Hotărârea nr. 41/2017

Hotãrârea nr. 41 privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 41

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor


tehnico-economici și


modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

“Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor: Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Paulica Drăgușin, Cristina Enache, Cristian Ganea, Bogdan Hodorog, Constantin Minea, Marius Mateescu, Puiu Neagu, Paul Palaș, George Pană, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Florina Sorescu, Aurelian Tudor, Sorin Văduva și Robert Vîscan și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”,

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 15.02.2017;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă actualizarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

r.


Contrasemnează

Anabell OiiA/CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

“Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Râfov într-o zonă echipată corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

Investiția propusă are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, în conformitate cu standardele în vigoare.

Proiectul propune soluția tehnică de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Râfov, cu descărcare în colectorul existent pe str. Râfov, ce se descarcă în colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 2258 ml

 • -  racorduri menajere - 202 buc.

 • -  guri de scurgere - 51 buc.

 • -  3 stații pompe ape uzate menajere pe străzile Izlazului, Atelierului, și Târgului Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin

Hotărârea Consiliul Local Ploiești nr. 51/26.02.2010.

9

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, fara TVA = 2.778.049,90 lei

din care C+M, fara TVA = 2.288.195,70 lei

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi etapizate în funcție de alocația bugetară.


Direcția Tehnic Investiții

Direcția Economică


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

“Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

In zona cartierului Rafov exista străzi canalizate parțial sau necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere realizandu-se local, prin descărcarea în puțuri absorbante, fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarcă in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 2258 ml

 • -  racorduri menajere - 202 buc.

 • -  guri de scurgere - 51 buc.

 • -  3 statii pompe ape uzate menajere pe străzile Izlazului, Atelierului, și Târgului Prin execuția acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de

apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea infiltrațiilor.

Rețelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametre D200-D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploiești, de-a lungul străzilor: Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Documentația tehnică a fost elaborată ținând cont de principiul funcționării pe bazine a rețelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul existent pe str. Râfov, ce se descarcă în colectorul existent pe B-dul Petrolului.

Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat Dnl60, se vor realiza până la limitele proprietăților consumatorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

După terminarea lucrărilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face în funcție de natura acestuia, cu mențiunea că, pentru străzile de pământ, contractele de execuție a rețelelor de canalizare vor cuprinde și lucrările privitoare la modernizarea străzilor, astfel încât să fie evitată colmatarea rețelelor noi.

Documentația tehnică face propuneri de execuție a rețelelor de canalizare pe tronsoane, din aval spre amonte, cu închiderea traficului carosabil pe tronsonul de stradă afectat.

Apele uzate menajere, evacuate în canalizarea orășenească, vor respecta obligatoriu condițiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Local Ploiești nr. 51/26.02.2010.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, fara TVA = 2.778.049,90 lei din care C+M, fara TVA = 2.288.195,70 lei

DL RATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi etapizate în funcție de alocația bugetară.

Față de cele arătate, propunem aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Picții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului”.

Direcția Tehnic-Investiții,

Direcția Economică, Director Executiv

Nicoleta CRĂCIUNOIU

aL


Director executiv

Sorina ȘOMA

1 0 -52- 2017


Șef Serviciu

Mariana STOCHIȚĂ

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director executiv,SC Alpenside SRL

Pr. nr DEVIZ GENERAL * SF 03(Recalculat la 10,02.2017) "Extindere rețea canalizare, zona SUD-Cartier MIMIU si cartier RAFOV

Municipiul Ploiești,Județul Prahova"

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. 4,4956 lei/euro din data de         10.02.2017


Anexa 5 cf. HG nr. 28/09.01.2008

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA(19X)

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

6

7

GĂRII ULUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1.2.

Amenajarea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Total capitolul 1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

SF22B

SF24A

SF27

Alim. cu en. el. statii de pompe pe rețea canalizare pt str. Izlazului

Aiim. cu en. ei. stătu oe pompe pe reiea canalizare pi str.Aieueruiui i

Alim cu en. el. slatii de pompe pe rețea canalizare pt str Izlazului

Total capitolul 2

6,1000

6.1UUU

6,1000

18,3000

1,3569

1,35b9

1,3569

4,0706

 • 1.4640

1.464U

 • 1.4640

4,3920

7,5640

7.564U

7,5640

22,6920

1,6825

1,6825

1,6825

5,0476

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren (topo, geo)

- Topo, geo

19,0000

4,2264

3,6100

22,6100

5,0294

3.2.

Taxe pt. obținere de avize, acorduri si autorizații

7,0000

1,5571

1,3300

8,3300

1,8529

3.3.

Proiectare si inginerie’

0,0000

0,0000

-S.F.

5,5000

1,2234

1,0450

6,5450

1,4559

- OTAC, Proiect tehnic si detalii execuție

68,0000

15,1259

12,9200

80,9200

17,9998

- Documentații obținere avize

3,0000

0,6673

0,5700

3,5700

0,7941

• Verificarea tehnica a proiectării

5,0000

1,1122

0,9500

5,9500

1,3235

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

14,0000

3,1142

2,6600

16,6600

3,7058

3.5.

Consultanta:

17,0000

3,7815

3,2300

20,2300

4,5000

3.6.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

7,0000

1,5571

1,3300

8,3300

1,8529

Personal supraveghere execuție (inspector șantier)

34,3229

7,6348

6,5214

40,8443

9,0854

Total capitolul 3

179,8229

39,9998

34,1664

213,9893

47,5997

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

SF21

SF22A

SF22A

SF23A

SF23B

SF23C

SF23O

SF24A

SF24B

SF25

SF26

SF27

Construcții si instalații

Rețea canalizare pe str. PIETU cu descărcare in str. Rafov!

Rețea canalizare pe str IZLAZULU11 cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str. IZLAZULUI 2 cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 1 cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 2 cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 3 cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizaro pe str.TRAIAN SAVULESCU 4 cu descărcare in str. Atelierului 1

Rețea canalizare pe str. ATELIERULU11 (prin pompare cu dese in str Rafov)

Rețea canalizare po str. ATELIERULUI 2 cu descărcare in str Rafov

Rețea canalizare pe str. UZINEI cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str. TRENULUI cu descărcare in str. Rafov

Rețea canalizare pe str. TÂRGULUI cu descărcare in str. Rafov

Total construcții + instalații

123,1115

332,7702

335,1173

49.6509

85,0082

143,8364

68,3908

247,8094

317,4316

160,8609

136,2706

269,6379

2 269,8957

27,3849

74,0213

74,5434

11,0443

18,9092

31,9949

15,2128

55,1227

70,6094

35,7818

30,3120

59,9782

504,9150

23,3912

63,2263

63,6723

9,4337

16,1516

27,3289

12,9943

47.0838

60,3120

30,5636

25.8914

51,2312

431,2802

146,5027

395,9966

398,7896

59,0846

101,1597

171,1653

81,3851

294,8932

377,7436

191,4244

162,1620

320,8691

2 701,1759

32,5880

88,0854

88,7066

13,1428

22,5019

38,0740

18,1033

65,5960

84,0252

42,5804

36,0713

71,3740

600,8488

4.2.

SF22B

SF24A

SF27

Montaj utilaj tehnologic

Rețea canalizare pe str IZLAZULUI 2 prin pornparo

Rețea canalizare pe str. ATELIERULU11 prin pompare

Rețea canalizare pe str TÂRGULUI, prin pompare

0,0360

0,0360

0,0360

0,0080

0,0080

0,0080

0,0068

0,0068

0,0068

0,0428

0,0428

0,0428

0,0095

0,0095

0,0095

4.3.

SF22B

SF24A

SF27

Total utilaje

0,1080

0,0240

0,0205

0,1285

0,0286

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Rețea canalizare pe str. IZLAZULUI 2 prin pompare

Rețea canalizare pe str. ATELIERULU11 prin pompare

Rețea canalizare pe str. TÂRGULUI, prin pompare

19,0633

19,0633

19,0633

4,2404

4,2404

4,2404

3,6220

3,6220

3,6220

22,6853

22,6853

22,6853

5,0461

5,0461

5,0461

Total utilaje

57,1899

14,3327

3,6220

22,6853

15,1383

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Total utilaje

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4.5.

Dotări

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4.6.

Active necorporale

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0006

0,0000

Total capitolul 4|     2 327,1936

14,3407

3.6289

SZ7282

----TOT51\_


2

----------------3---------------1

*

5

2

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

5.1.

5.1.1. Lucrări de construcții 2%

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale:

- MLPTL 0.6%

0,1100

0,0245

0,0000

0,1100

0,0245

- CSC 0.5%

0,0917

0,0204

0,0000

0,0917

0,0204

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute      10%

252,5317

56,1731

50,5063

303,0380

67,4077

Total capitolul 5

252,7333

56,2179

50,5063

303,2397

67,4525

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6.2.

Probe tehnologice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Total capitolul 6

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

TOTAL GENERAL

2 778,0499

114,6290

92,6936

562,6491

135,2477

Din care C + M

2 288,1957

4,0787

4,3988

22,7348

5,0571CONSTR. 5


S.R.L-


Nota: La recalculare s-au ^vut.in vedere yfiț^toarele: Evoluția curs Euro, Valoarea țVA(190/^, Devizele oferta întocmiteAUTORITATEA CONTRACTANTA


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR.51

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Andrei Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”,

Ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”, conform anexei 1.

ArL2. Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 26 februarie 2010.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar,\Maria Magdalena Mazâlu

U

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții

“Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traîan Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

In zona cartierului Rafov exista străzi canalizate parțial sau necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere realizandu-se local, prin descărcarea în puțuri absorbante, fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE -■ 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarcă in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 2258 ml

 • -  racorduri menajere - 202 buc.

 • -  guri de scurgere -51 buc.

 • -  3 statii pompe ape uzate menajere

Prin execuția acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea infiltrațiilor.

Rețelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat, cu dia metro D200-D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploiești, de-a lungul străzilor: Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Documentația tehnica a fost elaborata ținând cont de principiu^fuhc


pe bazine a rețelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul ^xist^fepe^ str.Rafov, ce se descarcă in colectorul existent pe B-dul Petrolului.

Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat Dnl60, sc vor realiza pana la limitele proprietăților consumatorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. După terminarea lucrărilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face in funcție de natura acestuia, cu mențiunea ca, pentru străzile de pamant, contractele de execuție a rețelelor de canalizare vor cuprinde si lucrările privitoare la modernizarea străzilor, astfel incat sa fIc evitata colmatarea rețelelor noi.

Documentația tehnica face propuneri de execuție a extinderilor de canalizare pe tronsoane, din aval spre amonte, cu inchiderea traficului carosabil pe tronsonul dc strada afectat.

Apele uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca, vor respecta obligatoriu condițiile de calitate impuse deNTPA 0002/1997.

Pentru lucrările prevăzute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 1270/30.09.2009 (sir.Pictii, Izlazului, Traian Savulescu, Uzinei, Trenului, Târgului) si Cerii ficatul dc urbanism nr. 1271/30.09.2009 (str.Atelierului), iar documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, aviz nr.327/22.12,2009.

PR1NC1 PA LII INDICATORITEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 2.439.083 lei / 568.406 C din uarc CC .M, inclusiv TVA = 2.086.672 lei / 486.279 C

Strada

1 .ti uginie ni 1

\’alo»re totala investiție /lei

Valoare C+M/lei

Valoare totala investiție /euro

Valoare C+M /euro

Guri de scurgere buc.

Racorduri menajere buc.

Pietii

170

152.695

131.253

35.584

30.587

0

16

Izlazului

545

706.961

605.341

164.751

141.069

18

63

Traian

Savulescu

•!--6.553

391.829

106.396

91.312

17

37

Atelierului

-i 15

525.880

448.722

122.552

104.570

16

41

Uzinei

1 90

! 15.i56

124.684

33.827

29.056

0

12

Trenului

7 10

1 (7.839

144.222

39.113

33.610

0

13

Târgului

?.05

2'3.999

240.621

66.183

56.074

0

20

TOTAL

A*?*_____

2 139.083

2.086.672

568.406

486.279

51

202

;'<V7

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitaționala^ a fost propusa executarea a trei statii de pompare a apelor uzate, amplasate pe străzile Izlazului, Atelierului si Târgului.

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi ctapizate in funcție de alocația bugetara.

Urmare a celor prezentate, supunem aprobării indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții ‘‘Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

DI RECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ing.Florina POPESCU

SEF SERVICIU INVESTIȚII Ing.Teodora MARIN

Vizat, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS DIRECTOR Luminița GABORFI

întocmit, Ștefan D.

2ex./2S.01.20!0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarcă in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 2258 ml

 • -  racorduri menajere - 202 buc.

 • -  guri de scurgere - 51 buc.

 • -  3 statii pompe ape uzate menajere

Pentru lucrările prevăzute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 1270/30.09.2009 (str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Uzinei, Trenului, Târgului) si Certificatul de urbanism nr. 1271/30.09.2009 (str.Atelierului), iar documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, aviz nr.327/22.12.2009.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 2.439.083 lei / 568.406 C din care C+M, inclusiv TVA = 2.086.672 lei / 486.279 C

Strada

Lungime ml

Valoare totala investiție /lei

Valoare C+M/lei

Valoare totala investiție /euro

Valoare^'

C+M¥ /euro

Guri

șt;dc ■' ■ scurgere-buc/ -

RacQrdii/i metiajere buc./;'

Pietii

170

152.695

131.253

35.584

30.587 ■

0

16

Izlazului

545

706.961

605.341

164.751

141.069

18

63

Traian Savulescu

463

456.553

391.829

106.396

91.312

17

37

Atelierului

445

525.880

448.722

122.552

104.570

16

41

Uzinei

190

145.156

124.684

33.827

29.056

0

12

Trenului

240

167.839

144.222

39.113

33.610

0

13

Târgului

205

283.999

240.621

66.183

56.074

0

20

TOTAL

2.258

2.439.083

2.086.672

568.406

486.279

51

202

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitaționala, a fost propusa executarea a trei statii de pompare a apelor uzate, amplasate pe străzile Izlazului, Atelierului si Târgului.

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi etapizate in funcție de alocația bugetara.

Față de cele arătate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

PRIMm^-

ANDREI VCNlQSEVICI


Pr. Nr.t 171A -Faza: SF

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE zona SUD, Cartier MUSIU si CartlerRAFOV Min. PLOIEȘTI, Jud.PRAHOVA ir:„


DEVIZ GENERAL - SF 03


privind cheltuielile necesare realizării investiției

in mii lei/mii euro la cursul 4.2911 lei/mii tei la cursul B.N.R. din data de20.10.2003

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

s

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pt protecția mediului si aducere la st inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

6.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

SF 22.B

Rețea can, str. IZLAZULUI 2, prin pomp. - alim. Cu energ. electrica

5.000

1.165

0.950

5.950

1.387

SF 24.A

Rețea can. str. ATELIERULU11, prin pomp. * alim. Cu energ. electrica

5.000

1.165

0.950

5.950

1.387

SF 27

Rețea can. str. TÂRGULUI, prin pomp. - alim. Cu energ. electrica

5.000

1.165

0.95D

5.950

1.387

TOTAL CAPITOL 2

15.000

3.496

2.850

17.850

4.160

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren - RT+GEO

9.708

2.262

1,845

11.553

2.692

3.2.

Taxe pt obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.366

0.784

0,640

4.006

0.933

3.3.

Proiectare si Inginerie

3.3.1

Proiectare si inginerie SF

5.049

1.177

0.959

6.008

1.400

3.3.2

Proiectare si inginerie DOC+PAC+PT+DE+verif MLPT

67.992

15.845

12.918

80,910

18.855

3.4.

Orqanizarea procedurilor de achiziție      N

13.469

3.139

2.559

16.028

3.735

3.S.

Consultanta

16.830

3.924

3.199

20.037

4.669

3.6.

Asistenta tehnica

35.455

8.262

6.736

42.191

9.832

TOTAL CAPITOL 3

' • 151:877

35.393

28.857

180.733

42.118

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

SF 21

Rețea canalizare - str. PIETII cu descărcare in str. Rafov

107.084

24.955

20.346

127.430

29.696

SF 22.A

Rețea canalizare str. IZLAZULU11 cu descărcare in str. Rafov

303.471

70.721

57.659

361.130

84.158

SF 22.B

Rețea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

184.167

42.918

34.992

219.159

51.073

SF 23.A

Rețea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 1 cu dese. în str. Rafov

44.147

10.288

8.388

52.535

12.243

SF 23.B

Rețea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 2 cu des. in str. Rafov

93.418

21.770

17.749

111.167

25.907

SF 23.C

Rețea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 3 cu dese, in str. Rafov

123.662

28.823

23.500

147.182

34.299

SF 23D

Rețea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 4 cu dese, in str. Ateleruiui 1

58.431

13.617

11.102

69.533

16.204

SF 24.A

Rețea canalizare str. ATELIERULU11, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

104.764

24.414

19.905

124.669

29.053

SF 24.B

Rețea canalizare str. ATELIERULUI 2, cu dese, in str. Rafov

255.094

59.447

48.468

303.562

70.742

SF 25

Rețea canalizare str. UZINEI cu dese, in str. Rafov

101.725

23.706

19.328

121.053

28.210

SF 26

Rețea canalizare str. TRENULUI cu dese, in str, Rafov

117-665

27,421

22.356

140.021

32.631

SF 27

Rețea canalizare str. TÂRGULUI, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

190.077

44.296

36.115

226.192

52.712

TOTAL SUBCAPITOL 4.1.

683.725

392.376

319.908

2003.633

466.928

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

SF 22.B

Rețea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare

1.236

0.2B8

0.235

1.471

0.343

SF 24.A

Rețea canalizare str. ATELIERULU11, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

1.236

0.288

0.235

1.471

0.343

SF 27

Rețea canalizare str. TÂRGULUI, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

1.236

0.288

0.235

1.471

0.343

TOTAL SUBCAPITOL 4.2.

.  3-708

0.864

0.705

4.413

1.028

4.3.

Utilaj tehnologic

SF 22.B

Rețea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare

4.119

0.960

0.783

4.902

1.142

SF 24.A

Rețea canalizare str. ATELIERULU11, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

4.119

0.960

0.783

4.902

1.142

SF 27

Rețea canalizare str. TÂRGULUI, prin pompare, cu dese, in str. Rafov

4.119

0.960

0.783

4.902

1.142

TOTAL SUBCAPITOL 4.3.

.     .12.3.57,

2.880

2.348

14.705

3.427

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1699/790

396.120

322.960

2022.750

471.383

1 '

2 l

. . . 3 1

4             I

5        I

5 1

^'57-,.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

6.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții 3%(i.2 +1.3* 2*4.1 +4.2+5.1.1)

51.073

11.902

9.704

;Î14.163 .

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

. < 0.000;

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

,51.073

11.902

9.704

' 14.163

6.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

.

Fond CSC - 0.5%(1.2 +1.3 + 2+ 4.1 +4.2+5.1.1)

8.768

2.043

1.666

103&

<4 2.431.

Taxa ISC - O.7%(1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)

12.275

2.860

2,332

14.807-

>^3.4041

Taxa autorizare - 1%(C+M) = 0.01(1.2+ 1.3+ 2+ 4,1 +4.2 +5.1.1)

17.535

4.086

3.332

20.867

4.863

TOTAL SUBCAPITOL 5.2.

38.577

8.990

7.330

45.907

10.698

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute • 5%(1.2+i.3+2+3+4)

93.333

21.750

17.733

111.067

25,883

TOTAL CAPITOL 5

182,983

42.643

34.767

217.750

50.745

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice sl teste       N

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

2049.650

477.651

389.433

2439.083

568.406

Din care C+M

1753.506

408.639

333.166

2086.672

486.279

PROIECTANT SPECIALITATE,

S.C. RETECO S.A. Ploiești


AUTORITATEA CONTRACTANTA BENEFICIAR

Sef proiect specialițațe, ing. Iulian COMPCOMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție :


PREȘEDINTE,

ElisabetaJ^OPOVICI

Data : f ■■ fr)

SECRETAR,COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiul de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Rafov 2, străzile Pietii Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului”

și a emis:                              C
Data;         ' 2^/


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pietii,

9                                                  9                                                                                        7                                   9    7

Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ””