Hotărârea nr. 499/2017

Hotãrârea nr. 499 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care funcţionează Grădinița cu program prelungit nr. 38

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 499


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor Ia imobilul în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 38

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 246/14.12.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 38;

în conformitate cu Raportul din data de 06.12.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 303/30.08.2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 după cum urmează:

- la poziția 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Grădinița cu program prelungit nr. 38”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „str. Poștei, nr. 23, spațiu de învățământ, P, construcție din zidărie de cărămidă cu suprafață construită la sol 819 mp și suprafață construită desfășurată 819 mp, teren în suprafață de 2660 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „536.326,62 lei”

  • (2) Aprobă includerea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a releveului, întocmite de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexele nr. 2 și nr. 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modifîcării/completării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, in-hliculae-BOTEZ


Contrasem


nează:SECRETAR,

Laurenții DIȚAnexa nr. 1 IaH.C.L./nr. /

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de

clasifi

care

Denumire a bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Cabina poarta (ghereta), suprafața construita la sol 13 mp, suprafața desfasurata 13 mp;

Nr. Inventar 1431

10.470,fol

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

WC, suprafața construita la sol 18 mp, suprafața desfasurata 18 mp;

Nr. Inventar 1432

2.085,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Magazie din metal si beton, suprafața construita la sol 33 mp, suprafața desfasurata 33 mp

Nr. Inventar 1430

2572,17

LegerfSlO», privi nd buh uri le^ proprietate publică, eii țriOjdi ficitțrilb și compldlârileiiți^ioare


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

2660 mp

Strada Poștei nr. 23

Cartea Funciara nr.


rA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosințA

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (Iei)

Mențiuni

1

Cc

2660

-

Teren împrejmuit cu gard de beton intre punctele 9-10,

1 1+16, cu gard metalic intre punctele 2-3,6+8, calcan intre punctele 3+6. 10-11 16+20-1-2 si nc împrejmuit intre 8-9

Total

2660

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

819

Spațiu de invatamant (P). din zidărie de cărămidă, anul construcției 1984. S.desf.= 819 mp.

C2

CA

13

Cabina poarta (P). S.desf.= 13 mp

C3

CA

18

Wc (P), S.desf.= 18 mp.

C4

CA

33

Magazie din metal si beton. S.desf.=33 mp

Total

-

883

S. construită desfășurată totală = 883 mp

Saprufața totală măsurată a imobilului = 2660 mp

Suprafața din act - 2218 mp

Executant, SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea in tocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren. Semnătura si ștampila Data: 19.10.2017

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPIMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECT! ESTIUNE PATRIMONIU


NR.^/

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38

zx

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 303/30.08.2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, Grădiniță nr. 38 si-a schimbat denumirea, in prezent avand denumirea „Grădiniță cu program prelungit nr. 38”.

Prin Hotărârea nr. 225/1999 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit și asupra imobilului in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38 situat in Ploiești, str. Poștei, nr. 23.

In Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa G, poz. 129, figurează următoarele bunuri aferente Grădiniței cu progranrprelungit nr. 38, la adresa poștala str. Poștei, nr. 23:                           .?• "

  • -  construcție cărămidă. P in suprafața construita de 734mp;

  • -  teren in suprafața de 2218 mp.

Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară asupra acestui imobil, în baza Acordului - cadru de servicii nr. 3110/10.02.2017 având ca obiect „întocmire Servicii de cadastru și topografie pentru imobilele deținute de Municipiul Ploiești” la data de 14.09.2017 s-a semnat Contractul subsecvent nr. 19891 între Municipiul Ploiești și S.C.THEOTOP S.R.L., având ca obiect realizarea documentației cadastrale si pentru imobilul situat in Ploiești, str. Poștei, nr. 23 in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38.

Potrivit măsurătorilor de specialitate realizate de către S.C Theotop S.R.L. au rezultat următoarele:

CI- Spațiu de învățământ, P, zidărie din cărămidă cu suprafața construită la sol 819 mp și suprafața construită desfășurată 819mp;

C2- cabina poarta, suprafața construită la sol 13 mp;

C3 - wc, suprafață construită la sol 18 mp.

C4 - magazie din metal si beton, suprafața contruita la sol 33 mp.

Imobilele C2, C3 si C4 nu figurează ca poziții distincte in, «Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești». Acestea figurează in evidentele contabile si pe anexa la Contractul de Administrare încheiat intre municipiul Ploiești si Consiliul de Administrație al unitatii de invatamant. Ca atare, se impune completarea cu poziții noi a Anexei G la Hotararea Consiliului Local nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești".

Prin adresa nr. 675/07.12.2017 Direcția Economica a comunicat faptul ca s-au actualizat evidentele contabile privind imobilul menționat mai sus.

Ca atare, în baza măsurătorilor de specialitate efectuate, se impune modificarea corespunzătoare a Anexei G la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 in ceea ce privește actualizarea caracteristicilor tehnice, după cum urmeaza:

Grădiniță cu program prelungit nr. 29

- la poziția 129, coloana 3 va avea următorul cuprins:,, Grădiniță cu program prelungit nr. 38”, coloana 4 va avea următorul cuprins :” str. Poștei, nr. 23, spațiu de învățământ, P, construcție din zidărie de cărămidă cu suprafața construită la sol 819 mp și suprafața construită desfășurată 819 mp, teren in suprafața de 2660 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „536.326,62 lei”


Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea/compIetâ^a^Ah^eî G la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1 ^99 ȚaVândĂa obiect imobilul (teren si construcții) menționat in prezentul proiect de hotărâre, precum și modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unitatii școlare menționată mai sus.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, in data de 06.12.2017, care a avizat favorabil promovarea proiectului de hotărâre corespunzător.

Director Executiv,                           Director Executiv Adjunct,

Carmen Dăniela Bucur                          Amedeo Florin Tăbîrcă—

Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,

piRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV,

ViordlBoșiină


CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Criștea

întocmit:

Holban Daniela

Radulescu Alis Liliana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

. . < X

..

EXPUNERE DE MOTIVE

*!i

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38

A>

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în ‘'''Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 225/1999 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit și asupra imobilului in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38 situat in Ploiești, str. Poștei, nr.23.

Astfel ca, municipiul Ploiești deține in proprietate imobilul menționat mai sus in care funcționează aceasta unitate de invatamant.

Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară asupra acestui imobil, în baza Acordului - cadru de servicii nr. 3110/10.02.2017 având ca obiect „întocmire Servicii de cadastru și topografie pentru imobilele deținute de Municipiul Ploiești” la data de 14.09.2017 s-a semnat Contractul subsecvent nr. 19891 între Municipiul Ploiești și S.C.THEOTOP S.R.L., având ca obiect realizarea documentației cadastrale si pentru imobilul situat în Ploiești, str. Poștei nr. 23 in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea Anexei G la Hotararea nr. 225/1999 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunul menționat în anexa la prezenta hotărâre.

S / d / H ? I© \


!'


î5j:

• > s t -e* f/.s, î            i

.;:<A /«* ,4.<

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui^țoiecLde hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/l^QS^Mw<i însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena


Vîscan Robert lonutM^

Mateescu Marius Nicolae


Hodorog BogdanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 38

si a emis:

PREȘEDINTE, Dănescu ȘtefanSECRETAR, Stanciu Marilena