Hotărârea nr. 423/2017

Hotãrârea nr. 423 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare loc de odihnă şi reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roşu)”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NTRU


VIZAT PENTRI LEGA . TATE SECREHOTĂRÂREA NR. 423 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare Ioc dejoacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roșu)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 8344/26.09.2017 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roșu)”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 30.10.2017;

Având în vedere avizul nr.39/07.07.2015 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza S.F.;

în temeiul art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Considerând prevederile art. 42, alin. (1) lit. b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b coroborat cu art. 36, alin. (4) lit. d și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă documentația tehnică, Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roșu), conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE LOC DE ODIHNĂ ȘI REABILITARE LOC DE JOACĂ STRADA ALEEA ȘCOLII (CARTIER MALU ROȘU)

Locul de odihna propus a se realiza si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor, dar si din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

Prin prezentul proiect se dorește amenajarea unui loc de odihna modem, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unuil loc de joaca pentru copii, astfel incat cei mici sa beneficieze de condiții bune si atractive de joaca in deplina siguranța.

Locul de odihna

In momentul de fata intreaga suprafața propusa pentru amenajarea locului de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri.

Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

Locul de joaca

Locul de joaca este intr-o stare relativ buna fiind amenajat in anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joaca s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații si reabilitări.

întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata cu pietriș, dar datorita declivitatii terenului, acesta s-a acumulat in zona mai joasa.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

o-y ,.,' \ \ V

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala lei (inclusiv

TVA)

Termen de realizare

i't ~                                ~

■                                                                    , ■ fl

t.

Capacitali

v7

Amenajare

170.925,51

3 luni

Loc de odihna:

loc de

- Amplasare pavilion de lemn si pergola;

odihna si

- Lucrări privind:

reabilitare

montajul bordurilor si amenajarea

loc de

aleilor;

joaca

-Montaj banei si coșuri de gunoi;

strada

-Nivelarea terenul liber si plantare gazon

Aleea

Scolii

- Completare gard viu existent si plantare

(Cartier

plante ornamentale.

Malu

Loc de joaca:

Roșu)

- Lucrări privind: montajul bordurilor si amenajarea aleilor perimetrale ;

-Repararea si vopsirea echipamentelor existente;

-Refacerea suprafețelor de protecție antitrauma deteriorate;

-Amenajarea unor suprafețe antitrauma

suplimentare.

1

In vederea inițierii procedurii de achiziție publica si incheierea contractului de lucrări (inclusiv proiectare - R.T., P.T.+D.E.) a fost aprobat referatul de necesitate nr.DT/8659/04.10.2017.

întrucât valabilitatea certificatului de urbanism nr.697/23.05.2015 s-a prelungit pana la data de 23.06.2018, este necesar ca, in cel mai scurt timp, sa fie incheiat acest contract, sa fie obținute avizele solicitate si autorizația de construire si sa fie demarata execuția..

Deoarece condițiile meteorologice permit realizarea obiectivului de investiții un timp limitat (datorita apropierii sezonului rece), inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare in regim de urgenta, proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnice, Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII (CARTIER MALU ROȘU).

VICEfRIMAR

Cristian Mi hai GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIVI'

Cristian             A


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE LOC DE ODIHNĂ ȘI REABILITARE LOC DE JOACĂ STRADA ALEEA ȘCOLII (CARTIER MALU ROȘU)

Municipiul Ploiești, capitala administrativa a județului Prahova, este un important nod de comunicație al tarii cu perspective imediate de dezvoltare in ceea ce privește infrastructura rutiera si feroviara.

O inițiativa legislativa a Ministerului Mediului prevede ca suprafața minima de spațiu verde pe cap de locuitor sa nu fie mai mica de 26 mp.

In municipiul Ploiești, fiecare cetatean beneficiază de doar 6,8 mp de verdeața, de 4 ori mai puțin decât in documentele viitoarei strategii de mediu.

Locul de odihna propus si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor, dar si din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

Prin prezentul proiect se dorește amenajarea unui loc de odihna modem, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unui loc de joaca pentru copii, astfel incat cei mici sa beneficieze de condiții bune si atractive de joaca in deplina siguranța.

Locul de odihna

In momentul de fata intreaga suprafața propusa pentru amenajarea locului de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

Locul de joaca

Locul de joaca este intr-o stare relativ buna fiind amenajat in anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joaca s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații si reabilitări.

întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata cu pietriș, dar datorita declivitatii terenului, acesta s-a acumulat in zona mai joasa.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, in documentația tehnica, elaborata, faza studiu de fezabilitate, proiectantul propune doua scenarii si anu

Scenariul 1                                                          ,•„> v

Pentru locul de odihna se propune amenajarea unui pavilion dnȚ lemn, de, nutri dimensiuni, care sa adaposteasca mese de sah si banei pentru odih^^amenajarea/r^i alei de acces la pavilion si montarea a doua pergole, de o parte si de â^â^aîp^ili^ii^ii. Pentru locul de joaca se propune repararea si reconditionarea echipame^^^^joaca existente si amenajarea unei alei perimetrale de pavele din beton.

Scenariul 2

Pentru locul de odihna se propune amenajarea mai multor pavilioane mici, din lemn, care sa adaposteasca mese de sah, amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de banei si coșuri de gunoi.

Pentru locul de joaca se propune renunțarea la unele dintre obiectele de joaca vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si modeme, amenajarea unei alei perimetrale din pavele de beton si inlocuirea suprafeței actuale din pietriș cu covor sintetic antitrauma.

In urma analizei cost-beneficiu, dar si a consultării grupurilor tinta, s-a optat pentru implementarea scenariului 1.

Descrierea lucrărilor ce se vor efectua

 • a.  pentru locul de odihna

 • -  se vor construi amenajările pentru odihna - pavilionul de lemn, pergole,

 • -  se montează bordurile si se amenajeaza aleile

 • -  se montează băncile si coșurile de gunoi

 • -  se nivelează terenul liber si se gazoneaza

 • -  se completează gardul viu existent si se planteaza noi plante ornamentale

 • b. pentru locul de joaca

 • -  se vor monta bordurile si vor fi amenajate noile alei perimetrale

 • -  se repara si se vopsesc echipamentele existente

 • -  se refac suprafețele de protecție antitrauma deteriorate

 • -  se amenajaza noi suprafețe antitrauma

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt :

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala, lei (inclusiv TVA)

Termen de realizare

Capacitati

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

170.925,51

3 luni

Loc de odihna:

 • - Amplasare pavilion de lemn si pergola;

 • - Lucrări privind:

montajul bordurilor si amenajarea aleilor;

-Montaj banei si coșuri de gunoi; -Nivelarea terenul liber si plantare gazon;

 • - Completare gard viu existent si plantare plante ornamentale?

Loc de joaca:            \

 • - Lucrări privind:/??            r|

montajul bordurilor si amenajarea/ aleilor                          Z

x .’- £    ■                   X*

perimetrele;

-Repararea si vopsirea echipamentelor existente;

-Refacerea suprafețelor de protecție antitrauma deteriorate;

-Amenajarea unor suprafețe antitrauma suplimentare.

In vederea inițierii procedurii de achiziție publica si incheierea contractului de lucrări (inclusiv proiectare - R.T., P.T.+D.E.) a fost aprobat referatul de necesitate nr.DT/8659/04.10.2017.

întrucât valabilitatea certificatului de urbanism nr.697/23.05.2015 s-a prelungit pana la data de 23.06.2018, este necesar ca, in cel mai scurt timp, sa fie incheiat acest contract, sa fie obținute avizele solicitate si autorizația de construire si sa fie demarata execuția..

Deoarece condițiile meteorologice permit realizarea obiectivului de investiții un timp limitat (datorita apropierii sezonului rece), inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare in regim de urgenta, proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnice, Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII (CARTIER MALU ROȘU).

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv Mihaela țAMANDI

Șef Serviciul Repartiții și Investiții Drumuri

AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director Executiv


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 39/07.07.2015


1 Denumire proiect: SF.AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA ALEEA SCOLII CARTIER MALU ROȘU

 • 2. Proiectant - SC SERVICII DE GOSPODARARE URBANA

 • 3. Beneficiar - SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție impotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara condiții.

Lucrări propuse amenajare pavilion lemn care sa adaposteasca mese sah si băncuțe odihna, amenajare alee acces si doua prigole, echipamente loc de joaca

Valoare 137.843,15 lei fara TVA din care C+M 109.390,20 lei fara TVA.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 07.07.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL acestei documentații, fara condiții


1

W e

.Ser vicii de Qpspodarire U/lr            Urbana Ploiești s.r.1.

W         , 1 , ,7Z4O()R7  J29Z1212ZO1.10.2010   «0274499^7  ;       ISOȘOOr* ' '&


S4 '•* ..    *' •f**

-CertRom

...                                                                                                                                                                                                                                 ,. j.

C.U.I 27449967  J29/1212ZO1.10.2010   «0274499^7  ;       ISOȘOOr* j >* |

pi»i®bh. mivmm m. ax, »®»s®a4*-s4<42ia. sasass. <«K:oa44-®io3sâ\«s©i«       im>&««'

1 ■■ •- ■•■- ■'•'■ / '<\           '    ,--<V  #

" A,.-.'-- o ®

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STR. ALEEA SCOLII CARTIER MALU ROȘU

Proiect nr.:

18 /2015

Faza de proiectare :

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate :

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

s.< .Servicii de Qpspodârbe

OO             Urbana Ploiești    5®WK HMWBfflSCUIȚWMT


CertRomFISA RESPONSABIL IT


\\ l-ii de y Îâfî/RE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:


- OVIDIU NEGULESCU.......


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:

SEF SERVICIU OFERTARE, PROIECTARE, DESFINTARI:


/

- MARIUS PANAINTE .„ZUttL


SEF PROIECT:


COLECTIV ELABORARE:ORDINUL ARHITECTILOR

DIN ROMÂN


Tmir POPA


 • - arh. EMIL POPA

 • - urb. VLADIMIR CAZAN

 • - ing. SILVIU STOICA......

 • - teh. DANA RADULESCUs.t.Servicii de (qpspodârire Urbană Ploiești *.t.i

CU! 27449967  429/1212/01.10.2010  RO27449987

CertRom
BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1. Foaie de capat

 • 2.  Fisa de responsabilități

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu tehnic

 • 2. Documentație economica

PIESE DESENATE

 • 1. Plan încadrare in zona

 • 2. Plan situația existenta

 • 3. Plan propunere de amenajare

 • 4. Foișor de lemn - Plan si secțiune

 • 5. Foișor de lemn - Plan invelitoare si vedere

 • 6. Pergola de lemn - Vedere laterala

Z^2r?\ s.< Servit ii de Gțpspodarire OQF            Urbana Ploiești s.-.i.

" > V?

CertRom


C.U.I 37449967  J2SW1212/O1,10,2010  RO27449967

pm»<hi. sir.vnta>«i ■»■. aa. u.h0244-»<4ai2. saeas». f*«;o244-5io3.


MEMORIU TEHNIC


CAP 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului


 • 1.2. Amplasament

 • 1.3. Titularul investiției

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului


AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA , STR. ALEEA SCOLII - CARTIER MALU ROȘU

: Municipiul Ploiești, Cartier Malu Roșu

: Municipiul Ploiești

: Municipiul Ploiești

: S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA Ploiești SRL

CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Municipiul Ploiești, capitala aministrativa a județului Prahova este un important nod de comunicație al tarii cu perspective imediate de dezvoltare in ceea ce privește infrastructura rutiera si feroviara.

Situat in sud-estul României, avand o populație de 201.226 locuitori (conform ultimului recensământ din 2011), Ploiestiul este unul din cele mai importante orașe din Romania, pe locul doi după București la producția industriala.

O inițiativa legislativa a Ministerului Mediului prevede ca suprafața minima de spațiu verde pe cap de locuitor sa nu fie mai mica de 26 mp. In Ploiești, situația este una dramatica. Si asta pentru ca fiecare cetatean al municipiului beneficiază de doar 6.8 mp de verdeața, de 4 ori mai puțin decât in documentele viitoarei strategii de mediu.


Servicii de Qpspodarire -^CertRom

VJf bâJlcl Ploiești s.i.l;' .,stsrai« hmiminiw «wiic«t

c.U.l 27449967 J29H21SO1.1IMO10   ROS7449967^''   . (SBMT • ' <jj> |

SW.Vateni mr. 3». «MHMM4-B442ial «38252. <»*jO?44~S1'«3^3            tdo'<?,4^


Locul de odihna propus si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitai șp afla


unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a orașului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu. Aceasta zona este o zona de locuințe colective, un cartier de blocuri realizate inainte de 1989, in vecinătatea amplasamentului aflandu-se si o Biserica si cateva locuințe individuale modeste.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost inițial un spațiu destinat plimbării câinilor. Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor dar si din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

Amandoua terenurile studiate aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești si sunt administrate de SC SGU SRL Ploiești.

Prin prezentul studiu se dorește amenajarea unui loc de odihna modem, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unuil loc de joaca pentru copii ce a mai suferit degradări odata cu trecerea timpului, astfel incat cei mici sa beneficieze de condiții bune si atractive de joaca in deplina siguranța.


x^.Servicii de Qpspodârire CertRom Urbană Ploiești

C.U.I..37449967  J29/i212>O1.10.3010   RO2744Ș9Ș7 f K / /TSț:aifll^

PMm.ll. Sir.ValwH» <»!•■ 32. WhO244-344Z12. 325232.    iC«44-51          pr»wl:ilXooo4fl'

V X; ■■ ‘x

1    “................... /,*5*  f


 • 2.1.1. Starea tehnica

a. Locul de odihna

In momentul de fata intreaga suprafața propusa pentru amM^f^âtjL^chlui de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri.

Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.


..Servicii de (gospodărire fo         Urbană Ploiești

■’x                            ■,;1'

' Ci.U.i, 27449907  J29/1212'01,10.2010

$lr.VHt«nl nr, 32. U>ltO244-3443l7. J

..WftRoiii

,<v v___ sjsraf bîhah a ctfeim          v,

/.< 16'CW.IÎî; \'iO 10  «02744990^;^.           |

\\ %


XC


de

cu


b. Locul de joaca                                    X<> iMUsgJ^r

Locul de joaca este intr-o stare destul de buna fiind amenajat in 2011. O parte din echipamentele de joaca s-au uzat si sunt necesare unele lucrări reparație si reabilitare. întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata pietriș si datorita declivitatii terenului acesta s-a acumulat in zona mai joasa.Xs.c Servicii de Gospodărire

'           Urbană Ploiești

cjt


'Wr'                                                 ■             .

C.UI 27449967  J29/1212ZO1.10.2010   RO27449967 s z "ISfcSOp! . x

plolratl. Slr.Vxlvni or. 32. «ol;0244-ff44212. S252S2. «.» ;0244-S1 Oj3S§ cwl

 • 2.2. Date tehnice ale investiției                          U          n/

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului YPioîesti este caracterizat prin următoarele valori :

-perioada de colt a spectrului de răspuns : Te = 1,6 sec.

-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani:

ag=0,35g

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografica a României):

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala:

+10,6° C

- temperatura maxima absoluta:

+39,4° C

- temperatura minima absoluta:

-30,0° C

 • - temperatura medie in luna ianuarie

 • - temperatura medie in luna iulie:

-3,0° C

+22,5° C

Adâncimea maxima de inghet:

0,85 m

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

- iama:

105,9 mm

- primavara:

138,3 mm

- vara:

211,8 mm

- toamna:

132,0 mm

Regimul vânturilor:

 • - vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) si E (13,3%)

 • - viteza medie a vânturilor:                 2,3 - 3,1 m/sec

 • - calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

încărcări date de vânt:

 • - presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de recurenta : 0,4 kPa

încărcări date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

..e.Servîcil de Qpspodârire


Certitoni

Urbana PloieștU.i.

^•^27^-»'**''’ C.U'.I. 27449967  J29/1212/O1,10.2910   RO27449967

Slr.Vîftarțî nr, 32, t«lrO2«4-S44312. 43 5362.


sswi w        twrjicw '1

WCT»1M-,

ISO9DOI .• r.i !»00Ș«r !

r>» ■'« /4x ■/ ...r, ,      ■•■■■.         /&

V

Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru^aîcatuirea pietrișurilor prezente in amplasament:

 • - unghi de frecare interna................................ cp

 • - coeziune.....................................................c ~ 0 kPa

 • - greutate volumica........................................yw = 21,0 kN/mc

 • - coeficientul de frecare pe talpa fundației............ p = 0,50

2.2 Descrierea investiției

2.2. a) Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Numărul spatiilor verzi de odihna si a locurilor de joaca este mic in comparație cu necesitățile reale ale populației municipiului si s-a constatat ca in foarte multe cazuri locurile de joaca existente sunt degradate si nedotate corespunzător cu echipamente.

Tendința generala la nivelul intregii populații, inclusiv a celei tinere este de a avea un regim de viata sedentar, lucru cu consecințe grave in ceea ce privește starea de sanatate. In acest context se impune modernizarea si reabilitarea infrastructurii spatiilor de odihna si de joaca existente dar si infiintarea unor spatii de joaca si agrement noi, pentru a reprezenta o alternativa viabila la televizor sau calculator.

 • 2.2. b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

Pentru AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA -Str. Aleea Scolii - Cartier Malu Roșu, se propun doua scenarii si anume:

Scenariul 1

a. Pentru locul de odihna se propune amenajarea unui pavilion mare de lemn care sa adaposteasca mese de sah si băncuțe pentru odihna, se propune amenajarea unei alei de acces la pavilion si 2 pergole de o parte si de alta a pavilionului care adăpostesc banei pentru odihna.

-..c.Servicii de (qpspodârire


:    - Cfertlom

Urbana Ploiești s.r .1. CT&sfccâtțUT

i                                                           '                              *\

C.4J.I. 27449967 429/1212/01,10,2(310 RC>27449967                   V

PfeteM, atf.Vtfoi nr, 33. 1*480344-944312. 52S2S2, f«» (0344-610^

b. Pentru locul de joaca se propune repararea" și rcconditionarca echipamentelor de joaca existente si amenajarea unei alei peripfețf'ale de pavele de beton.

Scenariul 2

 • a. Pentru locul de odihna se propun amenajarea mai multor pavilioane mici de lemn care sa adaposteasca mese de sah, se propune amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de băncuțe si coșuri de gunoi.

 • b. Pentru locul de joaca se propune renunțarea la unele din obiectele de joaca mai vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si modeme, amenajarea unei alei perimetrale din pavele de beton dar si inlocuirea suprafeței actuale de pietriș cu covor sintetic antitrauma.

In urma analizei cost-beneficiu dar si a consultării grupurilor tinta s-a optat pentru implementarea scenariului 1.

Prin realizarea proiectului se vor asigura pentru grupurile tinta:

 • - creșterea nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) prin practicarea plimbărilor si prin petrecerea timpului liber intr-un loc de recreere si odihna special amenajat;

 • - folosirea la adevarata valoare si revitalizarea unei zone cu potențial de agrement;

 • - crearea unui spațiu de joaca modem si sigur, dar si facilitați si comfort pentru părinți si bunici.

 • 2.2.c) Descrierea lucrărilor ce se vor efectua

a. pentru locul de odihna

 • -  se vor construii amenajările pentru odihna - pavilionul de lemn, pergole,

 • -  se montează bordurile si se amenajeaza aleile

 • -  se montează băncile si coșurile de gunoi

 • -  se nivelează terenul liber si se gazoneaza

 • -  se completează gardul viu existent si se planteaza noi plante ornamentale
b. pentru locul de joaca                        v

 • -  se vor monta bordurile si vor fi amenajate noile alei perimetraie

 • -  se repara si se vopsesc echipamentele existente        " "

 • -  se refac suprafețele de protecție antitrauma deteriorate

 • -  se amenajaza noi suprafețe antitrauma

2.3. Durata de realizare a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim 3 luni de la data contractării si se va realiza in următoarele etape :

 • - curatare teren

 • - realizarea construcțiilor si amenajărilor propuse

 • - montare banei si coșuri de gunoi

2.4 Respectarea standardelor de referința

Construcțiile, echipamentele precum si lucrările de amenajare a spatiilor studiate trebuie sa respecte cerințele de siguranța prevăzute in prescripțiile tehnice PT R 19/ 2002 si a standardelor in vigoare. Echipamentele noi vor fi insotite de certificatul de conformitate ISCIR sau similar, instrucțiuni de montaj, mentenanta si exploatare. Propunerea tehnica va cuprinde toate aceste documente in limba romana.

2.5. Caiet de sarcini pentru execuție

Lucrările de construcții se vor executa pe baza documentației tehnice cuprinse in proiect precum si a completărilor sau modificărilor transmise de către proiectant in timpul execuției, prin detalii modificatoare sau dispoziții de șantier , acceptate de beneficiar.

Intrega documentație va fi inclusa in Cartea Construcției.

Lucrările se vor executa sub conducerea unei persoane cu competenta tehnica in efectuarea acestor lucrări. Se recomanda execuția de către o unitate autorizata in acest scop.

"U-U Ser vicii de (gospodărire CertRom

CO               Urbana Ploiești s . i. SSTBW WUMHHfWOfflfHT

C.u.l 27449967 J39H212/91,10.2010   RO274499^J^ £- S-J JfețOOl

PleteM». &lr.V;>l.,«M nr, M, '«1'4244-644312. 536855.   :0244-d^03«S e»4       100044

'v<v\

2.6. Caracteristici tehnice ale materialelor / XvO> v?

Materialele folosite pentru executarea lucrărilor proiectate vor Lpnpspunde domeniului de utilizare conform destinației produselor si suntstabilitepti^^andarde de produs sau norme tehnice de ramura privind materiile primfi^Materialele Condițiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca pfoddsclc vizeaza:

 • 1. Tipodimensiuni - dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permită utilizarea lor facila si in condiții de siguranța;

 • 2. Sa fie proiectate pentru o greutate declarata;

 • 3. Sa confere stabilitate;

 • 4. Sa aiba un aspect plăcut;

Calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta, siguranța in exploatare, rezistenta la impact si uzura, rezistenta climatica, cerințe privind mediul, cum este potențialul de reciclare, elasticitate, rotunjimea muchiilor, imbinarile sunt conform STAS-urilor in materie.

2.6. Prevederi speciale

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislației in vigoare in Romania la data execuției.

La executarea tuturor lucrărilor se vor respecta intocmai condițiile tehnice ale furnizorilor de materiale si finisaje pentru punerea in opera a acestora. Se vor folosi materiale de buna calitate.

Lemnul folosit pentru realizarea construcțiilor propuse va fi de calitate, avand o umiditate relativa de maximum 20 %.

Se vor lua masuri speciale de protecție a lemnului prin aplicarea in prima faza a unei vopsitorii cu ulei de in si apoi a uneia cu bait. Fiecare dintre acestea vor fi aplicate in cate doua straturi.

La realizarea construcțiilor si amenajărilor din lemn se vor lua masuri pentru respectarea intocmai a detaliilor de execuție din planșele de proiect, atat in ceea ce privește calitatea materialelor puse in opera cat si a corectitudinii si acurateței execuției. Se vor respecta normele de tehnica securității muncii specifice lucrărilor de construcție , cat si normele privind paza si stingerea incendiilor.

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni vizibile atat ziua cat si noaptea.


? -■*           ) *

;CertRom

\ ,. _£'• _ .V

. SțȘT0!Km*GEHfW CWWOT

••     10 C1J41H \\

'    • BOSDfll . ■' A\.

piirtali 100046.

V îs


,i.

37449967  J29/1212/01,10.3010   SîO27449ȘI6^'

L Slr.Whmi m, ». ^hO£44-M«T3L.       flft:0;M4-51,Q3&ee<'

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

■~.r


La baza intocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, pavele ecologice, beton, lemn etc.) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a lucrărilor este:

-  137 843,15 lei

fara TVA ( in preturi - 21.08. 2014 , 1 euro = 4.4244 lei), din care

-  109 390,20 lei

(C+M), fara TVA

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii sau alte surse.

CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Urmărirea permanenta a comportării in timp a amenajărilor si a echipamentelor, in vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie sa se intervină operativ , se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CertRom

' Z , —   ■ ■ <.

C'UJ 27449967 J29/1212>O1.10.2010  RO27449967     ylSHaK

Rlotami». SV-VaWxi nr, 33. ««4:0244-544212. «25252. f«A! 0244-510^50 Ce«f

1 r' ............ ‘  \ ifcl


CU sc Servicii de Qpspodârire

Urbana Ploiești >.t.i.

J29/1212/O1,10 2010  RO274499&7


// Ce /•••■? v^ .   v<‘'

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certifîcahfhj^ emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.


CAP.6. AVIZE SI ACORDURI


î vă?*'


CAP.7. CONCLUZII

In cadrul prezentului studiu au fost propuse soluții tehnice care au rezultat din analiza datelor de tema precum si din măsurătorile si observațiile din teren, dar au tinut cont si de o serie de exigente de ordin estetic si funcțional.

întocmit,

Urb. Vladimir Cazan

Sef proiect Arh. Emil Popa
integrat. Zgomotul, aerul poluat, traficul intens, neglijarea mediului construit, lipsa unui management al mediului corespunzător si lipsa unei planificări strategice pot conduce la probleme de sanatate si la o calitate mai scăzută a standardelor de viata. Aplicarea masurilor de reabilitare, protecție si conservare a mediului va determina:

 • - menținerea echilibrului ecosistemului urban;

-indepartarea sau izolarea factorilor poluatori care creaza disconfort si afecteaza starea de sanatate;

-punerea in valoare a potențialului existent.

Deteriorarea sau dispariția unor spatii verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ, in special, asupra stării de sanatate fizica si psihica a copiilor si a intregii populații, având in vedere funcții deosebiterca:

 • - imbunatatirea calitatii mediului, prin reducerea poluării si imbogatirea atmosferei cu oxigen;

 • - conservarea resurselor de apa, combaterea eroziunii solurilor si a alunecărilor de teren;

 • - amortizarea zgomotelor urbane;

 • - armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale;

 • - imbunatatirea aspectului estetic si arhitectural al localității;

 • - crearea unui cadru adecvat practicării sportului si activitatilor recreative.

Necesitatea acestui proiect este justificata de carateristicile zonei, a situației infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice, si nu in ultimul rând a rezolvării problemelor de mediu. Pentru satisfacerea necesității acestui proiect se definesc următoarele obiective specifice ce trebuie realizate in cadrul proiectului:

 • - înlăturarea disparitatilor din punct de vedere socio-economic dintre arealul vizat de proiect si celelalte areale ale orașului si creșterea rolului economic si social al acestuia;

 • - Necesitatea abordării integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele urbane degradate;

 • - Reabilitarea fizica a spatiilor publice;

 • - Creșterea suprafețelor de spatii verzi;

 • - Integrarea grupurilor dezavantajate;

 • - Creșterea atractivitatii orașului;

 • - Protejarea mediului Înconjurător, context obligatoriu pentru toate acțiunile identificate.

Investiția se va realiza pe parcursul a 3 luni.

Eșalonarea investiei: 3 luni.

Curs Euro: 4,4450 din 28.05.2015

Valoare:

 • a)  137.843..15.1ei' valoase totala fara T.V.A., respectiv 170.925,51 lei cu T.V.A.

 • b) 109.390.20-lei valoare totala fam T V.A. C+M respectiv 135 643,85 lei C+M cn Ț V- A.

si la euro:


 • a) 38.453,43 euro cu T.V.A., valoare totala cu T.V.A.

 • b) 30.516,05 euro cu T.V.A., valoare totala cu T.V.A.

2. Analiza opțiunilor

Varianta I

 • a) Pentru locul de odihna se propune amenajarea unui pavilion mare de lemn care sa adaposteasca mese de sah si băncuțe pentru odihna, se propune amenajarea unei alei de acces la pavilion si 2 pergole de o parte si de alta a pavilionului care adăpostesc banei pentru odihna.

 • b) Pentru locul de joaca se propune repararea si reconditionarea echipamentelor de joaca existente si amenajarea unei alei perimetrale de pavele de beton.

Varianta II

 • a) Pentru locul de odihna se-propun amenajarea mai multor pavilioane mici de lemn-eare sa adaposteasca mese de sah, se propune amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de băncuțe si coșuri de gunoi.

 • b) Pentru locul de joaca se propune renunțarea la unele din obiectele de joaca mai vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si modeme, amenajarea unei alei perimetrale din pavele de beton dar si inlocuirea suprafeței actuale de pietriș cu covor sintetic antitrauma.

Analiza multicriteriala

VARIANTA 1

Scor

Pondere

Impact

Calitatea vieții

1

0,6

0,6

Șanse egale

2

0,2

0,4

Echitate sociala

1

0,2

0,2

Total

1,2 : impact insuficient

VARIANTA 2

Scor

Pondere

Impact

Calitatea vieții

4

0,6

2,4

Șanse egale

2

0,2

0,4

Echitate sociala

2

0,2

0,4

Total

3,2 : impact relevant

-(-*) Oi itapact insuficient;' I : impact insuficient; 2: impact râoderat;:3: impact relevam; 4: impact foarte mare

.Av.and in vedere cele spuse mai sus, se poate trage concluzia ca prin implementarea acestui proiect in varianta 2 vor duce la schimbări in ceea ce privește calitatea vieții, sansele egale pentru ' -■rsoci^atc privind activitatea pe care o desfasoara precum si echitatea sociala.

Conceptul de bază al proiectului este că, în urma realizării investițiijorCde înființare'^; parcului in localitate, facilitarea accesului locuitorilor la acest obiectv jWfavea un < efecte multiplicator și un caracter educativ, generator de civilizație.

7   .-4* i*

.'t-


S.Anaiiza financiară a proiectului

Reprezintă analiza realizată pe baza costurilor și veniturilor reale și directe, exprimate în monedă. Astfel, aceasta nu ia în considerare beneficiile sociale și de mediu furnizate de proiect, acestea urmând a fi estimate și cuantificate în cadrul analizei economice.

Ipotezele de calcul (premisele economico-financiare):

Analiza are la bază următoarele elemente:

 • •  Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudențiale, orizontul de timp nu trebuie să depășească durata de viață economică a proiectului.

orizontul de timp de previziune este de 20 ani.

 • •  Valoarea reziduală a investiției

Reprezintă valoarea rămasă a investiției inițiale și a investițiilor realizate pe parcursul exploatării obiectivului investiției inițiale.

valoarea reziduală este considerată 0.

• Factorul de actualizare

Procesul de discontare permite însumarea fluxurilor financiare în diferiți ani. Rata la care viitoarele valori financiare sunt discontate în prezent este apropiată de costul oportun al capitalului. Literatura de specialitate pune în evidență un spectru larg al nivelului factorilor de actualizare, de la o valoare minimă de 3% la una maximă de 11%, cu o valoare medie de 8%.

Costurile totale ale investiției sunt următoarele:

Costurile totale ale investiției (specificate in- Devizul Estimativ General);

Costurile de exploatare.

Costuri de operare estimate, pentru perioada de funcționare :

 • - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile: înlocuit plante : 461,14 lei/an

 • - Cheltuieli legate de consumul de curent electric si apa : 15000 lei/an

 • - Cheltuieli;cu întrețineri si reparații :;;.1000Jei/anț. -,-.....>.;j..i;

economice

Dezvoltarea locală ca urmare a implementării și exploatării investiției.

sociale

Creșterea numărului de locuri de muncă, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de exploatare a proiectului investițional.

Beneficii indirecte

sănătate

înființarea spatiilor verzi va avea un impact important asupra calității vieții, prin scăderea numărului de accidente și reducerea poluării.

BENEFICII


Beneficii directe

financiareVenituri directe după implementarea proiectului nu pot fi identificate, accesul in parc fiind fara taxe.


mediu, calitatea apei, aerului, calitatea solului


calitatea Realizarea investiției, privită în contextul reabilitării întregii structuri a spatiilor verzi existente din oraș, aduce o îmbunătățire substanțială a calității mediului în general.


Sef Serviciu Finanpiar-Contabilitate

/ ■ / Mihjela Durpitrescu t si'':? Vi Aj I r V > -. V - O -K F SfW..........


Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

/


Servicii de (gospodărire

Urbana Ploiești s.r.i.


CertRom


SISTEHDEMANAGEMENTCERTIHCgl'

in C134132    fio

ISO 3001       Vp r.


J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiosti, Str.Valon, nr. 32, toi: O244-S4421 2. S2S252, tax .0244-510353 cod posta! ICOpA^''la data de 28.05.2015

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:                                            ... .

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STR. ALEEA SCOLII (CARTIER MALU^=^ ROȘU)

1 euro = 4.445

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA j

lei

euro

ei

iei

euro     I

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea teritoriului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

trro

“tura

CT5

rw

05

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

b.oti

-m

mnr

05

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000.00

1,124.86

1.200.00

6,200.00

1,394.83

3.3

Proiectare si inginerie

5,489.76

1 235.04

1,317.54

6,807.30

1 531.45

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

1,097.95

247.01

263.51

1,361.46

306.29

3.6

Asistenta tehnica

1,646.93

370.51

395.26

2,042.19

459.44

TdT

iL CAPITOL 3

13,234.63

----5,977.42

3,176.31

16,410.95

3,'6412.00

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

108,307.13

24 366.06

25,993.71

134.300.84

30 213.91

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1 488.00

334.76

357.12

1 845.12

415.10

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

109,795.13

24,700.82

26,350.83

136,145.96

30,629.01

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

1,083.07

243.66

259 94

1,343.01

302.14

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

878.36

197.61

210.81

1,089.17

245.03

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

548.98

123.50

131.75

680.73

153.15

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

12,302.98

2,767.82

2,952.71

15,255.69

—3,432.10

TOTAL CAPITOL 5

14,813.38

3,332.59

3,555.21

18,368.60

4,132.42

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAVCAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

137,843.15

31,010.83

33,082.36

170,925.51

38,453.43

^>in care C* M

109,390.20

24,609.72

26,253.65

135,643.85

30,516.05<           v \           PI OIESTI 7

GLNE8AL.

rnald Nicolae CONSTANTINDIRECTOR DIRECȚIE PRI Marius'

\ 7

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


jCTARE,


\

DIRECTOR ECONOMIC Elena'COORDONATOR COMPARTIMENT Maria PRUN 1
Ur bana Ploiești

RO27449967


■■ <B)

Cert Rom[Nr. |Nr.cap./subcap. ICrt (deviz general

1 Denih'ii'tea capitolelor de cheltuieli

1

| Valoarea cheltuielilor/obiect 1 |             exclusiv TVA            |

Din care C+M              |

1 1

1           T                        '

i       ip

'1

i

I       Mii

lei      |

Mii euro   1

Mii lei     1      Mii euro    1

i - .. 1  _  —  _  _

ICI     1

-1 ------- ~ ~

i                                                      2

1 - -

1                3

1

1

4                     1

5   16   1

i — i -

1 1 1 1.2

• 1 ---- •” - -- _________ _ ~

1 Amenaja.-rea terenului

1 _ _ _

1

- — |

!

1

1 1

121    1.3 '

1                           I

lAmeraja.ri pentru protecția mediului si aducerea (la starea inițiala

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 - - .......

13!   2

I                     1

(Realizarea utilităților necesare obiectivului

1                        j

i

1

1 1

1 1

I       1       3.1

IStuoii -de teren

i

1

1 1

1 1

r 1      3.3

1 Proiectare

1

1

1 1

'■ 1                4

i                            1

1                            1

I Investiția de baza

1 6.01 • LOC DE ODIHNA MALU ROȘU

1 6.02 !i FOIȘOR LEMN

| 6.03 • PERGOLA

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1    7 1       5.1

1 Organizare de șantier

i

1 1

1 1

‘TOTAL VALOARE

(exclusiv TVÂ) *.

i

1 1

i

jTa :a pe valoarea adaugat.a 1                                                            1                      1                      1                      1                      1

|TOTAL VALOARE

(inclusiv TVA? :

1

1 1

Cu*sul de referința = 4.<450. lei?euro din data de 28.05.2015


X, <x tor General,Sef Serviciu Financiar Gontabilitate,

Miltaela Dumifrescu


Director ti

C ddiu


D rector Economic, Elena TritâKX


r’

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife Maria BrundurelV
CertRom


SISTEM DE HAHAGEHEHT CERTIFICAT 10 C134132

ISO 3001

3 cod p>ost*al 100046


PROIECTANT

OBIECTIV

I.OC DE ODIHNA "MALU ROE'tjll-

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări,pe obiecte OBIECT: LOC DE ODIHNA MALU ROȘU

i Nr.

|Nr.cap./subcap.:

|deviz pe obiect|

1

Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                  1

Valoarea,

exclusiv TVA

; Crt..

1

1

Mii lei

1    Mii eu.ro

- 1

1

1

- 1

•j

1 -- -

1- 1 1

- - -

2 1

____ __ _ _ __ _______ _ [

3

1                     4

1 -

1

— 1

L ’

i : -                                                                    '

f. 1 1 1

■'lucrări de construcții                                                                  1

- l

1

1 2

7   -- .----- - |

ț = . .         . 41 .               i

— - — - 1

'./Construcții                                                                                   1

1

_ i       ____

1

1

1 ~       “ 1     --- - “         “ i - .---- i                                     i

|     , ,i..;                    L0C2O8 LOC DE JOACA MALU ROSU-STR.ALEEA                                                     I                    I                    1

i          ? r                     ■'                           .                      ....... '    .   .                               ...                                                                         _   _             __________--- __ 1   _     ------ -        I

1 .....

1     3

1 ~ •

i        471

i

i Drumuri si poduri                                                                            1

1                               -■ ■                T                              I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i                                                                  i                                                                 j

:            T*            !. LMR100 LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"                                                              I                    1                    1

. r 1 .                                                              ■,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i                                                                                    i                                                                                   i

1 ' |<     ; TOTAL I                         III

!'   1              III

4

. i                      ~     .

I            îl

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                          |

i

1

1 ■ •

1

!

1 -|

t                                                                                                               ~

peTOTAL II                                                                                      |

O                                                                                 i

1

1

/■■■'-1

,7'4''

i 5

1         III

1 77 -         -               ----- --        - —     -                                --- - 1

i'Vrocurare                                                                                           ’

1

Ti 771 ;

1 6

1         4.3

| ‘Utilaje si echipamente tehnologice

1

ț “' J.

L'7

! 7

1         4.4

1

;i Utilaje si echipamente de transport

i ■                                        _                                                    _____

1 ---- _ _

1

1

1
4.5


I (Dotări

| .L-L----


I TSTAL III

;TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL (inclusiv TVA)

Diiector General,

I >^nald 'Nicolae Constantin

Director General Adjunct;

Gv;diu Negulescu

\ V. .

Director Economic

Elena țîjca|

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Mih^ela D urni traseu to^țdonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife Maria/PrunduLel

. 6

'    '..IU

r procurare

7 f

4.3

i țjtilaje si echipamente tehnologice

8 '1 '!

• 4 ; 4 ..

((Utilaje si echipamente de transport i — —                                  _

9        | .

: - 4i,5

1

j;.Dotări

1                                   ! - -

1

1                     i TOTAL III

----1 -- _ ---; ’------ _ _ _ ----- ---- _ _ ---- -----

i TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

lursul de referința = i;4450 lei/euro din data de 28.05.2015


/"    ~ x. Director General,

Dpnald Nicolae Constantin


Director General Adjunct, OviditfN^gulescu

Director Ecopomjc, Elena JTțican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihae|k Dumijr^stju

/

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife


CertRom

SISTEM Dl          NT CERTIFICAT

10 C134132

ISO 3001Urbana Ploiești s.r.i


CUI 27449967  J29/121 2/01 .1 0.201 O RO27449967

Ploiești, Str.Valoni r»r. 32. tel.0244-54421 2, 525252, fax:O244-51 0353 cod postai 100046

01

FORMULAR F2 /


OBIECTIV

LOC DE ODIHNA "MALU ROSUȚ


PROIECTANT


Urbana Ploiești-,.,.1.


RO27449967


.             (J9

CertRom


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C134132

ISO 900I


J29/1212/O1.10.2010

32, tol:0244-54421 2, 525252. f nx : O 244-5 1 03 5 3 cod postai 100046

- 01 -


F-ȚRî ULAR F2

OTiEOTIV

PROIECTANT

LOC CE 'f>t>IHNA "MALU ROS.U" <

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări,pe obiecte

OBIECT: PERGOLA

îNr. iNi.cap./subcap. |Crt. i£eviz.pe obiect

■/Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                  1

Valoarea,

exclusiv TVA

I

1

___________ ______ _ ____ _______ ___________ _____________ 1

Mii lei

|   Mii euro

_  i   _  _

1

1 0 | 1

' ii- ■

■ ' ,1 2 |

_    ____ ____ ______ ___ _______ _______ _  ____  _  ______     _  _ __ i

3

1              4

- 1 - - -

ț .      1                     I

|.,fierari de construcții

1

_ 1 __ _ _ -

12 i      4.1

--- — .. __ __ _ _ ___ - ___ __ _ ___ ___ _ - -- 1 ț Țerasamente                                                                              I

'                                                                             ____ __ _        _    ___ ___ ________ ____ i

1

1

1 1 ’ 1

|       |                    ip P2R009 spatii verzi                                                                              1

. [ _____

1 J |          4.1

[■ Construcții                                                                                   1

1

_ 1 _

.1                                             ‘'.ii-                                                                                                                                                                                                                                       1

':T                  oreroos pergola                                                                               1                   |

i                         ~                       _                                                                                                     i                         |        —

i                                                                '■ ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1                                                                   1

|                        ii TOTAL I                                                                                                                   1                         1

1                                             f"j                                                                                                                                                                                                                                        1                                               1

I;                           1

!' • 4      |                   II

. . 1 i -‘Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                            I

II                   1   1

i         |                          | itOTAL II                                                                                                                           I                            |

■          i                            Ui                                                                                                                                                   i                              1

1

!.    5    |            III

i Procurare DOTĂRI CF.FISA F4                                                           1

i           -X;

: ■             i ~   ---- “ ------

161    4.3

---- _ ---____ _ ____ __ .. ____ -- ----- 1

VtVtilaje si echipamente tehnologice                                                 I

____ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _     _        _ ____ _______________ _ _ _ _ _ _     i

1    7    1           4.4

.... ----- _ _ ------- __ ____ ------ _ _ _ _ _. |

!| Utilaje si echipamente de transport                                                   |
| -------------------------

| TOTAL III

| ..._.------------------- -------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL (inclusiv TVA) :

| .. .....---------------------------

Director General, ■    . ;/';-’'iv

E-onal^ Nicolâe Constări. . ?

-1 r v . uiî

A"*"> AjA :

\\/C Oi

D i rector General Adjuncț Ovi^iu Negulescu ;

Director Economic,

i1'    1

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Mihaela Dwmitreseu

Coordonator (S

Maria'THi____'onxpartiment Devize, Preturi, Tarife MariaTHund ure 1 (/


j.-G-
s.v.ServicLL de Qpspodarire

Urbana Ploiești s.-.i.


O.UI. 27449967  J29/121 2/01 .10.201 O RO27449967


FORMULAR F4ISO 9Q01


Ploiești. Str. Valoni nr. 32. tol:0244-544212. 525252. fax:0244-5103 53 ood pontai 100040


- 01 -


OBIECTIV

LOC DE ODIHNA "MAL.C ROȘU"


PROIECTANT


LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,inclusiv


dotări1 Nr.    | Obiect -/ Lista de Utilaje / Utilaj

| U.M.    |

1                                                         1

1                                                         1

Cantitatea|

Prețul unitar -lei/U.M.-

|   Valoarea

1 (exclusiv TVA) | I - mii lei - i

Furnizorul     1

| (denumire,adresa) | telefon,fax)   |

Fisa tehnica| atașata   |

1

1 Crt. 1

.1 1

! 1 —

1 0 1

. 1

1 2 |

3               1

4

1                     5

1 6 1

7             l

j                      |    -

J             1

.           |  Obiect

-rj-EERGOLA

i                                                         1

1                                                                                     1

1 !

1

1 1

1

i

, 1,                             i

1   1 .    | Lista'

; j^îRGOLA

1 1

1

1 1

!

I                                      1

oh î.ooii i-; / . i

iBUC.      |

1                                          1

2.000 1

1

1 1

1 1

Fisa nr. 1|

1

-1 _ ■ ---J J .!

’1         .1 TOTAL:

1 1

[Mii lei 1

1

1

1 1

1 1

. '                  ■ 1

l;. . ■ ;      .,1

h< ■

1                                                                                      1

1Euro      |

1

1

1 1

1

1

■-CuTsail de refer:.

nt'a = 4.4.450 -lei/euro

/. •        ■         . ;    - X

din data de

28.05.2015; "\

Director General, DĂpald Nicolae Ccnșiantin


Sef Serviciu Financiar CQntabiljtat’eT

Mihaeia Dffinitrescu


Director General Adj' net, Ovidiu Negulescu O

DireCtor-Economi i. Elena TricaSn

irxft iCoordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

"3.......'Servicii de (qpspodarire IȘftj            Urbana Ploiești Sl.i.

CertRom '' 7?

' ■           <. ' '7*

SîSTEM M H*h*60iBinE8TOT -> iQ'cii/iSz".. ......

isaW >■■•■>■,l'Ai


\            C.U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

XMe><r<u xss*

Ploiești, Str. Văleni nr. 32. te!:0244-544212, 525252. fax:0244-510353 cod postai 1’0004®=-"


CENTRALIZATOR MATERIAL SADITOR

MATERIAL DENDROLOGIC

U.M.

CANTITATE

PREȚ

VALOARE

ABUSTI FOIOSI FRUNZA PERSISTENTA

BUC

4

ARBUȘTI RASINOSI

BUC

10

TRANDAFIRI

BUC

9

TOTAL

(         Director Generai,

y Doqald NicoIae^Constantin X?."


Director General

Ovidi

Director Ec'oâtqmic, plena Trican' ' V7 m A Sef Serviciu Financiai'-Contabilii^te VI i hac Ia Dțiipitrejcu i M )U ,r w Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife


Obiectivul: 0009 45000000    LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Obiectul:    0001 45000000    LOC DE ODIHNA MALU ROȘU

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LMR100 LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU MAT   VAL MAT

=

= DENUMIRE

PU MAN   VAL MAN

=

=

ARTICOL

PU UTI   VAL UTI

=

=

PU TRA   VAL TRA

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOTAL

001 RPCA01A1         M.C.          17.500

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,-00 M LATIME-S.I .1^5.0 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

002 DA06A1         M.C.          10.500

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

003 DA06A2         M.C.

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

004 CA01A1         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

005   CZ0106D1       M.C.

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDAȚII SOLIC.

IMPORTANT.INST.NECENTR.

006 DE09E1 [ 2] M             75.000

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND

DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDAȚIE DE BEBETON 25 X 15 CM

007 DD02A1 [ 1] MP.            70.000

MONTAT PAVELE DIN BETON CU GROSIMEA DE008 CF09F1         MP.           41.500

TENCUIELI EXT.SP.LA FAȚADE CU PRAF DE PIATRA. PE ZIDĂRIE GRUND M25T 2CM,STR VIZ,. DRISC. PRAF . PIATRA

009 RPCK23A1         MP.           23.000

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC FARA COLORANTI,IN CIMP CONTINUU CU MOZAIC GRANULAT DE CALCAR*

010 CB01A1         MP.            4.950

COFRAJE IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN

011 TRI1AA01A1      TONA         59.000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

012 TRA01A10        TONA         59.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

013 TRA01A10P       TONA         31.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM


014 TRI1AA01A1      TONA         31.500

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte: Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL CU TVA


\ Director General, Donalcl Nicolae Constantin .....


Director General

pvî

\ \

Director E^onomțc. Elenă Trican 1 n l-

Sef Serviciu Financiar-Contabiiitate/

\        I '/

MihaelăDumitresqu

' fiii V

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife îndure 11

Măria


zjH^Vc.Servicii de (qpspodârire Urbana Ploiești s.KmaMfST.Mftnta/ ILWcbWw ■■■>/ Ir-.iso moi

Ploiești, Str.Valeni nr. 32. tel:0244-544212. S25252, fax:0244-510353 cod postai 1COO46


J29/1212/O1.10.2010  RO27449967

V, •


Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000    LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU”

Obiectul:    0001 45000000    LOC DE ODIHNA MALU ROȘU

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LOC208 LOC DE JOACA MALU ROSU-STR.

ALEEA

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU

MAT   VAL

MAT

=

=

DENUMIRE

PU

MAN   VAL

MAN

=

=

ARTICOL

PU

UTI   VAL

UTI

=

=

PU

TRA   VAL

TRA

=X

=

SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOT

A L

001 RPCA01A1

M.C.          47.000

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

002 DA06A1         M.C.          19.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

003 DA11B1         M.C.         22.500

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

004 DE12C1         MP.          200.000

ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDAȚIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM

005 RPCA01A1         M.C.

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

006 CA01A1         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

007   CZ0105H1       M.C.

PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE

GRANULATIA<31MM CIMENT M30 PT BLOCURI FUNDAȚII MANUAL'

008 DE09E1 ' [ 1] M            123.000

MONTAT BORDURI MICI DIN BETON DE CIMENT lOXlScm

009 RPCA01A1         M.C.           5.500


SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

010 CAO1A1         M.C.           2.100

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

011 DE09D1 [ 1] M             45.000

MONTAT BORDURI MARI DIN BETON DE CIMENT

012 RPCA01A1         M.C.

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

013 DZ01C1         M.C.

PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 % CIMENT

014 CA01A1         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

015   CZ0106D1       M.C.

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDAȚII SOLIC. IMPORTANT.INST.NECENTR.

016 RPCA01A1         M.C.          16.100

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

017 DA06A1         M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

018 CA01A1         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

019   CZ0105H1       M.C.

PREPARARE BETON Bl50 CU AGREGATE GRELE GRANULATIA<31MM CIMENT M30 PT BLOCURI FUNDAȚII MANUAL020 CG03B1 [ 1] MP.            73.000

PARDOSELI ANTITRAUMA

021 RPCA01A1         M.C.           1.500

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESFRIJINIT

022 DA06A1         M.C.           0.850

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

023 DE06D1 [ 1] M             67.000

INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DEMENS DE13 X 13 CM;FUNDAȚIE BETON DE 15 X 25 CM

024 RPCK22B1 [ 1] MP.           12.000

REPARARE SUPRAFAȚA ANTITRAUMA

025 CN09D1 [ 1] MP.            35.000

VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,

EXECUTATE CU 2STRATURI LAC ULEI

026 CN10A1         MP.           90.000

VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN

2STRATURI

027 TRI1AA01A1 TONA 84.600 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

028 TRA01A10P       TONA         84.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

029 TRI1AA01A1      TONA        179.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

>                 030 TRA01A10        TONA        179.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA


UTILAJ TRANSPORT


TOTAL


Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA


Alte cheltuieli directe: -CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA


UTILAJ TRANSPORT


TOTAL


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


> Director General,

Do^ld Slicolae Constantin

Director General Ovidiuj^^ilescu pA

Director Economic, Eleha'vrntean

\

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate/

Mihaela' Dum^țfesqu

Coordonator Compartiment Devize* Preferi, Tajife

Maria Prurfdi rel

(JunW


.Servicii de (qpspodarire Urbană Ploiești s.


C.U.L 27449967  J29/1212/O1.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:O244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100045

Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000    LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Obiectul:    0002 45000000    FOIȘOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta FMR308 TERSAMENTE

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU

MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN =

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI =

=

PU

TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOT

A L =

001 TSG01A1          100 MP.

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI STRINGEREA~IN GRĂMEZI SI ARDEREA SUPRAVEGHEATA.

0.640 CRENGI, LOR


002 TSC18A1         100 MC.

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.

ÎMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.l

003 TSA01C1         M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE

004 TSD07C1          100 MC.

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 97-98 %

005 TSD04C1         M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

006 TSD06B1         100 MC.       0.020

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1, 6T

UMPLUTURA PAMINT

NECOEZIN IN

STRAT DE 20

-30CM

007 IFB09B3

MP.

57.000

STRAT DRENANT CU

GROSIMEA:10

CM DIN

PIETRIȘ-.....

008 TRA01A05P

TONA

12.650

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

009 TRA01A10


TONA


10.360


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA
\ Director General, mald Nicolae ConstantinDirector.Economic,

P î^ri Tti r* a nCoordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife


MariazJH^Vc.Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești
CU.!.

Ploiești.


27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Str.Vaieni iw. 32. tel:0244-544212. 5252S2, fax:0244-51
Formularul :.'F3


Obiectivul:

Obiectul:


0009

0002


45000000

45000000Lista cu

Deviz oferta FMR408 FUNDAȚIE PROPRIU ZISA


cantitatile


de lucrări


Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU

MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN =

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI =

=

PU

TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

T

O T

A L =

001   PB01A1

M.C.           2.960

TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETĂRI NIVELĂRI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXF.C. IN STRAT DE 5-20CM.

002 PC01A1         MP.            3.515

COFRAJE PT. BETOANE FUNDAȚII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

003   CZ0301A1       KG          159.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM

004 CC01A1         KG          159.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

005 CA02D1         M.C.          11.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII

CONTINUE,RADIERE SI PEREȚI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM

006   CZ0106E1       M.C.          11.000

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.CENTRAL.

007 TRA06A10        TONA         34.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5M.C DISJ1 =-i0KM'-                  .......'■ ■■

008 TRA02A20        TONA          0.160

TRANSPORTUL. RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


TOTAL


Director General,

Qonald Nicolae Constantin


Director .General A Ovidiu

Director Economic, -..Ele'pa'Tfickn

Sef Serviciu Financiar:Contab Uitate Mihaeli Dumirdșcu W «a Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria/Rrundufet
Servicii de (gospodărire


Urbană Ploiești s.r.i

’                       10-034132

pOStal '?QCjp4i

■ VJ

O.UI. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967,7'   ■'/

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:O244-544212. 525252, fax:O244-Slb353 cod ipi ■

Formulatul' F3


Obiectivul:

Obiectul:


0009

0002


45000000

45000000


LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU" FOIȘOR LEMN


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta FMR508 STRUCTURA LEMN

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU

MAT   VAL

MAT

-

= DENUMIRE

PU

MAN   VAL

MAN

=

ARTICOL

PU

UTI   VAL

UTI

=

=

PU

TRA  VAL

TRA

=

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOT

A L

=

001 RPCH27A1

M.C.           2.590

SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN

EXECUT. DIN LEMN DE RAS.INOASE—ECARISAT *

002 CN15D1         MP.           65.000

VOPSIREA LEMNĂRIEI CU SOLUȚII SPECIALE, CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT

003 CG21A1 [ 2] MP.            65.000

PARDOSEALA EXECUTATA DIN DUȘUMELE DE BRAD

004 CG27A1         MP.           55.500

LUSTRUIREA CERUIREA PARDOSELILOR DIN PARCHET MATERIALE PLASTICE-COVOR PVC ETC

005 CE18A1         MP.           55.500

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE

006 RPCI01B1 [ 1] MP.           61.000

INVELITOARE IMPASLITURA BITUMATA TEGOLA

007 RPCE05E1         MP.           62.000

BARIERA DE VAPORI LA TERASE SAU BALC.

PESTE PLANSEUCU 1 STR. CART . AȘEZ . SIMPL. CU SUPRA?, LIPIT .CU Bl             ‘ ’

008 DA06A2         M.C.           5.600

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

009 CL21A1         KG

140.500

DIVERSE


MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE

ÎNGLOBATE IN BETON

111 6309895          BUC.           4.000

PICIOR DE STÂLP BMF31965

112 6309896          BUC.          10.000

LEGĂTURĂ DE COLT BMF30446

113 6309897           BUC.


57.500


CONSOLE TIP130 BMF 20592


 • 114 6309898           BUC.          16.000

PLACI PERFORATE BMF 0592


 • 115 6309899          BUC.          48.000

PLACI PERFORATE BMF 20575


 • 116 6309900          SET           1.000

MAT MĂRUNT, CUIE, ȘURUBURI, ȘAIBE


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%


TOTALTotal cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL CU TVA

UTILAJ TRANSPORT
Director General,

Donald Nicolae Constantin

A


Director General Adju/j^t/

OvidiuT


DirectotEc0nO:tmc.-

Elena Tricaii

- /

Sef Serviciu Financiar-(pontaljflit/te

Mihaela pumitfesCu A J H ’ v'" ha! Coordonator Compartiment Devize, Prețuri, Tarife \ / Mariâ PrtundureB


Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

CertKoin A

i; SISÎîHKHiHASBIfHTCSriTOF^f

ID C13413Z      -

BOOTOl /<> /


C.U.I. 27449907  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești. Str. Văleni nr. 32, tel :O244-544212. 525252, fax:0244-510353 cod postai ! 00046

__         . , o c.Jt1'

Formularul F3


Obiectivul: 0009 45000000    LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Obiectul:    0002 45000000    FOIȘOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta FMR608 RACORD ELECTRIC

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

= DENUMIRE

=              ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA GR.TOT.


PU MAT


PU MAN


PU UTI


PU TRA


VAL MAT =


VAL MAN =


VAL UTI =


VAL TRA =


TOTAL =


001  W2E04A01   ( 1] BUC.           1.000

BLOC DE MĂSURĂ SI PROTECȚIE MONOFAZAT

002 EC04B1         M            50.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP

003 EA01B1 M 50.000 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D= 25MM

004 TSA04C1         M.C.          10.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

0,0-1,5M T.TARE

005 TSD01C1         M.C.          10.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

006 TSD04D1         M.C.          10.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.COEZIV

007  W2H04A1         M.C.          10.000

STRAT NISIP AȘEZAT IN SÂNT PENTRU

PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF

NETȚPIZAT

Cheltuieli directe din articole:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


TOTAL


Director perierăl,


\ DllCOUJl ȘJC11C1UI, ■. Dbnald Nicoiae Constantin >-- -k/ ,       -

Director General Ac OvîdiueseuSef Serviciu Financiar-Contal^litate Mihaeia Dumitfescq . 4F


Coordonator Compartiment Devize, preturi, Tarife

Maria Prun dure

MW
se Servicii de Gțpspodarire

Urbana Ploiești sr i

IO 034132 tsosooi >-■ Ploiești, Str.Văleni nr. 32. tel:0244-544212, 525252. fax:0244-510353 cod postai 100046


C.U.I. 27449967  J29/1212/O1.1O.2O1O  RO27449967

Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000    LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Obiectul:    0002 45000000    FOIȘOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta FMR708 INST ELECTRICA

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

=

NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM

PU

MAT

VAL

MAT

=

DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN

=

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI

-

=

- PU

TRA

VAL

TRA

=

=

SPOR MAT MAN UTI           GR./UA   GR.TOT.

T

0 T

A L

=

001 EF04A1         BUC.

TABLOU ELECTRIC— CAPSULAT- D-I-N-CUT11~(-BE BARE,DE SIGURANȚA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTI

002 EE08A1 [ 1] BUC.

APLICE

003 EE08A1 [ 2] BUC.

CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA 60W

EXTERIOR

004 ED02A1 [ 1] BUC.

PRIZA APLICAT CU PROTECȚIE SI CAPAC

005 ED02A1 [ 2] BUC.

COMUTATOR DUBLU APLICAT

006 EC05A1 [ 1] M

CABLU CIRCUIT PRIZE CYY-F 3X2.5MMP

007 EC05A1 [ 2] M

15.000


CABLU ILUMINAT CYY-F 3X1.5MMP

Cheltuieli directe din articole':

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTALTOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

' Director General, Dohald Nicolae Constantin JUXM.....

Director General Adjufeu4/

Ovi<l 1U ,Ne toi !i'scu

!       \ V


Director Echn&riî i^,

Elena Triîan /

IJ .

Sef Serviciu Financiar-Contabilitațy

Mihaelâ Dumi^dsEu UF Coordonator Compartiment Devize, Preturi. Tarife^

Maria Prundure!,


<■ Servicii de Gospodărire ;

Urbana Ploiești 5.Âț

C U | 27449967  J29/1212/O1.10.2010  RO27449967

Ploiești. Str,Văleni nr. 32, te!:O244-544212. 525252, fax:O24^-51

Formularul F3

Obiectivul:  0009  45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU"

Obiectul:    0003 3            PERGOLA

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta PER008 PERGOLA

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

= DENUMIRE

=              ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA GR.TOT.


PU MAT


PU MAN


PU UTI


PU TRA


VAL MAT =


VAL MAN =


VAL UTI =


VAL TRA =


TOTAL =


001 RPIXC01B [ 1] M

ȚEAVA NEAGRA 40X2

9.600


002 RPIXF03B [ 1] M              8.000

APLATIZARE ȚEAVA - PRELUCRARE

003 RPIF07G1 [ 1] M             11.440

CORDON DE SUDURA

004 CH05A1 [ 1] M


9. 600


INFIGERE ȚEAVA PRIN BATAIE

005 CL21A1         KG           51.150

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN BETON

006 CL23A1 [ 1] MP.           51.510

CONFECȚIONARE CONFECȚII METALICE

007 CO21A1 [ 1] M.C.            1.513

CHERESTEA, STÂLPI, CONTRAVANTUIRI, ETC

008 CB44A1 [ 2] BUC. 75.000 MONTAT GRINZI STÂLPI CĂPRIORI SI PANOURI DECORATIVE

009 RPCH09A1 [ 1] BUC.

68.000


PIESE METALICE PENTRU RIGIDIZARE:

BULOANE VINCLU

010 YCOIRON [ 6] LEI.         211.000

PROCURAT PANOU DECORATIV CU ZĂBRELE


011 YCOIRON [ 7] LEI.         700.000

MONTAT DOUA BUCĂȚI BĂNCI

012 TRB05A15        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 5OM

013 TRA01A10        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

014 TRI1AA01C1      TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.l

Cheltuieli directe .din articole:-

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Director General,

Doifâld Nicolae Constaritin


Director General Adi

Ovidiu

Director Economic, Eleni Trican

■"b.


i

Sef Serviciu Financiar-Containlital

Mihaelâ Dumitreșcu

.»n

Coordonator Compartiment Devize, Preturj, Tarife


Servicii de (qpspodârire

Urbana Ploiești s.r.i

.U.1.27449967  J29/1212/O1.1O.2O1O  RO27449967


Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100C4S

Formularul F3

Obiectivul:  0009  45000000

Obiectul:    0003 3

LOC DE ODIHNA "MALU ROȘU" PERGOLA

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta PER009 spatii verzi

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM         PU MAT VAL MAT =

= DENUMIRE

PU MAN   VAL MAN =

PU UTI   VAL UTI =

= SPOR MAT MAN UTI

ARTICOL

GR./UA   GR.TOT.

PU

TRA   VAL TRA =

TOT

AL =

001 TS.H04C1------------ MP.

266.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

002 TSH09A1         100 MP.       2.660

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

003 TSH17B1         M.C.           2.530

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.MIJL.

004 TSH25A1         BUC.          14.000

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *

005 TSH25B1         BUC.           9.000

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM

006 YC01RON        LEI.

DIFERENȚA PREȚ MATERIALE - RON

Cheltuieli directe din îirtlcvle:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA   UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CA.S:

-ȘOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

TOTAL
-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONA

LE 0.233%

-CONTRIBUȚIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Director General, ; ( Dotțaîd Nicolae Constantin X" '


Director General

I \

Director Economțc, ElenaTrican

5 \ u

J vv

Sef Serviciu Financiarv-Conta&ilitate

\ A

Mthaelâ Dumitre^cu

■*/

Coordonator Compartiment Devize, PreturT’ Tarife

Marig/Prunduri

AMENAJARE LOC DE ODIHNA Si REABILITARE LOC DE JOACA

STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘUPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SC 1/10 000


ORDINUL ARHITtM

DIN ROMÂNIA ......

2553


Emil

POPA


Director : CONSTA1ONA


VERIFICAT.

JU.

VERIFICATOR i EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

CERIhi'tA ’

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

s.c„Servicii de (gospodărire CertRom lElif           Urbană Ploiești «i.

•>                                                                                        ’                      tnra«3î!

c.w 2W9B67 j3wt2tMM.tQ.201a                    isesasi

Ku.Vo.ton» m. 35 wecja-t-s.&aay’in. mm-UiWMa-S'WJM «*i      tMMe

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT

NR.18/2015

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA: 1/10 000

TITLU PROIECT:     amenajare loc de odihna

si reabilitare loc de joaca STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU

FAZA

S.F

SEF PROIECT

arh. Emil Popa

1 J.

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

DATA.:

05.2015

TITLU PLANȘA

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

PLANȘA NR.

1

DESENAT

teh. Dana Radulescu

ir
VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMN#.'

itERINIA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIARArbori


Accese pe amplasamentRigola


Eyonymus


Trandafiri urcătoriJuniperus horizontalis


ELABORATOR


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


TITLU PROFESIONAL - NUME


arh. Emil Popa

urb. Vladimir Cazan urb. Vladimir CazanSCARA:

1/200


DATA:

05.2015


TITLU PROIECT:    amenajare loc de odihna

si reabilitare loc de joaca

STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU


TITLU PLANȘA:               PLAN

PROPUNERE DE AMENAJAREPLANȘA NR.

3AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU


îl 66.847

s.v.

166.809

p6.816

166.804


Alee carosabila


DIH ROMANȚ

61.50

7551  1 ~t=£


Suprafața studiata - 1529mp

Parapet din beton


Banei


Obiecte de joaca

Y////////Ă Suprafața antitrauma


Gard din plasa bordurată


Coșuri de gunoiArbori


Gard viu


Accese pe amplasament


indicativ

obiect

stare

buna

medie

rea

11

Hirta mica cu 2 locuri

2

Hinta medie cu 2 locuri

4

.r

Carusel mic

1

Bl

balansoar mare 2 persoane

2

B2

Balansoar mic 2 persoane

3

Complex joaca mic

1

J

Complex joaca mediu

2

Complex joaca mare

1

Banca lemn

14

4

Cos de gunoi

8Suprafața locului de joaca este amenajata cu pietriș Suprafața locului de odihna este amenajata cu gazon

' 1.7 l/r-Director : CONSTAN

VERIFICAT.

< V<\ iCȚ-iL

VERIFICATOR

/EXPERT

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT..

EftlNTA

/                       EXPERTIZA NR./O^TÂ '

Servicii de Qpspodârîre   CertRom

LJrJOHnct Ploiești s.r.1. sswawaswitniacir

**’C.U.I. 27449HH7 029/1313(0110,2010 RO274499B7         tSOStt»

’    9<«»1««. S'r.Valnnl ne 3». |«|K>344~S4431 a. S2«asa.«»-:O3a*-S10S-l3 «H» IX»»»' 10004»

BENEFICIAR:       V'»,     “'-•''■V /     <

<

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

X V I 7, ■ -

PROIECT

18/2015

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA:

1/200

TITLU PROIECT:     amenajare loc'de odihna

SI reabilitare loc de joaca STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU

FAZA: SF.

SEF PROIECT

arh. Emil Popa

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

.w

DATA:

05.2015

TITLU PLANȘA:               PLAN

SITUAȚIA EXISTENTA

PLANȘA NR.

2

DESENAT

teh. Dana Radulescu

■'1 V'VPROPUNERIAlei din pavele de beton

I Alei din asfalt

F 1 Banei


(////////A Suprafața antitraumaFoișor de lemn

Pergole de lemn

Accese pe amplasament


Gard viu


Accese pe amplasament

LEGENDA

———— Suprafața studiata - 1529mp  °i68.6âs

Parapet din beton

^o°ogo°o^ Alei din pavele de beton

Obiecte de joaca

Y//Z7////Ă Suprafața antitrauma

-»—°—°— Gard din plasa bordurată

Inventar obiecte existente pe amplasamentCoșuri de gunoi

Arbori


indicativ

obiect

.           stare

buna

medie

rea

(hÎ)

Hinta mica cu 2 locuri

2

(Ha

Hinta medie cu 2 locuri

4

Cr)

Carusel mic

1

(b£)

Balansoar mare 2 persoane

2

(b§

Balansoar mic 2 persoane

3

fîj

Complex joaca mic

1

Complex joaca mediu

2

Complex joaca mare

1

Banca lemn

14

4

Cos de gunoi

8


Gard viu


Accese pe amplasament


Suprafața locului dejoaca este amenajata cu pietriș Suprafața locului de odihna este amenajata cu gazonsi

7'


Suprafața construita = 55.28 mp

Suprafața utila = 51.58 mp


Stâlp imprejmuire

H=1.00 x 15....25


PLAN sc. 1:50


8

c*>


Piesa metalica rigidizare nod platbanda 100 x 560 x 12 mm


Stâlp 15x15


Balustrada


15x10


Pardoseala dușumea Placa li a H

Folie | ilastifiata __

Umplutura pietriș -15 cm


SECȚIUNE A-A sc1:50


Director : CON ST


EfîWC.n nr- i\

COLAE


’ Aihited cu diepl de semnătură

VERIFICAT.

--r -ix-t

j;-

STI //

VERIFICATOR l EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ-DATATt?^

Zjfegx^.Servicii de Qpspodârire CertKom LUrExanâ Ploiești *..i.i.

<                .-*•                                                                               5BC1M132

cam. 27**9967  J29H212/0*. 10.3010  RO27**9967        1505001 -

PtețtMtHi. StrVnmni nr, 32. t»NO24«t-M<r21 Z, 52S2S2. •fî>«!Oa«l-S10S53 ««Mt       >OOn^«

BENEFICIAR:                     ’      /

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Io'-; .

.^proiect

T<’5

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA:

1/100

TITLU PROIECT :     AMENAJARE LOC DE ODIHNA •  /'

SI REABILITARE LOC DE JOACA Z

STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU V ,     4 V"

X4Z

SEF PROIECT

arh. Emil Popa

PROIECTAT

urb. Vlaclim ir Cazan

1 /

DATA:

05.2015

TITLU PLANȘA :       FOIȘOR DE LEMN ~

PLAN / SECȚIUNE

PLANȘA NR.

4

DESENAT

urb. Vladimir Cazan

... 41-
V \

/ z

/ 1

/ 1

O)

_

1

CO

/ ‘r / /

\ 1

\ \


Panou din scândura cu nut si feder


=Emil POPA


I___-

• fuhitecl cu diept de semnâtuie

VERIFICAT.

~ 1;t

’x’"*?'

VERIFICATOR

EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNATV

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA

$“^9                                    -f.

t.f Servicii de Cțpspodârire CertRom Idf drlDcl Ploiești'i.r.l. sansii«miaHriîft<n<s.i A ' JnHK' >,*•                                                                       iBCiMis»

C.U.S. 274-4S867 429/1:312/Ot. 10.2010 «O27>a49967         138MOI

F>l«Me«tl. Str.Vtnlatti »«r, 32. «4>l?oaX«-5<*»»21 ?.. S2S253. «HMtO3MM-51O3S3 ead        1OTM«

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

țl' ,T. < T-TrȚ.

I—

O LO

LLJ t—

S S-. • (Z'nS-<

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA: wo

TITLU PROIECT :     amenajare loc pe odihna

SI REABILITARE LOC'.DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU ww.  X7 ,

? A-‘   •/

SEF PROIECT

arh. Emil Popa

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

z

DATA:

05.2015

TITLU PLANȘA:         FOIȘOR DE L-EltfiN      ț '

PLAN INVELITOARE /*V^bERE

h^ANSA NR.

5

DESENAT

urb. Vladimir Cazan


AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA

STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU


PERGOLA DE LEMN


’^DINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

2553 / ___

Em!J4___.

POPA^

d cu drept de semnătură3110


GOSPO,


+2,65

+2.40


+0.25

±0,00


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATACertRoin


Ser vicii, de Qpspodârire

Urbana Ploiești >.,.1.

.1.27440067  J29>1212JO1 10.2010  RO274-49967

ser.vat.'M nr sa. tjMsaaAJ.&Mata. sasa*.», ta*.t>a44.fiio3ss            iimmm»


SfflTfll St HWiSWliifi SStll

JDC1J413»

IM MII


BENEFICIAR:


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S R L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

arh. Emil Popa

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

7 "y

DESENAT

urb. Vladimir Cazan

-


SCARA:

1/50


DATA:

05.2015


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

L-l

TiTLU PROIECT:     amenajare loc de Odihna

SI REABILITARE LOC DEJOACĂ .

STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROȘU


TITLU PLANȘA:


PERGOLA DE LEMN VEDERE LATERALA


' PROIECT

18/2015


FAZA':

SF.


PLANȘA NR.

6


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                  ¥

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                       /          '

V" ,■ ■

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roșu)


Data:

Qo —