Hotărârea nr. 488/2017

Hotãrârea nr. 488 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti în calitate de membru al Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ploieşti - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 488 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești -Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 145/08.12.2017 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune participarea Municipiului Ploiești în calitate de membru fondator al Asociației „Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ploiești, dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 19.12.2017;

In baza Procesului Verbal al întâlnirii din 20.11.2017 a Adunării Generale a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 343/31.10.2016 pentru aprobarea proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014 - 2020, în cadrul AP 5ZPI 9.vi/OS 5.1;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 325/15.09.2017 privind constituirea și participarea Municipiului Ploiești în calitate de asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”

  • -  Contractul de finanțare nr. 52265/31.08.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală”, cod SMIS 114064

  • - Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;

  • - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 1 alin (1) si (2) si art. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contribuția anuală pentru anul 2017 (luna decembrie) și pentru anul 2018 la 0,10 lei/locuitor/an, astfel:

  • - pentru anul 2017 - 1.749,54 lei

  • - pentru anul 2018 - 20.994,50 lei

Art.2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu|DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-^orin-NicuIae-BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 145/08.12.2017


/   v-'1'

/ C ' -

// ” / r? p i [; ei. W privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieșți ț


RAPORT DE SPECIALITATE


în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală^pțpiești Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești?


’l /.J.-iz


Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către Romania în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014-2020, acela de a reduce disparitătile de dezvoltare economica și sociala dintre Romania și Statele Membre ale UE.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene au semnat contractul de finanțare nr. 52265/31.08.2017 pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”, cod SMIS 114064. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunității, Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Ploiești prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala si înființarea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) pentru reprezentarea intereselor populației din zonele marginalizate ale municipiului Ploiești identificate in proiect.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/15.09.2017 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești -dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”.

Asociația a fost înființată, în baza dreptului la libera asociere, ca persoană juridică de drept privat română, tară scop patrimonial, apolitică, reprezentând un parteneriat public-privat, cu scopul de a dezvolta din punct de vedere economic și social municipiul Ploiești. Asociația are ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Ploiești, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată

citării locale plasate sub responsabitatea , drepturile și obligațiile acestora pfequm de funcționare al asociației'sunt definite ,Grupul de Acțiune ^c^-Pldiesti -Municipiul Ploiești”. VTîJ'X


și multisectorială, cu respectarea principiilor dezv< comunității.


și obiectivele, relațiile dintre asociați,

și alte articole prin care se reglementează regimul în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației ,, dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită sub forma unei întruniri de analiză și hotărâri, cu participarea reprezentanților legali ai membrilor Asociației.

în data de 20.11.2017 a fost convocată Adunarea Generala a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”, printre punctele ordinii de zi figurând stabilirea contribuției membrilor. Astfel, contribuția Municipiului Ploiești a fost stabilita la 0.10 lei/locuitor/an, avand in vedere Recensământul populației din anul 2011, conform caruia populația totala a Municipiului Ploiești este de 209.945 locuitori. Pentru anul 2017 se va plăti contribuția aferenta lunii decembrie 2017, calculata proporțional, respectiv 209945*0.1/12=1.749,54 lei

Fata de cele menționate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotarare.

Direcția Relații Internaționale Director executiv, Nicoleta Craciunbiu

Vizat, Direcția Economica Director executiv, Viorel Bos^a

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv,

Andreea Cristea

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

/©' ■ L ! \

«— <

_________________________________ 'wj 7 -

privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești-


EXPUNERE DE MOTIVE


Zs<>'

T'                                                                                                                 Y -.4''

în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești”

Municipiul Ploiești și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene au semnat contractul de finanțare nr. 52265/31.08.2017 pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”, cod SMIS 114064. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori”.

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Ploiești prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) pentru reprezentarea intereselor populației din zonele marginalizate ale municipiului Ploiești identificate in proiect.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/15.09.2017 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești -dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”.

Asociația a fost înființată, în baza dreptului la libera asociere, ca persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial, apolitică, reprezentând un parteneriat public-privat, cu scopul de a dezvolta din punct de vedere economic și social municipiul Ploiești. Asociația are ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Ploiești, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabitatea comunității.

5

în data de 20.11.2017 a fost convocată Adunarea Generala a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești”, printre punctele ordinii de zi figurând stabilirea contribuției membrilor. Astfel, contribuția Municipiului Ploiești a fost stabilita la 0.10 lei pe locuitor.

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


.<î.

.A v •.........

>         A

Jq

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești”


Data: