Hotărârea nr. 461/2017

Hotãrârea nr. 461 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploieşti, strada Cosminele nr. 11A

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA                 ] ^GT’CTAR i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         “—*

HOTĂRÂREA NR. 461 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 217/20.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 15.11.2017;

Având în vedere că imobilul cu numărul cadastral 129746, înscris în Cartea Funciară cu nr. 129746 a UAT Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 1 IA face parte din domeniul public al municipiului Ploiești;

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) a cererii nr.93001/09.10.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

în baza prevederilor ari. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 și art.880 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului nr.700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A, în suprafață de 33.489 mp înscris în Cartea Funciară cu nr. 129746 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 129746, în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 143506 având suprafața măsurată de 12.734 mp;

-Lotul 2, cu număr cadastral 143507 având suprafața măsurată de 20.755 mp.

Aceste loturi se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) a cererii nr.93001/09.10.2017, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești care constituie Anexa nr.l și planurilor care constituie Anexele nr.2, nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-ȘorinANicuIae BOTEZ


1 *, 7,2

Contrasemnează, kO     SECRETAR,

VPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECTLAGESTI E PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 1 IA

Imobilul situat in Ploiești, str.Cosminele nr.llA a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.l 151/2004 si a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l85/2004. Acest imobil compus din construcții și terenul aferent in suprafața de 45.346, cu număr cadastral nou 105190 (nr. cadastral vechi 11659) a fost înscris în cartea funciară nr. 11425 a UAT Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității a suprafeței de 11988 mp din terenul in suprafața totala de 45.346 mp, situat in Ploiești, str.Cosminele nr.l IA, in vederea realizării de locuințe prin “Programul guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin credit ipotecar si acordarea de facilitate tinerilor pentru cumpărarea acestora” si transferul fara plata către Agenția Naționala pentru Locuințe. Pentru transmiterea acestui teren in administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe a fost necesara realizarea documentației de dezlipire a imobilului situat in Ploiești, str.Cosminele nr.lIA (conform actului de dezlipire autentificat sub nr.l76/2010 de către Biroul Notarial Equitas), după cum urmeaza:

Lotul 1 - in suprafața de 11.988 mp, nr.cadastral 129745, înscris in Cartea funciara nr. 129745;

Lotul 2 - in suprafața de 33489 mp, nr.cadastral 129746, inscris in Cartea funciara nr. 129746.

Pentru realizarea obiectivului „Modificare P.U.Z. - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin A.N.L., str. Cosminele nr. 11A”, a fost încheiat, în baza Acordului-cadru nr 3110/10.02.2017, Contractul subsecvent de servicii nr. 18048/22.08.2017, având ca obiect realizarea documentației de dezmembrare a imobilului-teren situat în Ploiești, strada Cosminele nr. 1 IA, lot nr. 2 în suprafață de 33.489 mp, documentație care trebuie aprobata in ședința ordinara din luna noiembrie a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, având în vedere aspectele menționate, se impune dezmembrarea terenului în suprafață de 33.489 mp, cu număr cadastral 129746^j^M4h^îpiești, strada Cosminele nr. 11A în două loturi, respectiv un lot în                  34

având număr cadastral 143506 și un lot în suprafață de 20.755 inp având’nymăr cadastral 143507, potrivit documentației cadastrale realiza^ \^#gBre^»S.C. THEOTOP S.R.L. și a Referatului de admitere (dez.mcmbrareTipobil)^a Jderii nr.93001/17.10.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 15.11.2017, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin J-ăbîrcă

Șef SejA S.I.E.B.,


Gabriela Mîndruțiu

Sef Serv.S.I.B.

Madalin Negoită

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Direcția Economică, Director Executiv, Viorel BpștinăJuridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela Crispea

Intocmit:Dumitru Corwra

Radulescu Alis


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești Z^Z-

ZLAUrX, Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 9“^““

-. L                                    (0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii, Nr, 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 93001 din data 09-10-2017, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Str Cosminele, Nr. 11A, Jud, Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 129746 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 143506 situat în Loc. Ploiești, Str Cosminele, Nr. 11 A. Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 12734 mp;

  • 2) 143507 situat în Loc, Ploiești, Str Cosminele, Nr. 11A, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 20755 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 17-10-2017.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

AMALIA TUDORPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


A.

Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

12734

Lot 1. Teren intravilan este împrejmuit cu gard de beton intre 124-20-1 si neimprejmuit pe restul laturilor

Total

12734

B. Date referitoare la construcții


Cod Constr.

Destinația

Suprafața

Construita la sol imp.i

Mențiuni

CI

CA

470

Construcție din cărămidă cu fundație piatra, An construire 1911 Nr.niveluri=l

C2

CAS

93

Construcție din cărămidă cu fundație beton, An construire 1991

Nr.niveluri=l

C3

CL

260

Construcție din cărămidă cu fundație piatra, An construire 1911 Nr.niveluri=l

C4

CA

40

Construcție djn cărămidă cu fundație piatra, An construire 1941

Nr.niveluri=l

C5

CAS

256

Construcție din cărămidă cu fundație piatra, An construire 1911 Nr.niveluri=l

C6

CAS

256

Construcție din cărămidă cu fundație piatra, An construire 1911

Nr.niveluri=l

Total

1375

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 12734 mp

Suprafața din act = 33489 mp

InspectorgoJOCF-A


-hxu^sri

aceaTfîtXgiana-Ionela

CEf^TlFICAr r*\ ConfirnyExecutarea n^suratorihyi la teren, ^rectitudini|^intocifiitrpit€gXMBentat^ii cadastrale si


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuireațnumarului cadastral

Semnatara si parafa

Data..../..............


Ștampila BCPIANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

20755 mp

Strada Cosminelor nr. 11A

|___Cartea Funciara nr. | ____________________ [ UAT ,_____ Ploiești, Jud. PrahovaA. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categorie de folosința

Suprafața

impt

Mențiuni

1

Cc

20755

Lot 2 .Teren intravilan imprejmuit cu gard de beton intre 21-^40-12,21-1 si neimprejmuit intre punctele 14-12

Total

20755

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața Construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

132

Construcție din cărămidă cu fundație beton, An construire 1940 Nr.niveluri=l

C2

CA

79

Construcție din bea cu fundație beton, An construire 1983 Nr, nivel uri=l

C3

CA

28

Construcție din bea cu fundație beton, An construire 1984 Nr. nivel uri=l

C4

CA

360

Construcție metalica cu fundație beton, An construire 1981 Nr. nivel uri=l

C5

CAS

1303

Construcție din cărămidă cu fundație piatra, An construire 1911 Nr.niveluri=l

Total

1902

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 20755 mp

Suprafața din act = 33489 mp

SC THEOTOP SRL ^__£j\ecutant: Ing. CojoceflcILeorgiana-Ionela ;ERrH^%ec/^.a             , •

ccggctitudinea^Vl|,yt|lll'ii docispentatiei WHastrale si UTOi®ess^)ondeM^icesteiâl(®*6Sllj&tea dțAeren R0.B.JNrftM6 gjS t,5no RO-B-F Nr. .1701   8

. n Jril «wWinatura si ștampila p E0

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza dc date integrata si atribuirea Sumarului cadastral.

Semnătură si parafa

Data........j

Ștampila BCPI


Plan de amplasament și delimitare a imobilalui cu propunerea de dezlipire

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

129746

33489 mp

Strada Cosminelor nr. H A

Nr. Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești

Dezlipire imobil_______Situația actuală

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

129746

33489

lCc

Intravilan

/fâvg

12734

lCc

St3 5b?

lCc

Total

33489

-

Total ■'

>. 33489 ■'

-
\%

\


^iAUA-CL,

PLIER G


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A

Printre bunurile care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești se află și imobilul situat în Ploiești, strada Cosminele nr. 1 IA, care a intrat în domeniul public al localității în baza Hotărârii Guvernului României nr.l 151/2004 si a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l85/2004. Acest imobil compus din construcții și terenul aferent in suprafața de 45.346, cu număr cadastral nou 105190 (nr. cadastral vechi 11659) a fost înscris în cartea funciară nr. 11425 a UAT Ploiești.

A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 67/28.02.2008 a fost încheiat Actul de dezlipire autentificat de către Biroul Notarial EQUITAS cu nr. 176/12.01.2010, conform căruia terenul în suprafață de 45.436 mp s-a dezlipit în două loturi, respectiv lot nr. 1 în suprafața de 11.988 mp cu nr. cadastral 105208 și lot nr. 2 în suprafață de 33.358 mp cu număr cadastral 105209.

Ulterior, a fost efectuată documentația cadastrală de actualizare a datelor tehnice ale acestor imobile, ocazie cu care lotului nr. 1 i-a fost atribuit nr. cadastral 129745 și suprafața de 11.988 mp iar lotului nr. 2 i-a fost atribuit nr. cadastral 129746 și i-a fost stabilită suprafața de 33.489 mp..

Pentru realizarea obiectivului „Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A”, a fost încheiat, în baza Acordului-cadru nr 3110/10.02.2017, Contractul subsecvent de servicii nr. 18048/22.08.2017, având ca obiect realizarea documentației de dezmembrare a imobilului-teren situat în Ploiești, strada Cosminele nr. 11 A, lot nr. 2 în suprafață de 33.489 mp.

Ca atare, având în vedere aspectele menționate, se impune dezmembrarea terenului în suprafață de 33.489 mp, cu număr cadastral 129746 situat în Ploiești, strada Cosminele nr. 11A în două loturi, respectiv un lot în suprafață de 12.734 având număr cadastral 143506 și un lot în suprafață de 20.755 mp având număr cadastral 143507, potrivit documentației cadastrale realizată de către S.C.

THEOTOP S.R.L. și a Referatului de admitere (dezmembrare imobil) a cererii nr.93001/17.10.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiza si^aprobare

Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alăturat/^lâ—<

Consilieri:

V ‘

ic--' x


Dănescu Ștefan


Hodorog Bogdan

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE^     ?


RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație,zTurii^ș^

Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale                   4^ / /       \ v^l

R h W 2 k @\            ,9

PROCES VERBAL încheiat astazi 15.11.2017

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu, Direcției Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

1.Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,91 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Anotimpului, nr.6, bl.55, sc.B, ap.22, parter.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz’ negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

T

\

,7 .    Z'        , /

Stanciu Marilena

z

\

Vîscan Robert

z

\

Dragulea Sanda

\

Iz Z

Mateescu Marius

A

\

Văduvă Sorin

\

Hodorog Bogdan

\

1

Rezultat

x

\

r-

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu numărul cadastral 129746, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

/ t     /             z”

Stanciu Marilena

Z

\

Vîscan Robert

\

A

Dragulea Sanda

r

1

\

Mateescu Marius

\

Văduvă Sorin

—-

Hodorog Bogdan

/

\

Rezultat

V

------V

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

12734 mp

Strada Cosminelor nr. 1 IA

i Cartea Funciara nr,| UAT |          Ploiești, Jud. Prahova

ANEXA NR. 1.35 Ia regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

~^3 57)7

20755 mp

Strada Cosminelor nr. 1 IA

I Cartea Funciara nr.                             | UAT ~|          Ploiești, Jud. Prahova