Hotărârea nr. 442/2017

Hotãrârea nr. 442 privind transformarea gradului profesional a şase funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Ți LEGAL ETATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 442 privind transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 356/16.11.2017 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.11.2017;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art. 125 din H.G. nr. 611/2008, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu data de 01.12.2017, după cum urmează:

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Cadastru și G.I.S;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Monitorizare și Avizare Contracte Unități de învățământ, Sănătate, Culte;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Rețele Edilitare;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Biroului Monitorizare Asociații de Proprietari;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de referent, clasa III din cadrul Compartimentului Achiziții Bunuri.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.12.2017.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.147/30.05.2017 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 254/28.07.2017 cu Hotărârea Consiliului Local nr. 333/29.09.2017 și cu Hotărârea Consiliului Local nr.422/31.10.2017 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017Contrasemnează,

SECRETAR,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE


7------------------------              ''AUZ

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Prevederile art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a șase posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

Nr. 356/16.11.2017

R APORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești^Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

  • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

  • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. Pentru anul 2017 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local

nr.379/29.11.2016, iar prin adresa nr. 58714/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente propunem Consiliului Local transformarea gradelor profesionale a 6 (șase) posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut desfășurat în luna noiembrie 2017, conform raportului final nr.25161/15.11.2017 atașat, după cum urmează :

corespunzătoare nivelului funcției publice.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


AVIZAT:


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Șef Serviciu Resurse Umane, Organ!

Ang


Director executiv .

Cristea Andreea Mihaelaa - Daniela


Nr. crt.

Denumire compartiment

Numele și prenumele

Funcție/Clasa/ grad profesional deținut

Funcție/Clasa/ grad profesional propus

1.

Serviciul Cadastru și G.I.S.

Burloiu Cristian

Valeriu

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

2.

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Vasilică Dorina

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

3.

Compartiment Monitorizare și Avizare Contracte Unități de învățământ, Sănătate, Culte

Șustac Mihaela

Loredana

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

4.

Compartiment Rețele Edilitare

Bucescu Dragoș Andrei

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

5.

Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari

Trifan Gheorghe

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

6.

Compartimentul Achiziții Bunuri

Matei Ștefana

Referent/ III/ asistent

Referent /III/ principal

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGI^Ăl^^ EEROZ^r Publici:

^rr^Sr^bersornisub nr. 5129


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SI FONDURI

ț                                                               ■»

Agenția Națională a Funcționa

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Najionaiă de Supraveghere a Prelucriji^! ,_ .      , ,

^-..cj^Nr. 58714/2017Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI PRIMAR DOBRE ADRIAN FLORIN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 22532/2017, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 58714/2017, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 14 noiembrie 2017 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Elena Ozana Georgescu, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Maria Paula Dinu, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte,

Leonid - Augustin MOISIU

0 DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 45S/2001


Anexa 2 B la        61472008


25161

1 5 -11- 2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7 V


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul:

-Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Cadastru și G.I.S;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Monitorizare și Avizare Contracte Unități de învățământ, Sănătate, Culte;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Rețele Edilitare;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari;

-Referent, clasa III, grad profesional principal - Compartimentul Achiziții Bunuri;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor :

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor3

Motivul respingerii dosarului4

BURLOIU CRISTIAN VALERIU

ADMIS

VASILICĂ DORINA

ADMIS

CONSTANTIN MARIUS

ADMIS

ȘUSTAC MIHAELA LOREDANA

ADMIS

BUCESCU DRAGOȘ ANDREI

ADMIS

TRIFAN GHEORGHE

ADMIS

MATEI ȘTEFANA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei: -

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise :  14.11.2017 ora 11.00

/

z

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :      - f

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al X probei scrise

Rezultatul^**

BURLOIU CRISTIAN VALERIU

95 p

*^Sdmis

VASILICĂ DORINA

93 p

ADMIS

CONSTANTIN MARIUS

NEPREZENTAT

ȘUSTAC MIHAELA LOREDANA

90 p

ADMIS

BUCESCU DRAGOȘ ANDREI

92 p

ADMIS

TRIFAN GHEORGHE

95 p

ADMIS

UVIATEI ȘTEFANA

71 P

ADMIS

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 14.11.2017 ora 15 .00

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

BURLOIU CRISTIAN VALERIU

88 p

ADMIS

VASILICĂ DORINA

89 p

ADMIS

CONSTANTIN MARIUS

ȘUSTAC MIHAELA LOREDANA

89 p

ADMIS

BUCESCU DRAGOȘ ANDREI

90 p

ADMIS

TRIFAN GHEORGHE

87 p

ADMIS

MATEI ȘTEFANA

88 p

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul:

-Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Cadastru și G.I.S;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Monitorizare și Avizare Contracte Unități de învățământ, Sănătate, Culte;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Rețele Edilitare;

-Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari;

-Referent, clasa III, grad profesional principal - Compartimentul Achiziții Bunuri.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

.Rezultatul***

BURLOIU CRISTIAN VALERIU

183 p

O '          ..... "

VASILICĂ DORINA

182 p

CONSTANTIN MARIUS

V pvL

O N s

ȘUSTAC MIHAELA LOREDANA

179 p

ADMIS

BUCESCU DRAGOȘ ANDREI

182 p

ADMIS

TRIFAN GHEORGHE

182 p

ADMIS

MATEI ȘTEFANA

159 p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

CÎRSTEA ADRIANA

c4

HERȚIA CRISTINA

CA,

CRĂCIUN MIHAELA MĂDĂLINA

GEORGESCU ELENA OZANA

--

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA Semnătură.

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUELI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘIPRO^^K^-^^

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a șase funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae Botez

<__I I }

Data: 9-^ ’       fi \3k~~V