Hotărârea nr. 431/2017

Hotãrârea nr. 431 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT REN


HOTĂRÂREA NR. 431 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 9403/17.11.2017 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 170/20.11.2017 al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2017;

în temeiul ari. 19 și art.49 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

George-Șprin-Niculae BOTEZ,

7


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de

pe anul 2017 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL.90/03.04.2017 si rectificat prin HCL.227/28.07.2017 si HCL.291/30.08.2017, in conformitate cu:

 • •  prevederile Legii nr.6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > majorarea veniturilor din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate;

 • > majorarea subvențiilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate;

 • > diminuarea veniturilor din prestări de servicii si alte activitati;

 • > necesitatea unor transferuri intre articole in cadrul aceluiași titlu.

Bugetul rectificat, va avea următoarea structura:

 • •  Venituri totale: 38.514 mii lei

 • •  Cheltuieli totale: 38.514 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 19.587 mii lei nu se modifica;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 12.556 mii lei se majoreaza cu 1499 mii lei si devine 14.055 mii lei;

Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 73 mii lei nu se modj


Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 4.799 mii lei pu sBmodi^âu, ■

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul, dgf specialitate 'al a. 4I. Im doonturv.si


Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării buge’U cheltuieli pe anul 2017.Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si

privat, studii, strategii si prognoze

Alexandru Paul Palas


Claudia Oana Săl£eânu


Gheorghe Simion SîrbuZoia Staicu

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Mb

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetulâ^^;Venijț^<^

cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului de Pediatrie Ploiești^

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL.90/03.04.2017 si rectificat prin HCL.227/28.07.2017 si HCL.291/30.08.2017, in conformitate cu:

 • •  prevederile Legii nr.6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > majorarea veniturilor din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate;

 • > majorarea subvențiilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate;

 • > diminuarea veniturilor din prestări de servicii si alte activitati;

 • > necesitatea unor transferuri intre articole in cadrul aceluiași titlu.

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de funcționare cu suma de 1.499 mii lei, astfel:

33.10.21 „Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate”- prevederea de 17.700 mii lei se majoreaza cu suma de 1.290 mii lei si devine 18.990 mii lei;

33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati prevederea de 251 mii lei se diminuează cu suma de 51 mii lei si devine 200 mii lei;

43.10.33 „ Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate”- prevederea de 7.000 mii lei se majoreaza cu suma de 7.260 mii lei;


Cheltuieli - se rectifica prin majorarea cheltuielilor din sec

cu suma de 1499 mii lei, astfel:

Titlul II „Bunuri si servicii”

10.01.11 „Fond aferent plătii cu ora” prevederea de 1.325 mii lei se majoreaza cu 40 mii lei si devine 1.365 mii lei;

10.01.30 „Alte drepturi salariale in bani” prevederea de 513 mii lei se diminuează cu 40 mii lei si devine 473 mii lei;

20.01.01 „Furnituri de birou” prevederea de 35 mii lei se majoreaza cu 15 mii lei si devine 50 mii lei;

20.01.02 „Materiale pentru curățenie” prevederea de 150 mii lei se majoreaza cu 35 mii lei si devine 185 mii lei;

20.01.03 „încălzit, iluminat si forța motrica” prevederea de 604 mii lei se majoreaza cu 100 mii lei si devine 704 mii lei;

20.01.04 „Apa, canal, salubritate” prevederea de 120 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 130 mii lei;

20.01.09 „Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional” prevederea de 1510 mii lei se majoreaza cu 100 mii lei si devine 1610 mii lei;

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” prevederea de 655 mii lei se majoreaza cu 200 mii lei si devine 855 mii lei;

20.04.01 „Medicamente” prevederea de 3.170 mii lei se majoreaza cu 1.000 mii lei si devine 4.170 mii lei;

20.04.04 „Dezinfectanti” prevederea de 150 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei si devine 180 mii lei;

20.11 „Cârti, publicații si materiale documentare” prevederea de 5 mii lei se majoreaza cu 4 mii lei si devine 9 mii lei;

20.14 „Protecția muncii” prevederea de 20 mii lei se majoreaza cu 3 mii lei si devine 23 mii lei;

20.30.01 „Reclama si publicitate” prevederea de 9 mii lei se majoreaza cu 2 mii lei si devine 11 mii lei;


Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la rectificarea bug^tultfi           i-si

cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.


MANAGER,


DIRECTOR FINANCIAR CONT ABICr'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA


A/'. //Ky-aa n

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cfi al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017


/ r

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere--p


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere^rbveiferile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul de Pediatrie Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, si conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, astfel:

Venituri:      -venituri proprii                            36.165,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 850.00 mii lei TOTAL VENITURI PROPRII          37.015,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 37.015,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea nu presupune alocarea de sume suplimentare din bugetul local. Aceasta consta in majorarea cu 1.499,00 mii lei, suma provenind din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica in suma de 1.290,00 mii lei si subvenții din bugetul Fondului National de Asigurări de Sanatate in suma de 260,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUT

Viorel BostinaDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, I

* JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești ~Primaria Municipiului

Spitalul de Pediatrie Ploiești


Ploiești


faeW /) /a ThL #r. fyS/Aoty


Membrii CA

Sirbu Simion Gheorgl inciu Marilena


BUGETUL PE ANUL 2017 Propunere de rectificare■<


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

-

aprobat prin HCL nr.291/2017

Infiuiente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI - din care:

37015,00

1499,00

38514,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

32216,00

1499,00

33715,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

30,00

0,00

30,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

17700,00

1290,00

18990,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1600,00

0,00

1600,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

39,00

0,00

39,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

251,00

-51,00

200,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1469,00

0,00

1469,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1469,00

0,00

-1469,00

Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

4846,00

0,00

4846,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

750,00

0,00

750,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări de sanatate

43.10.33

7000,00

260,00

7260,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

4799,00

0,00

4799,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

1469,00

0,00

1469,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de

40.15.02

3230,00

0,00

3230,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

100,00

0,00

100,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37015,00

1499,00

38514,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

32216,00

1499,00

33715,00

CHELTUIELI CURENTE

01

32216,00

1499,00

33715,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19587,00

0,00

19587,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

14815,00

0,00

14815,00

Salarii de baza

10.01.01

8991,00

0,00

8991,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2262,00

0,00

2262,00

Alte sporuri

10.01.06

1688,00

0,00

1688,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1325,00

40,00

1365,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

36,00

36,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

513,00

-40,00

473,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

1320,00

0,00

1320,00

Tichete de masa *)

10.02.01

899.00

0.00

899,00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

421,00

0,00

421,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

3452,00

0,00

3452,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2402,00

0,00

2402,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

76,00

0,00

76,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

776,00

0,00

776,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

44,00

0,00

44,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

154,00

0,00

154,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12556,00

1499,00

14055,00

Bunuri si servicii

20.01

3183,00

460,00

3643,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.291/2017

BVC in urma

JnfliMente

> */- z

itificarii

Furnituri de birou

20.01.01

K&5.P0

■ 15.00

50 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

igftfoo

4:   $.00

185,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

| 6Ș4 00

iooIoo

w

704,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

VW

H i'i.oo

130,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Vș'od

20,00

Piese de schimb

20.01.06

Mi

WOVA

15,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

74,00

0,00

74,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1510,00

100,00

1610,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

655,00

200,00

855,00

Reparații curente

20.02

925,00

0,00

925,00

Hrana

20.03

333,00

0,00

333,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

333,00

0,00

333,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4920,00

1030,00

5950,00

Medicamente

20.04.01

3170 00

1000 00

4170 00

Materiale sanitare

20.04.02

800,00

0,00

800,00

Reactivi

20.04.03

800,00

0,00

800,00

Dezinfectanti

20.04.04

150,00

30,00

180,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2814,00

0,00

2814,00

Uniforme si echipament

20.05.01

150,00

0,00

150,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

0,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2614,00

0,00

2614,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

100,00

0,00

100,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100,00

0,00

100,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

4,00

9,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

20 00

3,00

23 00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0 00

0 00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

196 00

200

198.00

Reclama si publicitate

20.30.01

9 00

2 00

11 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

87,00

0,00

87,00

Prestări servicii pentru transmiterea dreaturilor

20.30.06

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100 00

0 00

100 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

73,00

0,00

73,00

Burse

59.01

73,00

0,00

73,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4799,00

0,00

4799,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4799,00

0,00

4799,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4799,00

0,00

4799,

Active fixe

71.01

4799,00

0,00

4799,00

Construcții

71.01.01

2029,00

0,00

2029,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2070,00

0,00

2070,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

600,00

0,00

600,00

Alte active fixe

71.01.30

100,00

0,00

100,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe              Mr 1

71.03

0,00

0,00

0.00

L                  ȚȚ           ~~

DIRECTOR FINANCIAR CON


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, OMANAGER

Dr. Visean Cătălin


Ec. Petre VictoriaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINIST

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI P

\ DOMENIULUI

I u


RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017