Hotărârea nr. 480/2017

Hotãrârea nr. 480 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 480


privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Oana Claudia Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 17038/2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 29.11.2017;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 17038/29.11.2017, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 17038/2017 și alte documente doveditoare;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct. 2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Cotunescu Carmen Nicoleta, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Art.2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Cotunescu Carmen Nicoleta, cu domiciliul în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 1, bl. 19, sc. B, ap. 32, solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile tratamentului chirurgical efectuat in cadrul Spitalului Acibadem - Turcia.

Conform actelor medicale anexate, doamna Cotunescu este diagnosticata cu cancer endometrial metastatic si fractura patologica stanga de femur cauzata, după cum releva examenul RMN de o formațiune tumorala localizata la nivelul femurului. Petenta s-a tratat in unitati sanitare din Romania, insa a refuzat intervenția chirurgicala propusa de echipa de medici a Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor, doamna Cotunescu declarând ca, din discuțiile purtate cu medicul curant, s-a recomandat amputatia membrului.

Ulterior s-a adresat Spitalului Acibadem - Turcia, iar medicul specialist oncolog a recomandat rezectia tumorii femurului stâng si inlocuirea modulara endoprotezica.

Din raportul medical eliberat de Spitalul Acibadem rezulta un cost total al tratamentului (rezectie si proteza tumorala) de 55000 euro.

Conform adeverinței nr. 2473/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca, in Acordul dintre Romania si Turcia nu exista prevederi legale conform carora casele de asigurări de sanatate din Romania decontează cheltuieli pentru servicii medicale efectuate de cetateni


romani pe teritoriul statului turc. Din acest motiv, cheltuielile pe^i^’s^®! medicale revin in sarcina persoanelor respective.

Singurul venit realizat de doamna Cotunescu este reprezentat in cuantum lunar net de 2712 lei, fiind insuficient pentru acoperirea costurilor tratamentului medical.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,
Marcu Valentini

Zșzpr

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea doamnei Cotunescu Carmen Nicoleta, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Conform actelor medicale anexate, doamna Cotunescu este diagnosticata cu cancer endometrial metastatic si fractura patologica stanga de femur cauzata, după cum releva examenul RMN de o formațiune tumorala localizata la nivelul femurului. Petenta s-a tratat in unitati sanitare din Romania, insa a refuzat intervenția chirurgicala propusa de echipa de medici a Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor, doamna Cotunescu declarând ca, din discuțiile purtate cu medicul curant, s-a recomandat amputatia membrului.

Ulterior s-a adresat Spitalului Acibadem - Turcia, iar medicul specialist oncolog a recomandat rezectia tumorii femurului stâng si inlocuirea modulara endoprotezica.

Din raportul medical eliberat de Spitalul Acibadem rezulta un cost total al tratamentului (rezectie si proteza tumorala) de 55000 euro.

Conform adeverinței nr. 2473/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca, in Acordul dintre Romania si Turcia nu exista prevederi legale conform carora casele de asigurări de sanatate din Romania decontează cheltuieli pentru servicii medicale efectuate de cetateni romani pe teritoriul statului turc. Din acest motiv, cheltuielile pentru servicii medicale revin in sarcina persoanelor respective.

Singurul venit realizat de doamna Cotunescu este reprezentat de sal cuantum lunar net de 2712 lei, fiind insuficient pentru acoperirea tratamentului medical.ri« //WO

CWlîftg VĂX —

Doamna Cotunescu Carmen Nicoleta a solicitat un ajutor financiar pen^ttm acoperirea costurilor tratamentului medical efectuat, prin adresa înregistrată Ia Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 17038/29.11.2017. Ca urmare a

acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr.

17038/2017 fiind anexată la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul doamnei Cotunescu Carmen Nicoleta, propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.Servjciftl Juridic,  AutoritsUe Țutelara


Serviciul Protecția  Persoanelor aflate in Dificultate, Progpmne Sociale,  Relații du ONG-uri,


VIZAT,

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice,

Director, Direcția Economica,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


„a p.     îs1

Si if <, 4 A’»

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENff^jl'

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA

și a emis:


PREȘEDINTE, Paul Palas 9SECRETAR,

Gheorghe Andrei

Data: ______________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


RAPORT

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

A analizat proiectul de hotarare privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna COTUNESCU CARMEN NICOLETA si a constatat

Avi'g.
Data:    W • ToOr