Hotărârea nr. 455/2017

Hotãrârea nr. 455 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie în intersecţie şi restricţie de construire” Str. Popa Farcaş, nr. 6, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

r /    F E t-r Q


HOTĂRÂREA NR. 455 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție în intersecție și restricție de construire” Str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert VÎSCAN, Marius MATEESCU, Sorin VĂDUVA, Claudia SĂLCEANU și Șefan DĂNESCU și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea dnei AVRAM VALERICA, Planul Urbanistic Zonal “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 308204/27.10.2017 și văzând documentația Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție în intersecție și restricție de construire”, întocmit de arh. LidiaT.ENE;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 330/11.04.2017, privind:

utilitățile urbane:

o alimentare cu apă/canalizare: nr. 160/18.05.2017

o alimentare cu energie electrică: nr. 6240/18.05.2017

o gaze naturale: nr. 311.594.722/29.05.2017

privind:

o protecția mediului: nr. 6621/26.06.2017

altele:

o poliția rutieră: nr. 673728/17.07.2017

o comisia municipală pentru transport și siguranța circulației: nr. 1235/07.08.2017

o Direcția județeană Prahova pentru cultură: nr. 528/19.06.2017

taxe:

o Taxă aviz C.T.A.T.U.: nr. 11731/29.08.2017

o Taxă R.U.R.: MAN00021124/29.08.2017

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 079 din 24.10.2017, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 022/24.10.2017;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 27.10.2017;

în baza capitolului I, art. 2, alin. 2 din legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47, alin (1) din Legea nr. 350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, litera „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Ridicare restricție în intersecție și restricție de construire”, str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

“RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești

Beneficiar: AVRAM VALERICA Proiectant: Arh. Lidia T. ENE

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda dnei AVRAM VALERICA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare și cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal are suprafața de 700 mp (acte), respectiv 620 mp (măsurători) și este în proprietatea dnei AVRAM VALERICA conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1903/18.08.2016.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999, reglementările sunt:

UTR-V6; Lmx/CCri; POT-50%; CUT=1.5;

Conform P.U.G. și R.L.U., terenul se află în zona de restricție de construire până la elaborare PUZ/PUD și în zona de intersecție cu restricție pe o rază de 50 m din centrul acesteia; în zonă este prevăzută și protecție arhitecturală;

Folosința actuală a terenului este de curti-constructii;

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: zonă locuințe cu regim mixt de înălțime, cu restricții în intersecții;

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL 361/2012, 553/2011;

Suprafața terenului este de 700 mp (acte), respectiv 620 mp (măsurători), front la stradă de 17.30 m, parcela este construibilă;

Regim de înălțime mixt;


Retragere minimă obligatorie de 10.50 m din axul străzii Popa Farcaș;

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale/posterioară ale          vor

respecta Codul Civil;                                             /             \

Distanța între clădiri amplasate pe aceeași parcelă va fi de minii^l ^oO^<rși?0^^>de clădirile amplasate pe parcele alăturate va fi mai mare sau cel puțm ^gala cu jphlțjirn|a celei mai înalte dintre ele pentru a nu se umbri reciproc. în cazul îri\âi^Mw r^ej^tă -----x-----j.x-------...x-------.....- nx.j...     —-----------~~       '--zaTaXaza

această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de Insorire care se^ de autorizație de construire;


Număr necesar de parcaje - conform Anexeu 5 din HGR 525/1996;

Teremul are acces la str. Popa Farcaș și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

Pentru locuințe, limite laterale și posterioară se vor realiza din împrejmuri opace și cu înălțimi de maxim 2.00 m, iar pe aliniament vor fi decorative, cu înălțimea de maxim 1.80 m.

Utilizări permise Lmx: locuințe, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante, anexe gospodărești cu regim de înălțime parter.

Utilizări interzise Lmx: orice unități economice poluante și care generează trafic intens;

Utilizări permise CCri: rețeaua de străzi din intravilan aparținând domeniului public, parcari publice, unități ale Întreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajări adiacente drumurilor publice și în zona de protecție a acestora care se fac în baza planurilor urbanistice și de amenajare teritorială.

Utilizări interzise CCri: orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjază buna desfășurare și organizare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a drumurilor.

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 330/11.04.2017 .

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie ridicarea restricției în intersecție și a restricției de construire pe terenul beneficiarului, precum și analizarea posibilităților de amplasare a unei locuințe unifamiliale P+l.

în urma analizei documentației anexate la dosar, elaborată de către arh. Lidia T. ENE, prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

 • >   P.O.T.: maxim 50%

 • >   C.U.T.: maxim 1.5

 • >   Regim de înălțime: P+l

 • >   H maxim = 9.00 m

 • >    Retrageri ale edificabilului față de limitele parcelei:

 • - față de limitele laterale 3.00 m, respectiv 2.00 m,

 • - față de limita posterioară 18.70 m,

 • - față de aliniament 3.00 m.

 • >   Retragere de minim 10.50 m față de axul străzii Popa Farcaș

 • >   Parcarea: un loc de parcare în incintă

 • >   Acces: din str. Popa Farcas

«0

în ședința din data de 24.10.2017 a Comisiei Tehnice de Urbfi^m șL^p^mafȘa Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic ZofraT -Ț|RJI®|CAft’E RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE SI RESTRICȚIE DE CONSțlU. lfc?Mr. âopa Farcaș, nr. 6, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 079/24.10.201^ ^bum^^abiz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al ArhitebțulWo ȘeE nr. 022/24.10.2017.

în perioada 11 - 25.09.2017 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești, întocmit de către arh. Lidia T. ENE.

ARHITECT ȘEF,

Arh. Cristina HERT1A

DIRECTOR ADJUNCT

D. G.D.U.,

Ing. Rita MarcekbNEAGU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Andreea CRISTEÂ

ÎNTOCMIT,

Ioana DESPA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești

Beneficiar: AVRAM VALERICA

Proiectant: Arh. Lidia T. ENE

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda dnei AVRAM

VALERICA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr. 382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal “RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Popa Farcaș, nr. 6, Ploiești, întocmit de arh. Lidia T. ENE.


COMISIA DE URB/ Robert VÂSCAN


Iulian BOLOCANGeorge Sorin BOTEZ

Marius MATEESCU

Claudia SĂLCEANU

Sorin VĂDUVA

Ștefan DĂNESCU

3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE>Ep^Ă,^ 5 CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE Aă®fețȚ^tzĂ ■' A ' L O.0 >

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre: privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

“RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Str. Popa Farcaș, nr. 6, PloieștiSECRETAR,

Iulian BOLOCAN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI        __

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI #        tRlîwi

B-dul Republicii nr. 2; 100066-Ploiești ^

Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 W          ĂA

Fax: 0244/513829                        --------

www.ploiesti.ro                     J

< ■ ■- âî>j«.

ev Sulur;, ■> MunnyuHMiMl al CMItVIH Cvrtlfhial ISO 9001 Certificat 7768 C


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L. Ploiești nr. 316/30.08.2017

AVIZ

Nr. 079 DIN 24.10.2017

DOCUMENTAȚIE: PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

AMPLASAMENT: str. Popa l'arcaș, nr. 6 INIȚIATOR: AVRAM VALERICA ELABORATOR: arh. Lidia T. ENE

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)     piese scrise:         memoriu general, regulament local de urbanism aferent P.U.Z.

 • b)     piese desenate:       6 planșe

 • c)     alte documente:

 • a.      Certificat de urbanism: nr. 330/11.04.2017 (valabilitate 24 luni)

 • b.     Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 1903/18.08.2016

 • c.      Avize solicitate prin Certificat de urbanism:

 • - alimentare cu apă/canalizare: nr. 160/18.05.2017

 • - alimentare cu energie electrică: nr. 6240/18.05.2017

 • - gaze naturale: nr. 31 1.594.722/29.05.2017

 • - poliția rutieră: nr. 673728/17.07.2017

 • - comisia municipală pentru transport și siguranța circulației: nr. 1235/07.08.2017

 • - protecția mediului: nr. 6621/26.06.2017

 • - Direcția județeană Prahova pentru cultură: nr. 528/19.06.2017

  Aviz C.T.A.T.U. nr, 079

  24.10.2017


 • d. Taxe:

 • - taxa aviz C.T.A.T.U.: nr. 11731/29.08.2017

 • - taxa R.U.R.: MAN00021 124/29.08.2017

d. Alte documente:

 • - studiu de circulație. întocmit de ing. Sorin Bălan: pe teren se va care va include minim un loc de parcare.


Reglementări stabilite prin P.U.G.:

UTR-V6; Lmx/CCri; POT=50%; CUT=1.5;

Conform P.U.G. și R.L.U., terenul se află în zona de restricție de construire până la elaborare PUZ/PUD și în zona de intersecție cu restricție pe o rază de 50 m din centrul acesteia; în zonă este prevăzută și protecție arhitecturală;

Folosința actuală a terenului este de curți-construcții;

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: zonă locuințe cu regim mixt de înălțime, cu restricții în intersecții:

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL 361/2012, 553/2011;

Suprafața terenului este de 700 mp (acte), respectiv 620 mp (măsurători), front la stradă de 17.30 m, parcela este construibilă;

Regim de înălțime mixt;

Retragere minimă obligatorie de 10.50 m din axul străzii Popa Farcaș;

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale/posterioară ale parcelei vor respecta Codul Civil; Distanța între clădiri amplasate pe aceeași parcelă va fi de minim 3.00 m și față de clădirile amplasate pe parcele alăturate va ti mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele pentru a nu se umbri reciproc. în cazul în care nu se respectă această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire care se va analiza la faza de autorizație de construire;

Număr necesar de parcaje - conform Anexeu 5 din HGR 525/1996;

Teremul are acces la str. Popa Farcaș și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

Pentru locuințe, limite laterale și posterioară se vor realiza din împrejmuri opace și cu înălțimi de maxim 2.00 m, iar pe aliniament vor fi decorative, cu înălțimea de maxim 1.80 m.

Utilizări permise Lmx: locuințe, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante, anexe gospodărești cu regim de înălțime parter. Utilizări interzise Lmx: orice unități economice poluante și care generează trafic intens;

Utilizări permise CCri: rețeaua de străzi din intravilan aparținând domeniului public, parcari publice, unități ale întreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajări adiacente drumurilor publice și în zona de protecție a acestora care se fac în baza planurilor urbanistice și de amenajare teritorială.

Utilizări interzise CCri: orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjază buna desfășurare și organizare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a drumurilor.

Orice modificare a reglementărilor urbanistice menționate mai sus se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Aviz C.T.A.T.l). nr. 079

24.10.2017


Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propune:

- Ridicarea restricției în intersecție și a restricției de construire pe terenul analizarea posibilităților de amplasare a unei locuințe unifamiliale P+l

>

>

>

>


P.O.T.: maxim 50%

C.U.T.: maxim 1.5

Regim de înălțime: P+l

H maxim = 9.00 m

Retrageri ale edificabilului față de limitele parcelei: • - față de limitele laterale 3.00 m, respectiv 2.00 m,

 • - față de limita posterioară 18.70 m.- față de aliniament 3.00 m.

 • >    Retragere de minim 10.50 m față de axul străzii Popa Farcaș

 • >    Parcarea: un loc de parcare în incintă

 • >    Acces: din str. Popa Farcaș


în urma analizei în ședința din data de 24.10.2017, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:


AVIZ FAVORABIL

Pentru:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Ploiești, str. Popa Farcaș, nr. 6


Având:


„12”  - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

„3“    - absențe


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


După caz. documentația ce se va elabora în vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.VICEPREȘEDINTE, ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERȚIADIRECTOR ADJUNCT D.G.D.U., ing. Rita Marcela NEAGU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

Organizația cu

Sjstem de Management al C-rttalii Certificat

!SO 9001

Certifica? 7 768 C


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de către dna AVRAM VALERICA cu adresa în Ploiești, Șos. Vestului, nr. 1, bl. 52, apt. 95, înregistrată cu nr. 306682/05.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

Nr. 022 din 24.10.2017

pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

„RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE ȘI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” generat de imobilul din str. Popa Farcaș, nr. 6, situat în Ploiești, județul Prahova.

Inițiator: AVRAM VALERICA

Proiectant: arh. Lidia T. ENE

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Lidia T. ENE

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.:

o situat în str. Popa Farcaș, nr. 6, municipiul Ploiești, județul Prahova

o delimitată conform planșei 3 - Reglementări

o suprafața de 700 mp (acte), respectiv 620 mp (măsurători)

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

o     UTR-V6; Lmx/CCri

o       regim de construire: izolat, cuplat, înșiruit;

o      Lmx: funcțiunea dominantă a zonei este de zonă de locuit.

o      CCri: funcțiunea dominantă a zonei este de construcții și amenajări pentru căi de

comunicații rutiere.

o Lmx: funcțiuni complementare admise sunt: instituții și servicii complexe, activități nepoluante, circulații pietonale, spații verzi (scuaruri).

o CCri: funcțiuni complementare sunt admise numai în condițiile art. 18 din R.G.U., în zona de protecție a drumurilor publice și art. 20 din R.G.U., în zona de protecție C.F..

o H max. = cf. art. 31 din R.G.U.; regim de înălțime mixt (Lmx)

CUT max. 1.50

POT max. 50%

o Retragere minimă obligatorie de 10.50 m din axul străzii Popa Farcaș;

o In ceea ce privește retragerile minime față de limitele laterale și posterioară, se vor respecta prevederile din Codul Civil.


Prevederi P.U.Z. propuse:

 • >    P.O.T.: maxim 50%

 • >    C.U.T.: maxim 1.5

 • >    Regim de înălțime: P+l

 • >   H maxim = 9.00 m

 • >     Retrageri ale edificabiiului față de limitele parcelei:

 • - față de limitele laterale 3.00 m, respectiv 2.00 m,

 • - față de limita posterioară 18.70 m,

 • - față de aliniament 3.00 m.

'r     Retragere de minim 10.50 m față de axul străzii Popa Farcaș

r     Parcarea: un loc de parcare în incintă

r Acces: din str. Popa Farcaș

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 24.10.2017, a fost avizat favorabil Planul urbanistic zonal (P.U.Z.).

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z..

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

în perioada 11 - 25.09.2017 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr. 306682/05.09.2017 întocmit în data de 27.09.2017, se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare de către Consiliului Local Ploiești.

Conform art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 330/11.04.2017, emis de Primăria Municipiului Ploiești.


DIRECTOR ADJUNCT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc 1001 tel/fax: 0244 5961 www.ploiesti


Arh. Criștina HERȚIA


DIRECTOR ADJUNCT

Ing. Rita Marcela NEĂGl

RAPORT

Privind informarea și consultarea populației pentru documentația:

Plan urbanistic zonal: "RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE Șl RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE"

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Pe terenul având o suprafață de 700 mp (acte), 620 mp (măsurători), proprietarul - AVRAM VALERICA -solicită elaborarea unui PUZ pentru ridicarea restricției în intersecție și ridicarea restricției de construire impusa de PUG Ploiești în vigoare, în vederea construirii unei locuințe.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 11.09.2017 -25.09.2017

ORGANIZATOR: AVRAM VALERICA

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII

Str. Popa Farcaș, nr. 6

Str.Ștefan Greceanu nr. 11, bl.K8 — sediul D.G.D.U.

www.Moiesti.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII SE GĂSESC LA:

Str. Popa Farcaș, nr. 6

sediul D.G.D.U.: memoriu de prezentare, planuri cu încadrarea în localitate, situația existentă, propunere;

GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICARE: -

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTATARE

PARTICIPANȚI: au fost notificați 6 vecini.

ASPECTELE DISCUTATE: nu a fost inregistrată nici o notificare cu privire la propunerea făcută prin PUZ.

1 întocmit: Ioana DESPA

27.09.2017, 2 exemplare

DESCRIERE: -

COMENTARII: nu au existat.

REZULTATELE CONSULTĂRII

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

CONCLUZIA FINALĂ


Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare și aprobare a documentației tehnice de urbanism: Plan urbanistic zonal: "RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE SI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE".

ÎNTOCMIT:

Ioana DESPAANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

1 Documentele supuse consultării;

2. Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen.

2 | întocmit: Ioana DESPA

| 27.09.2017, 2 exemplare