Hotărârea nr. 428/2017

Hotãrârea nr. 428 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 428


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1855/10.11.2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 166/20.11.2017 al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2017;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,

George-S^rin-Niculae BOTEZ

a Contrasemnează, li SECRETAR.,


>/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 84/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 101/24.04.2017, 138/30.05.2017 și 287/30.08.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.10.2017 și de aplicarea prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice, conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,

Gheorghe Simion SîrbuRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 84/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 101/24.04.2017, 138/30.05.2017 și 287/30.08.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.10.2017 și de aplicarea prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice, conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...”.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2017, este structurat astfel:

Veniturile totale sunt în suma de

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

1.558,00 mii lei

1.526,00 mii lei

20,00 mii lei

12,00 mii lei

Cheltuielile totale sunt in suma de

1.558,00 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 1.192,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

1.172,00 mii lei 8,00 mii lei 12,00 mii lei


 • 1. La titlul I „Cheltuieli de personal” apare o influeță negativă de 3o.0Omii lei, suma care nu ne mai este necesară, salariile pe anul 2017 fiind plătite confom statului de funcții.

 • 2. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță negativă de 330.00 mii lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe unele articole si alineate suportând influențe negative sau pozitive în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are în derulare si acțiunile culturale cuprinse in Planul minimal. Sumele bugetate și necheltuite reprezintă în principal necesarul pentru etajul II al sediului, spațiu pe care în present nu îl mai deținem. Astfel:

 • - 20.01.02 “Materiale pentru curățenie ” — 7.00 mii lei;

 • - 20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică” - 150.00 mii lei;

 • - 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” - 3.00 mii lei;

 • - 20.01.09 “Mater. sipest.serv cu caret, funcț. ” -74.00 mii lei;

 • - 20.01.30 "Alte bunuri si serviciiptr intret si funct” -72,00 mii lei;

 • - 20.02 "Reparații curente” -31.00 mii lei;

 • - 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” +14.00 mii lei

(achiziționare costume corală);

 • - 20.06 “Deplasări, detașări, transferări” -6 00 mii lei;

 • - 20.14 “Protecția muncii” -1.00 mii lei,

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr. 1) și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 (Anexa nr. 2).


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


p/l Hl

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PF^N^JZOJ


BUGETUL
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2017

Venituri proprii

]__                     Donații si sponsorizări

33.10.17

37.10.01

20,00

12,00

-12,00

0,00

8,00

12,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.526,00

-354,00

1.172,00

|                              Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

1.558,00

-366,00

1.192,00

Veniturile secțiunii de funcționare

1.558,00

-366,00

1.192,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.558,00

-366,00

1.192,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.558,00

-366,00

1.192,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

1.558,00

-366,00

1.192,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

503,00

-36,00

467,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

386,00

-6,90

379,10

Salarii de baza

10.01.01

386,00

-6,90

379,10

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

24,00

-24,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

24,00

-24,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

93,00

-5,10

87,90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

62,00

-2,00

60,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,00

-1,00

20,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,00

-0,90

1,10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

-1,20

4,80

Contribuții la-Fondul-de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

1.055,00

-330,00

725,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

951,00

-306,00

645,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

-7,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

-150,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

-3,00

1,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,00

0,00

4,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

0,00

13,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

469,00

-74,00

395,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

142,00

-72,00

70,00

Reparații curente

20.02

31,00

-31,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUU^“

HM^UENTl

BUG RECTF

2017

Hrana pentru oameni

20.03.01

- S

sr/A

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

/

* >

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

40^00

. 14,00

54,00

Uniforme si echipament

20.05.01

4

* >

..

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

14,00

54,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9,00

-6,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

-2,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

-4,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

16,00

0,00

16,00

Protecția muncii

20.14

5,00

-1,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrărLsi serviciLde_interes nnhlic local. în haza unor convenții sau

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publi

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09H

20.30

1,00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1,00

Chirii

20.30.04

0.00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+'

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

1 Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

_ 1____

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

INFLUENT 1

BUC RECTF

S^?017

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

o,oii

r\ \&\

Transferuri curente (cod

gj_ni       m ni_Lgi ni i i-lci m ic.lci m tl/I-i-ci          m hxc

51.01

0,00

±M>0 fi *A>,oo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

IZ, 1717

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționali.

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

59.22

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

A

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.1

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

INFLUENT!

BUG RECTF

2017

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o,og

^XO.OO

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,0$

' °\oo

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

r

h

J g

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

V

-

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE ALE

CASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI

2017

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget rectificat 2017

(lei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a V-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul

Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu

1500,00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXlX-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub

aripa lui Nichita", ed. a X-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte, catalog

 • 2.5 Alte proiecte cultural-educative.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore,

12300,00

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000,00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

14000,00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xl-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

2500,00

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

-o

Buget rectifît^L

2017

(lei)

X /

1

2

3

4

5

6. Festivalul Național "I.L.

CARAGIALE" ediția a-XIV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

17600,00

7. Expoziția SALONUL

ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Aprilie / Octombrie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus"

Madalina Rotaru

4000,00

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor;

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Mai-Iunie

Ploiești

Referent specialitate, Gheorghe Grama , Gelu Nicolae Ionescu

4000,00

9. TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

28000,00

10. FESTIVALUL CASTANILOR - IN MEMORIAM GABIDOBRE, Concurs național de muzică folk, edilia a XVIII-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Referent specialitate,

69500,00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu

9000,00Z^oieșt' Vaj/Lz


Programe și proiecte culturale


Perioada


12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xll-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a IV-


12.1 decembrie

12.2 septembrie 12.3 tot timpul anului


or

3

Ploiești97500,00


a

12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

13. Participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;


14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2017, ", pregătirea Antologiei Cenaclului Atitudini pentru 2018, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.


2017


Tot timpul anului


Diferite locații


Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale


Referent de specialitate


Gelu Nicolae lonescu


15000,00


49300,00


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

'U't

Buget rectificai 2017 ȚZ

(Iei)

1

2

3

4

5

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" (simpozioane, colocvii, conferințe, prelegeri, etc)

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Pctrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

14000,00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun",Ateliere de Paște, alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

21000,00

17. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

34800,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

395000,00DIRECTOR


CONTABIL ȘEF
CASA 'DE CULTURA ION LUCA CARAGIALE

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE

Capitolul: 67.02 Cultura

Pag: 1


Perioada:Octombrie 2017


Lei


Nr.

rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Plăti efectuate in perioada data

Plăti cumulate

Sume ramase

anuale

trimestriale

A

B

C

1

2

3

4

5 = 1-4

1

TOTAL CHELTUIELI (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

1.558.000,00

399.000,00

123.553,47

800.388,21

757.611,79

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

00

1.558.000,00

399.000,00

123.553,47

800.388,21

757.611,79

3

CHELTUIELI

CURENTE(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.558.000,00

399.000,00

123.553,47

800.388,21

757.611,79

4

TITLUL I Cheltuieli de personal

10

503.000,00

121.000,00

38.771,00

370.078,00

132.922,00

5

Cheltuieli salariate in bani

10.01

386.000,00

100.000,00

31.637,00

301.802,00

84.198,00

6

Salarii de baza                   „

10.01.01

386.000,00

100.000,00

31.637,00

301.802,00

84.198,00

7

Cheltuieli salariate in natura

10.02

24.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

8

Tichete de vacanta

10.02.06

24.000,00

0,00

0,00

0, 00

24.000,00

9

Contribuții

10.03

93.000,00

21.000,00

7.134,00

68.276,00

24.724,00

10

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

62.000,00

16.000,00

4.974,00

47.666,00

14.334,00

11

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.000,00

0, 00

158,00

1.509,00

491,00

12

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21.000,00

4.000,00

1.645,00

15.693,00

5.307,00

13

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.000,00

0, 00

88,00

843,00

1.157,00

14

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6.000,00

1.000,00

269,00

2.565,00

3.435,00

15

TITLUL II Bunuri si servicii

20

1.055.000,00

278.000,00

84.782,47

430.310,21

624.689,79

16

Bunuri si servicii

20.01

951-.. 000,00

277.000,00

82.002,46

410.828,00

540.172,00

17

Furnituri de birou

20.01.01

7.000,00

2.000,00

2.729,28

4.834,14

2.165,86

18

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.000,00

4.000,00

2.355,69

4.594,7;Gâa p Z ^405, 97

19

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

300.000,00

75.000,00

4.618,27

105., 4 6

20

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.000,00

1.000,00

34,81

21 Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4.000,00

0, 00

0, 00

----------r Cj—

96

22

Posta, telecomunicații, radio, tv, inter net

20.01.08

13.000,00

2.000,00

355,44

8.'t5i',\4 8

23

Materiale si prestări de servicii cu car acter funcțional

20.01.09

469.000,00

161.000,00

69.227,87

233.4Xf, £9

24

Alte bunuri si servicii pentru întreține re si funcționare

20.01.30

142.000,00

32.000,00

2.681,10

4 9.4 82/1'9

JUJ21517,81

CASA „DE CULTURA ION LUCA CARAGIALE

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE

Capitolul : 67.02 Cultura

Perioada:Octombrie 2017

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Plăti efectuate

Plăti cumulate

Sume ramase

rd.

anuale

trimestriale

in perioada data

A

B

c

1

2

3

4

5 = 1-4

25

Reparații curente

20.02

31.000,00

0,00

0, 00

0, 00

31.000,00

2 6 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.000,00

0,00

2.452,01

3.221,21

36.778,79

2 7 Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.000,00

0,00

2.452,01

3.221,21

36.778,79

28

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

9.000,00

0, 00

128,00

1.512,00

7.488,00

29

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

5.000,00

0, 00

128,00

1.512,00

3.488,00

30

Deplasări in străinătate

20.06.02

4.000,00

0, 00

0,00

0, 00

4.000,00

31

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.000,00

1.000,00

0,00

0, 00

2.000,00

32

Pregătire profesionala

20.13

16.000,00

0,00

0, 00

10.950,00

5.050,00

33

Protecția muncii

20.14

5.000,00

0,00

200,00

3.428,00

1.572,00

34 Alte cheltuieli

20.30

1.000,00

0,00

0, 00

371,00

629,00

35

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.000,00

0,00

0,00

371,00

629,00

36 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00


Contabil Sef, Mihai Adrianaîntocmit,          <

MIHAI ADRIANA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI fjr, /ecf^p. w

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale”


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:      -venituri proprii                             20,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                     12,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 1.526.00 mii lei

TOTAL                 1.558,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 1.558,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

In urma rectificării, bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:      -venituri proprii                                8,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                        12,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 1.172,00 mii lei

TOTAL                  1.192,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 1.192,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, ]

O---'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STR


RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

și a emis:* !

Data: '2'&-    ' ’î»