Hotărârea nr. 487/2017

Hotãrârea nr. 487 privind majorarea capitalului social al SC Hale și Piețe SA Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 487

privind majorarea capitalului social al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului consilier Palaș Alexandru Paul și raportul de specialitate nr. 24152/19.12.2017 al. S.C. Hale și Piețe S.A. prin care se propune majorarea capitalului social al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 200/19.12.2017 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

Având în vedere:

prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. a, alin.(3) lit. c și ale art.45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se majorează cu suma de 25.500.000 lei aportul Consiliului Local al Municipiului Ploiești la capitalul social al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Art. 2 Suma primită de S.C. Hale și Piețe S.A. ca aport la capitalul social va fi folosită exclusiv pentru realizarea pieței agro-alimentare din vecinătatea Halelor Centrale.

Art.3 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se va întocmi în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

\

PREȘEDINȚI George-Sorin-y,

o


DE ȘEDINȚĂ, liculae-BOTEZ


1

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al

S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești


Potrivit art.36, alin.2 lit.a, alin.,3 lit.c. din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atribuțiilor privind organizarea si funcționarea societăților comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societățile comerciale sau regii autonome, in condițiile legii.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra infiintarii si reorganizării regiilor de interes local, infiinteaza instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si funcționare a acestora. De asemenea urmărește, controlează si analizeaza activitatea acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hotari asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la infiintarea, funcționarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in condițiile legii.

Potrivit art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata si actualizata: „ Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor aporturi in numerar si/sau in natura. ”

Scopul este acela de a atrage noi resurse pentru finanțarea investițiilor necesare imbunatatirii activitatii, resurse ce vor conduce implicit si la extinderea activitatii societății.

Prin majorarea capitalului social se urmărește realizarea unor investiții, cum ar fi construirea Pieței Centrale Agroalimentare Ploiești.

Demararaea lucrărilor privind construirea Pieței Centrale Agroalimentare Ploiești, se va face in cursul anului 2018, iar realizarea acestei investiții va conduce la:

creșterea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri;

creșterea locurilor de munca;

imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor si cetățenilor Municipiului Ploiești.

Totodată, prin realizarea investiției sus-mentionate, cresc garanțiile pe care societatea le prezintă fata de creditori in situația contractării unor credite necesare modernizării imobilului Halele Centrale, precum si a altor investiții ce se impun pentru dezvoltarea societarii.

Fata de cele menționate mai sus, supun atenției proiectului de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

CONSILIER LOCAL, Palas Alexandru Paul


1aDD


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29//4'96/1.991    • "'J

R057RNCB02050ffi^96OJ/^'

Fax: 0372/ 056 961

'■ : : C o K 5 S


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al

S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Potrivit art.36, alin.2 lit.a, alin.,3 lit.c. din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atribuțiilor privind organizarea si funcționarea societăților comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societățile comerciale sau regii autonome, in condițiile legii.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra infiintarii si reorganizării regiilor de interes local, infiinteaza instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si funcționare a acestora. De asemenea urmărește, controlează si analizeaza activitatea acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hotari asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la infiintarea, funcționarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in condițiile legii.

Potrivit art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata si actualizata: „ Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor aporturi in numerar si/sau in natura. ”

Scopul este acela de a atrage noi resurse pentru finanțarea investițiilor necesare imbunatatirii activitatii, resurse ce vor conduce implicit si la extinderea activitatii societății.

Prin majorarea capitalului social se urmărește realizarea unor investiții, cum ar fi construirea Pieței Centrale Agroalimentare Ploiești.

Demararaea lucrărilor privind construirea Pieței Centrale Agroalimentare Ploiești, se va face in cursul anului 2018, iar realizarea acestei investiții va conduce la:

  • -   creșterea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri;

creșterea locurilor de munca;

  • -   imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor si cetățenilor Municipiului Ploiești.

Totodată, prin realizarea investiției sus-mentionate, cresc garanțiile pe care societatea le prezintă fata de creditori in situația contractării unor credite necesare modernizării

imobilului Halele Centrale, precum si a altor investiții ce se impun pentru dezvoi tarea societății.                                                                                                   îi ’ i

■’ o \         ■ . . ,'

Fata de cele menționate mai sus, va rugam sa aprobați proiectul de hotararc privind ... majorarea capitalului social al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.                         //,.:• ..

c o

DIRECTOR GENERAL, r .


ing. Mariana Pepele;

W -


CONTABIL SEF,

ec. Cornelia Anuelescu /FF

SEF SERVICIUL INVESTIȚII ACHIZIȚII, ing. Hilda Bulareanu ’y

SERVICIUL KJRIDIC,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

NR. DE/200/19.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Hale si Piețe S.A Ploiești

Vazand expunerea de motive a d-lui consilier local Palas Alexandru Paul la proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.Hale si Piețe S.A Ploiești,

Potrivit art. 36, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atribuțiilor privind organizarea si funcționarea societăților comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societățile comerciale sau regii autonome, in condițiile legii.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra infiintarii si reorganizării regiilor de interes local, infiinteaza instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si si instituie norme de organizare si funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează si analizeaza activitatea acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hatari asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in condițiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata si actualizata: “Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. ”

Prin majorarea capitalului social se urmărește realizarea obiectivului de investiții, Construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești. Acest obiectiv a fost cuprins in lista de investiții a bugetului local al Municipiului Ploiești din data de 03.04.2017.

Demararea lucrărilor privind construirea Pieței Centrale Ploiești, se va face in cursul anului 2018 iar fondurile necesare se vor asigura din bugetul local secțiunea de dezvoltare.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM^WiCUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE " "

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al

S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

» » »

și a emis: .
SECREIAR,

Gheorglte Andrei