Hotărârea nr. 482/2017

Hotãrârea nr. 482 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 482 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 8938/12.12.2017 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 196/18.12.2017 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) și art. 45 alin. (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală, republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George-S^rin-Niculae-BOTEZ

1RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 89/03.04.2017, H.C.L. nr. 228/28.07.2017 ,H.C.L. nr. 290/30.08.2017 , H.C.L. 409/31.10.2017, în conformitate cu următoarele prevederi:

 • - Legea nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • - Legea nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

 • -  diminuarea veniturilor provenite din încheierea contractelor cu C.A.S.Prahova și concomitent majorarea veniturilor acordate din Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariate, ca urmare a aplicării O.G. nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare în domeniul sănătății;

 • -  diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu D.S.P. Prahova , atât pentru veniturile acordate de la Bugetul de Stat, cât și pentru cele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în conformitate cu execuția pe cele 11 luni și cea preliminară până la finele anului 2017;

 • -  majorarea prevederii la veniturile din prestări servicii având în vedere încasările realizate pe cele 11 luni și cele estimate a se realiza până la finele

anului curent;


necesitatea redimensionării prevederilor pentru unele articole bugetare, în concordanță cu execuția bugetară la 11 luni și necesitățile spitalului în li

perioada următoare, până la încheierea exercițiului bugetar.


Veniturile totale - prevederea de 48923 mii lei rămâne neschimbată.

c

Cheltuielile totale - prevederea de 54765 mii lei nu se modifica.

La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

 • -  10.01.01 - Salarii de bază - prevederea de 10800 mii lei se diminuează cu 1 mie lei și devine 10799 mii lei;

 • -  10.01.12 - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității -se adauga prevederea de 1 mie lei;

 • -  20.01.09 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional -prevederea de 500 mii lei se majorează cu 7 mii lei și devine 507 mii lei;

 • -  59.01 - Burse - prevederea de 65 mii lei se diminuează cu 7 mii lei și devine 58 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.


DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,


Ec. Muscă MarilenaCONSILIER JURIDIC, Sandu Andrei


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

W/# fJLUuM


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform ari. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 409/31.10.2017, astfel:

Venituri:     - venituri proprii                                    46.750,00 mii lei

- subventii/transferuri de la bugetul local             2.173,00 mii lei

TOTAL 48.923,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 54.765,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale’’ si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)  Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea bugetara nu presupune alocarea de fonduri din bugetul local si consta in diminuarea veniturilor provenite din încheierea contractelor cu C.A.S. Prahova și concomitent majorarea veniturilor acordate din Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariate, diminuarea veniturilor din contractele încheiate ciurfî/S.ț’^ Prahova, majorarea prevederii la veniturile din prestări servicii, necesitatea redimenstonarii prevederilor pentru unele articole bugetare.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de lidtar^fe âia^^t,

W v._

, . • '

SERVICIUL BUGET, IMPRUMtȚTURl,


DIRECTOR EXECUTIV,


r

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

CONTRACTE,


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 89/03.04.2017 și H.C.L. nr. 228/28.07.2017, H.C.L. nr. 290/30.08.2017 , H.C.L. 409/31.10.2017, în conformitate cu următoarele prevederi:

 • -  Legea nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare

 • -  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

 • -  diminuarea veniturilor provenite din încheierea contractelor cu C.A.S.Prahova și concomitent majorarea veniturilor acordate din Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariate, ca urmare a aplicării O.G. nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare în domeniul sănătății;

 • -  diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu D.S.P. Prahova , atât pentru veniturile acordate de la Bugetul de Stat, cât și pentru cele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în conformitate cu execuția pe cele 11 luni și cea preliminară până la finele anului 2017;

 • -  majorarea prevederii la veniturile din prestări servicii având în vedere încasările realizate pe cele 11 luni și cele estimate a se realiza până la finele anului curent;

 • -  necesitatea redimensionării prevederilor pentru unele articole bugetare, în

-y-


concordanță cu execuția bugetară la 11 luni și necesitățile '„spitalului îh<>?\ perioada următoare, până la încheierea exercițiului bugetar. . (

Veniturile totale - prevederea de 48923 mii lei nu se modifica.

Cheltuielile totale - prevederea de 54765 mii lei nu se modifica.


K-


\ V ..

"V

?'■ ■>■/ is» -

C O /


La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

10.01.01 - Salarii de bază - prevederea de 10800 mii lei se diminuează cu 1 mie lei și devine 10799 mii lei;

10.01.12 - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității -se adauga prevederea de 1 mie lei;

20.01.09 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional -prevederea de 500 mii lei se majorează cu 7 mii lei și devine 507 mii lei;

59.01 - Burse - prevederea de 65 mii lei se diminuează cu 7 mii lei și devine 58 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTMTATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

r-----

Buget rectificat decembrie 2017

TOTAL VENITURI - din care:

48923,0C

0,0t

48923,00

vtr tola

4II URILE StU IIUNII Ut rUNu I IUN ARE -- din care:

48223,0C

0,0t

48223,00

Venituri din concesiuni sl închirieri

30,10,05

21,00

0,00

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

925,00

40,00

965,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

40200,00

-109,00

40091,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatale oubliea din sume alocate de la

33.10.30

572,00

-16,00

556,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

63,00

-49,00

14,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-5,00

0,00

-5,00

Subvenții de la bugetele locale pentru sMa le

43.10.10

1478,00

0,00

1478,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S,pentru acoperirea drepturilor salariate

43.10.33

4968,00

134,00

5102,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

700,00

0,00

700,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

5,00

0,00

5,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

695,00

0,00

695,00

Subvenții tun bugetul ce stat daire bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale -«î pr.hinsmiantplnf.rtff rnmi inir.Miî in canatal#*

43.10.16.01

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații tn urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

IUIML UnCLIUICLI [OEU i lUnnA uc

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTAREA

64765,00

0,00

54765,00

SECȚIUNEA   FUNCȚIONARE (COd

01+80+81+84}

53067,00

0,00

53067,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

53067,00

0,00

53067,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11

10

20923,00

0,00

20923,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

15643,00

0,00

15643,00

Salarii de baza

10.01.01

10800 00

-1.00

10799 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1845,00

0,00

1845,00

Alte sporuri

10.01.06

410,00

0,00

410,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond, aferent plătii cu ora

10.01.11

2180,00

0,00

2180,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara i

10.01.12

1,00

1,00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

408,00

0,00

408,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

1717,00

0,00

1717,00

Tichete de masa •>

0.02.01

1200,00

0,00

1200,00

Norme de hrana

0.02.02

0 00

Uniforme si echipament obligatoriu

0.02.03

o,oo|

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

Buget rectificat decembrie 2017

Locuința de serviciu folosita de salariat si fa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

OiQQ

Tichste de vacanta

10.02.06

517,00

517,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3563,00

0,00

3563,0t)

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2472,00

0,00

2472,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

78,00

0,00

78,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

813,00

0,00

813,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

47,00

0,00

47,00

Prime de asigurare de viajă plătite de anaalator oenlru anaalati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

153,00

0,00

153,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

32079,00

7,00

32086,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2C

20.01

2420,00

7,00

2427.00

Furnituri de birou

20.01.01

90.00

0.00

90 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

150,00

0,00

150,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

850,00

0,00

850,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200,00

0,00

200,00

Carburanți si lubriflanti

20.01.05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

160,00

0,00

160,00

Transport

20.01.07

30,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

0,00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

500,00

7,00

507,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

350,00

0,00

350,00

Reparații curente

20.02

500,00

0,00

500,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

700,00

0,00

700,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

700,00

0,00

700,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.I

20.04

27114,00

0,00

27114,00

Medicamente

20.04.01

25254 00

0.00

25254,00

Materiale sanitare

20.04.02

600,00

0,00

600,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

0,00

1200,00

Dezinfectanti

20.04.04

60,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod :

20.05

580,00

0,00

580,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

0,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

490,00

0,00

490,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+i

20.06

60,00

0,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60,00

0,00

60,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

20,00

0,00

20,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

100,00

0,00

100,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00!

0,00

0,00

LToninDuțiT ai? annnnisTraTiorpuBntiFTO^aTe’ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asoclorn

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl Inghe

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

CTiet din a stătu

uien judiciare sl extrajudiciare derivare ctlunl in reprezentarea Intereselor ul. ootrlvlt dispozițiilor leaale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.

20.30

520,00

0,00

520,00

declama si publicitate

20.30.01

’rotocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

Buget rectificat decembrie z 2017

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

20,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi!

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului I

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30,09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

500 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TItlUl vi transferuri INTrE UNITa ti ale ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

HTLULX"AL IE CHbL 1UJELI [CW---------

59.01 +59.02+59.1 f-59. *2+59.15+59.17*59.22+

59

65,00

-7,00

58,00

BURSE

59.01

65,00

-7.00

58,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE Icod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

llILUL X VII PLA 11 tZPEU 1 UAltl IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate

85.01

btUIlUN^A DE DEZVOLTARE (COCJ 51+55+56+70+841

1698,00

0,00

1698,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

titlul viii Proiecte cu finanțare am i-onuuri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 58.05+cod

56.07+56.08+56 15+56.16+56 17+56 18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1698,00

0,00

1698,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

1698r00

0,00

1698,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1698,00

0 00

1698.00

Construcții

71.01.01

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

973,00

0,00

973,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corr

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

725,00

0,00

725,00

Stocuri (cod 71.02.011

71.02

. 1

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților ci

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI crcU 1UA1 c IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate

35.01

r

Pentru buget 2017: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei la care se adauga excedentul din anul 2016 de 2285 mii lei va fi directionat astfel:998 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 4844 mii lei, pejitriracoperirea temporara a golurilor de casa.

Sponsorizări din anii precedenti:2412Ș8;22 Ier' !      "


'0

ORDONATOR TERTIAR DE QRE&IT& JsJ

EC. IORDANESCU MARIA Mif-IAELfcYl

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
TAR, Gheorgl^e Andrei
Data: \ R            <1 X-