Hotărârea nr. 490/2017

Hotãrârea nr. 490 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 490 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 380/08.12.2017 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Monitorizare Asociații de Proprietari;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.265/06.08.2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiești, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile art.8 alin.2 lit.„c” și art.9 lit.„g” din Legea nr.325/2006, actualizată prin care se reglementează ca atribuție a compartimentului energetic din cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice locale: „controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii”;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 15.12.2017;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea punctului 16.2. al art. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, respectiv anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.275/30.08.2016 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.431/21.12.2016 prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Monitorizare Asociații de Proprietari astfel:

„12. Transmite Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei sesizările ce au ca obiect modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii, în vederea obținerii informațiilor necesare pentru soluționarea acestora”.

Art.2 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

Contrasemnează:


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Prevederile art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Prevederile art.8 alin.2 lit.„c” din Legea nr.325/2006, actualizată, reglementează înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice locale, iar la art.9 sunt reglementate atribuțiile acestui compartiment.

O mare parte din atribuțiile compartimentului energetic stabilite conform art.9 din Legea nr.325/2006, actualizată, se regăsesc în anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local nr.265/06.08.2015 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 14/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiești, modificata si completata, la art.31 Biroul încălzire Urbana.

A

In cadrul aparatului de specialitate al primarului funcționează Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari în subordinea Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care are în atribuții îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu și a altor sarcini asupra proprietății comune.

Urmare celor menționate mai sus, propun modificarea punctului 16.2. al art. 30 din anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.275/30.08.2016 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.431/21.12.2016 prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Monitorizare Asociații de Proprietari astfel:

„12. controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii”.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                  o 7 -

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTR^f^^X Nr. 380/08.12.2017                                          &

* i /-' -a #

R APORT DE SPECIALITATE             Ab

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului (!e Or<z;niizâre «îi


Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municiț>tli1^^1piești


Prevederile art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Prevederile art.8 alin.2 lit.„c” din Legea nr.325/2006, actualizată, reglementează înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice locale, iar la art.9 sunt reglementate atribuțiile acestui compartiment.

O mare parte din atribuțiile compartimentului energetic stabilite conform art.9 din Legea nr.325/2006, actualizată, se regăsesc în anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local nr.265/06.08.2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiești, modificată și completată, la art.31 Biroul încălzire Urbana.

Potrivit adresei nr. 2472/24.04.2017 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești aduce la cunoștina instituției noastre faptul că aceasta prestează servicii/activități de repartizare a costurilor de încălzire existând aspecte de natură concurențială cu firma prestatoare a serviciului de furnizare cu energie termică, motiv pentru care nu poate prelua și activitatea de control a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii.

în cadrul aparatului de specialitate al primarului funcționează Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari în subordinea Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care are în atribuții îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu și a altor sarcini asupra proprietății comune.

Urmare celor menționate mai sus, propun modificarea punctului 16.2. al art. 30 din anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.275/30.08.2016 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.431/21.12.2016 prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Monitorizare Asociații de Proprietari astfel:

„12. controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii”.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ, An^elesdd Ana - Daniela

AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

Cristea Andreea Mihacla


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:

+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Nr.Inregistrare: 2472/21.04.2017



Către :   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ik <-2017

Referitor la : adresa PMP nr. 8385/13.04.2017

Având in vedere adresa transmisa de către Primăria Municipiului Ploiești cu nr. . 8385/43.04.2017 inregistrata la RASP cu nr. 2472/ 19.04.2017 ( anexata in original la prezenta) va comunicapfca Biroul de incalzire urbana din cadrul RASP are competente in soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la

serviciul de furnizare a energiei termice, monitorizând operatorul SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA cu privire la controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica pentru asigurarea confortului termic in spatiile de locuit, respectiv condominii, a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice, asigurând transparenta in ceea ce privește cantitatea de energie termica livrata si verificând corectitudinea si legalitatea facturilor emise de operator către Asociațiile de Proprietari.

Precizam ca RASP Ploiești prestează servicii/activitati de repartizare a costurilor de incalzire existând astfel aspecte de natura concurentiala cu firma prestatoare specificata de petentul Nistor Aurel, astfel ca nu avem competente/atributii legale pentru investigarea, clarificarea si soluționarea situației sesizate in aceasta adresa.

Cu deosebită considerație,





Nr. Inregistrare/evidenta:

Cod F-13-03/3/0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


SECRETAR,

Gheorghe Andrei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

O >—<-4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAR^D^EN^IULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘIPROG^ZX^

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas _

Data: j I )

SECRETAR, Gheorghțî Andrei