Hotărârea nr. 429/2017

Hotãrârea nr. 429 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti

VIZAT PWfWK « LEGALITATE I


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 429

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr. 6521/20.11.2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 174/20.11.2017 al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din dată de 20.11.2017;

A.

In conformitate cu prevederile alin. 12 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetu cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ,bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/3.04.2017 , rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.288/30.08.2017si 413/31.10.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli este impusa de analiza execuției de casa la data de 31.10.2017 si de aplicarea prevederilor art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006- Legea finanțelor publice , conform careia”in lunile aprilie,iulie si octombrie,pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea., se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala ...”

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in virări de credite intre articole si alineate in cadrul aceluiași capitol si titlu fara a influenta valoarea totala a bugetului.

Veniturile aprobate pentru anul 2017 in suma de 10055,00 mii lei nu se modifica

Cheltuielile aprobate pentru anul 2017 in suma de 10055,00 mii lei nu se modifica

Față de cele prezentate mai sus, având in vedere Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

CONSILIERI,


Andrei Gheorghe


Staicu Zoia

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

ă/?. Gtâ/ //■       ■

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/3.04.2017,rectificat conform HCL nr.288/30.08.2017 si HCL nr.413/31.10.2017

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusa de analiza execuției de casa la data de 31.10.2017 și de aplicarea prevederilor art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006- Legea finanțelor publice , conform careia”in lunile aprilie,iulie si octombrie,pentru trimestrul expirat și cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea., se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala ...”

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in virări de credite intre articole si alineate in cadrul aceluiași capitol si titlu fara a influenta valoarea totala a bugetului, astfel:

Art. 20.01.03 „incalzit,iluminat și forța motrica ” se diminuează cu 50,00 mii Art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” se majoreaza cu 40,00 mii lei;

Art. 20.30.01 „reclama si publicitate” se majoreaza cu 10,00 mii lei

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.413/31.10.2017 sunt:

 • - Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

 • -  Subvenții de la bugetul local Total venituri:

Cheltuielile totale conform bugetului sunt:

 • - Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Cheltuieli de capital

Total cheltuieli:


520,00 mii lei

17,00 mii lei

9518,00 mii lei

10055,00 mii lei

aprobat prin HCL nr.413/31.10.2017

6407,00 mii lei

3265,00 mii lei

383,00 mii lei

10055,00 mii lei


Veniturile aprobate modifica


Cheltuielile aprobate pentru anul 2017 in suma de 10055,00 mii lei nu se modifica

Fața de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

Director General,

Mihaela Rus


Director adjunct economic, Carnuta Aurelian
Contabil Șef,

Gabriela AlexeCojocaru, Venera

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cin

al Teatrului “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere p'reveclerile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local astfel:

Venituri:    - Venituri din prestări servicii

520,00 mii lei 17,00 mii lei 9.518.00 mii lei

10.055,00 mii lei


6.407,00 mii lei

3.265,00 mii Iei 383.00 mii lei

10.055,00 mii lei


 • - Venituri din sponsorizări

 • -  Subvenții de la bugetul local

Total venituri:

Cheltuieli: - Cheltuieli de personal

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • - Cheltuieli de capital

Total cheltuieli:

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in virări de credite intre articole si alineate in cadrul aceluiași capitol si titlu fara a influenta valoarea totala a bugetului.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Viorel Bostiiuj zDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


SERVICIUL BUGETuIMPRUMUTURI,

JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 201X

7, &            \

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Buget inițial aprobat HCL413/

31.10 2017

Realizat 31.10.

2017

*Vx

Influente

wg^gi^ân

^■"2017

Venituri din prestări servicii

33.10.08

520,00

435,00

0,00

520,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

17,00

14,00

0,00

17,00

TOTAL SUBVENȚII - din care:

43.10

9.518,00

6.960,00

0,00

9.518,00

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

9.135,00

6.577,00

9.135,00

Subvenții pentru instituții publicedestinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

383,00

383,00

0,00

383,00

TOTAL VENITURI - din care:

10.055,00

14.369,00

0,00

10.055,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.055,00

6.941,00

0,00

10.055,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.672,00

6.814,00

0,00

9.672,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.672,00

6.814,00

0,00

9.672,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.407,00

5.202,00

0,00

6.407,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.205,00

4.228,00

0,00

5.205,00

Salarii de baza

10.01.01

4.887,00

3.978 00

0,00

4.887,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

271,00

215,00

0,00

271,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

37,00

28,00

0,00

37,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

7,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.202,00

974,00

0,00

1.202,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

847,00

688,00

0,00

847,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

26,00

21,00

0,00

26,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

269,00

218,00

0,00

269,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15,00

11,00

0,00

15,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45,00

36,00

0,00

45,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.265,00

1.612,00

0,00

3.265,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.635,00

1.246,00

-50,00

2.585,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

0,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

0,00

0,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

355.00

172,00

-50,00

305,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

10,00

0,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

36,00

18,00

0,00

36,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

1,00

0,00

5,00

Transport

20.01.07

80,00

13,00

0,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.08

40,00

28,00

0,00

40,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.550,00

719,00

0,00

1.550,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

525,00

285,00

0,00

525,00

Reparații curente

20.02

10,00

4,00

0,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

250,00

123,00

40,00

290,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

250,00

123,00

40,00

290,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

25,00

10,00

0,00

25,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

3,00

0,00

8,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

17,00

7,00

0,00

17,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Buget inițial aprobat HCL413/

31.10 2017

Realizat 31.10. 2017'*

Influente

Propunere Buget an K 2017

Pregătire profesionala

20.13

6,00

® 5,00

. . 6,00

Protecția muncii

20.14

20,00

(*13,00

, .'0.00

/ ’ l 20,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

317,00

Wai-^oo

tb,oo

327,00

Reclama si publicitate

20.30.01

20,00

~^Q0

10JM

V ,    30,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

17,00

<oo

4 ĂfUTO.'tjO

17,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

7,00

.     L o,oo

25,00

Chirii

20.30.04

180,00

143,00

0,00

180,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

75,00

53,00

0,00

75,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

383,00

127,00

0,00

383,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

383,00

127,00

0,00

383,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

71.01

383,00

127,00

0,00

383.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

180,00

0 00

0,00

180,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

201 00

125,00

0,00

201,00

Alte active fixe

71.01.30

2 00

2.00

0,00

2,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

J

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JI

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


R 0

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNQZ


- 1


RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești


PREȘEDINTE,

Paul Palas


Data: M M M