Hotărârea nr. 462/2017

Hotãrârea nr. 462 privind includerea unor suprafeţe de teren aferente tonetelor de bilete şi dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 462

privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 212/20.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.11.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, identificate conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea Anexei E a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, identificată potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a suprafețelor de teren menționate la art.l.

Art. 4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, potrivit art.l si art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, care constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Stabilește ca S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești să achite taxa pentru folosința temporară a domeniului public reprezentând suprafețele de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor identificate în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre, calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 429/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017 aferentă perioadei de la 01.07.2017 până la data încheierii Actului adițional nr. 9, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia.

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Ărt.8. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr.      llWRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de transport public local fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

 • c) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie și microbuze, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • d) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico-edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii prin transport public local de persoane, precum privată aferente sistemului de transport publ perioadă de 6 ani începând cu data de 04.1 IZ

concesionare directă a s&Vi și a bunurilor proprietatc^pu c local de persoane esler-mch ou.

plicarea procentului de X>,^^ srviciului de transport public


Redevența anuală se calculează prin totalului veniturilor realizate din prestarea s persoane, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor. In anul 2017 Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru contractul nr. 18579/04.11.2013, cuantumul sumei de 2385 lei pentru termenul de plată din data de 31.01.2017 (aferenta sem. II 2016) și cuantumul sumei de 2443 lei pentru termenul de plată din data de 31.07.2017 (aferenta sem. 12017).

Totodată, intre Municipiul Ploiești si S.C. Transport Calatori Express S.A. a fost incheiata convenția nr. 24744/13.04.2017, pentru perioada 01.01.2017-30.06.2017, pentru folosința temporara a terenurilor in suprafața totala de 73,36 mp, situat in Ploiești pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate, in vederea desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE.

Taxa pentru folosința domeniului public de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești aferenta perioadei 01.01.2017-30.06.2017, cu termen scadent 31.03.2017, calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 429/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017, este de 24.526,84 lei conform convenției nr. 24744/13.04.2017.

Prin adresele nr. 14743/07.09.2017 si 14743/05.07.2017, S.C. Transport Călători Express S.A a solicitat inițierea procedurii de completare a anexei 3a) la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local, prin adaugarea suprafeței de teren pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, ce fac obiectul convenției incheiate cu municipiul Ploiești pentru anul 2017.

Aceste solicitări au fost prezentate si analizate de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal incheiat in data 11.10.2017 a acordat aviz favorabil cu condiția achitării debitelor.

Din verificările efectuate de serviciul de specialitate s-a constatat ca societatea a achitat aceste debite aferente convenției nr. 24744/13.04.2017 incheiata pentru folosința temporara a domeniului public al localității in perioada 01.01.2017-30.06.2017, teren in suprafața de 73,36 mp. pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate. Apreciem ca in cazul adoptării prezentei hotarari se impune ca S.C. Transport Călători Express S.A. sa achite taxa pentru folosința temporara a domeniului public al municipiului Ploiești si pentru perioada de la 01.07.2017 -pana la data incheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013.Având in vedere ca terenurile sus-mentionate sunt strict necesare desfășurării in bune condiții a activitatii S.C. T.C.E. SA facand parte din sistemul de transport public care deja face obiectul contractului sus-mentionat,se impune completarea anexelor si analizarea prezentului proiect de hotarare in ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna noiembrie 2017.


întrucât se include o poziție noua in “Inventarul bunur^^care ălcatuldșc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara co ~etareâ*Hotăî£rii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public a e(ul^Pra^oya, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Praho'v^

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TȘef Serviciu S.C.,

Viorica Pătrascu  ‘Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela MîndruțiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Mihaela Cristea


Direcția Economică,


Director Executiv,

Viorel Boștină I /întocmit: Dumitru Corina

Trofin Cristina m

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea unor suprafețe tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea

concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de transport public local fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, fiind incheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013.

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

 • a) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie și microbuze, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • b) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico-edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane este încheiat pe o perioadă de 6 ani începând cu data de 04.11.2013.

Redevența anuală se calculează prin aplicarea procentului de 0,02% asupra totalului veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport public local de persoane, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor. In anul 2017 Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru contractul nr. 18579/04.11.2013, cuantumul sumei de 2385 lei pentru termenul de plată din data de 31.01.2017 (aferenta sem. II 2016) și cuantumul sumei de 2443 lei pentru termenul de plată din data de 31.07.2017 (aferenta sem. I 2017). De asemenea, Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru convenția nr. 24744/13.04.2017, aferenta perioadei 01.01.2017-30.06.2017, cuantumul sumei de 24.526,84 lei.


Prin adresele nr. 14743/07.09.2017 si 14743/05.07.20 l£^^Țrartsport Călători Express S.A a solicitat inițierea procedurii de completare a.ane^ei 3a) la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de transpo.il' Yrin

adaugarea suprafeței de teren pe care sunt amplasate tonete de bilete sijâisp^eerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, ce fac oKiectuKed^vefitiei incheiate cu municipiul Ploiești pentru anul 2017.

Aceste solicitări au fost prezentate si analizate de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal incheiat in data 11.10.2017 a acordat aviz favorabil cu condiția achitării debitelor.

Din verificările efectuate de serviciul de specialitate s-a constatat ca societatea a achitat aceste debite aferente convenției nr. 24744/13.04.2017 incheiata pentru folosința temporara a domeniului public al localității in perioada 01.01.2017-30.06.2017, teren in suprafața de 73,36 mp. pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate.

Având in vedere faptul ca pe suprafața totala de teren de 73,36 mp, S.C. Transport Calatori Express S.A. a amplasat tonete de bilete si dispecerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, se impune transmiterea acestei suprafețe totale de teren in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești.

întrucât se include o poziție noua in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.Văduva Sorin

Hodorog Bogdan


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIU L^^^VIcft CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICUL^U^^ Jl PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE            -5    "

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispecerate în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. PloieștiSECRETAR,

StanciițMaHIenSituația suprafețelor de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor car^y^i « incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

Ploiești” si transmise în concesiune către S.C. Transport Călători Expfess SLÂT" /


Nr. Crt.

Amplasament

Zona

Suprafața mp.

Observații

1.

B-dul București - Farmacie

B

1,44

TONETA

2.

B-dul Independentei - Mag. Ploiești

A

3

TONETA

3.

B-dul Independentei - Posta Centru

A

1,44

TONETA

4.

B-dul Independentei - Centru - Parc Palat Administrativ

A

1,44

TONETA

5.

B-dul Republicii - 8 Martie

A

1,80

TONETA

6.

B-dul Republicii - statie Mihai Viteazul

A

1,6

TONETA

7.

G-ral Gr. Magheru - cap traseu 5

B

0,72

TONETA

8.

Sos. Nordului - Complex Mic Nord

B

1,44

TONETA

9.

Sos. Nordului - Complex Nord

B

3

TONETA

10.

Sos. Vestului - bl.39

B

8

DISPECERAT

11.

Sos. Vestului - bl.39

B

0,72

TONETA

12.

Sos. Vestului - Malu Roșu

B

8

DISPECERAT

13.

Str. Ana Ipatescu - Rondul I

B

0,72

TONETA

14.

Str. Depoului - Gara de Sud

B

1,44

TONETA

15.

Str. Domnișori - bl. 74

B

1,44

TONETA

16.

Str. Domnișori - Gara de Vest

B

3

TONETA

17.

Str. Dr. Bagdazar - Muzeul de Istorie

A

1,44

TONETA

18.

Str. George Cosbuc - Halele Centrale

A

3

TONETA

19.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino-Podul înalt

C

1,44

TONETA

20.

Str. Marasesti - Școala nr.20

B

0,72

TONETA

21.

Str. Mihai Bravu - bl.Ulei - Lukoil

C

0,72

TONETA

22.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Moara

B

1,44

TONETA

23.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Păltiniș

B

1,80

TONETA

24.

Str.Malu Roșu - Muntenia

B

1,44

TONETA

25.

Str.Mihai Bravu - UZTEL

D

20

DISPECERAT

26.

I.L. Caragiale - Tache Ionescu - Direcția de Sanatate Publica

A

1,44

TONETA

27.

Șoseaua Vestului cap traseu 44

B

0,72

TONETA

Total = 73.36 mp.

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa E )

Nr. crt.

Codul de clarifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz,al dării

A m folosință

Valoare de inventar

Situație

9 juridică denumire, act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Terenuri aferente tonetelor de bilete si dispeceratelor

T.C.E. -suprafață totală de 73,36 mp

 • 1. B-dul București - Farmacie, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 2. B-dul Independenței-Magazin Ploiești, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 3. B-dul Independenței-Poștă Centru, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 4. B-dul Independenței-Centru- Parc Palat Administrativ, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 5. B-dul Republicii-8 Martie, suprafața 1,80 mp pentru tonetă

 • 6. B-dul Republicii-statuie Mihai Viteazul, suprafața 1,6 mp pt.tonetă

 • 7. str.G-ral Gr.Magheru-cap traseu 5, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 8. Șoseaua Nordului-Complex Mic Nord, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 9. Șoseaua Nordului-Complex Mare Nord, suprafața 3 mp pentru

? *'> -■' • * •:

’ ** \

\ v"

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,cu modificările si

5 completările TÎ^fâpare

—rr r S: S-------

tonetă

 • 10. Șoseaua Vestului -bloc 39, suprafața 8 mp pentru dispecerat

 • 11. Șoseaua Vestului -bloc 39, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 12. Șoseaua Vestului-Malu Roșu, suprafața 8 mp pentru dispecerat

 • 13. str.Ana Ipătescu-Rondul 1, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 14. str.Depoului-Gara de Sud, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 15. str.Domnișori-bloc 74, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 16. str. Domnișori-Gara de Vest, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 17. str.Dr.Bagdazar-Muzeul de Istorie, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 18. str.George Coșbuc -Halele Centrale, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 19. str.Gh.Gr.Cantacuzino-Podul înalt, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 20. str.Mărășești-Școala nr.20, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 21. str.Mihai Bravu-Bloc Ulei-Lukoil, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 22. str.Gh.Gr.Cantacuzino-Moara, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 23. str.Gh.Gr.Cantacuzino-Păltiniș, suprafața 1,80 mp pentru tonetă

 • 24. str.Malu Roșu-Muntenia, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 25. str.Mihai Bravu-Uztel, suprafața 20 mp pentru dispecerat

 • 26. str.I.L.Caragiale- str.Tache Ionescu-Direcția de Sanatate Publică, suprafața 1,44 mp pentru tonetă


 • 27. Șoseaua Vestului-cap traseu 44 - suprafața 0,72 mp pentru tonetă

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 14743/______________

ACT ADIȚIONAL NR. 9

9

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.________t_________

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGATAR, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIU,

si

9

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - Director General, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa nr. 3 a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării acesteia cu bunurile identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din Hotărârea nr._______/__a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.


Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de del serviciului de transport public local de persoane în Muni 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, rănf^'iipsc,

stiunii


Prezentul act adițional face parte integrantă din ContrâcfuȚ\^'deleg§Țe a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Muriia^-|g^iești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unmpehfrufiecare parte.

DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești DIRECTOR GENERAL, Nicolae Alexandri

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu

DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Viorel Boștină


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte

/X

întocmit,

Cristina Denisa Trofin

Anexa nr.


la ACTUL ADIȚIONAL nr.Nr. Crt

Amplasament

Zona

'•<             z

1.

B-dul București - Farmacie

B

2.

B-dul Independentei - Mag. Ploiești

A

3

3.

B-dul Independentei - Posta Centru

A

1,44

4.

B-dul Independentei - Centru - Parc Palat Administrativ

A

1,44

5.

B-dul Republicii - 8 Martie

A

1,80

6.

B-dul Republicii - statie Mihai Viteazul

A

1,6

7.

G-ral Gr. Magheru - cap traseu 5

B

0,72

8.

Sos. Nordului - Complex Mic Nord

B

1,44

9.

Sos. Nordului - Complex Nord

B

3

10.

Sos. Vestului - bl.39

B

8

11.

Sos. Vestului - bl.39

B

0,72

12.

Sos. Vestului - Malu Roșu

B

8

13.

Str. Ana Ipatescu - Rondul I

B

0,72

14.

Str. Depoului - Gara de Sud

B

1,44

15.

Str. Domnișori - bl. 74

B

1,44

16.

Str. Domnișori - Gara de Vest

B

3

17.

Str. Dr. Bagdazar - Muzeul de Istorie

A

1,44

18.

Str. George Cosbuc - Halele Centrale

A

3

19.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino Podul înalt

C

1,44

20.

Str. Marasesti - Școala nr.20

B

0,72

21.

Str. Mihai Bravu - bl.Ulei - Lukoil

C

0,72


22.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Moara

B

23.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Păltiniș

B

w-

24.

Str.Malu Roșu - Muntenia

B

25.

Str.Mihai Bravu - UZTEL

D

26.

I.L. Caragiale - Tache Ionescu - Direcția de Sanatate Publica

A

1,44

27.

Șoseaua Vestului cap traseu 44

B

0,72

Total = 73.36 mp.