

494,00

3.094,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

8.680,00

1.649,20

10.329,20

TOTAL

3.5. PROIECTARE

18.780,00

; 3:568,20

22.348,20


Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

3.6. OR<

3ANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

36

întocmirea documentației de atribuire

500,00

95,00

595,00

37

Multiplicarea documentației de atribuire

-

-

-

38

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor comisiilor de evaluare

-

-

39

Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor

-

-

-

40

Corespondenta prin postă, fax, poștă electronică etc.

500,00

95,00

595,00

TOTAL 3.6. ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

1.000,00

190,00

1.190,00

3.7. CONSULTANȚA

Denumirea serviciilor

PERIOADA [LUNI]

TARIF    [LEI]

41

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2,00

500,00

1.000,00

190,00

1.190,00

42

Auditul financiar

2,00

400,00

800,00

152,00

952,00

TOTAL 3.7. CONSULTANȚA

1.800,00

342,00

2.142,00

Denumirea serviciilor

PERIOADA [LUNI]

TARIF    [LEI]

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

43 pe perioada de execuție a lucrărilor

2,00

600,00

1.200,00

228,00

1.428,00

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,00

400,00

800,00

152,00

952,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

2,00

1.500,00

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL 3.8. ASISTENȚA TEHNICA

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL GENERAL CAPITOLUL 3

40.400,00

7.676,00

48.076,00

m/

Pagina 9

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

DEVIZUL

OBIECT 1 - Reamenajarea pavajului pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Denumirea lucrării

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1 CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

4.1.1.

Refacere pavaj

553.275,52

105.122,35

658.397,87

4.1.2.

Sistem automat de irigații

114.471,55

21.749,59

136.221,14

4.1.3.

Iluminat arhitectural

103.202,01

19.608,38

122.810,39

4.1.4.

Amenajare spații verzi

91.901,81

17.461,34

109.363,15

4.1.5.

Lucrări conexe - Acoperire aerisire parcaj subteran

14.528,75

2.760,46

17.289,21

TOTAL I. subcap.4.1

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Șl FUNCȚIONALE

TOTAL II. subcap.4.2

-

-

-

4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Șl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

-

-

-

4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Șl FUNCȚIONALE CARE NU NECESITĂ MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

-

-

-

4.5 DOTĂRI

153.000,00

29.070,00

182.070,00

4.6 ACTIVE NECORPORALE

-

-

-

TOTAL III. subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

153.000,00

29.070,00

182.070,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL II)

1.030.379,64

195.772,12

1.226.151,76


DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Denumirea lucrării

VALOARE REFERINȚĂ [lei]

COTA PROCENTUALĂ

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

5.1. ORGANIZARE DE ȘANTIER

I. I                                                                                     ’              ■

VALOAREA DE REFERINȚA I

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

4.1

Construcții și instalații

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

TOTAL VALOAREA DE REFERINȚA I

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

5.1.1, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII AFERENTE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

1

Cheltuieli aferente construcțiilor provizorii sau amenajări la construcții existente pentru dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, rampe spăalare auto, depozite materiale, fundațtii macarale

1,00%

8.773,80

1.667,02

10.440,82

2

Rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități

877.379,64

0,50%

4.386,90

833,51

5.220,41

3

împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete incendiu și altele asemenea

0,50%

4.386,90

833,51

5.220,41

TOTAL 5.1.1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII AFERENTE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

17.547,60

3.334,04

20.881,64

5.1.2. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII ȘANTIERULUI

1

Cheltuieli pentru obținerea autorizației de construire/desființare organizare de șantier

1,00%

8.773,80

1.667,02

10.440,82

2

Taxe amplasament, închirieri semne de circulație

0,05%

438,69

83,35

522,04

3

întreruperea temporară a rețelelor de transport sau utilități

877.379,64

0,10%

877,38

166,70

1.044,08

4

Contract temporar cu furnizorii de utilități, taxe depozit ecologic

0,10%

877,38

166,70

1.044,08

5

Chirii și plata consumurilor de utilități pentru funcționarea organizării de șantier

0,10%

877,38

166,70

1.044,08

6

Transportul, cazarea muncitorilor, serviciul de pază etc.

0,05%

438,69

83,35

522,04

TOTAL 5.1.2. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII ȘANTIERULUI

12.283,32

2.333,82

14.617,14

TOTAL 5.1. ORGANIZARE DE ȘANTIER

29.830,92

5.667,86

35.498,78

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Denumirea lucrării

VALOARE REFERINȚĂ [lei]

COTA PROCENTUALĂ

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

5.2. COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

VALOAREA DE REFERINȚA II

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

4.1

Construcții și instalații

877.379,64

166.702,12

1.044.081,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17.547,60

3.334,04

20.881,64

TOTAL VALOAREA DE REFERINȚA II

894.927,24

170.036,16

1.064.963,40

5.2.1.

COMISIOANELE Șl DOBÂNZILE AFERENTE CREDITULUI BĂNCII FINANȚATOARE

0,00%

-

-

-

5.2.2.

COTA AFERENTĂ ISC PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

0,50%

4.474,64

850,18

5.324,82

5.2.3.

COTA AFERENTĂ ISCPENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, Șl PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

894.927,24

0,10%

894,93

170,04

1.064,97

5.2.4.

COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

0,50%

4.474,64

850,18

5.324,82

5.2.5.

TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE CONFORME Șl AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

0,00%

-

-

-

TOTAL 5.2. COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

9.844,21

1.870,40

11.714,61

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Denumirea lucrării

VALOARE REFERINȚĂ [lei]

COTA PROCENTUALĂ

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

5.3. CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

VALOAREA DE REFERINȚA III

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

40.400,00

7.676,00

48.076,00

4

Cheltuieli pentru investiția de bază

1.030.379,64

195.772,13

1.226.151,77

TOTAL VALOAREA DE REFERINȚA III

1.070.779,64

203.448,13

1.274.227,77

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute                                   |   1.070.779,64   |    5,00%

53.538,98

10.172,41

63.711,39

TOTAL 5.3. CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

53.538,98

10.172,41

63.711,39

5.4. CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

1.070.779,64

0,10%

1.070,78

203,45

1.274,23

TOTAL 5.4. CHELTUIELI PENTRU INFORMARE Șl PUBLICITATE

1.070,78

203,45

1.274,23

TOTAL GENERAL CAPITOLUL 5

94.284,89

17.914,12

112.199,01

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare {fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

ICAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRUPROBE TEHNOLOGICE Șl TESTE

1

Pregătirea personalului de exploatare

3.000,00

570,00

3.570,00

2

Probe tehnologice si teste

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL GENERAL CAPITOLUL 6

8.000,00

1.520,00

9.520,00ANTEMĂSURĂTOARE NR.l
REFACERE PAVAJ

Suprafețe și lungimi măsurate pe planuri conform ridicărilor topografice și măsurătorilor

efectuate pe teren:

1.

Asfalt:

2045mp;

2.

Pavaj:

1270mp;

3.

Spațiu verde:

3115mp;

4.

Borduri existente:

750ml;

5.

Borduri noi (10xl5cm)

750ml;

6.

Borduri înguste de parc (100x25x5cm)

120ml;

 • 7.  Borduri curbe (lungimi variabile 52x25cm) 105ml;

 • 8.  Piatră cubică                              65mp;

 • 9.  Parapeți placați cu travertin                290ml.

 • 1 DG04B1             ROTUND: MP = 750,00ml

Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune așezate pe beton

750 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 2 DG05A1             ROTUND: = 2.045,OOMP

Decaparea îmbrăcăminților cu strat până la 3cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice

2045 mp (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 3 DG03A1              ROTUND: = 3.315,OOMP

Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton

1270 mp + 2045 mp (conform plan de situație - ridicare topografică) = 3315mp


4 TSA01D1


ROTUND: = 335,00MC


Săpătură manuală în spații întinse în pământuri cu umiditate naturală aruncare în( depozit sau ,j vehicul la H<0,6m, teren foarte tare (aducere la cotă suprafață fundație pavaj nou) "J-. .•• • (2045mp + 1270mp) x 0,10m = 331,50mc

5 TSA02B1


ROTUND = 50.00MC


Săpătură manuală în spații limitate sub lm cu taluz vertical nesprijinit în pământuri necoezive și

slab coezive adâncime<0.75m teren mijlociu (fasonare groapă fundație borduri)

(750ml + 120ml + 105ml) x (0,25m x 0,20m) = 48,75mc

6 RPCT29B1


ROTUND = 470,00MP


Desfacerea placajelor marmură sau similare (parapeți placați cu travertin)

290,00ml x (0,60m + 0,40m + 0,60m) = 464,00mp

7 TRA01A20P


ROTUND = 1.340,OOTO


Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculante dist.=20km

 • •  borduri: 750ml x (0,15m x 0,10m + 0,25m x 0,15m) x 2,5to/mc =   98,44to

 • •  asfalt: 2045mp x 0,03m x 2,4 to/mc =                            147,24to

 • •  pavaj: 3315mpx 0,05x2,4 to/mc =                           397,80to

 • •  săpătură: (335mc + 50mc) x l,8to/mc =                          693,.00to

Total = 98,44to + 147,24to + 397,80to + 693,00to =                       1.336,48to

 • 8 DA03A1            ROTUND = 170,00MP

Scarificarea manuală a platformei drumului

1270 mp + 2045 mp (conform plan de situație - ridicare topografică) = 3315mp x 0.05m =

165.75mc

 • 9 DE11A1             ROTUND = 750,00ML

Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10xl5cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor etc, așezate pe o fundație din beton C8/10, de 10x20cm

750 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 10 DE11A1*           ROTUND = 120,00ML

Borduri înguste de parc, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x25x5cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor etc, așezate pe o fundație din beton C8/10, de 10x20cm

120 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 11 9301001            ROTUND = 120,00ML

Borduri înguste de parc, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x25x5cm

120 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 12 DE10A1*           ROTUND = 105,00ML

Borduri curbe, prefabricate din beton cu lungimi variabile și secțiunea 52x25cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor etc, așezate pe o fundație din beton C8/10, de 30xl5cm

105 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 13 9301002            ROTUND = 105,O0ML

Borduri curbe, prefabricate din beton cu lungimi variabile și secțiunea 52x25cm

105 ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 14 TRA01A15          ROTUND: = 125,OOTO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

• borduri mici: 0,10m x0,15m x750mlx 2,5to/mc=               28,13to

• borduri înguste: 0,05m x 0,25m x 120ml x 2,5to/mc =

3,75to

■  ’ ț? 0      1

• borduri curbe: 0,25m x 0,52m x 105ml x 2,5to/mc =

34,13to.<

• beton în fundații: [(0,10m x 0,20m) x (750ml + 120ml) +

+ (0,15m x 0,30m) x 105ml] x 2.5to/mc=

55,32to

Total = 28,13to + 3,75to + 34,13to+ 55,32to =

121,33to

 • 15 DA06A1            ROTUND: = 170.00MC

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală, cu balast

3315mp x 0,05m = 165,75mc

 • 16 TRA01A40          ROTUND: = 380,00TO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.

170mc x 1700kg/mc x 1,311 = 378.879,OOkg

 • 17 DA06A2            ROTUND: = 100,00MC

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală, cu nisip

3315mp x 0,03m = 99,45mc

 • 18 TRA01A40          ROTUND: = 160,00TO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.

lOOmc x 1,60 to/mc = 160,00to

 • 19 DE13A1*            ROTUND: = 3.380,00MP

Plăci prefabricate din beton la trotuare

1270mp + 2045mp +65mp(conform plan de situație - ridicare topografică) = 3380mp

 • 20 9301003            ROTUND: = 2.487,00MP

Dale pavaj 20x40x5cm, gri

0,75 x 33158mp = 2486,25mp

 • 21 9301004            ROTUND: = 828,00MP

Dale pavaj 20x40x5cm, gri antracit

0,25 x 3315mp = 828,75mp

 • 22 9301005            ROTUND: = 65,00MP

Piatră cubică pentru pavaje, 10xl0x5cm, din andezit

65mp (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 23 TRA01A15          ROTUND: = 430,00TO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

0,05m x 3315mp x 2,5to/mc + 65mp x 0,20to/mp = 427,38to

 • 24 RPCM45A1*         ROTUND: = 470,00MP

Placaje fixate cu mortar de ciment și adeziv de exterior pe suprafețe plane (parapeți placați cu travertin)

290,00ml x (0,60m + 0,40m + 0,60m) = 464,00mp

 • 25 9301015            ROTUND: = 470,00MP

Travertin periat 60 x 40 x 3cm

290,00ml x (0,60m + 0,40m + 0,60m) = 464,00mp

 • 26 RPCT14A1          ROTUND: = 90,00MP

Desfacerea tencuielilor la fațade executate cu terasit dolomit sau similare

(17,00m + 7,50m + 10,50m) x (l,20m + 0,60m + 0,70m) = 87,50mp

27 RPCJ49A1*


ROTUND: = 90,00MP


Tencuială exterioară decorativă pe ziduri din beton executată în câmp

(17,00m + 7,50m + 10,50m) x (l,20m + 0,60m + 0,70m) = 87,50mp


28 9301006


ROTUND: = 90,00MPTencuială exterioară decorativă (amorsă de suprafață, masă de șpaclu, plasă din fibră de sticlă, grund, tencuială decorativă colorată gri antracit)

(17,00m + 7,50m + 10,50m) x (l,20m + 0,60m + 0,70m) = 87,50mp


29 TRA01A15


ROTUND: = 0,50TO


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. 90mp x 5,50kg/mp = 495,00to

 • 30 CL25C1*                   ROTUND: = 90,00ML

Protecția muchiilor la stâlpi, trepte, rampe de beton armat cu cornier din oțel

267,50ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 31 9301020                   ROTUND: = 90,00ML

Margine trepte cu striații antiderapante și picurător din aluminiu

267,50ml (conform plan de situație - ridicare topografică)

ANTEMĂSURĂTOARE NR.2
SISTEM AUTOMAT DE IRIGAȚII

Suprafețe și lungimi măsurate pe planuri conform ridicărilor topografice, măsurătorilor

efectuate pe teren și dimensionării sistemului de irigații, echipamente necesare:

Spațiu verde (suprafață udată):

3115mp;

Rețea principală de apă 040:

160ml;

Rețea principală de apă 032:

660ml;

Rețea principală de apă 016:

330ml;

Controller (automat programabil 3 zone):

7bucăți;

Hidranți rapizi:

4bucăți;

Aspersoare rotative R=6,5-rl5,9m:

90bucăți;

Aspersoare telescopice statice R=2,4-r5,2m:

20bucăți;

 • 1 TSA02E1             ROTUND = 600,00MC

Săpătură manuală în spații limitate sub lm cu taluz vertical nesprijinit în pământuri coeziune mijlocie și foarte coezive adâncime<l,5m teren mijlociu (șanțuri rețele apă, electrovane, hidranți)

 • •  șanțuri: (160ml + 660ml + 330ml) x (0,50m x l,00m) =                   575,00mc

 • •  cămine electrovane, hidranți:

(7controllere x 3 electrovane + 4 hidranți) x l,00m x l,00m x l,00m =      25,00mc

Total = 575,OOmc + 25,OOmc =                                               600,00mc

 • 2 DA06A2             ROTUND: = 60,OOMC

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală, cu nisip (lOcm grosime, pe fundul șanțurilor)

(160ml + 660ml + 330ml) x (0,50m x 0,10m) +2,50mc (cămine) = 60,00mc

 • 3 TRA01A40           ROTUND: = ÎOO.OOTO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.

60mc x 1,60 to/mc = 96,00to                                                        :■           -;<■

 • 4 9301007             ROTUND = 3.315,00MP

Sistem automat de irigații (material, manoperă)

(controllere, țevi și fitinguri de polietilenă, furtune cu picurător, cămine vizitare, aspersoare,

electrovane, hidranți rapizi, branșare rețea de apă și alimentare cu energie electrică)

Spațiu verde (suprafață udată): 3115mp;

 • 5 TSD01B1            ROTUND: = 600,00MC

împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat unifor 10-30cm grosime, cu sfărâmarea

bulgărilor, teren mijlociu

 • •  șanțuri: (160ml + 660ml + 330ml) x (0,50m x l,00m) =                   575,00mc

 • •  cămine electrovane, hidranți:

(7controllere x 3 electrovane + 4 hidranți) x l,00m x l,00m x l,00m =      25,00mc

Total = 575,OOmc + 25,OOmc =                                               600,00mc

 • 6 TSD04C1            ROTUND: = 600,OOMC

Compactarea cu maiul de mână a umpluturii executate pe straturi cu udarea fiecărui strat de

20cm grosime, terenuri necoezive

 • •  șanțuri: (160ml + 660ml + 330ml) x (0,50m x l,00m) =                    575,OOmc

 • •  cămine electrovane, hidranți:

(7controllere x 3 electrovane + 4 hidranți) x l,00m x l,00m x l,00m =      25,OOmc

Total = 575,OOmc + 25,OOmc =                                               600,OOmc

ANTEMĂSURĂTOARE NR.3
ILUMINAT ARHITECTURAL

Elemente măsurate și inventariate pe planuri conform ridicărilor topografice, măsurătorilor

efectuate pe teren, echipamente necesare:

1.

Stâlpi iluminat stradal existenți:

12 bucăți;

2.

Corpuri noi de iluminat tip Noctis Linea module 2,00m:

13bucăți;

3.

Corpuri noi de iluminat tip Noctis Midi "F" curved glass matt:

35bucăți;

4.

Rețea electrică subterană:

300ml.

1TSA02E1             ROTUND = 150,00MC

Săpătură manuală în spații limitate sub lm cu taluz vertical nesprijinit în pământuri coeziune mijlocie și foarte coezive adâncime<l,5m teren mijlociu

300ml x 0,50m x l,00m = 150,00mc

 • 2 DA06A2             ROTUND: = 15,00MC

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală, cu nisip (lOcm grosime, pe fundul șanțurilor)

300ml x (0,50m x 0,10m) = 15,00mc

 • 3 TRA01A40           ROTUND: = 24,OOTO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.

15mc x 1,60 to/mc = 24,00to

 • 4 EC04E1*             ROTUND: = 300,00ML

Cablu energie montat liber pe fund canale, conducte 150 sau 185mmp de tip CYABY 3x2,5mmp

300ml (conform plan de situație - ridicare topografică, proiect tehnic)

 • 5 9301016             ROTUND: = 300,00ML

Cablu alimentare corpuri de iluminat tip CYABY 3 x 2,5 mmp (inclusiv tub protecție)

 • 6 EC08B1*             ROTUND: = 60,00ML

Cabluri de alimentare a corpurilor de iluminat în interiorul stâlpilor de tip CYY 3 x 2,5 mmp ..

12 stâlpi x 5,00m = 60,00ml

 • 7 9301008             ROTUND: = 60,00ML                            >

Cablu alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3 x 2,5 mmp (inclusiv tub protecție)

12 stâlpi x 5,00m = 60,00ml

 • 8 EI12A1*              ROTUND: = 12BUC

Instalare stâlpi iluminat

 • 9 9301009             ROTUND: = 12BUC

Stâlp stradal solar adaptiv, lampă led, panou fotovoltaic

 • 10 EE10H1*                  ROTUND: = 48BUC

Corp de iluminat special, iluminat arhitectural, încastrat în pavaj

13buc + 35buc = 48buc

 • 11 9301010                  ROTUND: = 13BUC

Corp de iluminat încastrat în pavaj tip Noctis Linea modul 200cm, flat glass, matt (IP67)

 • 12 9301011                  ROTUND: = 35BUC

Corp de iluminat încastrat în pavaj tip Noctis Midi "F", curved glass, matt (IP67)

 • 13 TRA01A15          ROTUND: = 0,50TO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

ANTEMĂSURĂTOARE NR.4
AMENAJARE SPATII VERZI

Elemente (distanțe, suprafețe) măsurate și inventariate pe planuri conform ridicărilor

topografice, măsurătorilor efectuate pe teren:

3115mp;

1.

Spațiu verde (suprafață udată):

2.

Gard viu perimetral:

1150ml;

3.

Plantare Magnolia Kobus

3bucăți;

4.

Plantare Robinia pseudocacia umbraculitera

llbucăți.

 • 1 SVA01A1             ROTUND: = 32,00 SUTE MP (AR)

Curățirea terenului pe peluze de crengi, gunoi, cu grebla

3115mp (conform plan de situație - ridicare topografică) = 31,15 sute mp (ari)

 • 2 SVA05A1            ROTUND: = 470,00MC

Extragerea manuală a pământului vegetal cu aruncare laterală, teren mijlociu 3115mp x 0,15m = 467,25mc

 • 3 TRA01A20P          ROTUND = 800,00TO

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculante dist.=20km

470mc x l,7to/mc = 799to

 • 4 SVB2A02G2          ROTUND: = 14BUC

Săpare gropi poligonale manual, în teren mijlociu, 100 x 100 x lOOcm

Magnolia - 3 bucăți;

Robinia -11 bucăți.

Total: 3 + 11 = 14 bucăți

5 SVB2A04B

ROTUND: =180,00MC

Săpare șanțuri pentru garduri vii, teren mijlociu

1150ml x 0,30m x 0,50m = 172,50mc

6 SVB2A10A

ROTUND: =1.150,OOML

Plantare gard viu puieți de talie mică, excusiv buxus bordură, la 1 rând cu interdistanța de 12cm

1150ml (conform plan de situație - ridicare topografică, proiect tehnic)

7 9301017

ROTUND: =1.150,OOML

Gard viu, puieți de talie mică

1150ml (conform plan de situație - ridicare topografică, proiect tehnic)

8 SVB2A21A2

ROTUND: = 14BUC

Plantare arbori cu balot de pământ neambalat, în gropi săpate cu diametru balot 41-60cm, manual

9 9301018

ROTUND: = 3BUC

Magnolia -3 bucăți;

10 9301019

ROTUND: = 11BUC

Robinia -11 bucăți.

11 SVB2A23A

ROTUND: = 14BUC

Ancorare arbori cu sârmă după transplantare cu 3 ancore montate la 2/3 din înălțimea trunchiului

Magnolia-3 bucăți;

Robinia-11 bucăți.

Total: 3 + 11 = 14 bucăți

 • 12 SVB2C01A*         ROTUND =3.115,OOMP

Semănat ierburi perene cu o specie pe suprafețe orizontale (montat rulouri gazon)

3115mp (conform plan de situație - ridicare topografică)

 • 13 9301012            ROTUND =3.115,OOMP

Rulouri gazon: 3115mp

ANTEMĂSURĂTOARE NR.5
LUCRĂRI CONEXE-ACOPERIRE AERISIRE PARCAJ SUBTERAN

Elemente (distanțe, suprafețe) măsurate și inventariate pe planuri conform ridicărilor ; '   "

topografice, măsurătorilor efectuate pe teren:

 • 1.  Dimensiuni aerisire parcaj subteran:      6,00m x 5,00m + 2,50m x 7,00m = 47,5mp;

 • 2.  Perimetre:                              22ml + 19ml;

 • 1 CL23B1*             ROTUND =75,00MP

Montarea grilajelor metalice gata confecționate din panouri, pentru ventilații

(5,00m x 3,14 / 2) x 6,00m + (2,50m x 3,14/2) x 7,00m = 74,58

 • 2 9301013             ROTUND =0,40TO

Confecție metalică aluminiu (structură copertină aerisire parcaj)

 • •  (5,00m x 3,14 / 2) x 6,00m x 5kg/mp = 235,50kg

 • •  (2,50m x 3,14/2) x 7,00m x 5kg/mp = 137,38kg

Total = 235,50kg + 137,38kg = 372,88kg

 • 3 CE04B1*            ROTUND =75,00MP

învelitori din policarbonat lOmm grosime fumuriu

 • •  (5,00m x 3,14 / 2) x 6,00m = 47,10mp

 • •  (2,50m x 3,14/2) x 7,00m = 27,48kg

Total = 47,10mp + 27,48mp = 74,58mp

 • 4 9301014             ROTU N D =75,00M P

Policarbonat lOmm grosime fumuriu (inclusiv accesoriile de montaj)

ANTEMĂSURĂTOARE NR.6
DOTĂRI - MOBILIER URBAN, TOALETĂ PUBLICĂ
 • 1.  Jardiniere - bănci din beton, finisat cu tencuială decorativă și rigle din lemn - 6bucăți;

 • 2.  Bănci lemn - 12bucăți;

 • 3.  Locuri de stat din beton finisat cu tencuială decorativă gri antracit - 9bucăți;

 • 4.  Bănci curbe cu jardiniere - 2bucăți;

 • 5.  Toaletă publică -1 bucată.

PENTACONS SRL București


15Formular FI

OBIECTIV: 541 Reamenajare pavaj (Zona Altex)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA

ron

din care C + M

ron

0

1

2

3

4

5

6

4

Investiția (lucrarea) de baza

6.1

001 Reamenajare pavaj pietonal

1.030.379,63

1.030.379,63

877.379,63

877.379,63

TOTAL grupa 6

1.030.379,63

1.030.379,63

877.379,63

877.379,63

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.030.379,63

1.030.379,63

877.379,63

877.379,63

Taxa pe valoarea adaugata

195.772,13

166.702,13

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

1.226.151,76

1.044.081,76

OFERTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Formular F2

OBIECTIV: 541 Reamenajare pavaj (Zona Altex)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, ptobiectul 001 - Reamenajare pavaj pietonal

Nr. crt.

Nr.cap./

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

subcap deviz pt obiect

K                    Cheltuieli pe categoria de lucrări

0

1

2

3

1

I.

Lucrări de construcții

2

1

001 Refacere pavaj

553.275,52

553.275,52

3

2

002 Sistem automat de irigații

114.471,55

114.471,55

4

3

003 Iluminat arhitectural

103.202,01

103.202,01

5

4

004 Amenajare spatii verzi

91.901,81

91.901,81

6

5

005 LucrariConexe-acoperire aerisi

14.528,75

14.528,75

TOTAL cap. I

877.379,64

877.379,64

7

II.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

8

1

006 Dotari-Mobilier Urban, Toaleta

TOTAL cap. II

0,00

0,00

9

III.

Procurare echipamente, dotări

10

1

c) Dotări, inclusiv utilaje si echipamente indep

153.000,00

153.000,00

TOTAL cap. HI

153.000,00

153.000,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.030.379,64

1.030.379,64

Taxa pe valoarea adaugata                                   195.772,12

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                            1.226.151,76

OFERTANT


Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37Formular F3

OBIECTIV: 541-Reamenajare pavaj (Zona Altex)


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 001-Reamenajare pavaj pietonal

Categoria de lucrări: 001-Refacere pavaj


Nr. crt.


Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe


U. M. Cantitatea


SECȚIUNE TEHNICA


________________________I i’on |

Valoare


Prețul unitar . materiale b) manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)___________

SECȚIUNE FINANCIARA


0 1 2

3

4

5

1      DG04B1        82            M

750,00000

0,00

0,00

2,92

2193,68

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE

0,00

0,00

DIMENSIUNE AȘEZATA PE BETON

0,00

0,00

2,92

2193,68

2      DG05A1        82          MP

2045,00000

0,00

0,00

4,86

9938,70

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0,00

0,00

4,86

9938,70

3      DG03A1        82          MP

3315,00000

0,00

0,00

2,75

9117,28

DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU

0,00

0,00

BAZALT MONTATE PE BETON

0,00

0,00

2,75

9117,28

4      TSA01D1       82       M CUB

335,00000

0,00

0,00

20,70

6934,50

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

0,00

0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0, 6M T.F.TARE

0,00

0.00

(aducere La cota suprafața fundație pavaj nou)

20,70

6934,50

5      TSA02B1       82       M CUB

50,00000

0,00

0,00

10,71

535,50

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR

0,00

0,00

.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC

0,00

0.00

(fasonare groapa fundație borduri)

10,71

535,50

6      RPCT29B1      82          MP

470,00000

0,00

0,00

20,70

9728,92

DESFACEREA PLACAJELOR MARMORA SAU SIMILARE *

0,00

0,00

0 00

0.00

(parapeti placari cu travertin)

20,70

9728,92

7      TRA01A20P    82        TONE

1340,00000

0,00

0,00

0,00

0,12

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI

cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

12,00

16080,00

12,00

16080,12

8      DA03A1        82       M CUB

170,00000

0,00

0,00

31,18

5301,43

SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

0,00

0,00

0,00

0,00

31,18

5301,43Executant IOO\     Obiectiv54\      ObiectOOl     CategOOl

I ron )

0

1 2

3                             4

5

9

DE11A1        82           M

750,00000

19,69

14769,75

2,73

2048,15

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE

0,00

0,00

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

0,00

0,00

22,42

16817,90

L: 101 73

-M   :2100910     -BETON MARFA CLASA C8/10 (BC10/B150)

10

DE11A1        82           M

120,00000

4,62

554,16

2,73

327,70

BORDURI

ÎNGUSTE DE PARC, PREFABRICATE DIN BETON

cu

0,00

0,00

DIMENSIUNILE DE 100X25X5CM

0.00

0.00

ASIMITAT-fara procurare bordura

7,35

881,86

L:10173

-M : 2100910     -BETON MARFA CLASA C8/10 (BC10/B150)

pentru

încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,

aleilor etc, așezate pe o fundație

din beton C8/10

z de

10x20cm

11

9301001                   M

120,00000

15,00

1800,00

0,00

0,00

BORDURI

ÎNGUSTE DE PARC, PREFABR. BETON 100X25X5CM

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

1800,00

Borduri

înguste de parc, prefabricate din beton

cu dimensiunile de 100x25x5cm

12

DE10A1        82           M

105,00000

10,73

1126,86

5,31

557,79

BORDURI

CURBE, PREFABRICATE DIN BETON CU LUNGIMI

V

0,00

0,00

ARIABILE SI SECȚIUNEA 52X25CM,

0,00

0,00

ASIMITAT-fara procurare bordura

16,04

1684,65

L: 10173

-M -.2100910     -BETON MARFA CLASA C8/10 (BC10/B150)

pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,

aleilor etc, așezate pe o fundație

din beton C8/10,

de

30xl5cm

13

9301002                   M

105,00000

40,00

4200,00

0,00

0,00

BORDURI

CURBE, PREFABR,BETON.LUNG.VARIAB.SECT.52X2

0,00

0,00

5CM

0,00

0,00

40,00

4200,00

Borduri

curbe, prefabricate din beton cu lungimi

variabile si secțiunea 52x25cm

14

TRA01A15      82        TONE

125,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICAT3L0

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

8.00

1000,00

8,00

1000,00

15

DA06A1        82       M CUB

170,00000

66,25

11261,82

10,38

1765,21

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

12,96

2202,76

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

89,59

15229,78

ExeculanllOOl


Obiectiv 541

0 1

16 TRA01A40


ObiectOOl Ca/egOOl

2           3


82


TONE


380,00000TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DI ST. =  4 0 KM.             $

ț 18,00            6840,00

17     DA06A2        82       M CUB

100,00000

66,25

1 6624,60

1O;38

> 1038,36

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-

12796 '

1295,74

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

89,59

8958,70

18     TRA01A40      82        TONE

160,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST,= 40 KM.

$

18,00

2880 00

18,00

2880,00

19     DE13A1        82          MP

3380,00000

3,59

12130,82

4,68

15817,79

PLACI PREFABRICATE DIN BETON LA TROTUARE

0,00

0,00

0 00

0,00

ASIMILAT

8,27

27948,61

20     9301003                   MP

2487,00000

60,00

149220,00

0,00

0,00

DALE PAVAJ 20X40X5CM, GRI

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

149220,00

21     9301004                   MP

828,00000

60,00

49680,0

0,00

0,00

DALE PAVAJ 20X40X5CM, GRI ANTRACIT

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

49680,00

22     9301005                   MP

65,00000

110,00

7150,00

0,00

0,00

PIATRA CUBICA PENTRU PAVAJE, 10X10X5CM, DIN

ANDEZI

0,00

0,00

T

0,00

0.00

110,00

7150,00

23     TRA01A15      82        TONE

430,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.

$

8,00

3440.00

8,00

3440,00

24     RPCM45A1      82          MP

470,00000

13,61

6394,35

23,85

11209,33

PLACAJE CERAMICE FIXATE CU MORTAR DE CIMENT

SI ARA

0,00

0,00

CET PE SUPRAFEȚE PLANE

0,00

0,00

ASIMILAT - (parapeti placați cu travertin)

37,45

17603,68

25     9301015                   MP

470,00000

143,00

67210,00

0,00

0,00

TRAVERTIN PERIAT 60 X 40 X 3CM

0,00

0,00

0,00

0,00

143,00

67210,00

26     RPCT14A1      82          MP

90,00000

0,00

0,00

7,96

716,03

DESFACEREA TENC LA FAȚADE EXEC CU TERASIT DOLOMIT

0,00

0,00

SAU SIMILARE *

0,00

0.00

7,96

716,03

/.'ț Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Tel:323.78.37

Pag.     3Executant 1001 Obiectiv 541 ObiectOOl CategOOl

0 1

2           3

4

5

27     RPCJ49A1      82

MP        90,00000

0,00

0,00

14,85

1336,50

TENCUIALA EXTERIOARA DECORATIVA PE

ZIDURI DIN BETO

0,00

0,00

N EXECUTATA ÎN CÂMP CONTINUU

0,00

0.00

ASIMILAT- fara material

14,85

1336,50

manopera -Tencuiala exterioara decorativa (amorsa de suprafața, masa de șpaclu, plasa din fibra de sticla, grund, tencuiala decorativa colorata gri antracit}

28     9301006                   MP        90,00000

25,00

2250,00

0,00

0,00

AMORSA, MASA ȘPACLU,PLASA FIBRA, GRUND, TENC,DEC.GRI

0,00

0,00

ANTRA

0,00

0,00

25,00

2250,00

Tencuiala exterioara decorativa (amorsa de

suprafața, masa de șpaclu,

)

plasa din fibra de sticla,

grund,

tencuiala decorativa

colorata gri antracit

29     TRA01A15

82        TONE

0,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA

PE DIST.= 15 KM.

$

8,00

4.00

8,00

4,00

30     CL25C1

82            M

270,00000

0,50

135,00

5,49

1482,30

PROTECȚIA MUCHIILOR

LA STILPI TREPTE RAMPE

DE BETO

0,00

0,00

N SAU BETON ARMAT CU

CORNIER DIN OTEL

0 00

0,00

asimilat - aluminiu

5,99

1617,30

31     9301020

M

270,00000

46,00

12420,00

0,00

0,00

PROTECȚIE TREPTE CU

STRIATII ANTIDERAPANTE,

,PICURAT

0,00

0,00

OR AL

0 00

0.00

46,00

12420,00

TOTAL A:

346.927,36

80.049,29

3.498,50

30.244,00

460.719,15

OFERTANT

Executant 1001

Obiectiv 541

Obiect 001


1001

Reamenajare pavaj (Zona Altex) Reamenajare pavaj pietonalCategorie 00

1        Refacere pavaj

:* .

/ | o p

Recapitulatie

■"/”i

/ *"q/>

rpn |£

Material

Manopera

Utilaj

: Tranșpojr'&;.

TOTAL

M

IU

U

t

T

Cheltuieli directe

346927,36

80049.29

3498.50

30244,00

460719.15

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

15.800%

12647.79

12647.79

C.A.S.S,

5.200%

4162.56

4162.56

Aj.șomaj

0.500%

400.25

400.25

Acc. munca, boli profes.

0.270%

216.13

216.13

Contr.Concedii Medicale

0.850%

680.42

680.42

Fond garantare salarii

0.250%

200.12

200.12

Mo

mo

Uo

to

TO

TOTAL CHELT. DIRECTE

346927.36

98356.57

3498.50

30244.00

479026,42

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

47902.64

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

26346.45

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

553275.52


OFERTANT
Formular F3

OBIECTIV; 541-Rcamenajare pavaj (Zona Altex)

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 001-Reamenajare pavaj pietonal

Categoria de lucrări: 002-Sistem automat de irigații____________________________________________________ [ ron |

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

U. M. Cantitatea

P a b c

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

TSA02E1       82

M CUB

600,00000

0,00

0,00

11,88

7128,00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU

TALUZ VERT.NESPR

0,00

0,00

.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.

<1,5M T.MIJL

*

0,00

0,00

(șanțuri rețele apa, electrovane,

hidranti)

11,88

7128,00

2

DA06A2        82

M CUB

60,00000

66,25

3974,76

10,38

623,01

STRAT

AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU

FUNCT REZIST

FIL-

12,96

777,44

TRANT

IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

(lOcm

grosime, pe fundul șanțurilor)

89,59

5375,22

3

TRA01A40      82

TONE

100,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  40

KM.

$

18,00

1800,00

18,00

1800,00

4

9301007

MP

3315,00000

22,90

75913,50

0,00

0,00

SISTEP

AUTOMAT DE IRIGAȚII

0,00

0,00

0,00

0.00

Asimilat - material, manopera

22,90

75913,50

(controllere, țevi si fitinguri de polietilena, furtune cu picurator,

cămine

energie

vizitare, aspersoare, electrica)

electrovane, hidranti rapizi, bransare rețea de

apa si alimentare cu

5      TSD01B1

82       M CUB

600,00000

0,00

0,00

2,75

1652,40

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFO

0,00

0,00

RM 10-30CM.GROS CU

SFARIM.BULG.TEREN MIJL.

0,00

0,00

2,75

1652,40

6      TSD04C1

82       M CUB

600,00000

0,30

180,00

6,66

3996,00

COMPACTAREA CU MAI,

DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE SI

’RA

0,00

0,00

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0,00

0,00

6,96

4176,00

Formular F3


ExecuiantWl Obiectiv54\ ObiectQOl CategOO2

“~0    ’       T               2          3


TOTAL A:


''Oi’J V;

ofertant/

■'i

■ ;Executant 1001


1001


Obiectiv 541

Obiect 001

Categorie 002


Reamenajare pavaj (Zona Altex) Reamenajare pavaj pietonal Sistem automat de irigații

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

80068,26

13399.41

777.44

1800.00

96045.12

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

15.800%

2117.11

2117.11

C.A.S.S.

5.200%

696.77

696.77

Aj.șomaj

0.500%

67.00

67.00

Acc. munca, boli profes.

0.270%

36.18

36.18

Contr.Concedii Medicale

0.850%

113.90

113.90

Fond garantare salarii

0.250%

33.50

33.50

Mo

mo

uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

80068.26

16463.86

777,44

1800.00

99109.56

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

9910.96

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

5451.03

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

114471.55

OFERTANT


Formular F3

OBIECTIV: 541-Reamenajare pavaj (Zona Altex)


LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 001-Reamenajare pavaj pietonal

Categoria de lucrări: 003-Iluminat arhitectural_______________

U. M. Cantitatea


Nr.    Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe


___________SECȚIUNE TEHNICA

0________________1___________________2

1      TSA02E1       82       M CUB


Prețul unitar

a .....'...LL

b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)


materiale


Valoare


3________

150,00000


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *


SECȚIUNE FINANCIARA

4_________ 5

0,00

11,88

0,00

0 00


0,00

1782,00

0,00

0 00


11,88

1782,00

2

DA06A2        82       M CUB

15,00000

66,25

993,69

10,38

155,75

STRAT

AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-

12,96

194,36

TRANT

IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0.00

89,59

1343,80

3

TRA01A40      82        TONE

24,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.

$

18.00

432,00

18,00

432,00

4

EC04E1        82           M

300,00000

0,10

30,00

2,16

648,00

CABLU

ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE

0,00

0,00

150 :

SAU 185MMP-DE TIP CYABY 3X2,5MMP

0,00

0,00

ASIMILAT

2,26

678,00

5

9301016                   M

300,00000

7,00

2100,00

0,00

0,00

CABLU

ALIM.CORPURI DE ILUMINAT TIP CYABY 3X2,5MMP+

0,00

0,00

TUB P

0,00

0,00

7,00

2100,00

Cablu

alimentare corpuri de iluminat tip CYABY 3

x 2,5 mmp (inclusiv tub protecție)

6

EC08B1        82           M

60,00000

0,05

3,00

1,80

108,00

CABLURI DE ALIMENTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT ÎN

0,00

0,00

INTERIORUL STÂLPILOR DE TIP CYY 3 X 2,5 MMP

0,00

0,00

ASIMILAT

1,85

111,00

7

9301008                   M

60,00000

6,00

360,00

0,00

0,00

CABLU

ALIM.CORPURI ILUMINAT TIP CYY 3X2,5MMP+TUB

p

0,00

0,00

ROTEC

0,00

0,00

6,00

360,00

Cablu

alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3 x

2,5 mmp (inclusiv tub proiecție)


Executant\OO\ Obiectiv54] ObiectOOl CategW3

0 1

2

3

4

5

8      EI12A1        82

BUCATA

12,00000

0,00

0,00

12,96

155,52

INSTALARE STÂLPI ILUMINAT

0,00

■ 0,00

.. 0,00

0,00

ASIMILAT

12,96

155,52

9      9301009

BUCATA

12,00000

3780,00

45360,00

0,00

0,00

STÂLP STRADAL SOLAR ADAPTIV,

LAMPA LED,PANOU FOTOVO

0,00

0,00

LTAIC

0,00

0,00

3780,00

45360,00

10     EE10H1        82

BUCATA

48,00000

31,22

1498,50

6,12

293,76

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, ILUMINAT ARHITECTURAL

, î

0,00

0,00

NCASTRAT ÎN PAVAJ

0,00

0.00

ASIMLAT

37,34

1792,26

11     9301010

BUCATA

13,00000

1710,00

22230,00

0,00

0,00

CORP ILUM.INCASTR.PAVAJ TIP

NOCTIS LINEA 200CM,

FLA

0,00

0,00

T GLA

0,00

0.00

1710,00

22230,00

Corp de iluminat încastrat în pavaj tip Noctis Linea modul 200cm,

flat glass, matt (IP67)

12

9301011

BUCATA       35,00000

351,00

12285,00

0,00

0,00

CORP

ILUMINAT ÎNCASTRAT PAVAJ

TIP NOCTIS MIDI F, CU

0,00

0,00

RVED

0,00

0.00

351,00

12285,00

Corp iluminat încastrat pavaj

tip

Noctis Midi F,curved glass, matt (IP67)

13     TRA01A15      82

TONE         0,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

SEMI FABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=

15

KM.                $

8,00

4.00

8,00

4,00

TOTALA:                                     84.860,19

3.143,03

194,36 436,00 88.633,58

OFERTANT

Executant 1001

Odfectfv 541

Obiect 001

Categorie 003


1001

Reamenajare pavaj (Zona Altex)

Reamenajare pavaj pietonal

Iluminat arhitecturalRecapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

84860.19

3143.03

194.36

436.00

88633.58

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

15.800%

496.60

496.60

C.A.S.S.

5.200%

163.44

163.44

Aj,șomaj

0,500%

15.72

15.72

Acc. munca, boli profes.

0.270%

8.49

8.49

Contr.Concedii Medicale

0.850%

26.72

26.72

Fond garantare salarii

0.250%

7.86

7.86

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

84860.19

3861.85

194.36

436.00

89352.39

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

8935.24

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

4914.38

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

103202.01


OFERTANTFormular F3

OBIECTIV; 541-Reamenajare pavaj (Zona Altex)

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 001-Reamenajare pavaj pietonal

Categoria de lucrări: 004-Amenajare spatii verzi_____________________________________________________________________[ i on ]

Nr.    Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe

U. M. Cantitatea

P a b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      SVA01A1       82

AR

32,00000

0,00

0,00

2,52

80,64

CURĂȚIREA TERENULUI PE PELUZE DE

CRENGI, GUNOI

cu

0,00

0,00

GREBLA

0,00

0.00

2,52

80,64

2      SVA05A1       82

M CUB

470,00000

0,00

0,00

6,12

2876,40

EXTRAGEREA MANUALA A PĂMÂNTULUI VEGETAL CU ARUNCAR

0,00

0,00

E LATERALA, TEREN MIJLOCIU

0,00

0,00

6,12

2876,40

3      TRA01A20P    82

TONE

800,00000

0,00

0,00

0,00

0,07

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

SAU MOLOZULUI

cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

12,00

9600,00

12,00

9600,07

4      SVB2A02G2     82

BUCATA

14,00000

0,00

0,00

17,82

249,48

SAPARE GROPI POLIGONALE MANUAL, IN TEREN MIJLOCIU,

0,00

0,00

100 X 100 X 100 CM

0,00

0,00

17,82

249,48

5      SVB2A04B      82

M CUB

180,00000

0,00

0,00

9,45

1701,00

SAPARE ȘANȚURI PENTRU GARDURI VII

, TEREN MIJLOCIU

0,00

0,00

0,00

0.00

9,45

1701,00

6      SVB2A10A      82

M

1150,00000

0,00

0,00

3,69

4243,50

PLANTARE GARD VIU CU PUIETI DE TALIE MICA,EXCL

BUX

0,00

0,00

US BORDURA, LA 1 RÂND CU INTERDISTANTA DE 12 CM

0,00

0,00

3,69

4243,50

7      9301017

M

1150,00000

10,00

11500,00

0,00

0,00

GARD VIU CU PUIETI DE TALIE MICA

0,00

0,00

0.00

0,00

10,00

11500,00

8      SVB2A21A2     82

BUCATA

14,00000

0,00

0,00

7,56

105,84

PLANTARE ARBORI CU BALOT DE PAMANT NEAMBALAT, IN G

0,00

0,00

ROPI SAPATE CU DIAM. BALOT 41-60

CM, MANUAL

0,00

0,00

Magnolia - 3 bucăți, Robinia - 11

bucăți

7,56

105,84

Formular F3

Executant 1001     Obiectivii

ObiectWti    Categ004

( ron |

0 1

2

3

4

Cm

9      9301018

BUCATA

3.00000

-500,00

4 41500,00

• 0,00

0,00

MAGNOLIA

>•“ 0,00

0,00

‘■40,00

0,00

500,00

1500,00

10     9301019

BUCATA

11,00000

400,00  ’

4400,00

0,00

0,00

ROBINIA

0,00

0,00

0,00

0.00

400,00

4400,00

11     SVB2A23A

82

BUCATA

14,00000

0,00

0,00

21,51

301,14

ANCORARE ARBORI CU SARMA

DUPĂ TRANSPLANTARE CU

3 A

0,00

0,00

NCORE MONTATE LA 2/3 DIN

INALTIMEA TRUNCHIULUI

0,00

0.00

21,51

301,14

12    SVB2C01A

82

MP

3115,00000

0,00

0,00

0,90

2803,50

SEMANAT IERBURI PERENE CU O

SPECIE PE SUPRAFEȚE

OR

0,00

0,00

IZONTALE- MONTAT RULOURI

GAZON

0 00

0,00

ASIMILAT

0,90

2803,50

13     9301012

MP

3115,00000

12,00

37380,00

0,00

0,00

RULOURI GAZON

0,00

0,00

0 00

0,00

12,00

37380,00

TOTAL A:                                       54.780,00

 • 12.361.57

0,00 9.600,00

 • 76.741.57

OFERTANT

Executant 1001

Obiectiv 541

Obiect 001 Categorie 004

1001

Reamenajare pavaj (Zona Altex)

Reamenajare pavaj pietonal

Amenajare spatii verzi

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

54780.00

12361.57

0.00

9600.00

76741.57

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

15.800%

1953.13

1953.13

C.A.S.S.

5.200%

642.80

642.80

Aj.șomaj

0.500%

61.81

61.81

Acc. munca, boli profes.

0.270%

33.38

33.38

Contr.Concedii Medicale

0.850%

105.07

105.07

Fond garantare salarii

0.250%

30.90

30.90

Mo

mo

Uo

to

TO

TOTAL CHELT. DIRECTE

54780.00

15188,66

0.00

9600.00

79568.66

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

7956,87

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

4376.28

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

91901.81

OFERTANT


Formular F3

OBIECTIV: 541-Reamcnajare pavaj (Zona Altex)

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 001-Reamenajare pavaj pietonal

Categoria de lucrări: 005-LucrariConexe-acoperire aerisi____________________________ I ron |

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

P a b, c d^ T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CL23B1        82

MP

75,00000

1,50

112,50

9,27

695,25

MONTARE

STRUCTURA COPERTINA AERISIRE

PARCARE

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIMILAT

10,77

807,75

2

9301013

TONE

0,40000

24150,00

9660,00

0,00

0,00

CONFECȚIE METALICA ALUMINIU

0,00

0,00

0,00

0,00

STRUCTURA COPERTINA AERISIRE PARCARE

24150,00

9660,00

3      CE04B1         82           MP        75,00000                         0,00              0,00

4,68             351,00

ÎNVELITORI DIN POLICARBONAT 10MM GROSIME FUMURIU                                       0,28               20,97

__________ 0.00 _______________0,00

ASIMILAT - montaj invelitoare fara material

4,96

371,97

4      9301014

MP        75,00000

20,00

1500,00

0,00

0,00

POLICARBONAT 10MM GROSIME FUMURIU

0,00

0,00

0,00

0,00

INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ

20,00

1500,00

TOTAL A:

11.272,50

1.046,25

20,97

0,00

12.339,72

OFERTANT

Executant 1001

Obiectiv 541

Obiect 001

Categorie 005


Reamenajare pavaj (Zona Altex) Reamenajare pavaj pietonal LucrariConexe-acoperire aerisi

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

u

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

11272.50

1046.25

20.97

0.00

12339.72

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

15.800%

165.31

165.31

C.A.S.S.

5.200%

54.41

54.41

Aj.șomaj

0.500%

5.23

5.23

Acc. munca, boli profes.

0.270%

2.82

2.82

Contr.Concedii Medicale

0.850%

8.89

8.89

Fond garantare salarii

0.250%

2.62

2.62

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

11272.50

1285.53

20.97

0.00

12579.00

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

1257.90

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

691.85

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

14528.75

OFERTANT


Formular F4

OBIECTIV: 541 Reamenajare pavaj (Zona Altex)

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

[ ron |

Nr.

Cod

U/M

Cantitatea

Prețul unitar    Valoarea

Fisa tehnica

crt.

Denumirea

(exclusiv TVA)

atașata

Furnizorul (denumire,

adresa, telefon, fax)

0

1

2

3

4       5=3X4

6

1 Obiect        001         Reamenajare pavaj pietonal

c) Dotări, inclusiv utilaje si echipamente indep

211

BUCATA

6,00000

5.000,00

30.000,00

JARDINIERE

- BĂNCI BETON,FINISAT CU

TENC.DEC.SI

RIGLE LEMN

212

BUCATA

12,00000

1.200,00

14.400,00

BĂNCI LEMN

213

BUCATA

9,00000

2.400,00

21.600,00

LOCURI DE STAT DIN BETON FIN.TENC.

DEC. GRI ANTRACIT

214

BUCATA

2,00000

9.000,00

18.000,00

BĂNCI CURBE

CU JARDINIERE

215

BUCATA

1,00000

69.000,00

69.000,00

TOALETA PUBLICA

TOTAL obiect 001

Reamenajare pavaj pietonal

153.000,00

Total P:

153.000,00

OFERTANT