Hotărârea nr. 410/2017

Hotãrârea nr. 410 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Mihai Cristian Ganea și Raportul de Specialitate nr. 9243/25.10.2017 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 153/27.10.2017 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.10.2017;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/16.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și a Legii nr.7/16.02.2017 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

A

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215/2001- privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2017 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare ale investițiilor, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-S^rin-Niculae BOTEZ


Contrase m nează, SECRETAR, Lauren

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOIESTI BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2017


Anexa nr 1 la H.C.L. nr. .<'k../2017


MII LEI

Buget aprobat

Execuție 30.09.2017

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

900

864

900

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.794

4.735

500

9.294

TOTAL VENITURI - din care:

9.694

5.599I

500

10.197

Veniturile secțiunii de funcționare

37.10.03

-2.548

-404

510

-2.038

Veniturile secțiunii de dezvoltare

37.10.04

2.548

404

-510

2.038

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

9.694

5.514

500

10.194

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.146

5.110

1.010

8.156

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.146

5.110

1.010

8.156

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.716

2.735

500

4.216

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.880

2.240

566

3.446

Salarii de baza

10.01.01

2.435

2.002

650

3.085

Indemnizații de delegare

10.01.13

12

-10

2

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

433

238

-74

359

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186

0

-186

0

IVouchere de vacanta

10.02.06

186

-186

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

650

495

120

770

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

455

354

90

545

Contribuții de asigurări de șomaj

Q0.03.02

15

11

4

19

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150

116

30

180

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

3

1

6

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25

11

-5

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.430

2.375

510

3.940

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.435

938

120

1.555,

Furnituri de birou

Î20.01.01

10

7

5

<15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20

18

5

/ ■ < '25

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300

237

35

<< 335

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

151

25

î-'* 225

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

160

-20

v 230

Piese de schimb

20.01.06

50

31

20

&/70

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30

19

30.

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

100

66

100

L

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

120.01.30

475

249

50

525
Buget aprobat

Execuție 30.09.2017

Influente

Buget rectificat

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

500

307

0

500

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

500

307

500

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

70

47

50

120

Medicamente

20.04.01

20

13

5

25

Materiale sanitare

20.04.02

50

34

45

95

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

180

119

50

230

Uniforme si echipament

20.05.01

80’

38

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100

81

50

150

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

60

19

-10

50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

50

19

50

Deplasări în străinătate

20.06.02

10

-10

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

1

10

Consultanta si expertiza

20.12

20

3

20

Pregătire profesionala

20.13

20

10

20

Protecția muncii

20.14

40

25

40

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.095

906

300

1.395

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

15

50

Chirii

20.30.04

5

3

5

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.040

888

300

1.340

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.548

404

-510

2.038

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.548

404

-510

2.038

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

,71.01

2.548

404

-510

2.038

Construcții

71.01.01

2.278

299

-532

1.746.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

173

96

-3

z^'170

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

97

9

25

^>22

Alte active fixe

71.01.30

0

. . Ml‘%.

ADMINISTRAȚIA


/;

ORDONATOR TERT|£l^î5&ld)Șj


SEF SERV FIN.-CONTAB.,ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr^fe/2017


LISTA DE INVESTIȚII 2017

MII LEI

Nr. crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

380

10

390

1

Stand contentie animale

30

30

2

Electrocar - 2 bucăți

100

-3

97

3

Căsuțe din lemn Modul TIP II - 3 bucăți

35

35

4

Căsuțe lemn animale - 2 bucăți

105

-2

103

5

Remorca tractor

50

50

6

Generator sudura

10

10

7

Copiator multifuncțional

9

9

8

Lama pentru dezapezit

23

23

9

Stâlpi pentru iluminat (6 bucăți)

18

18

10

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare

6

(>

11

Cantar animale

9

9

LUCRĂRI TOTAL

2.168

-520

1.648

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI

30

10

40

1

Serviciu de cadastru si intabulare

30

30

2

Suport topografic

10

10

INVESTIȚII NOI

1.358

-522

836

1

Canal apa zoo - studiu fezabilitate

10

10

2

Lacuri păsări de apa - studiu fezabilitate + execuție

25

-4

21

3

Parcare auto

1.088

-500

588

4

Gard plaja - studiu fezabilitate

15

15

5

Rețea de canalizare adapost câini - studiu fezabilitate + execuție

15

-2

13

6

Rețea de canalizare parc - studiu fezabilitate

15

-2

13

7

Rețea de canalizare plaja - studiu fezabilitate

30

-5

25

8

Rețea de alimentare cu apa adapost câini - studiu fezabilitate

20

-3

17

9

Rețea de alimentare cu apa parc - studiu fezabilitate + execuție

20

-3

17

10

Rețea de alimentare cu apa plaja - studiu fezabilitate

20

-3

17

11

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -(SF+PT)

100

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

780

-8

772

1

Construcție feline - reabilitare

450

450

2

împrejmuire baza de producție

100

-8

92

3

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

230

230

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

2.548

-510

2.038

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”


PLOIEȘTI

ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr£../2017

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

PARATRĂSNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

Fanarul este construcția metalica cu o inaltime de peste 8 m in care se depozitează furajele (fan , paie , lucerna, ...) necesare hranirii ierbivorelor. Pentru protejarea impotriva trăsnetelor a acestei construcții metalice, a celorlalte construcții invecinate si a personalului muncitor ce - si desfasoara activitatea in zona este necesara dotarea acestei construcții cu un “Paratrăsnet cu Dispozitiv de Amorsare”.

CÂNTAR ANIMALE

Se impune achiziționarea unui cântar pentru animale, în scopul de a stabili dozajul tratamentului, în momentul în care acesta se impune.

De asemenea, măsurarea cu exactitatea a greutății animalelor, permite o monitorizare corectă a stării de sănătate și a modificărilor ce apar odata cu trecerea animalului de la o etapă la alta, în procesul de evoluție al vieții.

Ținerea sub control a greutății animalului este foarte importantă pentru o dezvoltare sănătoasă.

Atât obezitatea cat si cachexia sunt semne ale unei afectiwn, de aceea_0 | C,S.            .# I

supraveghere atentă a greutății animalului, este deosebit de importântă și, prin urmare, achiziționarea unui cântar, este strict necesară.

' L oi*'

- Cântarul trebuie sa fie prevăzut cu o construcție solidă a structurii metalice, care să asigure rezistență la șocuri și să poată fi utilizat în condiții dure de mediu;

 • - Suprafața platformei să fie din oțel, cu material anti- alunecare;

 • - Indicatorul de greutate, să fie rezistent în mediu umed(afîșare LED);

- Capacitatea să fie de 1000 kg.;

- Dimensiuni minime: 1498 x 762 x 64 mm.

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI

SUPORT TOPOGRAFIC

Pentru buna desfășurare a investițiilor ce vor fi executate de către Administrația Parcului Memorial „ Constantin Stere” Ploiești, este necesara efectuarea unor servicii de ridicare TOPO .

Ridicarea TOPO este necesara in vederea obținerii de avize, autorizații, certificate de urbanism etc, acestea fiind depuse odata cu documentația specifica.

Se va realiza cate o ridicare TOPO pentru fiecare dintre cele doua zone de interes , zona Parc respectiv zona Plaja.

Director,

Sandu Ștefan Constantini

,7Qf ADMINISTRAM , X4RCOT MEMORIA!.^ stere gll ,/\Â. DIREi/oR 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Parcului Memorial

“Constantin Stere” Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 - Legea nr. 6/16.02.2017 si legii privind finanțele publice locale locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 88/03.04.2017 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 230/28.07.2017.

Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Fanarul este construcția metalica cu o inaltime de peste 8 m in care se depozitează furajele (fan, paie, lucerna, ...) necesare hranirii ierbivorelor. Pentru protejarea împotriva trăsnetelor a acestei construcții metalice, a celorlalte construcții invecinate si a personalului muncitor ce - si desfasoara activitatea in zona este necesara dotarea acestei construcții cu un “Paratrăsnet cu Dispozitiv de Amorsare”.

Se impune achiziționarea unui cântar pentru animale, în scopul de a stabili dozajul tratamentului, în momentul în care acesta se impune.

RO4K

De asemenea, măsurarea cu exactitatea a greutății apimalelori perhiitc o monitorizare corectă a stării de sănătate și a modificărilor ce apar odata cu trecerea animalului de la o etapă la alta, în procesul de evoluție al vieții. •••...           /

Pentru buna desfășurare a investițiilor ce vor fi executate de catre^Administratia

Parcului Memorial „ Constantin Stere” Ploiești, este necesara efectuarea unor servicii de ridicare TOPO .

Ridicarea TOPO este necesara in vederea obținerii de avize, autorizații, certificate de urbanism etc, acestea fiind depuse odata cu documentația specifica.

Se va realiza cate o ridicare TOPO pentru fiecare dintre cele doua zone de interes , zona Parc respectiv zona Plaja.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a raportului de specialitate si pentru îndeplinirea obiectivelor legate de incadrarea Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești in standardele uniunii europene, se impune rectificarea prin majorarea subvențiilor cu suma de 500 mii lei si reașezarea in structura .

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Menționam caracterul de urgenta ca fiind necesar datorita lipsei fondurilor bănești pentru cheltuielile de personal.

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2017

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a

organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

A

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 - Legea nr. 6/16.02.2017 si legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2017 Ploiești prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 88/03.04.2017 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 230/28.07.2017.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel : > TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

-subvenții > TOTAL CHELTUIELI; din care .--cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale:

-cheltuieli de capital:

9.694 mii lei


900 mii lei

8.794 mii lei


9.694 mii lei

3.716 mii lei

3.430 mii lei

2.548 mii lei.


s>)


u - • .>>)►!

Fata de sumele aprobate Administrația Parcului Memorial “Constafitip Stere”

Ploiești solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe ariul 2QMi sensul


.....                          ’         ............_                                          i majorării subvențiilor cu suma de 500 mii lei si reașezare in struct&<^^^

In urma acestei modificări bugetul se prezintă după cum urmeaza:

> TOTAL VENITURI:

10.194 mii lei

din care:-venituri proprii:

900 mii lei

-subvenții

9.294 mii lei

> TOTAL CHELTUIELI:

10.194 mii lei

din care:-cheltuieli de personal:

4.216 mii lei

-cheltuieli materiale:

3.940 mii lei

-cheltuieli de capital:

2.038 mii lei.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in funcție de specificul activitatilor consta in :

> Cheltuieli de personal - 4.216 mii lei:

Pentru determinarea fondului de salarii am luat in calcul nivelul de salarii de baza aferent statului de personal al lunii septembrie 2017 si modificările legislative legate de drepturile salariale conform Ordonanței de urgenta nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, cuatumul brut al salariilor de baza/indemnizatiile de care beneficiază personalul plătit din fondurile publice din instituțiile si autoritatile publice ale administrației publice locale, rezultând o cheltuiala cu salariile de baza de 3.446 mii lei. Pentru acest fond de salarii unitatea isi va constitui si va datora contribuții (22,50%) pentru asigurări sociale de stat (CAS), contribuții pentru bugetul asigurărilor de șomaj, contribuții pentru fondul de asigurări de sanatate (CASS), fond risc si accidente, contribuții pentru concedii si indemnizații in suma de 770 mii lei.

> Cheltuieli cu bunuri si servicii - conform execuției de casa la data de 30.09.2017 se impune reașezarea si majorarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu cu suma de - 510 mii lei, după cum urmeaza :

 • •     20.01.01 - Furnituri de birou - majorarea cu suma de 5 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

 • •     20.01.02 - Materiale pentru curățenie - majorarea cu suma de 5 mii lei necesari pentru igenizare adăposturi animale;

DIRECTOR, Sandu Ștefan Con

 • •    20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrice - m^^a cu suma’le 35 mii lei; menționam ca la fundamentarea acestei sume:am luat in calcul atit consumurile diferențiate in funcție de sezonalitate;

 • •     20.01.04 - Apa, canal si salubritate - majorare cili.șuma?de>25?mii lei necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose"’septice* si gunoi menajer;

 • •     20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - diminuarea cu suma de 20 mii lei ca

urmare a economiei înregistrate de instituției;

«    20.01.06 - Piese de schimb - majorarea cu suma de 20 mii lei -necesari

pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

 • •     20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare -majorare cu suma de 50 mii lei necesari pentru pentru diverse servicii pentru întreținere si funcționare, precum si pentru achiziția de materiale de construcție, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, semințe diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, etc.;

 • •     20.04.01 - Medicamente - 5 mii lei si 20.04.02 - Materiale sanitare -

majorarea cu suma de 45 mii lei - prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate, precum si pentru operațiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiești si din alte localitati;

•     20.05.30 - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si

echipament de protecție - majorarea cu suma de 50 mii lei necesari pentru achiziționarea de obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare (jgheaburi, adapatori necesare in adăposturile animalelor);

 • ♦    20.06.02 - Deplasări in străinătate - reducerea bugetului cu 10 mii lei -avand in vedere ca pana la aceasta data nu au fost necesare deplasări in străinătate;

 • •     20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - majorarea cu suma de 300 mii lei, ce va fi utilizata pentru: achiziții animale, autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizări, incinerări cadavre animale, verificări metrologice, fond handicapați, servicii de paza, toaletari arbori (in incinta Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești se află arbori bătrâni, scorburoși și uscați ce prezintă un grad ridicat de rupere în urma femomenelor meteo extreme - furtuni, vijelii, care pun în pericol integritatea corporală a vizitatorilor și de asemenea pot produce pagube importante pentru rețeaua electrică, construcțiile existente și adăposturile de animale. Pentru evitarea producerii unor accidente cu victime umane sau ce pot avea însemnate pierderi materiale, la momentul de repaus vegetativ este necesară toaletarea unui număr de aproximativ 300 de arbori situați în parc, grădina zoo și plajă. La acest moment s-au luat în calcul doar arborii cu riscul cel mai ridicat de cădere), etc.

  > Cheltuieli de capital - reașezarea in structura, conform anexei.numarul2Ja proiectul de hotarare.                                              ’r \:


\’’-v

J '

Fundamentarea dotărilor si lucrărilor de investiții este detaliata1 raportul de specialitate.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 conform anexei nr.l si anexei nr. 2 .VIZAT DE LEGALITATE Valentina Dobrescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 230/28.07.2017, astfel:

Venituri


-venituri proprii

900,00 mii lei

8.794,00 mii lei

9.694,00 mii lei


3.716,00 mii lei

3.430,00 mii lei

2.548.00 mii lei

9.694,00 mii lei


-subventii/transferuri de la bugetul local

TOTAL

Cheltuieli - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital

TOTAL

Prin rectificare se majoreaza subvențiile cu suma de 500,00 mii lei, bugetul rectificat devine:

Venituri


Cheltuieli


-venituri proprii                              900,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 9.294,00 mii lei

TOTAL                  10.194,00 mii lei

 • - cheltuieli de personal

  4.216,00 mii lei

  3.940,00 mii lei

  2.038.00 mii lei

  10.194,00 mii lei


 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital

TOTAL

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonanlata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

:,A,'


 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate

a veniturilor bugetare posibil de incasat”.                              i ■ ■A

le achiziții publice


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții public^*, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator -terțiat/ de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajareOiohidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

V

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREM^^lMjI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2 O 1CcAiȘ,                2 e>\ A--


PREȘEDINTE,

Paul PalasData: 3o < Ip .'1014-