Hotărârea nr. 484/2017

Hotãrârea nr. 484 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 484


privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 2787/12.12.2017 al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 195/18.12.2017 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

în temeiul art. 19, art. 49 si art. 67 din Legea nr. 273/2006 (actualizată), privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin.4, litera a) și art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae-BOTEZ

Contrasenju SECRB Laurențl


nează:

TAR, u DIȚt


Primăria municipiului Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuielj'pe anul 2017 al Politiei Locale a municipiului Ploiești          z         '

In conformitate cu Legea nr.6/2017 - privind legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr.7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul'2017 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/03.04.2017 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.286/30.08.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 414/31.10.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 432/28.11.2017.

Prezenta rectificare este impusa de analiza execuției de casa la data de 11.12.2017 precum si de prevederile:

art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice

Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Cheltuielile bugetului instituției în sumă de 15.146,00 mii lei se diminuează cu suma de 500,00 mii lei, modificări fiind la nivel de titlu, articol si alineat.

Cheltuieli totale : 14.646,00 mii lei - din care:

 • - cheltuieli de personal = 12.948,00 mii lei

 • - bunuri si servicii =   1.408,00 mii lei

 • - investiții              =     250,00 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI:

Alexandru Paul Palas

Oana Claudia Salceanu

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe_____

Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli                /

al Politiei Locale Ploiești pe anul 2017

Bugetul de cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Politia Locala Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din

Legea 273/2006 integral de la bugetul local, conform HCL 286/30.08.2017, astfel:

13.448,00 mii lei

1.448,00 mii lei 250,00 mii lei

15.146,00 mii lei


 • - cheltuieli de personal

 • - bunuri si servicii

 • - cheltuieli de capital

TOTAL

Prin rectificare se diminuează prevederea de Ia “Cheltuieli de Personaf’cu suma de 500,00 mii lei, bugetul rectificat devine:

12.948,00 mii lei

1.448,00 mii lei 250,00 mii lei 14.646,00 mii lei


 • - cheltuieli de personal

 • - bunuri si servicii

 • - cheltuieli de capital

TOTAL

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale'

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

CTOR EXECUTIV,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


SERVICIUL


bugfkjaiprij muluri,CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


POLITIA LOCA1 A

A MUNICIPIU j'LC. "   '

NR..              L-.v ■ 1 ? flEC 2017


REGIST

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu Legea nr.6/2017 - privind legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr.7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2017 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/03.04.2017 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.286/30.08.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 414/31.10.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 432/28.11.2017.

Bugetul de cheltuieli pe anul 2017 aprobat, a fost structurat astfel:

Cheltuieli totale : 15.186,00 mii lei

din care: - cheltuieli de personal = 13.448,00 mii lei

- bunuri si servicii = 1.408,00 mii lei

- investiții


250,00 mii lei

CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea in suma de 13.448,00 mii lei se diminuează cu suma de 500,00 mii lei, astfel:

 • -  salarii de baza se diminuează cu suma de 330,00 mii lei;

 • -  alte sporuri se diminuează cu suma de 5,00 mii lei;

 • -  alte derepturi salariale in bani se diminuează cu suma de 10,00 mii lei;

 • -  norme de hrana se diminuează cu suma de 90,00 mii lei;

 • -  contribuții de asigurări sociale de stat se diminuează cu suma de 25,00 mii lei;

 • -  contribuții de asigurări sociale de sanatate se diminuează cu suma de 20,00 mii lei;

 • -  contribuții pentru concedii si indemnizații se diminuează cu suma de 20,00 mii lei;

BUNURI SI SERVICII - prevederea in suma de 1.408,00 mii lei, ramane neschimbata

CHELTUIELI DE CAPITAL prevederea in suma de 250,00 mii lei, ramane neschimbata.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești


ANEXA NR.1

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL

DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2017


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2017

Execuție

11.12.2017

\\ ■<-*

Influente +1-

“/■Buget Z-rectificat ... '■'>an 2017 ■

Procent reallzaTe execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15146,00

13652,55

-500,00

14646,00

90,14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14896,00

13652,55

-500,00

14396,06

91,65

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14896,00

13652,55

-500,00

14396,00

91,65

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13448,00

12872,34

-500,00

12948,00

95,72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8677,00

8301,81

-345,00

8332,00

95,68

Salarii de baza

10.01.01

8130,00

7785,31

-330,00

7800,00

95,76

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

195,00

186,35

-5,00

190,00

95,56

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0,11

0,00

2,00

5,65

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

348,00

330,04

-10,00

338,00

94,84

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2800,00

2701,36

-90,00

2710,00

96,48

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

2800.00

2701.36

-90.00

2710,00

96,48

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1971,00

1869,17

-65,00

1906,00

94,83

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1347,00

1316,26

-25,00

1322,00

97,72

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

46,00

41,15

0,00

46,00

89,46

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

454,00

432,73

-20,00

434,00

95,31

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

24,00

21,72

0,00

24,00

90,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

80,00

57,31

-20,00

60,00

71,64

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

?n iR+?n ir /.-? ?n ?7+?n im

20

1448,00

780,21

0,00

1448,00

53,88

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

930,00

534,09

0,00

930,00

57,43

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

18,60

0,00

25,00

74,40

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

0,81

0,00

7,00

11,57

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175,00

122,69

0,00

175,00

70,11

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35,00

18,75

0,00

35,00

53,57

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

220,00

133,87

0,00

220,00

60,85

Piese de schimb

20.01.06

85,00

31,31

0,00

85,00

36,84

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

135.00

99,93

0,00

135,00

74,02

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

58,00

18,31

0,00

58,00

31.57

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

190,00

89,82

0,00

190,00

47,27

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

0,00

10,00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0.00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05

20.05

175,00

9,39

0,00

175,00

5,37

Uniforme si echipament

20.05.01

150,00

8,85

0,00

150,00

5,90

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

0,54

0,00

25,00

2,16

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

156,00

141,59

0,00

156,00

90,76

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

156,00

141,59

0,00

156,00

90,76

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

3,26l       0,00

10,00

32,60

Pregătire profesionala

20.13

70,00

42,33

0,00

70,00

60,47

Protecția muncii

20.14

35,00

23,44

0,00

35,00

66,97

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0.00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice 1

20.20

0.00

0.00

0,00

0.00

Meteorologie

20.21

0,00

0.00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0.00

-iz' 0.00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

0.00

—'   0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 2

20.24

0,00

0,00

(Zoo

77  0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0.00

. o O 0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in r0nrn7Pntarna inforncnlrtr datului nntrivit r1icnrk7itîiinr Innaln

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

60,00

26,11

0,00

60,00

43,52

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10.00

0,66

0.00

10,00

6,60

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50,00

25,45

0,00

50,00

50,90

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0.00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0.00

0.00

0,00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PI IRI mp //'rvH   noi

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile i.FEN.i postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

71.01

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

210,00

0,00

0,00

210,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Re

aara(ii capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Buciumeanu Costin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII Șl PROGNOZE V   "

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de

cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017


PREȘEDINTE,

Paul Palaș

Date: