Hotărârea nr. 409/2017

Hotãrârea nr. 409 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alSpitalului Municipal Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 409


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 7722/25.10.2017 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 149/27.10.2017 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.10.2017;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listelor de investiții, conform Anexei nr. 2C (sursa buget local) și Anexei nr. 2B (venituri proprii) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-Șorin-lXiculae BOTEZ


Spitalul Municipal Ploiești

Str. Ana Ipătescu, nr.59

Cod fiscal:2844227


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 89/03.04.2017, H.C.L. nr. 228/28.07.2017 ,H.C.L. nr. 290/30.08.2017 , în conformitate cu următoarele prevederi:

 • - Legea nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • - Legea nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

 • -  diminuarea veniturilor secțiunii de funcționare din sursa de finanțare Buget Local si direcționarea acestor sume in secțiunea de dezvoltare, datorită redimensionării unor obiective de investiții;

 • -  diminuarea unor prevederi pentru unele obiective de investiții din sursa buget local intrucat s-a decis ca faza de execuție a acestor lucrări sa se desfasoare anul viitor. (Se amana faza de execuție a acestor lucrări pentru anul 2018, datorita faptului ca procesul de obținere a documentației necesare pentru eliberarea autorizației de construcție a fost unul destul de laborios si timpul ramas pana la sfârșitul anului este insuficient pentru realizarea lucrărilor, avand in vedere si condițiile atmosferice).

 • -  majorarea veniturilor acordate din Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariate și concomitent, diminuarea veniturilor încasate

din contractele încheiate cu C.A.S. Prahova, ca urmare a aplicării 0.0 nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetareZîn{domeniul sănătății;                                                         jtg r"'- j

necesitatea redimensionării prevederilor pentru unele articole bugetare,;'în    /

concordanță cu execuția bugetară la 9 luni și necesitățile spitalulâie^^ perioada următoare, până la încheierea exercițiului bugetar.

Veniturile totale - prevederea de 49418 mii lei se diminuează cu 495 mii

lei si devine 48923 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 55260 mii lei se diminuează cu 495 mii lei si devine 54765 mii lei.

La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

 • -  20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare- prevederea de 450 mii lei se diminuează cu 100 mii lei și devine 350 mii lei;

 • -  20.02 - Reparații curente - prevederea de 400 mii lei se majorează cu 100 mii lei și devine 500 mii lei;

 • -  20.05.30 - Alte obiecte de inventar - prevederea de 700 mii lei se diminuează cu 210 mii lei și devine 490 mii lei;

 • -  71.01.02 - Mașini, echipamente - prevederea de 953 mii lei se majoreaza cu 20 mii lei si devine 973 mii lei.

71.01.30 - Alte active fixe - prevederea de 1030 mii lei se diminuează cu 305 mii lei si devine 725 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.NCIAR - CONTABIL, lena


CONSILIER JURIDIC, Sandu Andrei


JUDEȚUL PRAHOVAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 89/03.04.2017 si H.C.L. nr. 228/28.07.2017, H.C.L. nr. 290/30.08.2017 , in conformitate cu următoarele prevederi:

 • -  Legea nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare

 • -  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară are un caracter de urgenta datorita faptului ca in conformitate cu art. 48 alin. (1) din legea 273 /2006, Legea finanțelor publice, propunerile pentru redistribuirea fondurilor din programul de investiții se pot face pana la 31 octombrie.

Rectificarea se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

 • -  diminuarea veniturilor secțiunii de funcționare din sursa de finanțare Buget Local si direcționarea acestor sume in secțiunea de dezvoltare, datorită redimensionării unor obiective de investiții;

 • -  diminuarea unor prevederi pentru unele obiective de investiții din sursa buget local intrucat s-a decis ca faza de execuție a acestor lucrări sa se desfasoare anul viitor. (Se amana faza de execuție a acestor lucrări pentru anul 2018, datorita faptului ca procesul de obținere a documentației necesare pentru eliberarea autorizației de construcție a fost unul destul de laborios si timpul ramas pana la sfârșitul anului este insuficient pentru realizarea lucrărilor, avandUn vedere si

condițiile atmosferice).                                          / '*

majorarea veniturilor acordate din Subvenții din bugetul FâMWJ.Ai.?S^Oentrt| /a/ acoperirea drepturilor salariale și concomitent, diminuarea

din contractele încheiate cu C.A.S. Prahova, ca urmare a aplicăriF^Q^£ft^â(517

privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare în domeniul sănătății;

necesitatea redimensionării prevederilor pentru unele articole bugetare, în

concordanță cu execuția bugetară la 9 luni și necesitățile spitalului în perioada următoare, până la încheierea exercițiului bugetar.

Veniturile totale - prevederea de 49418 mii lei se diminuează cu 495 mii lei si

devine 48923 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 55260 mii lei se diminuează cu 495 mii

lei si devine 54765 mii lei.

La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

 • -  20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare-prevederea de 450 mii lei se diminuează cu 100 mii lei și devine 350 mii lei;

 • -  20.02 - Reparații curente - prevederea de 400 mii lei se majorează cu 100 mii lei și devine 500 mii lei;

 • -  20.05.30 - Alte obiecte de inventar - prevederea de 700 mii lei se diminuează cu 210 mii lei și devine 490 mii lei;

 • -  71.01.02 - Mașini, echipamente - prevederea de 953 mii lei se majoreaza cu 20 mii lei si devine 973 mii lei.

71.01.30 - Alte active fixe - prevederea de 1030 mii lei se diminuează cu 305 mii lei si devine 725 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

V .'ZX/

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 290/30.08.2017, astfel:

Venituri:     - venituri proprii                                   46.750,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local             2.668,00 mii lei

TOTAL 49.418,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 55.620,00 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea subvenției de la bugetul local cu suma de 495 mii lei, după rectificare bugetul devine:

Venituri:     - venituri proprii                                    46.750,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local             2.173.00 mii lei

TOTAL 48.923,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 54.765,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala n:i poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare'

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea bugetara nu presupune alocarea de fonduri din bugetul Bcșl si consta dn* diminuarea veniturilor secțiunii de funcționare si direcționarea acestor sumeAn secțiunea d^ dezvoltare datorită redimensionării unor obiective de investiții, diminuarea^.t^pf 'sprbyed^ .. pentru unele obiective de investiții din sursa buget local, majorarea veniturilor acpfdătei,^^ subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariale și concomitent, diminuarea veniturilor încasate din contractele încheiate cu C.A.S. Prahova, necesitatea  redimensionării prevederilor pențXi unele articole bugetare.

Fata de cele prezentate i/ai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECU

Viorel BostinaDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII

Anul 2017

Mii Iei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

Art 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1.Pompa tip Infusomat

13

130

-1

-10

12

120

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

2. Canapea pentru kinetoterapie

1

10

0

0

1

10

Este necesara Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

3.Microscop

1

35

0

0

1

35

Este necesar Laboratorului de analize medicale.                       •

4. Aparat portabil pentru electrocardiograma

2

30

0

0

2

30

Aceste aparate sunt necesare Secției Oncologie si Secției Reumatologie. ,  .. V

5.Electrocardiograf

12 canale

1

18

0

0

1

18

Este necesar Secției Fizioterapie si Recuperare.

6.Hota cu flux laminar |_=1000 mm

1

30

0

0

1

30

Este necesara Secției Oncologie.

7. Hota cu flux laminar

L= 680 mm

1

25

0

0

1

25

Este necesara Compartimentului Hematologie.

8.Centrifuga laborator

1

10

0

0

1

10

Este necesara Laboratorului de analize medicale.

9.Aparat electrostimulare cu soft

1

10

0

0

1

10

Este necesar Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

10. Aparat electrostimulare fara soft

5

40

0

0

5

40

Sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

11.Aparat pentru hemoglobina glicozilata

1

15

0

0

1

15

Este necesar Laboratorului de analize medicale.

12.Ecograf multifuncțional

1

300

0

0

1

300

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

13.Cazan apa calda 70 kw

6

150

0

0

6

150

Este necesara înlocuirea cazanelor care sunt nefunctionale la cele 6 centrale termice.Acestea prezintă uzura fizica si morala.

14.Schimbator de căldură in placi pentru obținerea apei calde menajere

1

15

0

0

1

15

Este necesar pentru prepararea apei calde pentru grupurile sanitare, saloane,sala de mese de la Secția Interne, precum si din cabinetele ambulatoriului de specialitate.Actualul schimbatprrdepy^ căldură cu o vechime de funcționare de \ peste 10 ani prezintă o uzura foarte    5 '

ridicata si din cauza aceasta au fost desființate camere de amestec apa calda -apa rece.

15.Holter EKG

1

15

0

0

1

15

Este necesar Compartimentului Cardiologie din cadrul spitalului.

16.HolterTA

1

15

0

0

1

15

Este necesar Compartimentului Cardiologie din cadrul spitalului.

17.Mașina de spalat profesionala

1

50

0

0

1

50

Mașinile de spalat utilizate in prezent nu fac fata necesarului de rufe pentru spalat existent la nivelul tuturor secțiilor spitalului.

18.Uscator de rufe

1

40

-1

-40

0

0

Uscatorul de rufe existent la Spalatoria spitalului prezintă uzura fizica si morala.

19.Paravan mobil de radioprotectie

1

10

0

0

1

10

Este necesar pentru protecția personalului expus profesional impotriva radiațiilor X emise de aparatul de osteodensitometric din cadrul spitalului.

2O.Set oftalmoscop

1

5

0

0

1

5

Aparatul este necesar cabinetului de oftalmologie din ambulatoriul spitalului deoarece oftalmoscopul vechi cu care este dotat cabinetul prezintă uzura fizica si morala.

21.Calandru

0

0

1

+60

1

60

Calandrul existent la Spalatoria spitalului prezintă uzura fizica si morala.

22.Targa autosanitara

0

0

1

+10

1

10

Este necesara dotarea autosanitarei cu aceasta targa deoarece cea existenta s-a deteriorat.

ARTICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

23. Studiu oferte de soluții privind realizarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3

1

20

-1

-20

0

0

In urma controlului încrucișat realizat de * DSP Vrancea in martie 2016Jș^a recomandat asigurarea unți rezerve de apa potabila in circuitul normal.    . . /

zile in circuitul general

24.Copertina zona de acces capela 6m x4m

1

30

0

0

1

30

Copertina va fi realizata pe o structura ușoara de lemn cu acoperiș din tabla galvanizata.

TOTAL

1003

0

1003

MANAGER


Ec. Iordanescu Maria MihaelaDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena

X.


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Mateescu Veronica Angi
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA 2C


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN BUGETUL LOCAL

Anul 2017


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantita te

Valoare

Can titat e

Valoar

e

Cantita te

Valoare

Valoare an 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

LAnveloparc clădire Reumatologie

150

0

150

0

Se are in vedere imbunatatirea eficientei incalzirii si micșorarea pierderilor termice.

2.Anvelopare

Corp E

100

-80

20

80

Se amana faza de execuție a acestor lucrări pentru anul 2018, datorita faptului ca procesul de obținere a documentației necesare pentru eliberarea autorizației de construcție a fost unul destul de laborios si timpul ramas pana la sfârșitul anului este insuficient pentru realizarea lucrărilor.

3.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

250

-230

20

230

4. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj corp L

200

-185

15

185
5.Modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL1150013 53

40

+80

120

0

Este necesara reproiectarca si reconfigurarea instalației de alimentare cu gaze a Blocului alimentar si a Laboratorului de analize medicale, separat de restul instalației, in vederea monitorizării distincte a consumului de gaze.

6.Realizare instalație gaze naturale de alimentare a cazanului de abur PIFATI la centrala termica spălătorie

60

-20

40

0

Cazanul de aburi Pifati a avut retrasa in anul 2016 autorizația de funcționare emisa de CNCIR datorita avariilor si uzurii acestuia.In decembrie 2016 cazanul a fost reparat putând fi in acest fel reautorizat.Avand in vedere debitul necesar de gaze al acestuia de 60-70 Nmc/h, instalația existenta nu poate asigura acest debit.In consecința este necesara o instalație suplimentara pentru alimentarea acestui cazan.

7.Redimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru Secția Fizioterapie (proiectare si execuție)

70

+150

220

0

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

8.Reabilitare si refunctionalizare Corp clădire N

110

0

110

0

Aceste incaperi din corpul de clădire N sunt destinate functionalizarii Cabinetului Oncologie al spitalului care deține spațiu insuficient avand o adresabilitate cat mai ridicata.

TOTAL

980

-285

695

495

CIAR-CONTABILDIRECTOR FIN

Ec. Musca I


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV» Ing. Mateescu Veronica Angj


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

Buget rectificat octombrie 2017

TOTAL VENITURI - din care:

49418,00

-495,00

48923,00

iota

4II UKILE StU 1IUNII Ut FU NC 1 IUNAKE -- din care.

48433,00

-210,00

48223,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

21,00

0,00

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1 00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

'''   925,00

0,00

925,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

42000,00

-1800,00

40200,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanaiate ntiblina din sume alocale de la

33.10.30

572,00

0,00

572,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

63,00

0,00

63,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-5,00

0,00

-5,00

Subvenții de la bugetele locale pentru soitaie

''43.10.10

1688,00

-210,00

1478,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

3168,00

1800,00

4968,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

985,00

-285,00

700,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

5,00

0,00

5,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanafatii

//^ A

I 43.10.14 I

980,00

-285,00

695,00

Subvenții din bugetul de stat ca:re cugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale «ii jpr.hin^mpntiolnr Ha rnrn ținteați! în cjansitaitp

43.10.16.01

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

UfJf VCJfrsL'Jl'b1 (U/Upf/J tffl?

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in

43.10.17.01

0,00

0,00

IUIAL UHtLIUItLI (bfcC I lUNtA UE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

55260,00

-495,00

54765,00

SeCȚiU^ea de funcțiONaSI țcod

01+80+81+84)

53277,00

-210,00

53067,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

53277,00

-210,00

53067,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod IC

10

20923,00

0,00

20923,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.

10.01

15643,00

0,00

15643,00

Salarii de baza

10.01.01

10800 00

0 00

10800 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1845,00

0,00

1845,00

Alte sporuri

10.01.06

410,00

0,00

410,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2180,00

0,00

2180,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

408,00

0,00

408,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

1737,00

0,00

1737,00

Tichete de masa *)

10.02.01

1200,00

0,00

1200 00

Norme de hrana

10.02.02

0 00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

Buget rectificat octombrie

2017 h

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

537,00

537,00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3543,00

0,00

3543,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2472,00

0,00

2472,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

78,00

0,00

78,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

813,00

0,00

813,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

47,00

0,00

47,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaalator centru anaaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

133,00

0,00

133,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

32289,00

■210,00

32079,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2520,00

-100,00

2420,00

Furnituri de birou

20.01.01

90 00

0.00

90 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

150,00

0,00

150,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

850,00

0,00

850,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200,00

0,00

200,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01 05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

160,00

0,00

160,00

Transport

20.01.07

30,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

0,00

60,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

500,00

500,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

450,00

-100,00

350,00

Reparații curente

20.02

400,00

100,00

500,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

700,00

0,00

700,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

700,00

0,00

700,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.

20.04

27114,00

0,00

27114,00

Medicamente

20.04.01

25254 00

0 00

25254 00

Materiale sanitare

20.04.02

600,00

0,00

600,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

0,00

1200,00

Dezinfectanti

20.04.04

60,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

790,00

-210,00

580,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

0,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

700,00

-210,00

490,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+1

20.06

60,00

0,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

60,00

0,00

60,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

20,00

0,00

20,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

100 00

0.00

100 00

Muniție, furnituri si armament de natura activei

20.15

o.ool

0 00

0 00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

uontriouțu ăleâamimstratiei j5u ne 61 oca te ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte da asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghet

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imorumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheli din a stătu

tuieli judiciare si extrajudiciare derivate ctiuni in reprezentarea Intereselor lui, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.i

20.30

520,00

0,00

520.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2017

Influenta +/-

Buget rectificat octombrie 2017

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20 00

20 00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

500.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Icod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)

57

I1ILUL XALIE UHbL TU1ELT' (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

65,00

0,00

65,00

BURSE

59.01

65 00

000

65 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE cod 80+81)

79

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

60

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

111 LUL XVII PLA II EFEUlUAlk IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

_

SEG j IUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+841

1983,00

-285,00

1698,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (COd 55.01)

55

fit Iul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1983,00

-285,00

1698,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

1983 00

-285 00

169800

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30,

71.01

1983 00

-285 00

1698 00

Construcții

71.01.01

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

953,00

20,00

973,00

Mobilier aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1030 00

-305 00

725 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

I

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

IIILUL XVII PLA II EFEC1UA IE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

—I

Pentru buget 2017: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei la care se adauga excedentul din anul 2016 de 2265 mii lei va fi directionat astfel:998 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 4844 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^OMENftLUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

'NE

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

și a emis:
Data: