Hotărârea nr. 411/2017

Hotãrârea nr. 411 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 411


privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al A ț Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a dlui Primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 15271/27.10.2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 151/27.10.2017 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 30.10.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 7/2017 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru cabinete medicale școlare conform Anexei nr. 1, pentru Căminul de Bătrâni conform Anexei nr. 2, pentru Asistență Socială în caz de boli și invalidități conform Anexei nr. 4, pentru Ajutor încălzire locuință conform Anexei nr. 5, pentru Cantina Socială conform anexei nr. 6, pentru Activitatea Proprie conform Anexei nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listelor de investiții pentru Cămin de bătrâni conform Anexei nr. 3, pentru Cantina de ajutor social conform Anexei nr.7 și pentru Activitatea Proprie conform Anexei nr. 9.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuie Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploi

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02,2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.87/ 03.04.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr.327/29.09.2017.

Cheltuielile bugetului local al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare in suma de 64.881 mii lei, se diminuează cu suma de 3.737 mii lei, suma estimata fiind de 61.144 mii lei, producandu-se modificări in structura acestora conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6 si Anexei nr.8 atașate prezentei, astfel:

Invatamant                   suma de 20 mii lei;

Sanatate                    - suma de 6.614 mii lei;

Asigurări si asistenta sociala -- suma de 54.510 mii lei.

Prezenta rectificare consta in: - Cabinete medicale școlare - prevederea in suma de 7.232 mii lei se diminuează cu suma de 688 mii lei, necesarul fiind de 6.544 mii lei ;

 • - Căminul de batrani - prevederea in suma de 1.521 mii lei se diminuează cu suma de 135 mii Iei, necesarul fiind de 1.386 mii lei ;

 • - Asistenta sociala in caz de invaliditate - prevederea in suma de 35.802 mii lei se diminuează cu suma de 1.825 mii lei, necesarul fiind de 33.977 mii lei ;

 • - Ajutor încălzire locuințe - prevederea in suma de 222 mii lei se majoreza cu suma de 10 mii lei, necesarul fiind de 232 mii lei ;

 • - Cantina de ajutor social - prevederea in suma de 3.349 mii lei se diminuează cu suma de 253 mii lei, necesarul fiind de 3.096 mii lei ;

 • - Activitate proprie - prevederea in suma de 16.665 mii lei se diminuează cu suma de 846 mii lei, necesarul fiind de 15.819 mii lei.

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de necesitatea refacerii listelor de investiții pentru cheltuielile de dezvoltare si a diminuărilor pentru cheltuieli de funcționare.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public studii, strategii, prognoze


Alexanc

Sârbu S

Andrei

Salcean

Stai cu Zum yfzi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral din bugetul local.

Totalul alocației bugetare pentru anul 2017 este in suma de 64.881,00 mii lei, din care:

Invatamant               - suma de 20,00 mii lei;

Sanatate                  -suma de 7.302,00 mii lei;

Asigurări si asitenta sociala - suma de 57.559,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Prezenta rectificare consta in diminuarea alocațiilor bugetare cu suma de 688,00 mii lei Cabinete Medicale, diminuarea cu suma de 135,00 mii la Căminul de batrani, diminuarea cu suma de 1.825,00 mii la Asistenta sociala in caz de boli si invalidități, majorarea cu suma de 10,00 mii lei bunuri si servicii pentru Ajutor incalzire locuința, diminuarea cu suma de 253,00 mii lei la Cantina de ajutor social si diminuarea cu suma de 846,00 mii lei pe total activitate proprie, conform bugetului de cheltuieli rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si se prezintă astfel:

Totalul alocației bugetare pentru anul 2017 este in suma de 61.144,00 mii lei, din care:

Invatamant               - suma de 20,00 mii lei;

Sanatate                   - suma de 6.614,00 mii lei;

Asigurări si asitenta sociala - suma de 54.510,00 mii lei.

DIRECTOR tE


Față dc cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.x

MUTURI


SERVICIUL BUG


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAR


PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL nr.87/03.04,2017 si rectificat prin HCL nr. 327/29.09.2017.

Prevederea inițiala in suma de 64.881 mii lei se diminuează cu suma de

3.737 mii lei, necesarul estimat fiind de 61.144 mii lei, astfel:

Clasificatia funcționala

Activitatea desfasurata

Prevederea inițiala

Influente + /

Prevederea propusa

65.02.50

Tichete pentru grădiniță

20

0

20

66.02.08

Cabinete medicale școlare

7.232

-688

6.544

66.02.50

Decont transport donatori de sânge

70

0

70

68.02.04

Cămin de batrani

1.521

-135

1.386

68.02.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

35.802

-1.825

33.977

68.02.10

Ajutor incalzire locuința

222

10

232

68.02.15.02

Cantina de ajutor social

3.349

-253

3.096

68.02.50

Activitatea proprie

16.665

-846

15.819

TOTAL

64.881

-3.737

61.144

Detalierea modificărilor in structura bugetului, pentru fiecare clasificatie funcționala, se efectuează după cum urmeaza:

BUGET ANEXA NR 1 - 66.02,08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Fata de prevederea inițiala in suma de 7.232 mii Iei, se propune diminuare in suma de 688 mii lei, suma necesara fiind de 6.544 mii lei, astfel :

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Având in vedere execuția de casa in suma de 5.030 mii lei si prevederea inițiala in suma de 6.851 mii lei, se propune diminuare in suma de 688 mii lei, suma necesara fiind de 6.163 mii lei, astfel:

A. Cheltuieli salariale in bani - 10.01 -I V Sî ■ ■- <■■.-•

fata de prevederea inițiala in suma de 5.437 mii lei si execuție de casa in suma de 4.096 mii lei,';se.propune? diminuare in suma de 450 mii lei, necesar estimat 4.987 mii lei;          Av®

•1/?;


B. Cheltuieli salariale in natura - 10.02- fata de prevederea inițiala in suma de 188 mii lei, si avand in vedere ca tichetele de vacanta nu se vor mai acorda salariatilor, se propune diminuare in suma de 188 mii lei;

C. Contribuții - 10.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 1.226 mii lei, si execuție de casa in suma de 934 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, necesar estimat 1.176 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat - fata de prevederea inițiala in suma de 860 mii lei, si execuția de casa in suma de 647 mii lei, se propune diminuare in suma de 65 mii lei, necesar estimat 795 mii lei;

 • - 10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - fata de prevederea inițiala in suma de 283 mii lei, si execuția de casa in suma de 213 mii lei, se propune diminuare in suma de 23 mii lei, necesar estimat 260 mii lei;

10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - fata de prevederea inițiala in suma de 47 mii lei, si execuția de casa in suma de 47 mii lei, se propune majorare in suma de 38 mii lei, necesar estimat 85 mii lei.

BUGET ANEXA NR.2 - 68.02.04

CĂMINUL DE BATRANI

Prevederea inițiala in suma de 1521 mii lei, precum si execuția de casa in suma de 888 mii lei se diminuează cu suma de 135 mii lei, necesar 1.386 mii lei, astfel :

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Avand in vedere execuția de casa in suma de 675 mii lei si prevederea inițiala in suma de 788 mii lei, se propune majorare in suma de 56 mii lei, suma necesara fiind de 844 mii lei, astfel:

 • A. Cheltuieli salariale in bani -

 • - Salarii de baza- 10.01.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 585 mii lei si execuție de casa in suma de 536 mii lei, se propune majorare in suma de 79 mii lei, necesar estimat 664 mii lei;

 • - La art. 10.01.06 - Alte sporuri - fata de prevederea inițiala in suma de 29 mii lei si execuție de casa in suma de 15 mii lei, se propune diminuare in suma de 9 mii lei, necesar estimat 20 mii lei ;

 • B. Cheltuieli salariale in natura - 10.02- fata de prevederea inițiala in suma de 35 mii lei, si avand in vedere ca tichetele de vacanta nu se vor mai acorda salariatilor, se propune diminuare in suma de 35 mii lei;

 • C. Contribuții - 10.02! - fata de prevederea inițiala in suma de 139 mii lei, si execuție de casa in suma de 124 mii lei, se propune majorare in suma de 21 mii lei, necesar estimat 160 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat - fata de prevederea inițiala in suma de 97 mii lei, si execuția de casa in suma de 87 mii lei, se propune majorare in suma de 12 mii lei, necesar estimat 109 mii lei;

10.03.02 - Contribuții de asigurări sociale de șomaj - fata de preved^r^urtțțj^a^yX'^ in suma de 3 mii lei, si execuția de casa in suma de 3 mii lei,(■^•pr$ppn$/ )majorare in suma de 1 mii lei, necesar estimat 4 mii lei:                           /&

- 10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - fata de prd\^d£r$aL’oX inițiala in suma de 32 mii lei, si execuția de casa in suma de 29 mif'tci-rtse propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar estimat 37 mii lei.

- 10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale - fata de prevederea inițiala in suma de 1 mii lei, si execuția de casa in suma de lmii lei, se propune majorare in suma de 1 mii lei, necesar estimat 2 mii lei.

- 10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - fata de prevederea inițiala in suma de 6 mii lei, si execuția de casa in suma de 4 mii lei, se propune majorare in suma de 2 mii lei, necesar estimat 8 mii lei.

IL BUNI)R1 SI SERVICII

Având in vedere execuția de casa in suma de 213 mii lei si prevederea inițiala in suma de 589 mii lei, se propune diminuare in suma de 162 mii lei, suma necesara fiind de 427 mii lei, astfel:

La art. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - fata de execuția de casa in suma de 44 mii lei si prevederea inițiala in suma de 145 mii lei, se propune diminuare in suma de 60 mii lei, prevederea necesara estimată este de 85 mii lei.

La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio,tv, internet - fata de execuția de casa in suma de 2 mii lei si prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 5 mii lei.

La art, 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - fata de execuția de casa in suma de 0 mii lei si prevederea inițiala in suma de 5 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 0 mii lei.

La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - fata de execuția de casa in suma de 9 mii lei si prevederea inițiala in suma de 25 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 20 mii lei.

La art. 20.02 - reparații curente - fata de execuția de casa in suma de 0 mii lei si prevederea inițiala in suma de 20 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, prevederea necesara estimată este de 0 mii lei.

La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - fata de execuția de casa in suma de 58 mii lei si prevederea inițiala in suma de 150 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, prevederea necesara estimată este de 120 mii lei.

La art. 20.04.01 - Medicamente - fata de execuția de casa in suma de lmii lei si prevederea inițiala in suma de 12 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, prevederea necesara estimată este de 2 mii lei.

La ari. 20.04.02 - Materiale sanitare - fata de execuția de casa in' șumajde^-23 mii Ici si prevederea inițiala in suma de 55 mii lei, se propune'diminuare ih*l suma de 20 mii lei, prevederea necesara estimată este de 35 mii lei'-.- .     /   /£ 7

La art. 20.04.04 - dezinfectând - fata de execuția de casafin șuma de'jy mii lei si prevederea inițiala in suma de 15 mii lei, se propune diminuară ^in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 10 mii lei.

La art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - avand in vedere execuția de casa in suma de 3 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 8 mii lei, se propune diminuare in suma de 2 mii lei, prevederea necesara estimată este de 6 mii lei.

III. CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.3

Avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei si prevederea inițiala in suma de 144 mii lei se propune diminuare in suma de 29 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 115 mii lei.

La ari. 71.01.01 - Construcții - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, prevederea necesara estimată este de 0 mii lei.

La art. 71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale -avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 4 mii lei, se propune majorare in suma de 1 mii lei, prevederea necesara estimată este de 5 mii lei, pentru achizita unei statii de lucru necesara pentru utilizarea aplicației la nivel de instituție.

BUGET ANEXA NR. 4 - 68.02.05.02

SALARII SI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP

Prevederea inițiala in suma de 35.802 mii lei, precum si execuția de casa in suma de 26.763 se diminuează cu suma de 1.825 mii lei, necesar 33.977 mii lei, astfel :

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Avand in vedere execuția de casa in suma de 9.296 mii lei si prevederea inițiala in suma de 12.204 mii lei, se propune diminuare in suma de 800 mii lei, suma necesara fiind de 1 1.404 mii lei, astfel:

 • A. Cheltuieli salariale in bani Salarii debaza- 10.01,01 - fata de prevederea inițiala in suma de 9.962 mii lei si execuție de casa in suma de 7.586 mii lei, se propune diminuare in suma de 700 mii lei, necesar estimat 9.262 mii lei;

 • B. Contribuții - 10,03 - fata de prevederea inițiala in suma de 2.242 mii lei si execuție de casa in suma de 1.710 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, necesar estimat 2.142 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat - fata de prevederea inițiala in suma de 1.574 mii lei, si execuția de casa in suma de 1.205 mii lei, se propune diminuare in suma de 80 mii lei, necesar estimat 1.494 mii lei;

 • -  10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - fata de prevederea inițiala in suma de 518 mii lei, si execuția de casa in suma de 395

mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, necesar e; lei.


ÎL BUNURI SI SERVICII

Având in vedere execuția de casa in suma de 204 mii lei inițiala in suma de 300 mii lei, se propune diminuare in suma suma necesara fiind de 295 mii lei, astfel:

 • - La art. 20.01.08 -Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - fata de prevederea inițiala in suma de 140 mii lei, si execuție de casa in suma de 72 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, necesar estimat 110 mii lei

 • -  La art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - varsaminte pentru persoane cu handicap - fata de prevederea inițiala in suma de 160 mii lei si execuția de casa in suma de 132 mii lei, se propune majorare in suma de 25 mii lei, necesar estimat 185 mii lei;

III. ASISTENTA SOCIALA

 • - 57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - indemnizații plătite bolnavilor cu handicap grav de gradul 1 - fata de prevederea inițiala in suma de 23.298 mii lei si execuția de casa in suma de 17.263mii lei, se propune diminuare in suma de 1.020 mii lei, necesar estimat 22.278 mii lei.

BUGET_AN_EXA_NR.5 -68.02.10

A J UTO A RE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

Având in vedere execuția de casa in suma de 5 mii lei si prevederea inițiala in suma de 222 mii lei se propune majorare in suma de 10 mii lei, necesarul estimat este in suma de 232 mii lei.

I. BUNURI SI SERVICII

La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv. - prevederea bugetara este de 10 mii lei, intrucat in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017, art. 58, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite ia domiciliul beneficiarului prin Compania Posta Romana, iar pentru plata in cont curent sau in cont de cârd tariful este de 2,15 lei/ beneficiar.

BUGET ANEXA NR^6 - 68.02.15^02

CANTINA MUNICIPALA SURSA DE FINANȚARE

Prevederea inițiala in suma de 3.349 mii lei, precum si execuția de casa in suma de 2.009 mii lei se diminuează cu suma de 253 mii lei, necesar 3.096 mii lei, astfel :

I, CHELTUIELI DE PERSONAL

Având in vedere execuția de casa in suma de 440 mii lei si prevederea inițiala in suma de 562 mii lei, se propune majorare in suma de 7 mii lei, suma necesara fiind de 569 mii lei, astfel:

 • A. Cheltuieli salariale in bani - 10.01

O ?

•-1?    ■“ ......... ‘            h

" r7 x-

La ari. 10.01.01 - Salarii de baza- fata de prevederea inițiala ‘in sumadeV 440 mii lei si execuție de casa in suma de 361 mii lei, se propune majorare ,in | suma de 21 mii lei, necesar estimat 461 mii lei;                   \Ap. .

 • B. Cheltuieli salariale in natura - 10.02 - fata de prevedere^;injti.ala-^^7' suma de 21 mii lei, si avand in vedere ca tichetele de vacanta nu'^toț’n^t acorda salariatilor, se propune diminuare in suma de 21 mii lei;

 • C. Contribuții - 10.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 101 mii lei, si execuție de casa in suma de 79 mii lei, se propune majorare in suma de 7 mii lei, necesar estimat 108 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat - fata de prevederea inițiala in suma de 70 mii lei si execuția de casa in suma de 57 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar estimat 75 mii lei;

 • -  10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - fata de prevederea inițiala in suma de 23 mii lei, si execuția de casa in suma de 18 mii lei, se propune majorare in suma de 2 mii lei, necesar estimat 25 mii lei.

II. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere execuția de casa in suma de 1.569 mii lei si prevederea inițiala in suma de 2.722 mii lei se propune diminuare in suma de 205 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 2.517 mii lei.

 • - La art. 20.02 - Reparații curente - fata de execuția de casa in suma de 1 mii lei si prevederea inițiala in suma de 235 mii lei, se propune diminuare in suma de 27 mii lei, prevederea necesara estimată este de 208 mii lei.

 • - 20.03.01 - Hrana pentru oameni - avand in vedere execuția de casa in suma de 1.382 mii lei si prevederea inițiala in suma de 2.127 mii lei, se propune diminuare in suma de 163 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 1.964 mii lei.

 • - La art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - avand in vedere execuția de casa in suma de 17 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 50 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei,;

 • - La art. 20.14 - Protecția muncii - avand in vedere execuția de casa in suma de 1 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 5 mii lei;

III. CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.7

Avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei si prevederea inițiala in suma de 65 mii lei se propune diminuare in suma de 55 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 10 mii lei.

La art. 71.01.01 - Construcții - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 45 mii Iei, se propune diminuare in suma de 45 mii lei, prevederea necesara estimată este de 0 mii lei.

La art. 71.01.02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 necesara estimată este de 10 mii.

BUGET ANEXA NR 8 - 68.02.50

ACLTIVIȚA rEA PROPRIE - SURSA DE FINANȚARE Bl GLjT LOC Alg

Fata de prevederea inițiala in suma de 16.665 mii

~ ’ nd de 15.819 muI^rTăsl fe 1 :


Fata de prevederea inițiala in suma de 1 diminuare in suma de 846 mii lei, suma necesara fiind

L CHELTUIELI DE_ PERSONAL

Având in vedere execuția de casa in suma de 5.773 mii lei si prevederea inițiala in suma de 7.670 mii lei, se propune diminuare in suma de 284 mii lei, suma necesara fiind de 7.386 mii lei, astfel:

 • A. Cheltuieli salariale in bani - 10.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 6.075 mii lei si execuție de casa in suma de 4.701 mii lei, se propune diminuare in suma de 85 mii lei, necesar estimat 5.990 mii lei;

■  10.01.01 - Salarii de baza - fata de prevederea inițiala in suma de 6.053 mii

lei, si execuție de casa in suma de 4.684 mii lei, se propune diminuare in suma de 90 mii lei, necesar estimat 5.963 mii lei;

- 10.01.06 - Alte sporuri - fata de prevederea inițiala in suma de 22 mii lei si execuție de casa in suma de 17 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar estimat 27 mii lei;

 • B. Cheltuieli salariale in natura - 10.02- fata de prevederea inițiala in suma de 219 mii lei si avand in vedere ca tichetele de vacanta nu se vor mai acorda salariatilor, se propune diminuare in suma de 219 mii lei;

 • C. Contribuții - 10.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 1.376 mii lei si execuție de casa in suma de 1.072 mii lei, se propune majorare in suma de 20 mii lei, necesar estimat 1.396 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat - fata de prevederea inițiala in suma de 956 mii lei si execuția de casa in suma de 744 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei, necesar estimat 949 mii lei;

 • - 10-03.03 r Contribuții de asigurări sociale de sanatate - fata de prevederea inițiala in suma de 317 mii lei si execuția de casa in suma de 245 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, necesar estimat 314 mii lei;

 • -   10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - fata de prevederea inițiala in suma de 62 mii lei si execuția de casa in suma de 53 mii lei, se propune majorare in suma de 30 mii lei, necesar estimat 92 mii lei.

II. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere execuția de casa in suma de 1.485 mii lei si prevederea inițiala in suma de 3.403 mii lei, se propune diminuare in suma de 455 mii lei, suma necesara fiind de 2.948 mii lei, astfel:

La art. 20.01.03 - Încălzit, iluminat si forța motrica - fata de execuția de casa in suma de 489 mii lei si fata de prevederea bugetară in suma de 850 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 800 mii lei, pentru cheltuielile cu energie electrica, energie termica, gaze naturale;

La art. 20.01.30- Alte bunuri_s_i servicii pentru intretinerș/sisfunctionate^


fata de execuția de casa in suma de 344 mii lei si avand in veâg're prevedere^.; bugetară in suma de 1.175 mii lei, se propune diminuare in sun^;de 3Q^jmi necesarul fiind de 870 mii lei, cheltuieli pentru întreținerea

(reparații auto), reparații centrale termice, aparate de aer^gm^jțiSnat, calculatoare, copiatoare și imprimante, servicii mentenanta statii lucru si sisteme TVCI, refiluri cartușe, servicii profesionale de curățenie, servicii informatice de asistenta tehnica, cheltuieli privind asigurarea serviciilor de paza pentru punctele de lucru din Piața Eroilor nr. 1 A si Centrul Social pentru Persoane fara Adăpost, revizii si mentenante ascensoare, instalație deshumare, instalație incalzire, instalație hidranti interior si exteriori, instalație de detectare si alarmare incendiu, instalație de climatizare, instalație de sprinklere, instalație de stingere bucătărie, verificare prize pamant, serviciu întreținere grup electrogen , servicii verificare gaze, servicii legatorie absolut necesare si obligatorii pentru funcționarea in condiții de siguranța a imobilelor administrate..

La art.20.02 - Reparații curente - avand in vedere execuția de casa in suma de 20 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 315 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, prevederea necesara estimată este de 215 mii lei;

La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - avand in vedere execuția de casa in suma de 36 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 150 mii lei, se propune majorare in suma de 50 mii lei, prevederea necesara estimată este de 200 mii lei, pentru cheltuielile efectuate cu hrana Ia centrul de zi preșcolari;

La art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - avand in vedere execuția de casa in suma de 39 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 75 mii lei, se propune diminuare in suma de 200 mii lei, pentru achiziția de imprimante, scaune;

La art. 20.06.01 Deplasări interne, delăsări, transferări - avand in vedere execuția de casa in suma de 229 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 270 mii lei, se propune diminuare in suma de 25 mii lei, prevederea necesara estimată este de 245 mii lei.

La art. 20,1J - Cârti publicații si materialejdpcumentare - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 8 mii lei, prevederea necesara estimată este de 2 mii lei.

La art._20.12 - Consultanta si expertiza - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 5 mii lei, se propune majorare in suma de 15 mii lei, prevederea necesara estimată este de 20 mii lei, pentru expertiza tehnica la instalația de incalzire - răcire imobil str. Piața Eroilor, nr, 1 A;

La art. 20.30 -Alte cheltuieli - avand in vedere execuția de căști 'inWmâ de 58 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 103 mii lei,zfse'propune' diminuare in suma de 12 mii lei, prevederea necesara estimată estp'Șe 91 mii’ler.

HI. ASISTENTA SOCIALA                  ('/,• /:ț/jp/ ..

Avand in vedere execuția de casa in suma de 4.106 mii lei 'si, prevederetf inițiala in suma de 5.274 mii lei, se propune diminuare in suma de FQC.mifjleit suma necesara fiind de 5.174 mii lei, fundamentata astfel:

La art. 57.02.02 - Ajutoare sociale in natura - reprezentând transport subvenționai acordat reprezentanților, asistenților, si bolnavilor cu handicap grav, fata de prevederea inițiala in suma de 5.064 mii lei, si execuția de casa in suma de 3.971 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, necesar estimat 4.964 mii lei pentru plata abonamente, valoare legitimație 75 lei, pentru un număr mediu de 6.600 beneficiari.

Aceste legitimații, se acorda urmare prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct. 1,2,3,4,5, atat pentru persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru insotitorii acestora, sau reprezentanților legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de către serviciul specializat.

HI. CHEL i ( IEI I DE CAPITAL - ANEXA NR.9

Avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, precum si prevederea in suma de 318 mii lei, se propune diminuare cu suma de 7 mii lei, necesar 311 mii lei, astfel:

La art. 71.01.02 - mașini, echipamente si mijloace de transport - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 75 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei, prevederea necesara estimată este de 68 mii lei, pentru achiziția unui autoturism Dacia.

Modificările fiind prevăzute in Lista de investiții rectificată, respectiv Anexa nr.9.

DIRECTOR GENERAL, lON’bAlWU

te m n c


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ELENA 1ORDACHE

SEF SERVICIU

SEF SERVICIU


JUIDIC, autoritate TUTELARA,

DANIELA SfNlONA C111VA


FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TliXfiU


JUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 66.02.08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE (+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,095.00

7,232.00

-688.00

6,544.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5,095.00

7,207.00

-688.00

6,519.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5,095.00

7,207.00

-688.00

6,519.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,030.00

6,851.00

-688.00

6,163.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4,096.00

5,437.00

-450.00

4,987.00

Salarii de baza

10 01.01

4,096.00

5,437.00

-450.00

4,987.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01 06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10 01 07

Fond de premii

10.01 08

Prima de vacanta

10.01 09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01 11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01 15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

L

Alte drepturi salariaie in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

188.00

188.00

0.00

Tichete de masa ')

10,02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

188.00

-188*00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02 30

Contribuții

10.03

934.00

1,226.00

-50.00

1,176.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

647.00

860.00

-65 00

795.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.00

28.00

0.00

28.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10 03.03

213.00

283.00

-23.00

260.00

10.03.04

6.00

8.00

0.00

8.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47.00

47.00

38.00

85.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

65.00

356.00

0.00

356.00

Bunuri si servicii

20.01

22.00

45.00

0.00

45.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

12.00

0.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01 03

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Carburanți si lubnfianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20 01 07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caractei lunclionai

20.01.09

5 00

12.00

0.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

10.00

21.00

0.00

21.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20 03 01

0.00

0.00

0 00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

22.00

147.00

0.00

147.00

Medicamente

20.04.01

12.00

43.00

0 00

43.00

Materiale sanitare

20.04.02

10.00        91.00

0.00

91.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE (-/-) r

Prevedere conform rectificare

Reactivi

20 04.03

Dezinfectând

20.04 04

13.00

13.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.00

120.00

0.00

120.00

Uniforme si echipament

20.05 01

0.00

12.00

0.00

12.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

5.00

0.00

.',5,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

103.00

0.00

103.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0 00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru ar

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pu:

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20 24 02

0.00

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

20.30

20.00

44.00

0.00

44.00

Reclama si publicitate

20 30.01

0.00

0.00

0.001

0.00

Protocol si reprezentare

20,30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30,03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

O.OOl

Prestări servicii entru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20.00

44.00

0.00

44.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Aiutoare sociale icod 57.02.01 la 57.02.04i

57.02

0.00

0.00

o.oo

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

0 00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0 00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate entru cheltuieli

57.02.04

0.00

0.00

0 00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

25.00

0.00

25.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

25.00

0.00

25.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

25.00

0.00

25.00

Active fixe

71.01

0.00

25.00

0.00

25.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

25.00

0.00

25.00I

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71 01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

DINU ION DANȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

TUTOIU FLORENTINAJUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.04 CĂMINUL DE BATRANI

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL’^/ PROPUS SPRE RECTIFICARE

.       ................................................................................................................................. ....... mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL327/29.09.

2017

INFLUENTE

(+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

888.00

1,521.00

■135.00

1,386.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

888.00

1,377.00

-106.00

1,271.00

CHELTUIELI CURENTE

01

888.00

1,377.00

-106.00

1,271.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

675.00

788.00

56.00

844.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

551.00

614.00

70.00

684.00

| Salarii de baza

10.01.01

536.00

585.00

79.00

664 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

15.00

29.00

-9.00

20.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01 08

Prima de vacanta

10 01 09

Tcn<i jrern.fLj posti? >                  ci.rtiui

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane i rj . unitatii

10.01 12

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01 16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

35.00

-35.00

0.00

Ticnele de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10 02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu foiosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10 02 05

Tichete de vacanta

10.02 06

0.00

35.00

-35.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

124.00

139.00

21.00

160.00

Confntwt» ;to SiSiguran social oe stal

10.03.01

87.00

97.00

12.00

109.00

Contnbuții de asigurări de șomaj

10.03 02

3.00

3.00

1.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03 03

29.00

32.00

5.00

37.00

db'9l"ci" F’e"l'u ucciuerue oe munca si oui:

10.03.04

1.00

1.00

1.00

2.00

P’ine âslguratâ ue viața piatue ac          pisriirU

10 03 05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10 03.06

4.00

6.00

2.00

8.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

213.00

589.00

■162.00

427.00

Bunuri si servicii

20.01

82.00

235.00

-75.00

160.00

Furnituri de birou

20.01 01

6.00

15.00

îi>

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

20.00

0.00

20.00

încălzit. Iluminat si forte motrica

20.01.03

44.00

145.00

-60.00

85.00

1

Apa. canal si salubrilate

20 01.04

8.00

15.00

0.00

15.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01 07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

10.00

-5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

-5.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00'

25 00

-5.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

20.00

-20.00

0.00

Hrana

20.03

58.00

150.00

-30.00

120.00

|^nlii

20.03.01

58.00

150.00

-30.00

120.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

24.00

82.00

-35.00

47.00

Medicamente

20.04.01

1.00

12.00

-10.00

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

23.00

55.00

-20.00

35.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL327/29.09.

2017

infl^uSnt^

’V

3 '*■» 4 4

^Prevedere.1

—conform

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

_

20.04.04

0.00

15.00

V '..^otj

4?Ooo

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

33.00

65.00

VW??

_

Uniforme si echipament

20.05 01

0.00

10.00

4-0'0

‘■'A

Lenjerie si accesorii de pal

20.05 03

13.00

20.00

0,00

2-J.i 0

Alte obiecte de inventar

20.05,30

20.00

35.00

0.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5.00

9.00

0.00

9.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

9.00

0.00

9.00

Deplasau în străinătate

20.06 02

0 00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetai e-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

6.00

15.00

0.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati p

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20 24.01

0 00

0 00

0 00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente im rumuturilor interne

20.24.02

0,00

0 00

0.00

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0 00

0 00

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0 00

0.00

, Alte

jheîtuiLi»

20.30

3.00

8.00

-2.00

6.00

20.30.01

0.00

0,00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20,30.02

0.00

0.00

0.00

0 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

000

0.00

Prestau servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

8.00

-2.00

6,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Aiutoare sociale icod 57.02.01 la 57.02.04

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57 02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate entru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0,00

0 00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

144.00

-29.00

115.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

144.00

-29.00

115.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

144.00

-29.00

115.00

Active fixe

71.01

0.00

144.00

-29.00

115.00

Construcții

71.01.01

0.00

30.00

-30.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 02

0.00

0.00

0.00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

4,00

1.00

5.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

110,00

0.00

110.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

DINU ION DAN


ȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR. 3

LA HCL

VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE


CREDITE,PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2017 CĂMIN DE BATRANI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli U/ „   .... Valoarea , r Valoarea

. ,       .....                                       Cantitatea . ... , Influente+/-      .. .

de Investiții                          M                       inițiala                        finala

~0                  1~   2        3        3       3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

11. Dotări independente

TOTAL 2

124,000

-9,000

115,000

SISTEM SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES

1

90,000

0

90,000

MODUL PAZA

1

10,000

-10000

0

SISTEM DEGIVRARE

1

20,000

0

20,000

STATIE DE LUCRU

1

4,000

1,000

5,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

0

de prefezabilitate si a

0

studiilor de fezabilitate

0

aferente obiectivului

0

V. Investiție noua

TOTAL 5

20,000

-20,000

0

ÎMPREJMUIRE GARD CĂMIN BATRANI

20,000

-20,000

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

144,000

-29,000

115,000

DIRECTOR, DINU ION DAN

Oft ft

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE (+/-)

'OL. >.■'

"Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26,763.00

35,802.00

-1,825.00

33,977.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

26,763.00

35,802.00

-1,825.00

33,977.00

CHELTUIELI CURENTE

01

26,763.00

35,802.00

-1,825.00

33,977.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,296.00

12,204.00

-800.00

11,404.00

Cheltuieli salariale iu bani

10.01

7,586.00

9,962.00

-700.00

9,262.00

Salarii de baza

10.01 01

7.586.00

9,962.00

-700.00

9,262.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10 01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

1,710.00

2,242.00

-100.00

2,142.00

Conmtol- de asigwt." lx oe smt

10.03 01

1.205.00

1,574.00

-80.00

1,494.00

10.03 02

37.00

50.00

0.00

50.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

395.00

518.00

-20.00

498.00

10.03.04

11.00

15.00

0.00

15.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

62.00

85.00

0.00

85.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

204.00

300.00

-5.00

295.00

Bunuri si servicii

20.01

72.00

140.00

-30.00

110.00

Posta, telecomunicații, radio. Iv internet

20 01.08

72.00

140.00

-30.00

110W

i. 1 i'i .                                         :i : ■ funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

si funcționare

20.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

20.30

132.00

160.00

25.00

185.00

Reclama si publicitate

20 30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției i. ublice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20 30.30

132.00

160.00

25.00

185.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,263.00

23,298.00

-1,020.00

22,278.00

A utoare sociale cod 57.02.01 la 57.02.04

57.02

17,263.00

23,298.00

-1 020.00

22,278.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

17,263.00

23,298.00

-1,020.00

22,278.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate . entru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

DINU ION DAN


SEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,


TUTOIU FLORENTINABUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PROPUS SPRE RECTIFICARE            .,t

\-.

mii lei ■ • vfr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE (+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.00

222.00

10.00

232.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5.00

222.00

10.00

232.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5.00

222.00

10.00

232.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

0.00

10.00

10.00

Bunuri si servicii

20.01

0.00

0.00

10.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0.00

0.00

10.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.00

222.00

0.00

222.00

Ajutoare sociale cod 57.02.01 la 57.02.04

57.02

5.00

222.00

0.00

222.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

222.00

0.00

222.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0 00

0.00

0 00

0.00

Ticnete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02 04

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

o.oo

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

ooo1

Alte active fixe

71.01.30

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

ȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

TUTOIU FLORENTINA


DINU ION DAN


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE                       Ț

V ____________________________________________________’-Xi


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere

conform HCL

327/29.09.2017

INFLUENTE (+/-)

L.PȚevedșre conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,009.00

3,349.00

-253.00

3,096.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,009.00

3,284.00

-198.00

3,086.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,009.00

3,284.00

-198.00

3,086.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

440.00

562.00

7.00

569.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

361.00

440.00

21.00

461.00

Salarii de baza

10.01.01

361.00

440.00

21.00

461.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01 09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01 30

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

21.00

-21.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02 03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

21.00

-21.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

79.00

101.00

7.00

108.00

Contribuții de asigurau sociale de stat

10 03.01

57.00

70.00

5.00

75.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

3.00

0.00

3.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

18.00

23.00

2.00

25.00

V(.:r"incLir' le asnj'J'an pernei TOTiPngi tjr/"

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

vtâgutate ueT'rațs'p’nttt&be'anjaiuta' pentru

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

4.00

0.00

4.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,569.00

2,722.00

-205.00

2,517.00

Bunuri si servicii

20.01

157.00

280.00

0.00

280.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

10.00

0.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

10.00

0.00

10.00

incalzit. Iluminat si torta motrica

20.01 03

42.00

75.00

0.00

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

15.00

0.00

15.00

Carburanți si lubrifiant:

20.01 05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20 01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

10.00

0.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

10.00

0.00

10.00

J

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

88.00

150.001

0.00

150.00

Reparații curente

20.02

1.00

235.00

-27.00

208.00

Hrana

20.03

1,382.00

2,127.00

-163.00

1,964.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,382.00

2,127.00

-163.00

1,964.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

2.00

0.00

2.00

ZJ

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

1.00

0.00

1.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE (+/-)

Prevedere conform "rectificare

Reactivi

20.04.03

■■

Dezinfectanti

20.04.04

v.     V

î

rS

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

17.00

53.00

-10.00

43,00

Uniforme si echipament

20 05 01

0.00

3.00

0.00

■, 3®

1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0 00

0.00

■■     Or®

Alte obiecte de inventar

20.05.30

17.00

50.00

-10.00

■ ::^4b?Qp

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5.00

5.00

0.00

■ V 5.C0

Deplasări interne, detașări transferări

20.06.01

5.00

5.00

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0,00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.00

-5.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

.20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente irnprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0 00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente im, rumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

20.30

3.00

5.00

0.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

000

Pl/.,.;, , uumzemme

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

l'''i            Jti'iji. (3I5S l!U’_ .I3Î8

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chim

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

oiool

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

5.00

0.00

5.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

A utoare sociale cod 57.02,01 la 57.02.04

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57 02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

i0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

65.00

-55.00

10.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

65.00

-55.00

10.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

65.00

-55.00

10.00

Active fixe

71.01

0.00

65.00

-55.00

10.00

Construcții

71.01.01

0.00

45.00

-45.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

20.00

-10.00

10.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

DINU ION DAN


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

TUTOIU FLORENTINA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR. 7 LA HCL VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE^

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2017 CANTINA SOCIALA

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de

U /

Cantitatea

Valoarea

Influente

Valoarea

Investiții

M

inițiala

+/-

finala

0

1

2

3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

20,000

-10000

10000

1. MAȘINA DE GĂTIT CU HOTA

1

20,000

-10000

10000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

45,000

-45000

0

1. Arhitectura si rezistenta

45,000

-45000

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIALA

1

45,000

-45000

0

2. Branșamente utilitati

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

65,000

-55000

10000

DIRECTOR, DINU ION DANSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA


JUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2017 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

INFLUENTE

(+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,364.00

16,665.00

-846.00

15,819.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11,364.00

16,347.00

-839.00

15,508.00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,364.00

16,347.00

-839.00

15,508.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,773.00

7,670.00

-284.00

7,386.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4,701.00

6,075.00

-85.00

5,990.00

Salarii de baza

10.01,01

4,684.00

6,053.00

-90.00

5,963.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

17.00

22.00

5.00

27.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10,01.08

Prima de vacanta

10 01 09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10 01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10 01,12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10 01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

219.00

-219.00

0.00

Tichete de masa ’)

10.02 01

Norme de hrana

I1O.O2.O2

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

219.00

-219.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

1,072.00

1,376.00

20.00

1,396.00

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03.01

744.00

956.00

-7.00

949.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10 03.02

23.00

31.00

0.00

31.00

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

245.00

317.00

-3.00

314.00

ini1:II                     Otji'UTu                                          '

nrqfccrrTr-.n?g   .

10.03.04

7.00

10.00

0.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10 03.06

53.00

62.00

30.00

92.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,485.00

3,403.00

■455.00

2,948.00

[Bunuri si servicii

20.01

1,002.00

2,340.00

-355.00

1,985.00

Furnituri de birou

20.01.01

27 00

45.00

0.00

45.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

35.00

0.00

35.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

489.00

850.00

-50.00

800.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

24.00

35.00

0.00

35.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

14.00

30.00

0.00

30.00

Piese de schimb

20.01 06

0.00

0 00

0.00

0.00

Transport

20.01 07

0.00

0 00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01 08

45.00

100 00

0.00

100.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

43.00

70.00

0.00

70.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

344.00

1,175.00

-305.00

870.00

Reparații curente

20.02

20.00

315.00

-100.00

215.00

Hrana

20.03

36.00

75.00

-20.00

55.00

Hrana pentru oameni

20.03 01

36.00

75.00

-20.00

55.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

000

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04 02

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

23.10.2017

Prevedere conform HCL 327/29.09.2017

G

INF/ȚU^NȚE

/X

Ar . \ --Prevode^e conform^ .<.7ectific|are\

Reactivi

20.04.03

■ 1 1.

îi

Dezinfectanti

20.04.04

■ \ u

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.00

160.00

\1159XJP

'■^>•210,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

10.00

rOVA 1 1Q.6b

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

O''to

Alte obiecte de inventar

20.05 30

39.00

150.00

50.00

200.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

229.00

270.00

-25.00

245.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

229.00

270.00

-25.00

245.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

10.00

-8.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

5.00

15.00

20.00

Pregătire profesionala

20.13

89.00

95.00

0.00

95.00

Protecția muncii

20.14

11.00

30.00

0.00

30.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru aru

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati put

'20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

0.00

0,00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte

cheltuieli

20.30

58.00

103.00

-12.00

91.00

Reclama si publicitate

20.30.01

4.00

15.00

0.00

15.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime ae asigurare non-viata

20.30.03

31,00

40.00

0.00

40.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30 07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

oloi

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.00

47.00

-12.00

35.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,106.00

5,274.00

-100.00

5,174.00

Ajutoare sociale cod 57,02.01 la 57.02,04;

57.02

4,106.00^

5,274.00

-100.00

5,174.00

_

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

135.00

210.00

0.00

210.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3,971.00

5,064.00

-100.00

4,964.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Ticheie cadou acordate entru cheltuieli sociale

57.02 04

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

318.00

■7.00

311.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

318.00

-7.00

311.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

318.00

-7.00

311.00

Active fixe

71.01

0.00

318.00

-7.00

311.00

Construcții

71 01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

75.00

-7.00

68.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

78.00

0.00

78.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

165.00

Io.oo1

165.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

DINU ION DANȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

TUTOIU FLORENTINA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 9 LA HCL

VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE

CREDITE,PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2017 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli U / de Investiții                        M


Cantitatea Valoarea inițiala


Influente

+ /-


Valoarea finala1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

318,000

-7,000

311,000

1.AUTOTURISM DACIA

1

75,000

-7000

68,000

2.STATII DE LUCRU

15

60,000

0

60,000

3.COPIATOR XEROX

2

18,000

0

18,000

4.SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, ANTIEFRACTIE SI SIGURANȚA LA INCENDIU

1

165,000

165,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIA

1

0

2. Branșamente utiiitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

0

de prefezabilitate si a

0

studiilor de fezabilitate

0

aferente obiectivului

1

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

318,000

-7,000

311,000


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:     >r-SECRETAR, Gheorahe Andrei