Hotărârea nr. 471/2017

Hotãrârea nr. 471 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 471


privind alegerea președintelui de ședințăConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 1891/15.12.2017 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 decembrie 2017;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 341/29.09.2017 se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15.12.2017.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor ari. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Având în vedere că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 341/29.09.2017, domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez lipsește de la ședința de îndată din data de 15 decembrie 2017, la propunerea consilierilor locali va fi ales un alt președinte de ședință.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

Adrian-Florin DO

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor art. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință. Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți.

Ținând cont de faptul că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 341/29.09.2017, în persoana domnului consilier George-Sorin-Niculae Botez se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată din data de 15 decembrie 2017, potrivit art. 47 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora trebuie ales un alt președinte de ședință.

Președintele de ședință va conduce ședința de îndată a consiliului local din data de 15 decembrie 2017 și va semna hotărârile adoptate în plenul acesteia.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela CRI STEA