Hotărârea nr. 489/2017

Hotãrârea nr. 489 privind actualizarea actului constitutiv al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 489 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Stanciu Marilena și Văduva Sorin și Raportul de specialitate nr. 24103/13.12.2017 al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin care se propune actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 126/14.12.2017 al Direcției Administrație Publică, Juridic, Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 15.12.2017;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 privind înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de prevederile art. 60 alin.(2) coroborat cu art. 3 pct. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3) lit.c), art. 45 alin.(l), art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate comercială al cărei asociat unic este Consiliul Local Ploiești, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului Ploiești, membrii Adunării Generale a Asociaților și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Njculae-BOTEZ

Contrasemnează SECRETAR,

Laurențiu^IȚJ/


vfyluLYa h

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL     ÎA *

SOCIETĂȚII COMERCIALE « SERVICII DE GOSPODĂRIRĂRBANAț, ;

PLOIEȘTI» S.R.L.                       1*'

Societatea comerciala «SERVICII DE GOSPODĂRIRE©^ URBĂNA PLOIEȘTI» S.R.L. Ploiești se înființează in baza Hotărârii Consiliului LocaFnr.=-2f9/28 iulie 2010, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.08.2010 emisa in

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 (rl) si dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si completata.


Art. 1 Asociatul unic al societății comerciale « SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI » S.R.L. este Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești, CUI - 2844855, cu sediul in Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2, județul Prahova, reprezentat prin d-na Stanciu Marilena si dl. Văduva Sorin, membrii in Adunarea Generala a Asociaților ai SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numiți prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 299/2016.

Art. 2. DENUMIREA, FORMA SI SEDIUL SOCIETĂȚII

 • 2.1.  Denumirea societății este: S.C « SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI » S.R.L.

 • 2.2. Societatea comerciala « SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI » S.R.L. este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitata cu capital integral al unității administrativ-teritoriale.

 • 2.3.  Sediul societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. este in Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova.

 • 2.4. Sediile secundare ale societății comerciale sunt următoarele:

 • •  Ploiești, Str. Mircea cel Bătrân nr. 81

 • •  Ploiești, Str. Constantin Brezeanu nr.l4( Cimitir Viișoara)

 • •  Ploiești, Str. Eroilor nr. 52 (Cimitir Bolovani I)

 • •  Ploiești, Str. Sondelor nr. 25 (Cimitir Bolovani II)

 • •  Ploiești, Str. Gheorghe Petrescu nr. 39 ( Cimitir Eternitatea)

 • •  Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 228 (Cimitir Mihai Bravu)

 • •  Ploiești, Str. Catinei nr. 17 A ( Spatii Verzi Nord)

 • •  Ploiești, Str. Titu Maiorescu nr. 15 (Spatii Verzi Vest)

 • •  Ploiești, Str. Buna Vestire nr. 33 ( Spatii Verzi Centru-Est)

 • •  Ploiești, Str. Găgeni, FN (Pepiniera Ecologica Nord - lângă Spitalul Județean)

 • •  Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 228P (Pepiniera Est)

 • • Ploiești, Str. Dobrogeanu Gherea, FN - WC Public Unirea

 • • Ploiești, Str. Poștei FN (zona Obor) -WC Public Bariera Bucov

 • • Ploiești, Piața 1 Decembrie - WC Public Gara de Sud

 • • Ploiești, Șoseaua Nordului, FN -Parc Nord - WC Public Nord

 • • Ploiești, Str. Vasile Milea, FN - WC Public Hale

 • •  Municipiul Ploiești Parcări

 • •  Ploiești, Str. Emile Zola nr. 8 - Halele Centrale

 • •  Ploiești, Str. Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK, parter

 • •  Ploiești, Str. Cuza Vodă nr. 8C, Parcare Supraterana Supraetajata P+5-6 et decalat.

■ i-"’

Art. 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE                 | ■    <

3.1. Societatea comerciala « SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA

PLOIEȘTI » S.R.L. are ca activități principale :                              - ’L-1'

 • •  8130 Activități de întreținere peisagistică                           <•'

 • 3.2. In obiectul de activitate al societății comerciale „Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești” S.R.L. sunt cuprinse de asemenea :

 • • 0129 Cultivarea altor plante permanente

 • •  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

 • •  0161 Activități auxiliare pentru producția vegetala

 • •  1814 Activități de legatorie si servicii conexe

 • •  9603 Activități de pompe funebre și similare

 • •  8411 Servicii de administrație publică generală

 • •  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

 • •  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

 • •  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

 • •  2229 Fabricarea altor produse din material plastic

 • •  2511 Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice

 • •  2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

5

 • • 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

 • •  3317 Repararea si întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

 • • 3319 Repararea altor echipamente

 • •  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • •  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • •  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 • •  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • •  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • •  4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • •  4321 Lucrări de instalații electrice

5

 • •  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

 • •  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • •  4331 Lucrări de ipsoserie

 • •  4332 Lucrări de tâmplărie și dulghcrie

 • •  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • •  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

 • •  4339 Alte lucrări de finisare

 • •  4391 Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

 • •  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 • •  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat

 • •  4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

 • • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 • •  4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

ț? ©   X A Va A

 • •  4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor f/W X'7 ■z

 • •  4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare •. 7predominantă de produse nealimentare

 • •  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semiâfeferjțeoîiigțf cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei peritrâ-etceifea, în magazine specializate

 • • 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin Internet

 • •  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

 • •  4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 • • 4942 Servicii de mutare

 • •  5210 Depozitari

 • •  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre(parcare)

 • •  5224 Manipulări

 • •  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

 • •  6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

 • •  6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 • •  6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • •  7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

 • •  7021 Activități de consultanți in domeniul relațiilor publice si al comunicării

 • •  7022 Activități de consultanta pentru afaceri și management

 • •  7111 Activități de arhitectură

 • •  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

 • •  7120 Activități de testări si analize tehnice

9                              5

 • •  7219 Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

 • •  7320 Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice

 • •  7410 Activități de design specializat

 • •  7430 Activități de traducere scrisa si orala (interpreți)

 • •  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • •  7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  7830 Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • •  8110 Activități de servicii suport combinate

 • •  8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

 • •  8122 Activități specializate de curățenie

 • •  8129 Alte activități de curățenie

5                           5

 • •  8211 Activități combinate de secretariat

 • •  8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

 • •  8292 Activități de ambalare

 • •  8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii iir” domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii si al altor activități sociale, exclusiv protecția sociala

 • •  8413 Reglementarea si eficientizarea activităților economice

 • •  8425 Activități de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

 • •  8430 Activități de protecție socială obligatorie

 • •  9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

 • •  9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri

 • •  9311 Activități ale bazelor sportive

 • •  9313 Activități ale centrelor de fitness

5

 • •  9319 Alte activități sportive

 • •  9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

 • •  9329 Alte activități recreative si distractive n.c.a.

S                                5

 • •  9412 Activități ale organizațiilor profesionale

 • •  9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

 • •  9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 4 CAPITALUL SOCIAL

 • 4.1. Capitalul social subscris de asociatului unic Municipiul Ploiești este in valoare totala de 120.000 lei si a fost vărsat integral la data constituirii prezentului.

 • 4.2. Capitalul social subscris si vărsat are următoarea structura :

 • 4.2.1. - numerar vărsat in cont 120.000 lei;

 • 4.2.2. - capitalul social este divizat in 12.000 părți sociale egale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic.

 • 4.2.3. Reducerea capitalului social precum si cesiunea părților sociale se face numai cu aprobarea asociatului unic, in conformitate cu legislația in vigoare.

Asociatul unic răspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Art. 5 ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

 • 5.1 Adunarea Generala a Asociaților este organul suprem de conducere al societății care ia hotărâri privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

5.2.Numărul reprezentanților autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților este de maximum 2(două) persoane, numite prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Ploiești. Membrii Adunării Generale a Asociaților sunt:

l.STANCIU MARILENA, cetățean roman, născut la data de 02.12.1953, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 649247, cu domiciliul in Ploiești, str. Cameliei, nr. 23, bl. 117, sc. D, et. 2, ap. 72, județul Prahova;

 • 2.VĂDUVĂ SORIN, cetățean roman, născut la data de 22.09.1975, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 886253, cu domiciliul in Ploiești, str. Bobâlna, nr. 127, județul Prahova.

 • 5.3. Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte autoritatea adfiiinîsfțativ-teritorială locală la maxim două întreprinderi publice în calitate de membru ăl adunării generale a asociaților, cu respectarea prevederilor legale privind /ihcompatibilițateâ; și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilo^publice^ijmediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completăfîWultbrioare.

 • 5.4. Hotărârile asociaților se iau in adunarea generala.

 • 5.5. Adunarea Generală a Asociaților se va ține de regulă la sediul societății și pentru motive întemeiate se poate ține și in locul ce va fi indicat in convocare.

 • 5.6. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o data pe an, sau de cate ori este necesar.

 • 5.7. Convocarea se va face în scris, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătând-se ordinea de zi.

 • 5.8. Adunarea Generala a Asociaților are următoarele obligații principale:

 • a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

 • b) să desemneze administratorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinata să o exercite;

 • d) să modifice actul constitutiv;

 • e) numește auditorii statutari înainte de închiderea exercițiului financiar pentru o perioadă de minimum 3 ani;

 • f) autoritatea publică tutelară mandatează AGA să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate; în cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. în acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății;

 • g) evaluarea anuală a activității administratorilor, după caz cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

 • 5.9.   Pentru validitatea deliberărilor adunării este necesara prezenta reprezentanților asociatului care sa reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

A

5.10.In cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate prevăzute lapct. 5.9. adunarea se va întruni la a doua convocare când va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

5.11. Hotărârile adunării generale pot fi atacate injustiție in condițiile legii.

Art. 6 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrată în sistem unitar.

6.1 COMPONENTĂ

 • 6.1.1 Consiliul de administrație este format din 5 (cinci) membri, majoritatea fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.l38A2 din Legea

nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Administratorii\ societății “Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. „ sunt:                          \

 • 1. MĂNTOIU ANABELL OLIMPIA, cetățean roman, născută j laAdătaJdeild 17.12.1975, CNP - 2751217293133 legitimată cu CI seria PX nr. 136898/-eu domiciliul/^ in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 208, bl. 25 A, sc. A, ap. 18, et. 4, județ Prafio^^..

 • 2. CREȚU IONUȚ-CIPRIAN, cetățean roman, născut la data 24.ÎW^87;

- 1871224297243, legitimata cu CI seria PX nr. 144293, cu domiciliul in Ploidști^Str. Sabinelor nr. 8, bl. 13, sc.B, ap.24, județul Prahova.

 • 3. OPREA NICOLAE, cetățean roman, născut la data de 13.02.1955, CNP -1550213293137, legitimat cu CI seria PH nr. 817779, cu domiciliul in Ploiești, str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67BIS, et. 6, ap. 157, județul Prahova.

4..RADU GEORGIANA-BIANCA, cetățean roman, născută la data de 23.04.1982, CNP - 2820423297248, legitimată cu CI seria PX nr. 092706, cu domiciliul in Ploiești, Str. Făget, nr. 3, bl. 121, sc.B, et.4, ap. 32, județul Prahova.

5.STĂNCIULESCU ANGELA, cetățean roman, născută la data de 23.11.1970, CNP - 2701123150759, legitimată cu CI seria PX nr. 381412, cu domiciliul in Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 220, bl. 130C, sc. B, ap.19, județul Prahova.

 • 6.1.2 Președintele este ales dintre administratori sau numit de AGA.

 • 6.1.3 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani.

 • 6.1.4 Nu pot fi selectați mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • 6.1.5 Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

 • 6.1.6 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociaților, la propunerea consiliului de administrație în funcție, și a autorității publice tutelare locale, urmare a unui proces de selecție desfășurat în conformitate prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și actualizările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

6.2 DURATA MANDATULUI

 • 6.2.1. Durata mandatului administratorilor consiliului de administrație este de 4

» ani, de la data numirii în funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților

 • 6.2.2. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

A

 • 6.2.3  In cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membrii se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membrii ai consiliului de administrație.

5

Revocare

 • 6.2.4 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a asociaților conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-

interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori șe aplică, în mod corespunzător prevederile art.29 din OUG 109/2011 actualizată.           '

 • 6.2.5 In cazul în care, din motive imputabile, administratorilor nu îndeplinesc'^,

indicatorii de performanță stabiliți prin contactele de mandat, adunarea generala a’ asociaților îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.MA4 alih.țlW declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori; rin conformitate cu prevederile art.29 din OUG 109/2011 actualizată.               r 2

 • 6.2.6 Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

6.3 REÎNNOIRE MANDAT

 • 6.3.1 Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maximum 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

 • 6.3.2 La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului.

 • 6.3.3 Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

6.4.COMITETE ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

* . ... ’

 • 6.4.1 In cadrul consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

5                                          3

 • 6.4.2 Comitetul de nominalizare și remunerare este alcătuit din 3(trei) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul independent.

 • 6.4.3 Comitetul de audit este alcătuit din 2(doi) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul independent și care are competență în contabilitate și/sau audit.

 • 6.4.4  Comitetele se vor întruni la solicitarea președintelui consiliului de administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun acest lucru.

 • 6.4.5 Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

 • 6.4.6 Pentru validarea deciziilor celor 2(două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

 • 6.4.7 Comitetul de nominalizare si remunerare are următoarele atribuții:

 • 1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de administrație

J

 • 2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general sau, după caz, pentru alte funcții de conducere

 • 3. recomandă consiliului de administrație, candidați pentru funcțiile enumerate

 • 4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor și altor funcții de conducere

 • 5. elaborează un raport anual pe care îl prezintă AGA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar

 • 6. se întrunește cu cel puțin 60(șaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor

 • 7. se întrunește în minim 10(zece) de zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator

  8. se întrunește ori de câte ori este nevoie.                                    /v ,.  :

  6.4.6 Comitetul de audit îndeplinește dispozițiile prevăzute la art.4Ț clin O.U.W.


 • 6.4.6 Comitetul de audit îndeplinește dispozițiile prevăzute la art.47* (fin ClU.Cț. nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, aprobată ieiKrnodificări /$■<> prin Legea nr.278/2008 cu modificările și completările ulterioare, are ^următnafeie^t/atribuții: 1 .monitorizează procesul de raportare financiară;                         /

 • 2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după cai; >i;de management al riscurilor din cadrul societății;

 • 3. monitorizează auditul statutar al situaților financiare anuale, care va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate

 • 5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

 • 6. verifică dacă auditul intern este organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, auditorii interni raportează direct consiliului de administrație;

 • 7. se întrunește o dată pe an, în termen de cel mult 4(patru) luni de la închiderea exercițiului financiar pentru anul precedent și ori de câte ori este nevoie.

6.5 SELECȚIA ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI

 • 6.5.1. Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

 • 6.5.2. în cazul în care autoritatea publică tutelară locală propune candidați pentru funcțiile de membrii consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară locală - Consiliul local al municipiului Ploiești, poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară locală sau de societate potrivit legii. în acest caz, Consiliul local al municipiului Ploiești va suporta costurile procedurii de selecție.

 • 6.5.3. Selecția expertului se va face în conformitate cu prevederile art.10 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • 6.5.4.  Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, va realiza procedura de selecție a administratorilor neexecutivi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

  ‘X h.,

  6.5.5 Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentruroricșN.

  *   «                               * ........ -   •               "                 • •                                              i           $

  YL>Z


/■ ■

C " 'T •                             -        -.....-         ■

cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin actul constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

6.6. ÎNTRUNIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

9

 • 6.6.1. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

Convocările pentru consiliul de administrație trebuie să cuprindă:

 • a) data și locul unde se va ține ședința

 • b) ordinea de zi.

A

 • 6.6.2. In ședințele consiliului de administrație nu se poate lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pc ordinea de zi, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

5              5                                                                                                              5

 • 6.6.3. La întrunirile consiliului de administrație, directorii prezintă rapoarte scrise despre operațiile executate, iar comitetul de direcție prezintă registrul deliberărilor sale.

 • 6.6.4. La ședința se întocmește un proces - verbal care va cuprinde următoarele:

 • a) ordinea deliberărilor;

 • b) decizii luate;

 • c) numărul voturilor întrunite;

 • d) opinii separate, dacă este cazul.

 • 6.6.5. Dreptul de a reprezenta societatea aparține președintelui consiliului de administrație, iar vicepreședintele se va substitui președintelui pe perioada când acesta este în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă sau în alte situații, prin decizie a președintelui.

 • 6.6.6. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

6.8. MODALITATEA DE NUMIRE A DIRECTORILOR

 • 6.8.1. Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

 • 6.8.2. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratorii, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG. 109/2011, modificată și completată.

 • 6.8.3. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi și director general.

 • 6.8.4.  Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011 și H.G 722/2016.

Art. 7. DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

5

 • 7.1. Administratorii au puteri egale si vor lucra împreuna, iar decizia

in consiliul de administrație se ia cu majoritate de voturi a membrilor prezenti, dar nu mai puțin de trei.

 • 7.2. Pentru actele urgente, a căror neindeplinire ar cauza o paguba mare


 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;

 • b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor;

 • d) supravegherea activitatii directorilor;

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a asociaților si implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit legii.

(3) Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul

de administrație din partea adunării generale a asociaților.

 • (4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație si adunării generale a asociaților.

 • (5) Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.


7.5. Consiliul de Administrație mai are si următoarele atribuții:

 • a) asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării generale

 • b) transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare,


schimbările de componenta a Consiliului de administrație, a conturilor bancare precum si a adresei de funcționare

 • c) angajeaza programe de parteneriat cu terte instituții

 • 7.6. Convocarea Consiliului de administrație se face de către președintele acestuia, la sediul societății.

  • 7.7. Administratorii sunt numiți pentru un mandat de 4 ani.

  • 7.8. Revocarea administratorilor se face de adunarea generala.

  • 7.9. Pentru activitatea depusa administratorii vor primi o remunerație stabilita


de adunarea generala.

7.10.In exercițiul funcției lor administratorii au obligația de a incheia asigurări de profesionala cel puțin la valoarea a 6 indemnizații lunare brute.

Art. 8 CLAUZE SPECIALE de directorii executivi ce vor fi numiți de Consiliul de administrație.

 • 8.1. Conducerea activității societății este asigurata de directorul general.

 • 8.2. Operațiunile societății sunt organizate, coordonate, conduse si controlate


J                                                                                     9

 • 8.3. Structura organizatorica si de personal a societății este stabilita si aprobata de Consiliul de administrație al societății.

 • 8.4. Controlul gestiunii societății se efectuează de organele si persoanele stabilite de lege si de Consiliul de administrație.

 • 8.5. Asociatul are acces la documentele societății in condițiile legii.

Art. 9 DURATA SOCIETĂȚII

 • 9.1. Societatea comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. se constituie pentru o durata nelimitata.                                           > -

N Nu.

Art 10 REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin reprezentanții săi in cadrul Adunării Generale a Asociaților stabilește la finalul exercițiului financiar anual repartizarea profitului net al societății, cu respectarea prevederilor legale si a mandatului primit de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 11 OPERAȚIUNI CE SE PREIAU

La data constituirii prezentului Societatea comerciala „Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești” S.R.L. preia de la A.D.P.P. Ploiești contractele si litigiile nominalizate in anexe la prezentul.

Art. 12. REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI BILANȚUL CONTABIL

Registrele societății

Societatea ține, în afara evidențelor prevăzute de lege :

 • a) registrul asociaților;

 • b) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

 • c) registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație ;

 • d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele de la alin. 1 lit. a) ,b) si c) se țin prin grija consiliului de administrație. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția asociaților registrele prevăzute la alin 1 lit. b) și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe acesta.

Art 13. EXERCIȚIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art 14. SALARIZAREA PERSONALULUI

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere și execuție al societății se stabilește și se poate modifica de adunarea generală, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.

Art. 15. AMORTIZĂRI

Amortizarea fondurilor fixe ale societății se face prin aplicarea normelor stabilite de consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală.

Normele prevăzute la alin. 1 se elaborează în baza reglementărilor în vigoare, ținându-se seama de uzura fizică și uzura morală a fondurilor fixe, precum și de strategia de modernizare și retehnologizare a societății.

11

Art 16. EVIDENTA CONTABIL SI BILANȚUL CONTABIL      7       *\

îi M/                     I

Societatea ține evidenta contabilă si va întocmi bilanțul contabil'și -'contul d.^? J beneficii și pierderi, în conformitate cu normele legale.

Asociații pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilanțul contâ^^gț^m^F administratorilor.

Art 17. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat in condițiile legii. Repartizarea profitului net se va face conform prevederilor legale si a mandatului primit de Adunarea Generala a Asociaților.

Art. 18. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv poate fi modificat de către asociați, în adunarea generală, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații: schimbarea obiectului principal de activitate; modificarea capitalului social; fuziunea și divizarea; reducerea sau prelungirea duratei societății; dizolvarea și lichidarea ei; modificări legislative

Art. 19. EFECTE

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art.20.MAJORAREA CAPITALULUI

Majorarea capitalului societății se poate face prin :

 • a) emisiunea de noi părți sociale ;

 • b) prin mărirea valorii nominale a părților sociale;

 • c) in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

Părțile sociale noi vor fi liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu părți sociale emise de aceasta.

Se pot include în rezerve și folosi pentru majorarea capitalului social diferențele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.

Art.21. EFECTELE HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Secțiunea I Dizolvarea societății

Art 22. Cauze de dizolvare. Societatea se dizolvă prin :

 • a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui;

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotărârea adunării generale ;

 • d) hotărârea tribunalului;

 • e) falimentul societății;

 • f) pierderea unei jumătăți din capitalul social;

h) reducerea capitalului sub minimul legal;

j) alte cauze prevăzute de lege .

Dacă în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau dacă societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolvă .

Art 23. REVENIREA ASUPRA CAUZEI DE DIZOLVARE

In cazul dizolvării societății prin hotărârea asociaților, aceștia pot reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiție din activul ei.

Noua hotărâre se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Art. 24. ÎNSCRIEREA DIZOLVĂRII LA REGISTRUL COMERȚULUI

Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispozițiilor legii.

Art 25. EFECTELE DIZOLVĂRII

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege.

Din momentul dizolvării, administratorii nu vor mai întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzători pentru operațiunile întreprinse.

Secțiunea a -11-a Fuziunea și divizarea

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de adunarea generală, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Administratorii societăților care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege in acest sens.

Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculata^ fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează a exista in urmaȚ^ifîdfi^u divizării, despre modul cum a hotărât sa stingă pasivul sau.                  ____...—

Proiectul de fuziune sau dc divizare, vizat de judecătorul delegat, se publica in * Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părților, Hritcgral ăâu i&J extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților, ciFeȘl puțiifTO zile înaintea datelor ședințelor in care adunările generale urmează a HwrîjănMe^ei^

legii asupra fuziunii/divizării.


Art.26. APROBAREA FUZIUN SAU DIZOLVĂRII

In cel mult doua luni de la expirarea termenului de opoziție prevăzut de lege sau, după caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata, adunarea generala a fiecărei societăți participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.

In cazul unei fuziuni prin înființarea unei noi societăți sau al unei divizării prin înființarea unor noi societăți, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt conținute intr-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societăți vor fi aprobate de către adunarea generala a fiecăreia dintre societățile care urmează sa își înceteze existenta.

Art. 27. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii si directorii își continuă mandatul lor, fără ca ei să întreprindă noi operațiuni.

Actul de numire a lichidatorilor , menționând puterile conferite acestora sau sentința care ii tine locul, sau alte acte ulterioare care aduc schimbări in persoana acestora sau la puterile conferite se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului pentru înscriere și publicare în Monitorul Oficial al României.

Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Numirea lichidatorilor va fi făcută de toți asociații, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.

Daca nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de instanța, la cererea oricărui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociaților si administratorilor.

împotriva sentinței se poate declara numai recurs de către asociați sau administratori, in termen de 15 zile de la pronunțare.

După terminarea lichidării societății lichidatorii trebuie sa întocmească situația financiara si sa propună repartizarea activului intre asociați.

Situația financiara semnata de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comerțului.

Asociatul nemulțumit poate face opoziție, in condițiile legii, in termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizării, fata de care lichidatorii pot rămâne străini.

După expirarea termenului prevăzut anterior sau după ce sentința asupra opoziției a rămas irevocabila, situația financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberați.

Art. 28. PUTERILE LICHIDATORILOR


ft,/ i v:?5| \

In afara puterilor conferite de adunarea generală, cu aceeași majoritate cerutăIp. i pentru numirea lor, lichidatorii vor putea :

 • a) să stea în judecată în numele societății;

 • b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;;

 • c) să vândă, la licitație publică, imobilele și oricare avere mobiliară a societății1

 • d) să încheie tranzacții;

 • e) să lichideze și să încaseze creanțele societății;

 • f) să contracteze obligații cambiale;

 • g) să facă împrumuturi neipotecare;

 • h) să îndeplinească orice alte acte necesare.

Art. 29. ÎNCHEIEREA LICHIDĂRII

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 1 an de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen .

Prezentul act constitutiv se redactează in 3 exemplare originale.

ASOCIAT UNIC

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Membrii Adunării Generale a Asociaților

ai SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.^«.Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești «x

Certlfom


C.UJ. 27449967  J29/1212/01,10.2010   RO27449967

PloloMtl, Str.Valoni nf. 32, tal:0244-544212, 52S252, fax:0244-810353 cod poxtnl 100040

Nr. 73/13.12.2017

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚIILOR

A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

DIN DATA DE 13.12.2017

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești. B-dul Republicii nr. 2, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești - asociatul unic al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.. persoană juridică romana, având cod fiscal RO27449967. număr de ordine la Registrul Comerțului J29/1212/01.10.2010, cu sediul în Ploiești, str. Văleni nr. 32, jud. Prahova,

în baza prevederilor Actului Constitutiv al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.;

în temeiul articolului 195, alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile O.UG. 109/2011. aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților, astăzi, 13.12.2017. ora 8.30, eu unanimitate de voturi a celor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aproba Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 rectificat si anexa aferenta.

Art.2. Aproba propunerea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 si Anexa privind achizițiile directe 2018.

Art.3. Ia act de modificările la Actul Constitutiv al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L si inainteaza Consiliului Local Proiectul de hotarare privind actualizarea Actului Constitutiv al societății.

Art4. Informări către Adunarea Generala a Asociaților:

 • -  Ia act de adresa nr. 90/26.10.2017 (înregistrata la S.G.U. Ploiești sub nr. 20374/26.10.2017);

 • -  Ia act de adresa nr. 93/30.10.2017 (inregistrata la S.G.U. Ploiești sub nr. 20553/30.10.2017);

 • -  Ia act de informarea nr. 98/06.12.2017 (inregistrata la S.G.U. Ploiești sub nr. 20928/02.11.2017);


^.Servicii de (qpspodăr


Urbană Ploiești

C.U.I. 274499G7  J29/1212/01.10.2010   RQ274499G7

Ploiești, Str.Vatonl nr. 32, tol-0244-544212, S25252, tux:0244.§103&3 cod posta .,

Urmare a informării nr. 211/16.11.2017 (înregistrata la S.G.U. Ploiești S.R.LUsub

21989/15.11.2017), Adunarea Generala a Asociaților constata faptul ca situația prezentata este incompleta si solicita completarea acesteia cu toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecata.

Art.5. Ia act de măsură 2.2.a din Raportul de Audit încheiat la data de 06.10.2017 de către Auditorii interni din cadrul Primăriei municipiului Ploiești si dispune ca orele suplimentare sa fie compensate cu zile libere plătite in termen de 60 de zile conform legislației in vigoare.

Art.6. la act de Raportul de Audit întocmit de Comitetul de Audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație.

Art.7. Diverse.

 • A. Revocarea doamnei Trican Elena, ca reprezentant al S.C. SGU Ploiești S.R.L. in Adunarea Generala a Acționarilor in cadrul S.C. Calatori Transport Expres S.A. si numirea domnului Negulescu Ovidiu. cu menținerea acelorași drepturi si obligații ea cele ale fostului reprezentant.

 • B. începând cu data de 01.01.2018, Stabilește indemnizația președintelui Consiliului de Administrație in cuantum de 1700 lei net/lunar si 1500 net/lunar lei pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, indiferent de numărul de ședințe.

REPREZENTANȚII MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - ASOCIATUL UNIC AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

STANCIU MARILENA

VĂDUVA SORIN ,


«.Servicii de Cjpspodârire tSfol           Urbana Ploiești «i.IO C1J413F^; Wo


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO274499G7

PlOlostl. Str Valoni nr 32, fnl:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod posta» 100040


Nr, 109/13.12.2017

DECIZIE

a Consiliului de Administrație

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 42/31.05.2017, vazand :

 • - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. incheiat in data de 16.11.2017 (înregistrat sub nr. 225/13.12.2017),

 • - H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 • - In temeiul H.C.L. nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - In baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările următoare;

- Statutul S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI

S.R.L.

v «Servicii de Gospodărire


Y'-’

CertRomUrbana Ploiești >..i.


4,            C.U.l.2744996/’  J29/1212/01.10.2010   RO2744996Z

/*W«U MW”**


StSTfflMtaMGtMffiCimiT ID 034132

ISO 8001


PtolOBtl, Slr Valoni nr 32, tOt-0244-544212. 525252. fax:0244-516353 cod poxtul 100046


DECIDE:

Art.l. Avizează actualizarea Actului Constitutiv al Societății Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., conform anexei care face parte integranta din prezenta decizie si “Proiectul de hotarare privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”.

Art.2. Solicita directorului general interimar prezentarea in cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Societății Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a raportului de activitate pe perioada mandatului provizoriu.

Art.3. Avizează propunerea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 si Anexa privind achizițiile directe pentru anul 2018 si il inainteaza spre aprobare către AGA.

Art.4. Aproba Raportul Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație si il inainteaza spre informare către AGA.

Art.5. Aproba Procedura privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune in cadrul procesului de control intern la Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (inregistrata la S.G.U. Ploiești S.R.L. sub nr. 18178/29.09.2017).

Art.6. Constata ca nu a existat o procedura si nu s-a respectat legislația in vigoare privind aprobarea casarii si valorificarea rezultatelor casarii aferenta anului 2016. In acest sens mandateaza directorul economic si directorul general al societății sa ia toate masurile pentru intrarea in legalitate si sa comunice, in termen de 24 de ore, Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Ionut Cipriot» Cretu

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbaii Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l09/201lprivind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.RL., s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.06.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 în sensul schimbării formei juridice în S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

9

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 s-a aprobat actul constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care prevede că societatea este administrată de 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Asociaților si care

9                                                                                                                         9                 9

constituie consiliul de administrație.

9

Apariția O.U.G. nr.l09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este un act administrativ care reglementează activitatea de administrare și conducere a societății prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește sistemul de administrare și control în cadrul societăților de stat.

Date fiind prevederile art.46 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cele ale art. 60 alin.(2) coroborate cu art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale, adoptarea unor masuri corective prin adaptarea Actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la cerințele legislative este imperios necesară și obligatorie.

A

In cuprinsul Actul Constitutiv vor interveni modificări care determină actualizarea

Actul constitutiv la S.G.U. Ploiești S.R.L., care reglementează modul de administrare al societății. Acestea sunt prezentate în anexa înaintată de reprezentanți autorități publice tutelare în Adunarea Generală a Asociaților la S.G.U. Ploiești S.R.L.

9                                                                 3

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre alăturat.

Văduva Sorin

X s.c.Servicii de (qpspodarire Urbana Ploiești s i.

O.U.l. 27449967  J29/1212/O1.10.2010

RO27449967


Z^ntru «n <«esa7


Ploiești, Str.Văleni nr. 32, *«1:0244-544212, 52S252, fax:0244-510353 cod postai 100046


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.RL., s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.06.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 în sensul schimbării formei juridice în S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 s-a aprobat actul constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care prevede că societatea este administrată de 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Asociaților si care

9                                                                                                 9             9

constituie consiliul de administrație.

9

O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este un act normativ care reglementează activitatea de administrare și conducere a societății prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește sistemul de administrare și control în cadrul societăților la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar/ asociat unic sau

9 majoritar.

Date fiind prevederile art.46 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice „ Prezentele norme pot fi aplicate și în cazul societăților care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective, care poate decide și în sensul aplicării prezentelor norme metodologice ”, cele ale art. 60 alin.(2)„ Prin derogare de la prevederile art. 28alin.l, art. 29, art. 34, în cazul societăților organizate conform Leșii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea public tutelară prin actul constitutiv al autorității tutelare al societăților respective” coroborate cu art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptarea unor masuri corective prin adaptarea Actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la cerințele legislative este imperios necesară și obligatorie.

A

In cuprinsul Actul Constitutiv vor interveni modificări care determină actualizarea Actul constitutiv, care reglementează modul de administrare al societății, după cum urmează:

Nr. crt.

Forma actuală

Propuneri de modificare

1.

STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE « SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI» S.R.L.

ACT          CONSTITUTIV

ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COMERCIALE « SERVICII DE GOSPODĂRIRE     URBANĂ

PLOIEȘTI» S.R.L. LA DATA DE 13.12.2017

1.

Art.5. ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Art.5.ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

5.1. Adunarea Generala a Asociaților este

3

compusa din doi reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, după cum urmează:

5.1.1 ST ANCIU MARILENA, cetățean roman, născut la data de 02.12.1953, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 649247, cu domiciliul in Ploiești, str. Cameliei, nr. 23, bl. 117, sc. D, et. 2, ap. 72, județul Prahova;

5.1 Adunarea Generala a Asociaților este organul suprem de conducere al societății care ia

3

hotărâri privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

5.2.Numărul     reprezentanților

autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților este de maximum 2(două)

5.1.2. VĂDUVĂ SORIN, cetățean roman, născut la data de 22.09.1975, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 886253, cu domiciliul in Ploiești, str. Bobâlna, nr. 127, județul Prahova;

 • 5.2. Adunarea Generala a Asociaților este organul suprem de conducere al societății care ia hotărâri privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

 • 5.3.  Hotărârile asociaților se iau in

5 adunarea generala.

 • 5.4. Adunarea generala a asociaților se va tine de regula la sediul societății si pentru motive întemeiate se poate tine si in locul ce va fi indicat in convocare.

 • 5.5. Administratorii sunt obligați sa convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o data pe an, sau de cate ori este necesar.

 • 5.6. Convocarea se va face in scris, prin scrisoare recomandata, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, arătând-se ordinea de zi.

 • 5.7. Adunarea generala a asociaților are următoarele obligații principale:

 • a) sa aprobe situația financiara anuala si sa stabilească repartizarea profitului net;

 • b) sa desemneze administratorii, sa ii revoce/demită si sa le dea descărcare de activitate;

 • c) sa decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând si persoana însărcinata sa o exercite;

 • d) sa modifice actul constitutiv.

 • 5.8. Pentru validitatea deliberărilor adunării este necesara prezenta reprezentanților asociatului care sa reprezinte cel puțin jumătate plus unu din

  .'ie.-? .

  persoane, numite/ppin

  Consiliului local^'dfi/nwnieipvSiui Ploiești. MembrîhMJ£A<tahării


  Generale a Asociaților sunt: l.STANCIU MARILENA,


  cetățean roman, născut la data de 02.12.1953, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 649247, cu domiciliul in Ploiești, str. Cameliei, nr. 23, bl. 117, sc. D, et. 2, ap. 72, județul Prahova;


  2.VADUVA SORIN, cetățean roman, născut la data de 22.09.1975, legitimat cu C.I. seria PH, nr. 886253, cu domiciliul in Ploiești, str. Bobâlna, nr. 127, județul Prahova.

  5.3. Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte autoritatea administrativ- teritorială locală la


  maxim două întreprinderi publice în calitate de membru al adunării generale a asociaților, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatea și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

  5.4. Hotărârile asociaților se iau in adunarea generala.


  numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

  • 5.9. In cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate prevăzute la pct. 5.8. adunarea se va întruni la a doua convocare când va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

  • 5.10. Hotărârile adunării generale pot fi atacate in justiție in condițiile legii.

  • 5.5. Adunarea .Generală' A a Asociaților se va ține de regulă la sediul societății și pentru motive întemeiate se poate ține și in locul ce va fi indicat in convocare.

  • 5.6. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la

  5

  sediul social, cel puțin o data pe an, sau de cate ori este necesar.

  • 5.7. Convocarea se va face în scris, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătând-se ordinea de zi.

  • 5.8.   Adunarea Generala a

  Asociaților    are    următoarele

  5

  obligații principale:

  • a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

  • b) să desemneze administratorii, să îi revoce/demită si să le dea

  J

  descărcare      de      activitate;

  • c) să     decidă     urmărirea

  administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinata să o exercite;

  • d) să modifice actul constitutiv;

  • e) numește auditorii statutari înainte de închiderea exercițiului

  9 financiar pentru o perioadă de minimum 3 ani;

  fi autoritatea publică tutelară mandatează AGA să negocieze indicatorii    de    performanță

  financiari     și     nefinanciari

  fundamentați pe baza planului de administrare si a scrisorii de așteptări în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora

\ A" '

/ } , .4, "A.Al \

i '              ' ri7't 1      \        '<

‘■.       ••?-■•.•.-             ?»— f»

autoritățiipublice tutelare.Dacălf expirarea     acestui:"

negocierea nu estgf fmajjzata, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate; în cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii      consiliului      de

administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății;

g) evaluarea anuală a activității administratorilor, după caz cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, si vizează atât execuția contractului de mandat, cât si a f                   f

planului de administrare.

5.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării este necesara prezenta reprezentanților asociatului care sa reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

5.10.In    cazul    neîndeplinirii

condițiilor de validitate prevăzute la pct. 5.9. adunarea se va întruni la a doua convocare când va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

( t                te i

5.11. Hotărârile ’j^dținării gepex^/ pot fi atacate in justiție in condițiile legn.              ^4.^ U

2.

Art.6 Administrarea Societății

9

 • 6.1. Administratorii societății sunt aleși de

»                               5

adunarea generala a asociaților.

 • 6.2. Societatea «Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești.» S.R.L. este administrata de

3

5 administratori si constituie Consiliul de administrație.

 • 6.3. Administratorii societății “Servicii de

9

Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. „ sunt:

 • 6.3.1. MĂNTOIU ANABELL OLIMPIA,

cetățean roman, născută la data de 17.12.1975, CNP -   2751217293133

legitimată cu CI seria PX nr. 136898, cu domiciliul in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 208, bl. 25 A, sc. A, ap. 18, et. 4, județ Prahova.

 • 6.3.2. CRETU IONUT-CIPRIAN, cetățean roman, născut la data 24.12.1987, CNP -1871224297243, legitimata cu CI seria PX nr. 144293, cu domiciliul in Ploiești, Str. Sabinelor nr. 8, bl. 13, sc.B, ap.24, județul ’rahova.

 • 6.3.3. OPREA NICOLAE, cetățean roman, născut la data de 13.02.1955, CNP -1550213293137, legitimat cu CI seria PH nr. 817779, cu domiciliul in Ploiești, str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67BIS, et. 6, ap. 157, județul Prahova.

 • 6.3.4. RADU GEORGIANA-BIANCA,

cetățean roman, născută la data de 23.04.1982, CNP -  2820423297248,

legitimată cu CI seria PX nr. 092706, cu domiciliul in Ploiești, Str. Făget, nr. 3, bl. 121, sc.B, et.4, ap. 32, județul Prahova.

Art.6. Administrarea Societății

9

Societatea este administrată în sistem unitar.

 • 6.1 Componență

 • 6.1.1 Consiliul de administrație

este format din 5 (cinci) membri, majoritatea fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990,    republicată,    cu

modificările    și    completările

ulterioare.         Administratorii

societății “Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. „ sunt:

 • 1. MĂNTOIU    ANABELL

OLIMPIA,    cetățean   roman,

născută la data de 17.12.1975, CNP - 2751217293133 legitimată cu CI seria PX nr. 136898, cu domiciliul in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 208, bl. 25 A, sc. A, ap. 18, et. 4, județ Prahova.

 • 2.  CRETU IONUT-CIPRIAN,

cetățean roman, născut la data 24.12.1987,        CNP

1871224297243, legitimata cu CI seria PX nr. 144293, cu domiciliul in Ploiești, Str. Sabinelor nr. 8, bl. 13, sc.B, ap.24, județul Prahova.

 • 3. OPREA NICOLAE, cetățean

roman, născut la data de 13.02.1955,       CNP

1550213293137, legitimat cu CI seria PH nr. 817779, cu domiciliul in Ploiești, str. înfrățirii, nr. 5A, bl.

6.3.5.  STĂNCIULESCU ANGELA,

cetățean roman, născută la data de 23.1’1.1970, CNP -  2701123150759,

legitimată cu CI seria PX nr. 381412, cu domiciliul in Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 220, bl. 130C, sc. B, ap. 19, județul Prahova.

 • 6.3.6. Administratorii societății sunt numiți pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 31.05.2017 pana la data de 31.05.2021.

  • 6.4. Directorul general al societății va fi numit de către consiliul de administrație.

  • 6.5. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație trebuie sa cuprindă :

 • a) data si locul unde se va tine ședința;

 • b) ordinea de zi.

în ședințele Consiliului de administrație nu

5               5                                                                                                 5

se poate lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât in caz de urgenta si cu condiția ratificării in ședința următoare de către membrii absenți.

La întrunirile consiliului de administrație, directorii prezintă rapoarte scrise despre operațiile executate, iar comitetul de direcție prezintă registrul deliberărilor sale.

La ședința se întocmește un proces-verbal care va cuprinde următoarele :

 • a) ordinea deliberărilor;

 • b) deciziile luate ;

 • c) numărul voturilor întrunite ;

 • d) opiniile separate, daca este cazul.

 • 6.6. Dreptul de a reprezenta societatea aparține președintelui consiliului de administrație, iar vicepreședintele se va substitui președintelui pe perioadele când

  67BIS, et. 6, 157ffjjtd^țdț, Prahova.

  4.RADU      GEORGIANA-

  BIANCA, cetățean roman, născută la data de 23.04.1982, CNP — 2820423297248, legitimată cu CI seria PXnr. 092706, cu domiciliul in Ploiești, Str. Făget, nr. 3, bl. 121, sc.B, et.4, ap. 32, județul Prahova. 5.STĂNCIULESCU ANGELA, cetățean roman, născută la data de 23. î1.1970,       CNP

  2701123150759, legitimată cu CI seria PX nr. 381412, cu domiciliul in Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 220, bl. 130C, sc. B, ap. 19, județul Prahova.

  • 6.1.2 Președintele este ales dintre administratori sau numit de AGA.

  • 6.1.3 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani.

  • 6.1.4 Nu pot fi selectați mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții

  > > publice.

  • 6.1.5  Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

  • 6.1.6  Membrii consiliului de administrație sunt desemnați deacesta este in concediu de odihna sau in incapacitate temporara de munca sau in alte situații, prin decizie a președintelui.

6.7. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator in alte societăți concurente sau J

având același obiect de activitate, nici sa facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării si răspunderii pentru daune.


adunarea generată a asociațilofla propunerea țe^nsilț^tj lg.de administrație î^^fm/c^^^^a autorității public^f^elixre^^ale, urmare a unui proces 'de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și actualizările ulterioare si cu

> prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • 6.2 Durata mandatului

 • 6.2.1. Durata          mandatului

administratorilor consiliului de administrație este de 4 ani, de la data numirii în funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților

 • 6.2.2. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

6.2.3 In cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membrii se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul selecție, dacă aceasta include

persoane care nuiâu fost numitejca membrii   ai ^consiliului fde

administrație,

Revocare        lA

 • 6.2.4 Administratorii pcfFftrevocați

de către adunarea generală a asociaților conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. In cazul în care revocarea survine fără justă   cauză,

administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător prevederile art.29 din OUG 109/2011 actualizată.

 • 6.2.5 In cazul în care, din motive

imputabile, administratorilor nu îndeplinesc     indicatorii     de

performanță     stabiliți    prin

contactele de mandat, adunarea generală a asociaților îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.64^4 alin.(l) din OUG               109/2011

actualizată, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG 109/2011 actualizată.

 • 6.2.6 Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

6.3 Reînnoire mandat

6.3.1 Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod

corespunzător Atribuțiile fioatg fi reînoit pentru^o j durpță^fie maximum 4 ani^fi^i^urptăre^^ui proces de evaluare/iQjf^v®

 • 6.3.2        La        solicitarea

administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare si

J remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului.

 • 6.3.3 Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

6.4.Comitete în cadrul consiliului de administrație

A          ’

 • 6.4.1  In cadrul consiliului de

administrație     se     constituie

Comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

f

 • 6.4.2 Comitetul de nominalizare si remunerare este alcătuit din 3 (trei) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul independent.

 • 6.4.3  Comitetul de audit este alcătuit din 2(doi) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul independent și care are competență în contabilitate și/sau audit.

 • 6.4.4 Comitetele se vor întruni la

solicitarea          președintelui

consiliului de administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de

cate ori este \ . necesarsau dispozițiile le^^^țn^p^lcest lucru.

 • 6.4.5   Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

>

 • 6.4.6 Pentru validarea deciziilor celor 2(două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

 • 6.4.7 Comitetul de nominalizare si remunerare are următoarele atribuții:

>

 • 1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de administrație

 • 2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general sau, după caz, pentru alte funcții de conducere

 • 3. recomandă consiliului de administrație, candidați pentru funcțiile enumerate

 • 4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor si altor funcții de conducere

 • 5. elaborează un raport anual pe care îl prezintă AGA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar

 • 6.  se întrunește cu cel puțin 60(șaizeci) de zile înainte de

expirarea

admini           H^j/’î/o fr

 • 7. se întrunește în minim 10(zece) de zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator

 • 8. se întrunește ori de câte ori este

>

nevoie.

 • 6.4.6 Comitetul de audit îndeplinește dispozițiile prevăzute la art.47 din O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008 cu modificările și completările ulterioare, are următoarele             atribuții:

 • 1. monitorizează procesul de raportare financiară;

 • 2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;

 • 3. monitorizează auditul statutar al situaților financiare anuale, care va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate

 • 5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din

V--Q ',73, i'focj /%■■'<         i -.b

auditul si privire la ale controlului intern^tCceea ce privește procesul de raportare financiară;

 • 6. verifică dacă auditul intern este organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, auditorii interni raportează direct consiliului de administrație;

 • 7. se întrunește o dată pe an, în termen de cel mult 4(patru) luni de la închiderea exercițiului financiar pentru anul precedent și ori de câte ori este nevoie.

6.5 Selecția administratorilor neexecutivi

6.5.1Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați

> » > în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

6.5.2 în cazul în care autoritatea publică tutelară locală propune candidați pentru funcțiile de membrii consiliului de administrație, aceste propuneri


fit


atutd^ffîpfșțec^lfcu

deficiehțf^^^t'


'meâtive


—[

sunt făcute în ti&ob unei Selecții, prealabile efectuăt^/de/d/idomisie vV'C-j     v A?

formată din jspeciâlNti^Ain recrutarea resursetor^^măne. Autoritatea publică tutelară locală — Consiliul local al municipiului Ploiești, poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată     în     recrutarea

resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară locală sau de societate potrivit legii. In acest caz, Consiliul local al municipiului Ploiești va suporta costurile procedurii de selecție.

6.5.3 Selecția expertului se va face în conformitate cu prevederile art.10 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgența a

Guvernului nr. 109/2011

privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

6.5.4 Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, va realiza procedura    de    selecție    a

administratorilor neexecutivi în conformitate    cu prevederile

0. U. G.    nr. 109/2011 privind

guvemanța    corporativă    a

întreprinderilor    publice    cu

modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016

pentru aprb^ațreă, metodologice de/âni


i^/fNoNn^lor

prevederi din Oră&rfâ'ifța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • 6.5.5 Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin actul constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 6.5.6 Declanșarea procedurii de selecție se face conform art.3 și art.4 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

  • 6.6  întrunirea consiliului de administrație

6.6.1 Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Convocările pentru consiliul de administrație trebuie să cuprindă:

 • a) data și locul unde se va ține ședința

f             f

 • b) ordinea de zi.

A

 • 6.6.2 In ședințele consiliului de administrație nu se poate lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență și cu

i {. condiția ratificărnfiLședinm^^ fi următoare de către niePiljPd^^ absenți.

>

 • 6.6.3 La întrunirile consiliului de administrație, directorii prezintă rapoarte scrise despre operațiile executate, iar comitetul de direcție prezintă registrul deliberărilor sale.

 • 6.6.4 La ședința se întocmește un proces - verbal care va cuprinde următoarele:

 • a) ordinea deliberărilor;

 • b) decizii luate;

 • c) numărul       voturilor

întrunite;

 • d) opinii separate, dacă este cazul.

 • 6.6.5 Dreptul de a reprezenta societatea aparține președintelui consiliului de administrație, iar vicepreședintele se va substitui președintelui pe perioada când acesta este în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă sau în alte situații, prin decizie a președintelui.

 • 6.6.6 Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți

r concurente sau având același

> obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

6.8.                                    a

directorilor

 • 6.8.1. Consiliul de^adihimstrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

 • 6.8.2. Directorii pot fi numiți din

afara consiliului de administrație sau dintre administratorii, care devin    astfel    administratori

executivi,     cu     respectarea

procedurii de selecție prevăzute în OUG. 109/2011, modificată și completată.

 • 6.8.3. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi și director general.

 • 6.8.4. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile 0. U.G 109/2011 șiH.G 722/2016.

3.

Art.18. Modificarea Actului Constitutiv

Actul constitutiv poate fi modificat de către asociați, în adunarea generală, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații: schimbarea obiectului principal de activitate; modificarea capitalului social; fuziunea și divizarea

Art.18. Modificarea Actului

Constitutiv

Actul constitutiv poate fi modificat de către asociați, în adunarea generală, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații: schimbarea

;reducerea sau prelungirea duratei obiectului principal^cte7;âctiyitatdți societății; dizolvarea și lichidarea ei.         modificarea capitalului .7. social;’

fuziunea și divagarea; reducerea’ sau prelungirea dizolvarea și Mtitereâ^^^i; modificări legislative/^^^^

Față de cele expuse vă supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.


Consilier Juridic AlbuIescuSihiona

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC- CONTECIOȘ^ifcfififal

rlJoLlCIL, CUAIKAI IE                                 /

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE     i

Nr.126/14.12.2017T /

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G.

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Autoritatea publică tutelară exercită la societățile înființate conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele privind aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul, așa cum este precizat în art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. O.U.G. nr. 109/2011 este un act administrativ care reglementează activitatea de administrare și conducere a societății prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește sistemul de administrare și control în cadrul societăților de stat.

3

Prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Astfel ținând cont de prevederile art. 46 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: ”Prezentele norme pot fi aplicate și în cazul societăților care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective, care poate decide și în sensul aplicării prezentelor norme metodologice."

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.RL., s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.06.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 în sensul schimbării formei juridice în S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

5

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune adoptarea unor modificări care reglementeză modul de administrare al societății, ceea ce determină actualizarea Actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Acestea sunt prezentate în Raportul de specialitate nr.24103/13.12.2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecți^-ct^cestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective. ”, coroborat cu art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

în consecință, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale, adoptarea unor masuri corective prin adoptarea Actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la cerințele legislative este imperios necesară și obligatorie.

Față de cele expuse supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director executiv Andreea CRI S TE/

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE MariaVASILE      /

IuliaDOGARU

.X


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


o

05

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publiceSECRETAR,

GheorgRe Andrei