Hotărârea nr. 421/2017

Hotãrârea nr. 421 privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PENTRU

LEGA4.JTATE,

:■


HOTĂRÂREA NR. 421

privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali membri în Comitetul de Coordonare înființat conform Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000, respectiv domnii George Sorin Botez, Gheorghe Sîrbu Simion, Marius Nicolae Mateescu, Bogdan Hodorog și Ștefan Dănescu, Raportul de specialitate nr. 1693/30.10.2017 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte și Raportul de specialitate nr.7112/25.10.2017 al Regiei Autonome de Servicii Publice prin care se propune numirea comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 26.10.2017 și de raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.10.2017;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000;

Având în vedere adresa Concesionarului (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) DG/AI/15.2017 privind proiectul de Protocol, depusă la municipiul Ploiești la data de 06.07.2017 sub nr. 14725;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1, alin. 3 lit. a din Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin.l lit.b din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare republicată;

în temeiul art. 36 alin.2 lit. a și d, alin. 6 lit. a, punctul 14, art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol, în următoarea componență:

 • -  Minea Gabriel-Constantin

 • -  Palas-Alexandru Paul

 • -  Staicu Zoia

 • -  Stanciu Marilena

 • -  Văduva Sorin

 • -  Ganea Cristian-Mihai

 • -  Tudor Aurelian-Dumitru

 • (2) Componența comisiei va fi completată cu reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești.

 • (3) Rezultatele negocierii vor fi comunicate spre aprobare Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017
V

/

/ j

1


Referitor: Proiect Protocol

Referința ns: DG/AI/15.2017 ;

RA SERVICII PUBLICE F PLOIEȘTI

:     inrk.'stra ȘTl

L.......U725 '

Stimate Domnule Primar,

După cum ați fost informat, la solicitarea reprezentanților Municipiului Ploiești din cadrul Comitetului de Coordonare, am elaborat cu sprijinul consilierilor noștri juridici, un proiect de Protocol ce prevede etapele și termenii asigurării, de către societatea Apa Nova Ploiești SRL («Apa Nova»), a finanțării și realizării lucrărilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a Stației de Epurare Ape Uzate („Lucrările de Modernizare”), precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv realizarea branșamentelor/racordurilor aferente în interiorul cartierului Mitică Apostol („Lucrările de Extindere »).

Solicitarea ne-a fost adresată în contextul în care :

aceste lucrări, strict necesare în vederea respectării termenelor asumate de România pentru implementarea Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, trebuiau finalizate până la data de 31 decembrie 2015 (pentru conformarea la obligațiile privind epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora pentru aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalent); acest termen este cu mult depășit ;

în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, împotriva României pot fi lansate, în conformitate cu legislația europeană (art. 228 din Tratatul Comunității Europene), proceduri de infringement. Pentru fiecare asemenea procedură România riscă să plătească către Uniunea Europeană o sumă forfetară de 1,7 milioane de euro, la care se pot adăuga, zilnic, sume de până Ia 124.000 euro până la data îndeplinirii angajamentelor asumate. Conform practicii existente, posibilitatea ca procedura de infringement să fie deschisă pentru fiecare aglomerare/localitate în parte este foarte mare;


APA HWA       mywtate cu răspundere limitată


Sft.           :>■ •<('.          Ploiești, România

Te!                           ■Mr)(0V244-591 560; Apel gratuit; 0800 •-.yv.'Ț

.'.. pi ■ ’.-.-.i t1 t • rei<.6:e’T »panovaploiesti@veoliax.:r.'

t-..!v. "„i.T RC. •ry.W’j-u
Ploiești

conform modificărilor aduse Legii serviciilor comunitare de utilități nr.51/2006 prin Legea nr. 225/2016, responsabilitatea atingerii țintelor de

conformare revine unităților administrativ-teritoriale, în baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea serviciilor de utilități publice;

prin Actul Adițional nr.3/28.02.2007 la Contractul de Concesiune, Stația de Epurare Ape Uzate a fost scoasă din concesiune numai pe durata de construire, punere în funcțiune, probelor de funcționare și garanție a noilor instalații de epurare ce urmau a fi construite de Municipiul Ploiești prin Programul „Modernizarea Infrastructurii de Apă și apă uzată în Bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești" - subprogramul "Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate în municipiul Ploiești", urmând ca aceasta să revină în exploatarea Apa Nova;

încă din anul 2013, Apa Nova și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru finanțarea acestor lucrări, în condițiile convenite împreună cu Concedentul.

Prin acest Protocol, Apa Nova își exprimă acordul privind finanțarea finalizării Lucrărilor de Modernizare, inclusiv asistența tehnică aferentă, precum și cu privire la finanțarea Lucrărilor de Extindere în condițiile ce vor fi stabilite printr-un nou act adițional la Contractul de Concesiune ce va fi încheiat de Părți după parcurgerea anumitor etape prealabile (astfel cum sunt prevăzute în proiectul de Protocol).

Proiectul Protocolului a fost prezentat și discutat în cadrul Comitetului de Coordonare, care, conform art.75 din Contractul de Concesiune «este interfața de discuție privind investițiile în infrastructura Serviciilor Publice de Apă și Canalizare, între Concedent și Concesionar», însă acesta trebuie completat cu anumite informații/date de care Apa Nova nu dispune.

Este vorba în principal despre informațiile privind situația contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu societatea Thymian Holding G.m.b.H. («Constructorul») și respectiv cu societatea Tahal Romania SRL («Inginerul»).

Pentru a avansa pe acest subiect, anexăm prezentei scrisori proiectul acestui Protocol, cu rugămintea de a stabili o întâlnire de lucru după ce îl veți analiza și dumneavoastră.

De asemenea, vă rugăm să ne propuneți un orizont de timp pentru aprobarea Protocolului prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru ca, la rândul nostru, să obținem aprobările interne necesare.

Mulțumindu-vă pentru sprijin și colaborare, vă rugăm să primiți, stimate domnule Primar, expresia întregii noastre considerații.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

A /,......----/'A \

EXPUNERE DE MOTIVE

i                        \

! «J "         ; b- 1

V-î            •          '.J              ;

A                                                                 .Ud i< ■    - I, <j

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere ă Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către doțticeșidriai,^ (S.C. Apa Nova Ploiești SRL) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de


modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

In Municipiul Ploiești, furnizarea prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a fost încredințată societății Apa Nova Ploiești S.R.L. (”Apa Nova”) prin "CONTRACTUL DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, ("Contractul de Concesiune”) încheiat la data de 14.06.2000, între Municipiul Ploiești (Concedentul) și Apa Nova (Concesionarul).

Prin Contractul de Concesiune, Municipiul Ploiești a acordat Apa Nova un drept exclusiv de a gestiona Serviciile de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Municipiul Ploiești, precum și o concesiune exclusivă asupra bunurilor proprietate publică a Municipiul Ploiești ce compun Sistemul de Alimentare cu Apă și Sistemul de Canalizare.

Prin Actul Adițional nr. 3/28.02.2007 la Contractul de Concesiune, Statia de Epurare Ape Uzate („SEAU”) a fost scoasă din concesiunea acordată Apa Nova, pe durata de construire, punere în funcțiune, realizarea probelor de funcționare și garanția noilor instalații de epurare ce urmau a fi construite de Municipiul Ploiești prin Programul „Modernizarea Infrastructurii de Apă și apă uzată în Bazinul Criș, Someș, Mureș, Prut, Șiret și în municipiul Ploiești” - subprogramul 'Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate în municipiul Ploiești” ("Subprogramul”) aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor.

Realizarea lucrărilor de modernizare a Stației de Epurare prevăzute în Subprogram ("Lucrările de Modernizare”) au fost încredințate de către Municipiul Ploiești către societatea Thymian Holding G.m.b.H. ("Constructorul”), în baza Contractului de execuție lucrări (inclusiv proiectare) nr.04981/14.03.2008 (“Contractul de Lucrări”) încheiat inițial cu Asociația SC Construzioni Dondi SpA și CF Thymian Holding G.m.b.H., atribuit conform OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Contractul de Lucrări a fost modificat prin mai multe acte adiționale.

Din cauza, în principal, a nealocării in continuare, a fondurilor din bugetul de stat pentru finanțarea Subprogramului, dar și a litigiilor generate de aceasta situație, Lucrările de Modernizare la SEAU nu au fost finalizate, acestea fiind sistate începând cu data de 01.08.2013.

Având in vedere cele menționate anterior, precum si acțiunile in instanța inițiate de constructor, încă din luna ianuarie 2017, în cadrul Comitetului decătre aceasta, a finanțării și realizării lucrărilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a SEAU precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv realizarea branșamentelor/racordurilor aferente în interiorul cartierului Mitică Apostol.

Prin acest Protocol, Apa Nova își exprimă acordul privind finanțarea finalizării lucrărilor de modernizare a SEAU, inclusiv asistența tehnică aferentă, precum și cu privire la finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv realizarea branșamentelor/racordurilor aferente în interiorul cartierului Mitică Apostol, în condițiile ce vor fi stabilite printr-un nou act adițional la Contractul de Concesiune ce va fi încheiat de Părți după parcurgerea anumitor etape prealabile (astfel cum sunt prevăzute în proiectul de Protocol).

Ca urmare a discuțiilor purtate in ședința din data de 17.07.2017 a Comitetului de Coordonare, s-a stabilit constituirea unei comisii de negociere a Protocolului.

Rezultatele negocierii vor fi comunicate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Caracterul urgent al propunerii prezentului proiect de hotarare consta in:

 • -  actuala statie de epurare este depășită tehnic, fiind imposibil a imbunatatii performantele acesteia, pana la punerea in exploatare a noii statii de epurare;

 • -  statia funcționează numai cu treapta mecanica, de aceea in mod frecvent efluentul prezintă depășiri ale limitelor maxime admise prin Autorizația de Gospadarire a Apelor, emisa de A.N.A.R. -A.B.A. Buzău- Ialomița;

 • -  termenul asumat pentru conformarea la obligațiile privind epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora pentru aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalent) este cu mult depășit;

 • -  în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, împotriva României pot fi lansate, în conformitate cu legislația europeană proceduri de inffingement;

 • -  statia noua nefiind finalizata conform termenelor stabilite a generat expirarea garanției aferente echipamentelor/utilajelor existente, precum si degradarea in timp a lucrărilor (construcții, echipamente, utilaje)

Având în vedere cele de mai sus, în calitatea noastră de consilieri locali membri în Comitetul de Coordonare, în considerarea dispozițiilor art. 45 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și

. ....

completările ulterioare propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local ai -, | Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei fte&J negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării^ de fcătrfff Concesionar a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizdrfiff^ț^i de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol.


Consilieri locali:

George Sorin Niculae Bo

Marius Nicolae MateescuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHt^fc^^/ PUBLICE, CONTRACTE ^.1^/50.10.^!^

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inițiatorii propun constituirea unei comisii mixte, a cărei componență să fie completată cu reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești. Obiectul de activitate al acestei comisii îl constituie negocierea Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare.

Este de observat faptul că prin Dispoziția nr. 6892/17.10.2017 Primarul Municipiului Ploiești a dispus constituirea unei Comisii privind rezolvarea problemelor premergătoare reluării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”. Astfel, este necesar ca la momentul numirii reprezentanților executivului în cadrul comisiei a cărei constituire se propune prin prezentul proiect de hotărâre, să se țină cont de obiectul de activitate și atribuțiile membrilor comisiei constituită prin Dispoziția nr. 6892/17.10.2017.

Caracterul urgent al proiectului de hotărâre constă în necesitatea ca lucrările de construcție la noua stație de epurare să fie finalizate cât mai curând în condiții de legalitate.

Pentru aceste motive avizez favorabil proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ȘEF SERVICIU

ANDREEA CRISTEA


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESr


RAPORT DE SPECIALITATE ia proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești SRL) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

Prin Contractul de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiești, (“Contractul de Concesiune”) incheiat la data de 14 iunie 2000, Municipiul Ploiești (“Concedentul”) a acordat societății Apa Nova Ploiești SRL (“Concesionar”) un drept exclusiv de a gestiona Serviciile de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, precum si o concesiune exclusiva asupra bunurilor proprietate publica a Municipiului Ploiești ce compun Sistemul de alimentare cu apa si Sistemul de canalizare.

Prin Actul Adițional nr. 3/28.02.2007 la Contractul de Concesiune, Statia de

5                                                                                                                                           7            5

Epurare Ape Uzate („SEAU”) a fost scoasă din concesiunea acordată Apa Nova, pe durata de construire, punere în funcțiune, realizarea probelor de funcționare și garanția noilor instalații de epurare ce urmau a fi construite de Municipiul Ploiești prin Programul „Modernizarea Infrastructurii de Apă și apă uzată în Bazinul Criș, Someș, Mureș, Șiret și în municipiul Ploiești” - subprogramul ”Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate în municipiul Ploiești” ("Subprogramul”) aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 (actualizata) privind aprobarea si finanțarea programelor multianuale, prioritare de mediu si gospodărirea apelor, Municipiul Ploiești a beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, in perioada 2006 -2013.

Pentru finanțarea Subprogramului, Municipiul Ploiești a încheiat Convenția nr. 5546/26.10.2006 ("Convenția”) cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, în prezent Ministerul Mediului („Ministerul Mediului”).

' - ■ ■ 'X

....... Â

Finanțarea urma a fi asigurată în proporție de 75%, din bugetul de stat; restul de 25% din totalul cheltuielilor eligibile și cheltuielile neeligibile reprezentând obligația Municipiului Ploiești.

Realizarea lucrărilor de modernizare a Stației de Epurare prevăzute în Subprogram ("Lucrările de Modernizare”) au fost încredințate de către Municipiul Ploiești către societatea Thymian Holding G.m.b.H. ("Constructorul”), în baza Contractului de execuție lucrări (inclusiv proiectare) nr. 04981/14.03.2008 (“Contractul de Lucrări”) încheiat cu Asociația S.C. Construzioni Dondi SpA și C.F. Thymian Holding G.m.b.H., atribuit conform OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Contractul de Lucrări a fost modificat prin mai multe acte adiționale.

Durata realizării obiectivelor de investiții prevăzute în Subprogram a fost inițial stabilită pentru 30.10.2010, fiind prelungită prin Actul Adițional nr. 1/20.07.2010 la Convenție până la data de 30.06.2013. Aceste lucrări erau necesare pentru respectarea termenelor asumate de România pentru implementarea Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 februarie 1998 (“Directiva Ape Uzate”), respectiv termenul de 31 decembrie 2015 pentru conformarea cu Directiva Ape Uzate în ceea ce privește epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora pentru aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalent (Municipiul Ploiești încadrându-se în această categorie).

In anul 2013, prin OG nr.3/16.01.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ("MDRAP”, în prezent Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) s-a substituit de drept în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate convențiile de finanțare încheiate de către Ministerul Mediului cu autoritățile administrației publice locale pentru finanțarea obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului. Deși Municipiul Ploiești s-a adresat MDRAP pentru alocarea de fonduri pentru Subprogram, acestea nu au fost alocate, ministerul considerând că a intervenit încetarea de drept a Convenției.

Din cauza, în principal, a nealocării fondurilor din bugetul de stat pentru finanțarea, in continuare, a Subprogramului, dar și a litigiilor generate de aceasta situație, Lucrările de Modernizare la SEAU nu au fost finalizate nici până la această dată.


Stadiul fizic de realizare a lucrărilor intregului obiectiv de investitie;^>estimă£$O % (estimare calculata ca fiind raportul dintre valoarea totala a investiției si sumele plătite pana in momentul sistării lucrărilor).

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta - nefinalizat;

 • - extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud - 100%;

 • - canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare - 100%;

 • - statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor - 100%;

 • - imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI -100 %.

Estimarea lucrărilor ramase de executat la statia de epurare - procurare si montaj echipamente si utilaje pentru treapta biologica de epurare a apei si instalație de biogaz, instalații electrice si de automatizare (SCADA) necesare punerii in funcțiune a statiei de epurare, amenajare cai acces.

Funcționarea actualei stafii de epurare are la baza Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 34/18.03.2017 emisa de A.N. Apele Romane - Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, prin care se impune ca nivelul indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate aprobați prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare, sa fie in limita NTPA 001, norme care prevăd condiții mult mai stricte decât cele aprobate pana la data de 31.12.2015, la care se aplica NTPA 002.

Statia de epurare existenta este depășită tehnic si aflata intr-un grad avansat de uzura, acești indicatori fiind imposibil de realizat, motiv pentru care A.N. Apele Romane - Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomita - Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova aplica lunar penalitati (atat pentru anul 2016, cat si pentru anul curent). Acestea penalitati se rasfrang asupra Regiei Autonome a Serviciilor Publice Ploiești, instituția noastra nefiind responsabila de blocajul existent care persista.

Luând in considerare cele menționate anterior, S.C. Apa Nova Ploiești SRL si-a exprimat intenția de a finaliza lucrările aferente noii statii de epurare.

Astfel, prin adresa nr. DG/AI/15.2017, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 14725/06.07.2017 si la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 5033/28.07.2017, operatorul transmite propunerea de Protocol ce prevede etapele si termenii asigurării, de către societatea Apa Nova Ploiești SRL, a finanțării si realizării lucrărilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a Statiei de Epurare Ape Uzate („Lucrările de Modernizare”), precum si a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea branamentelor/racordurilor aferente in interiorul cartierului Mitica Apostol („Lucrări de Extindere”), ca urmare a solicitării reprezentanților Municipului Ploiești din cadrul Comitetului de Coordonare.

ROMANIÂ

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


privind constituirea comisiei in vederea rezolvării problemelor premergătoare reluării lucrărilor aferente obiectivului de investiții « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești »

Primarul Municipiului Ploiești:

Vazand Referatul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 6061/14.09.2017, prin care se propune constituirea unei comisii in vederea rezolvării problemelor premergătoare reluării lucrărilor aferente obiectivului de investiții «Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești »;

Ținând cont de cap. 22 “Protecția Mediului” din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana, prin care obliga Romania sa implementeze cerințele Directivei 91/271/EEC, cu privire la epurarea apelor uzate urbane;

Luând in considerare Hotararea de Guvern nr. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare - Anexa 1 Plan de acțiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane - prin care aglomerările umane cu peste 10.000 de locuitori echivalenți trebuiau sa asigure colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare (pana la 31.12.2013) si epurarea lor avansata, la nivel de treapta terțiara, pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali (termen final 31.12.2015);

Ca urmare a plângerii prealabile formulata de dl. Ene Roland Dorian, înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 20595/22.09.2017;

In temeiul art. 63(5) art. 68 alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUNE :

Art.l. Se constituie comisia privind rezolvarea problemelor premergătoare reluării lucrărilor aferente obiectivului de investiții « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești », avand următoarea componenta :

Președinte:

D-na lamandi Mihaela Irina - Director Executiv - Direcția Tehnic Investiții -Primăria Municipiului Ploiești;

D-na Crăciun Mihaela Madalina - Director Executiv Adjunct - Direcția Tehnic Investiții - Primăria Municipiului Ploiești - înlocuitor;

Caracterul urgent al propunerii prezentului proiect de hotar are consta in:      A J

 • -  actuala statie de epurare este depășită tehnic, Lfimd. irnpdsibiw a imbunatatii performantele acesteia, pana la punerea ih;exploata;re~^hoii statii de epurare;

 • -  statia funcționează numai cu treapta mecanica, de aceea in mod frecvent efluentul prezintă depășiri ale limitelor maxime admise prin Autorizația de Gospadarire a Apelor, emisa de A.N.A.R. -A.B.A. Buzău- Ialomița;

 • -  termenul asumat pentru conformarea la obligațiile privind epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora pentru aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalent) este cu mult depășit;

 • -  în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, împotriva României pot fi lansate, în conformitate cu legislația europeană proceduri de inffingement;

 • -  statia noua nefiind finalizata conform termenelor stabilite a generat expirarea garanției aferente echipamentelor/utilajelor existente, precum si degradarea in timp a lucrărilor (construcții,echipamente,utilaje)

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiza si aprobare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a proiectului de hotarare alaturat.

RASP PLOIEȘTI

DIRECTO ing. Vasile l


•NESCU


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești SRL) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol

si a emis:


Data:               7


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICA ORDINE PUBLICA RESPECTAREA DREPTURILOR SI

LIBERTĂȚILOR CETATENESTI PETITII SIRECLAMATII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești SRL) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol