Hotărârea nr. 476/2017

Hotãrârea nr. 476 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot „Sală de educaţie fizică şcolară, str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 17 din Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 476


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate comun nr. 245/14.12.2017 al Direcției Tehnic-Investiții, Direcției Relații Internaționale și Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -„Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” SA.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a și art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Ploiești, județul Prahova, aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, în suprafață de 900 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 137668, nr. cadastral 137668, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții ”Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

A

Art. 6 împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze protocolul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 7 La momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 392/31.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 15 decembrie 2017

Contrasemnează: SECR <, LaurenPREȘEDINTE DE Ș Sîrbu-Simio


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltăr Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”

Subprogramul SĂLI DE SPORT are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural în vederea garantării accesului la facilitățile modeme de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele și standardele europene.

De asemenea, în program pot fi finalizate lucrări de construire a unor structuri de săli de sport, anterior începute, însă neterminate precum și lucrări de reabilitare și consolidare pentru săli de sport construite înainte de anul 2000.

în perioada 2002- 2015 CNI S.A. a finalizat peste 1.100 de săli de sport incluse in acest subprogram.

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează în baza Ordonanței nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ultima modificare a Ordonanței nr 25/2001 s-a realizat prin intermediul Ordonanței 16/2014, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., publicată în Monitorul Oficial nr, 637 din 29 august 2014.

Subprogramul este reglementat prin art.l, alin.(l,) (2) coroborat cu art.2 alin (1) lit.a), din Anexa nr.3 la Ordonanța de Guvern nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA.

în data de 31.10.2017 a fost adoptata de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Hotararea nr.392 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot - „Sala de educație fizica școlara din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Urmare adresei nr. 19129/11.12.2017 a Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A. înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.27594/12.12.2017, propun spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. 245/14.12.2017


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania

Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilului din Ploiești str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Anexa 2, poziția 28.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

Suprafața masurata a terenului este de 6426 mp, acesta fiind împrejmuit cu gard de beton. Terenul este înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr.137668, avand nr. cadastral 137668. Aceasta suprafața de teren a fost masurata si înscrisa in Cartea Funciara ca urmare a derulării proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești

Avand in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice» s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L, în favoarea Municipiului Ploiești si pentru imobilele construcții aflate pe terenul deja înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești.

Astfel, potrivit măsurătorilor de specialitate intocmite iw prezentde SC'* Intergroup Engineering SRL s-au stabilit suprafețele exacte ale construcții^^ bare șd’, afla amplasate pe terenul menționat mai sus, astfel:                \           '4/

- CI - destinația CAS, suprafața construita la sol 283 " mp;; spațiu invatamant (Corp A), P+1E, anul construcției 1969, suprafața construita'd'eslasurata 566 mp ;

  • - C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 429 mp, spațiu invatamant (Corp B), P+1E, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 858 mp ;

  • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 54 mp, atelier mecanic, demisol, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 54 mp ;

  • - C4 - destinația CAS, suprafața construita la sol 606 (din acte 605,70 mp), teren de sport, parter, anul construcției 2015;

Cu aceasta ocazie au fost actualizate datele tehnice ale imobilului prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 122/24.04.2017 privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „ Alexandru loan Cuza ”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

Urmare adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești menționata mai sus, au fost inscrise in Cartea Funciara a UAT Ploiești si construcțiile aflate la adresa din str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17.

Conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare nr. 111699/11.12.2017, imobilul figurează inscris in Cartea Funciara nr. 137668, avand nr. cadastral 137668.

Subprogramul SĂLI DE SPORT are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural în vederea garantării accesului la facilitățile modeme de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele și standardele europene. De asemenea, în program pot fi finalizate lucrări de construire a unor structuri de săli de sport, anterior începute, însă neterminate precum și lucrări de reabilitare și consolidare pentru săli de sport construite înainte de anul 2000.

A

In perioada 2002 -2015 CNI S.A. a finalizat peste 1.100 de săli de sport incluse in acest subprogram. Se are in vedere realizarea de spatii si terenuri special amenajate pe care se pot desfasura activitati sportive si de recreere, inclusiv activitati conexe care facilitează desfasurarea antrenamentelor si competițiilor sportive.

Sala de sport are funcțiunea de sala de educație fizica școlara, avand dimensiunile in plan de 16.75 m X 26.75 m.

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează în baza Ordonanței nr25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ultima modificare a Ordonanței nr.25/2001 s-a realizat prin intermediul Ordonanței 16/2014, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., publicată în Monitorul Oficial nr, 637 din 29 august 2014.

&- • a ®.7-

Subprogramul este reglementat prin art.l, alin.l, 2 coroborat ^art.2 alin l,/f|ț a, din Anexa nr.3 la O.G nr.25/2001 privind înființarea Compa^igiz Wțiotiale'§4 Investiții ”C.N.L"-S.A, aprobată cu modificări și completări prin Leg^a npJ17T^0Q3$ cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonan^.nr. Î 6^^^4 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr,25/2.0^^wi^md înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. SA.

In data de 31.10.2017 a fost adoptata de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Hotararea nr.392 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot - „Sala de educație fizica școlara din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Prin adresa nr. 19129/11.12.2017 înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.27594/12.12.2017, Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A, menționează faptul ca in Hotararea Consiliului Local nr.392/31.10.2017 in mod eronat numărul de carte funciara a fost inscris (inclusiv numărul cadastral) 137668/2016, inscrierea fiind de natura a produce confuzie in condițiile in care numărul cadastral respectiv carte funciara sunt reprezentate prin identificatorul electronic 137668.

Fata de cele prezentate, avand in vedere caracterul de urgenta, respectiv faptul ca la aceasta data se desfasoara etapa a doua de evaluare a proiectului, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Tehnic Investiții,


Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,

Mihaela, [amandi


Director Executiv adjunct, Madalina Crăciun

Director executiv, Nicoleta Crafciunoiu

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv, Carmen tyăniela Bucur
Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții


Publice, Contracte

Director Executiv, Andreea CRISTEA


Direcția Economica, Director Executiv, Viorel Bostinaîntocmit Nitu Carmen Holban Danfela

ir" ■ . ■ "ti \ *’j * www.cni.Gom.i'^ ‘ Sediu social: Pia|a Națiunilor Unitgnr.^ bloc 107, sector 5ț! kicureș tel.:+40 21 316 73 83 • fax:+40 21 316 73 81 • l'“li §•/ www.cni.,c

PiJilfi dțțkKru: Piața NaiKiii tor țw$ șljj nr. 8, bloc 108, sector 5,8ucurești • tel.: +40 21 316^73 82 \fax; +40 21 3.Î6 7îiâOț(?

Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod UoW&jriiegistrare ROițEȚ^Îi/ Cootnr.RO40BPOS70402777547ROlD1 . Balast ăjcbrsila Palat țM

Direcția Iwestiții-Departamentul Sport

Către:

MUNICIPIUL PLCiE^fl


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Adresa: Bd. Republicii nr.2, cod postai 10|)066

Bd. Republicii, nr.?


27594

1 2 -12- 2317


Tel.: +40/0244/515982

Email: dir_teh adpp@yahoo.com ; comunicare@uloiesti.ronitu.carmen@ploiesti.ro ;

Referitor: «Sala de educație fizica școlara, str. Alexandru Lapusneanu nr.17, municipiul Ploiești, județul Prahova»;

Revenim la adresa nr 18263 din 21.11.2017 privind documentația necesara promovării obiectivului de investiții «Sala de educație fizica școlara, str. Alexandru Lapusneanu nr.17, municipiul Ploiești, județul Prahova» si va solicitam următoarele:

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D.) aferent, in care sa se figureze suprafața care se va preda, conform modelului anexat, vizat OCPI. Pe terenul inscris in prezenta carte funciara se regăsesc mai multe construcții astfel ca in vederea edificării unei Săli de educație fizica școlara este necesar a se pune in evidenta (individualiza) suprafața de teren de 900 mp, libera de construcții pe o copie a Planului de amplasament si delimitare a imobilului ce a fost avizat de oficiul de cadastru;

- Referat privind verificarea de calitate la cerința Af a studiului geotehnic ;

  • - Studiul Topografic - va conține memoriu tehnic impreuna cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat in sistem de coordonate “Stereo 1970” si curbe de nivel, in conformitate cu legislația in vigoare;

  • -  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificat de urbanism, acordul de mediu si alte avize și acorduri de principiu specifice;

- Adresa de la compania de apa cu privire la presiunea si debitul asigurat (conform modelului anexat);

Deasemenea extrasul de carte funciara nr. cerere 85050/14.09.2017 aferent cârtii funciare nr. 137668 Ploiești trebuie actualizat, iar In ceea ce privește hotararea de predare a amplasamentului nr. 392, menționam ca in mod eronat nr. de carte funciara a fost inscris (inclusive nr. cadastral ) 137668/2016, inscrierea fiind de natura a produceDirecția Investiții-Departamentul Sport

confuzie in condițiile in care nr. cadastral respectiv nr de carte funciara sunt reprezentate prin identificatorul electronic 137668.

Menționam ca finanțarea obiectivului se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare repartizate pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Manuel- PĂTRĂȘCOIU


DIRECTOR li

Eduard Adria


.riȚii

:ĂLAN