Hotărârea nr. 460/2017

Hotãrârea nr. 460 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanţe Locale Ploiesti a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 460

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 221/21.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 7, bloc A Est, sc. B-subsol;

In conformitate cu Raportul din data de 22.11.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârilor nr. 18/21.02.1997 și nr.20/27.02.1998 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.l și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 7, bloc A Est, sc. B-subsol, în suprafața utilă de 114,31 mp.

(2)Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință menționat mai sus va fi utilizat în vederea depozitării bunurilor declarate abandonate de executorii judecătorești, ca urmare a evacuării debitorilor din spațiile deținute de aceștia.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat cu Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017

PREȘEDINȚI George-Șorin-Contrasemnează,


SECRETAR,MUNICIPIUL PLOIEȘTI


D1RECȚ1/V GESTIUNE PATRIMONIU

Nr.JZM.P/.fifcr

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității menționat în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 126405/14.11.2017, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.25143/15.11.2017, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a solicitat repartizarea unui spațiu adecvat in vederea depozitarii bunurilor declarate abandonate de executorii judecătorești, ca urmare a evacuării debitorilor din spatiile deținute de aceștia.

Totodată, Serviciul Public Finanțe Locale a precizat ca termenul de păstrare este de 5 ani conform art.255 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia „...bunul in cauza este pastrat la dispoziția proprietarului pana la implinirea termenului de prescripție, după care urmeaza a fi valorificat potrivit dispozițiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, daca legea nu prevede altfel”.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 15.11.2017, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare corespunzător.

Prin adresa nr.572/20.11.2017 Serviciul Contracte a comunicat faptul ca, in urma deplasării pe teren, reprezentantul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si-a exprimat opțiunea pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat

in Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol, in suprafața utilajiel 14,31 mp. Acest spațiu cu alta destinație figurează in patrimoniul munid^Ploiești potrivit Protocolului încheiat în baza Hotărârii nr. 18/21.02.1997 a^Q^iiiuluil^G^I al Municipiului Ploiești, precum și a Hotărârii nr.20/27.02.1998 ^CS^fidl^Lpcal al Municipiului Ploiești.


I.»


Având în vedere cele menționate mai sus, este necesar^frarțsmiterea^ih administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a spațiului ifl^l^h^t miai sus, precum si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și la Contractul de administrare încheiat între municipiul Ploiești și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sens in care se impune analizarea prezentului proiect de hotarare in ședința din luna noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești avand in vedere imposibilitatea respectării prevederilor legale in absenta unui spațiu de depozitare adecvat.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Dppiela BucurAVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,


Direcția Economică, Director Executiv, Viorel Bostmă


Andreea Mihaela Cris^ea
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității menționat în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 126405/14.11.2017, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.25143/15.11.2017 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a solicitat repartizarea unui spațiu adecvat in vederea depozitarii bunurilor declarate abandonate de executorii judecătorești, ca urmare a evacuării debitorilor din spatiile deținute de aceștia, precizând totodată faptul ca termenul de păstrare este de 5 ani conform art.255 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a comunicat faptul ca, în urma deplasării pe teren, reprezentantul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si-a exprimat opțiunea pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol, in suprafața utila de 114,31 mp, care figurează in patrimoniul municipiului Ploiești, potrivit Protocolului încheiat în baza Hotărârii nr. 18/21.02.1997 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și a Hotărârii nr.20/27.02.1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Având în vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Dănescu Ștefan1

Stanciu Marilenaf

Vîscan Robert-Ionuț \\

Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONII

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM,


PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Piața Victoriei nr.7, bloc A Est, sc.B-subsol
Data: