Hotărârea nr. 446/2017

Hotãrârea nr. 446 privind transformarea gradului profesional a două funcţii publice de execuţie din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 446

privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 124518/09.11.2017 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 345/09.11.2017 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 20.11.2017;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. „a” din Legea nr.188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici care stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Amenzi, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.12.2017.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.12.2017.

Art. 3 Aprobă transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.12.2017.

Art. 4 începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 246/28.07.2017 se modifică potrivit prezentei.

Art. 5 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.PREȘEDțNTEpE ȘEDIP<|  George-Sojlțin-^iyulae BOFEZ


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Potrivit prevederilor art.61 alin.(l) lit. “a” din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: „La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent”.

Prevederile art. 15 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”.

Urmare celor menționate mai sus se propune transformarea gradului profesional:

  • - din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Biroului Amenzi, începând cu data de 01.12.2017, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

  • - din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul Biroului Evidență Auto, începând cu data de 01.12.2017.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local aprobarea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI Nr.


R APORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a doiiă funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Având în vedere vacantarea unui post de funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Evidență Auto, precum și necesitatea asigurării continuității activității biroului, se impune transformarea postului pentru a asigura o mai mare șansă de a fi ocupat într-un timp mai scurt, întrucât:

  • -  obiectul principal al serviciului îl constituie stabilirea impozitelor, urmărirea și încasarea creanțelor bugetare;

  • -  la concursurile organizate anterior nu s-au înscris persoane care să îndeplinească condiția de vechime necesară ocupării postului.

Totodată, prevederile art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, reglementată numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate.

Având în vedere cele expuse, propunem:

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.12.2017;

  • - transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Amenzi, începând cu data de 01.12.2017, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Dipctor ExecuțjK MișeanfSfrhoha Elena


3   /

Șef Birou,

Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor Zamfir Cristiana


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINIST

Nr.345/09.11.2017RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profe§f64ÎO^ a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Potrivit prevederilor art.61 alin.(l) lit. “a” din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: „La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent”.

Prevederile art. 15 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”.

Urmare celor menționate mai sus se propune transformarea gradului profesional :

  • - din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Biroului Amenzi, începând cu data de 01.12.2017, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

  • - din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul Biroului Evidență Auto, începând cu data de 01.12.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ Angelescu Ana - Daniela

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Cristea Andreea Mihaela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREĂ^^fENIUl^I PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO^^fș^

RAPORT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7. "A

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURJEOR'ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚI! '

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

și a emis,

-A    d

9


' PREȘEDINTE, George Sorin Niculae Botez

Data: ^-9 Al 2-0  —

SECRETAR,


Ghtforahe Andrei