Hotărârea nr. 498/2017

Hotãrârea nr. 498 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 498


privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu 244/14,12.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria;

Având în vedere solicitarea domnului Vasile Dobre înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 20227/2017;

Luând în considerare: procesul verbal și raportul din data de 13.12.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în baza art.548 alin.(4), art. 550 alin.(l), art. 2.517 și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2)-lit. c), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare nr. 117/14.11.2017, întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p. care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 (I) Stabilește valoarea redevenței terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p., la suma de 23,99 lei/lună;

(II) Stabilește că domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria să achite Municipiului Ploiești suma de 863,64 Iei (23,99 lei/lună x 36 luni), sumă datorată pentru ocuparea fără forme legale în ultimii 3 ani, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p., identificată conform planului de situație, care constituie Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria, pentru folosința terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p., ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, în următoarele condiții:

 • a) Domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria vor achita Municipiului Ploiești, integral, până la semnarea contractului de superficie, suma de 863,64 lei, sumă datorată pentru ocuparea fără forme legale în ultimii 3 ani a suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p.;

 • b) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • c) Domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria vor achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 23,99 lei/lună;

 • d) Contractul de superficie ce are ca obiect terenul sus-menționat să fie perfectat în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4 Aprobă ca suma stabilită conform art. 3 lit. c) să se achite de către domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5 Se aprobă contractul de superficie, prevăzut în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 2-C{Lț nq.VL.xtt


o#. r                    *

* / • * RAPORT DE SPECIALITATE             /  ? “</

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superfiae între '■ j

Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre si doamna Vasile

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

In conformitate cu contractul de vânzare - cumpărare nr. 1643 5/13.11.199 fi domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria sunt proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter.

Domnul Vasile Dobre, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, a solicitat, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 20227/20.10.20151 încheierea unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 3,35 mp, adiacent apartamentului situat la adresa de mai sus, în vederea intrării în legalitate cu balconul edificat în baza Autorizației de construire nr. 1128/10.11.1998.

Având în vedere faptul că la data solicitării, O.CP.I Prahova nu nota în Cartea Funciară a imobilului contractele de concesiune, prin adresa nr. 20227/2017 domnul Vasile Dobre solicită intrarea în legalitate cu balconul edificat prin încheierea unui contract de superficie.

Potrivit informațiilor furnizate, prin adresa nr. 165/13.03.2017, de către Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății, nu au fost identificate cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005 și în baza Legii nr. 18/1991(art. 36), referitoare la terenul solicitat. De asemenea, din verificările efectuate în baza de date ale aceluiași serviciu, nu au fost identificate nici notificări formulate în baza Legii 10/2001.

Prin adresa nr. 150/15.03.2017, reprezentanții Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ au comunicat faptul că suprafața de teren de 3,35 mp nu face obiectul unor contracte de închiriere aflate în evidența acestora.

Prin adresa nr. 402/16.01.2017, Serviciul Juridic Contencios Contractea comunicat faptul că pentru imobilul menționat mai sus, în prezent, nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

Conform adresei nr. 223/21.04.2017, reprezentanții Serviciului Contracte, au comunicat faptul că suprafața de teren de 3,35 mp nu face obiectul unor contracte de închiriere aflate în evidența acestora.

Conform adresei nr. 513/17.07.2017 a Serviciului Inventariere și Evidență Bunuri, terenul în suprafață de 3,35 mp, adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 6, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. . 276/28.07.2017 suprafața de teren de 3,35 mp a trecut din domeniul publicTn^' < ,t; domeniul privat al Municipiului Ploiești.                               ț

Terenul pe care este edificat balconul a fost înscris în Cartea Funebră rir? ‘ "T \ * 143388 cu nr. cadastral nr. 143388.                                                      :

Conform Raportului de evaluare nr. 117/14.11.2017 transmisie, către > S.C. OPINION S.R.L., pentru suprafața de teren de la adresa sus-mențioSată, evaluatorul autorizat a propus valoarea de redevență teren nr. cad. 143388 - 3^35^'' ’ m.p. în sumă de 23,99 lei/lună.

In conformitate cu dispozițiile art. 548 pct.(4), din Codul Civil “Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobânzile, venitul rentelor și dividendele.”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 550 pct. (1) al actului normativ menționat mai sus, fructele civile se cuvin proprietarului.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Cristeal


Direcția Economică

Director Executiv,

VioAel BostinăJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare al bunurilor aparținând Municipiului Ploiești;

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 20227/2017 domnul Vasile Dobre, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, solicită încheierea unui contract de superficie pentru suprafața de teren adiacentă imobilului, pe care se află edificat un balcon, conform Autorizației de construire nr. 1128/10.11.1998.

Potrivit art.693 alinți) din Codul Civil, “superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superificiarul dobândește un drept de folosință.

A

Conform art. 697 alin(l) din Codul Civil ’Tn cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părțile nu au prevăzut alte modalități de plată a prestației de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.”

Obiectul contractului de superficie ce va fi încheiat îl va constitui exploatarea terenului în suprafață de 3,35 m.p., aparținând domeniului privat al Municipiului Ploiești, în vederea extinderii locuinței proprietatea personală cu destinația de locuit, situată în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, pe care se află edificat un balcon.

Conform Raportului de evaluare nr. 117/14.11.2017, transmis de/cștre

SC OPINION S.R.L., pentru suprafața de teren sus-menționată, evaluatorul,, n j autorizat a propus următoarea valoare:

valoarea redeventei pentru terenul identificat cu nr. cad. 1433'^8^> " •     ‘

aferent balconului edificat este de 23,99 lei/lună.                                     2,> 7

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:
Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Vasile Dobre și doamna Vasile Maria

si a emis:

9


PREȘEDINTE

DanfeșciuStefan


SECRETAR, Stanciu Marilena


Data:


E

382900

ANEXA Nr. 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafață măsurata (mp)

Adresa imobilului

3.35 mp

Strada Sabinelor, nr. 7

Bloc 16, scara C, etaj Parter, âp. 41

Cartea Funciara nr.

UAT Ploiești

382850

3S2800

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

Mențiuni

1

Cc

3.35

Suprafața teren masurata = 3.35 mp

Teren intravilan

Total

3.35

B, Date referitoare la construcții

Cod conab

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni                          c=S?,\

Total

Suprafața teren din măsurători = 3.35 mp                                                    ®

Suprafața teren din acte = 3.35 mp                                                 //%                        ,

Executant: GHIȚĂAJin7Aiexandru

Confirm executarea măsurătorifdrlă'teren',-corectitudinea întocmirii documentației cadastrale șl corespondența acesteia cți.'realilalea AȚ'      dlnțlefen.Tjyrt dc

1 r SomrJJttrra șl ștampila, , |;   £!

Dala:.1....:..

Inspecfor./’*

Confirm introducerea imobilului în baza'de .date iutdgratîși'31ribu'itTâa^iunânlliiiC^as*lJl 1 \ \ riSen>g&tdta:și parâ.fa- - ’ . ■' ‘ , aVc     |

ș Y           ,/y Y

Ștampila BCPI                               '                   K i" 0


382850


1382800
ANEXA Nr. 135 io. regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral


Suprafață măsurata (mp)


Adresa imobilului


382850


■iLiS'SÎ'?


Cartea Funciara nr.


3.35 mpStrada Sabinelor, nr. 7

Bloc 16, scara C, etaj Parter, ap. 41


UAT Ploiești


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

Mențiuni

1

Cc

3.35

Su rafala teren măsurata = 3.35 mt

Teren ir travilan

Total

3.35

B. Date referitoare la construcții


-C63-

constr


Destinația


Suprafața construită la sol (mo)


382800


Total

Suprafața teren din măsurători = 3.35 mp Suprafața teren din acte = 3.35 mp


Executant: GyiȚĂ"Alln-Alexandru
i                    și-Pu‘>«*a,e Imch'"a,â I


Oficiul deSadesirușiPu

i t


U1AMCU CONSTANȚA cbf-i.S IU ERGKJA--—1


Ștampila BCPI


■ c

Data........£


:i);7


Anexa nr.3 la HCL nr.

A/

CONTRACT DE SUPERFICIE încheiat astăzi

a                                                                                                                                               **-*’'A kV'-'^q

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) - lit. c), art.45 alin (3) din Legea " nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.548 pct(4), art. 550 pct(l), art. 2.517 și art. 693-702 din Noul Cod Civil s-a incheiat prezentul contract de superficie in baza Hotărârii nr. ________/___________________a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin_____________________________________________, în calitate de proprietar

pe de o parte,

si

domnul __________________________________, cu domiciliul în Ploiești,

__________________________________________________________________ identificat cu ______și doamna___, cu domiciliul în Ploiești,

5      '           .____________________________________________________________________________________    . - _____________________________________________________________ _

identificată cu___        _______________________________________________, în calitate de

beneficiari ai dreptului de superficie, denumiți în continuare Superficiari.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 îl constituie asigurarea dreptului de folosință asupra suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în_______________________________________________,

în suprafață de__., identificată conform planului de amplasament și

delimitare ale imobilului - anexa nr. 1, ce fac parte integrantă din prezentul contract. Pe această suprafață de teren superficiarii dețin o construcție, conform

Cap. III TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2 a) Dreptul de superficie asupra suprafeței de teren menționată mai sus se constituie pe o perioada de 49 ani, respectiv de la data___ , până la

data de_______________________. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate

fi reînnoit.

 • b) Superficiarii sunt obligați să aducă la cunoștință proprietarului, în scris, cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

In cazul în care Municipiul Ploiești nu-și exprimă acordul pentru prelungirea contractului de superficie, contractul încetează la termenul prevăzut la art.21it a).

în lipsa acestei notificări, contractul de superficie încetează termenului de 49 de ani de la data semnării acestuia.

laVexpirarea;


Cap. IV PREȚUL DATORAT PENTRU FOLOSINȚA TERENULUI

Art.3 Domnul______    _________ și doamna ___________

vor achita, pe toată perioada contractului de superficie, lunar, contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de____________, conform prevederilor

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__________________________.

Superficiarii au obligația să se prezinte la sediul Municipiului Ploiești pentru a face dovada efectuării plății contravalorii de folosință. Superficiarii vor achita T.V.A. la suma stabilită prin contract în condițiile în care legislația o va cere.

Tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Noul cuantum al sumei datorate pentru folosința suprafeței de teren va fi comunicat superficiarilor printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

9

Cap. V MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4 Plata sumei datorate prevăzută la art.3 se va efectua până la data de 15 a flecarei lunii pentru luna precedentă, în Contul Municipiului Ploiești deschis la Trezoreria Ploiești. _______ .------------------_____------- >

Art. 5 Pentru neplata la timp a sumelor datorate conform art.3, superficiarii vor suporta obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, începând din prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă. In cazul în care întârzierile la plată depășesc 60 de zile calendaristice, contractul încetează încetează ca urmare a unei notificări primite din partea proprietarului.

Cap. VI DREPTURILE PÂRTILOR

Drepturile superficiarilor:

Art. 6 (1) Dreptul de superficie constituit se exercită în limitele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (2) Superficiarii au dreptul de a exercita posesia și folosința asupra suprafeței de teren menționată la art. 1 precum și dreptul de a dispune de acesta în limitele impuse de documentațiile de urbanism, aprobate în condițiile legii, cu acordul Municipiului Ploiești.

5

 • (3) în vederea achitării plății datorate, superficiarii au dreptul să fie informați asupra cuantumului la zi al sumei de plată datorate proprietarului terenului. în acest sens vor

putea solicita oricând proprietarului terenului, anterior datei scadente, să i se precizeze cuantumul sumei de plată.                                             f*         K-

H șZz ] »i Fpl W . . iz >

Drepturile proprietarului terenului:                                          ■    4:-%

Art. 7 (1) Proprietarul terenului garantează folosința terenului, în condițiile impuse prin prezentul contract.

 • (2) Proprietarul terenului are dreptul să încaseze plata reprezentând contavaloarea folosinței suprafeței de teren stabilită la art. 3, la termenele prevăzute în contract.

 • (3) Proprietarul terenului are dreptul să inspecteze bunul care constituie obiectul prezentului contract, verificând respectarea obligațiilor asumate de superficiari.

 • (4) Proprietarul terenului are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de superficie, în situația în care interesul național sau local o impune, potrivit hotărârilor adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești sau altor acte normative.

Cap, VII OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile proprietarului terenului:

Art. 8 Proprietarul terenului are obligația să pună la dispoziția superficiarilor suprafața de teren; de asemenea trebuie să verifice, prin împutemiciții săi, respectarea clauzelor contractuale.

Art. 9 Rezilierea contractului se va face în condițiile prevăzute în contract și legile în vigoare.

Obligațiile superficiarilor:

Art. 10 (1) Superficiarii au obligația să achite suma datorată pentru folosința suprafeței de teren la termenele prevăzute în contract.

 • (2) Superficiarii nu pot modifica construcția existentă pe teren la data încheierii contractului și nici adauga alte construcții acesteia, decât cu acordul proprietarului terenului și numai cu respectarea condițiilor Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. în caz contrar, proprietarul terenului are dreptul să ceara desființarea construcțiilor adăugate, repunerea imobilului în situația anterioară și plata de daune interese.

 • (3) Superficiarii sunt obligați să aducă la cunoștință proprietarului, în scris, cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

 • (4) Superficiarii sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract să îl înregistreze la Serviciul Public Finanțe Locale în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.

 • (5) în cazul în care superficiarii ocazionează pagube Municipiului Ploiești sau agenților furnizori de utilități, Superficiarii se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

 • (6) Superficiarii au obligația să asigure întreținerea terenului în condiții igienice'

 • (7) Superficiarii au obligația să nu cesioneze contractul unui terț fără acordub

Municipiului Ploiești. In cazul în care superficiarii înstrăinează construcția edificată pe suprafața de teren ce face obiectul acestui contract, fără a obține acordul prealabil \ al Municipiului Ploiești în vederea cesionării contractului de superficie, domnul J _____________________________și doamna_____________________________2 dbligă . să achite suma prevăzută la art.3 până la data încheierii unui nou contrâctHntre Municipiul Ploiești și noii proprietari ai construcției.

 • (8) Superficiarii vor achita T.V.A. la suma datorată pentru folosința suprafeței de teren, stabilită prin prezentul contract, în condițiile în care legislația o va cere.

Cap. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE

Art. 11(1) Prezentul contract de superficie încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea termenului stabilit în contract;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către proprietarul terenului. în această situație proprietarul terenului va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de superficie și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură;

 • c) prin pieirea construcției;

 • d) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

 • e) prin desființarea titlului proprietarului terenului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Superficiarii nefîind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești;

 • f) prin reziliere, în cazul întârzierii la plata sumei datorate mai mult de 60 de zile conform art.3, după notificarea superficiarilor;

(2) Ca urmare a încetării contractului în orice cauză, superficialul va suporta contravaloarea lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la starea inițială și îl va preda proprietarului pe bază de proces verbal de predare primire. Superficiarul are obligația de a achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren până la data încheierii procesului verbal de predare-primire.

PACT COMISORIU

Art. 12. - In caz de neexecutare, contractul se consideră desființat la notificarea de către reprezentanții Municipiului Ploiești, în cazul în care Superfîciarii nu-și executăm " obligațiile contractuale prevăzute la art. 10 alin (2),(5),(7),(8). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea superficiarilor, de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

5

Cap. IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 13 Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză de specialitate.

Cap. X LITIGII

Art. 14 - Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării prezentului contract se vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabilă. în caz contrar, competența revine instanțelor de judecată.

Art. 15. - Pe toată durata contractului de superficie, părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

Cap. XI FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art. 16. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații ce ii revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, asa cum este definită de lege.

Art. 17. - Prin forța majoră, părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlaturat, care face imposibilă executarea obligațiilor contractuale, asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Art. 18. - Partea care invocă forța majoră se obligă să comunice în scris apariția acesteia partenerului contractual în termen de 3 zile de la apariție și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

5

Art. 19. - în caz de forță majoră, executarea obligațiilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una dintre părți nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru întârziere.

Art. 20. - Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat, care iaițaștefe? 4* din natura, fapta omului sau lucru și care exonerează de răspundere part|a^âre îl. ? '


invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.


Cap. XII CLAUZE FINALE---------

c_.

Art. 21 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

(2) Prezentul contract a fost încheiat azi câte unul pentru fiecare parte.


, în 2 exemplare,


Municipiul Ploiești Primar, Adrian Florin Dobre


Superficiari,


Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte Director Executiv, Andreea Cristea


Direcția Economică, Director Executiv, Viorel Boștină


Direcția Gestiune Patrimoniu

9

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur


Anexa nr. 2 la contractul de superficie nr. __________ /      __ __

Proces verbal

încheiat astăzi_______________

de primire predare terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 7, bl. 16, sc. C, ap. 41, parter, în suprafață de 3,35 m.p., apartinand domeniului privat al localității, identificat prin nr. cadastral 143388, Carte Funciară 143388

în conformitate cu contractul de superficie nr.___________/_________________, se

încheie prezentul proces verbal de primire predare între Municipiul Ploiești, prin reprezentantul Direcției Gestiune Patrimoniu - Director Executiv Carmen Daniela Bucur, care preda și domnul__________________________________, cu domiciliul în

Ploiești,_____________, identificat cu

___________________și doamna__________. cu domiciliul în _      ________________ ________________ ____,        identificată        cu

__, în calitate de superficiari, care preiau terenul adiacent imobilului situat la adresa menționată mai sus, în suprafață de 3,35 m.p., apartinand domeniului privat al localității, identificat prin nr. cadastral 143388, Carte Funciara 143388.

Prezentul proces verbal de predare primire s-a încheiat, astăzi________________

, în 2(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

AM PREDAT,

AM PRELUAT, Superficiari


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Carmen Daniela Bucur

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU Monica Neagu