Hotărârea nr. 400/2017

Hotãrârea nr. 400 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VîZAT P. ZNTRO legalitate ■; ^SECj.^tar țHOTĂRÂREA NR. 400 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin, Raportul de specialitate nr. 142/06.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 18.07.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

în conformitate cu Raportul din data de 15.09.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

5                                 9                                                                                               9                                  9

foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 privind aprobarea listelor de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative identificată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință, menționat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, persoanei îndreptățite, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 4. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


Contrasemnează,

SECRETAR, Laurențiu DIȚU

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017 s-au aprobat listele de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/31.10.2016.

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.


Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței și a HoMr^Lj^Guvem nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea înrnpficare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odată cu încheierea contractului de închiriere.

A

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativă edificată prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare acestă unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. în vederea repartizării acesteia, Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 18.07.2017 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

Repartizarea către domnul Codreanu Marin care se află la poziția 10 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/2017, a spațiului situat în str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B, ap. 4, format din 2 camere în suprafață totală de 34,65 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 24,27 mp.

Spațiul a devenit liber ca urmare a predării acestuia de fostul chiriaș Chirilă Iuliana, conform procesului verbal încheiat în data de 12.06.2017.

Domnul Codreanu Marin are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 517/19.09.2007. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 28.04.1949, în comuna Bucov. Petentul locuiește împreună cu familia compusă din doua persoane, în imobilul situat în Ploiești, str. Bunavestire nr.36, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Dispoziției nr. 5218/17.06.2010, emisă de primarul municipiului Ploiești și protocolului de predare preluare nr. 13550/29.09.2010.

Veniturile acestora sunt în sumă de 1157 lei.

Având în vedere cele de mai sus, se constată necesitatea ib8hid^^^FC|gdyl de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie fev|cua|i' ^i$Uocuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative sus menționată idc^^O^EAnexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre și repartizării locuinței sus mehț.tOhâîăA^nibanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție și "ăâstefiță socială, propunere identificată în Anexa 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTORE\ ECUT1V, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin Tăbîrcă


AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚI PUBLICE CONTRACTE

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

Anabell Olimpia Măntoiu


DIRECȚIA EC DIRECTO Viorel
OMICĂ, XECUTIV


NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

str. Sabinelor nr. 18 bl. 12B,

ap. 4

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 34,65 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 24,27 mp.

Domeniul public al municipiului Ploiești

HCL 213/2005

/h.NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Codreanu Marin Poziția 10 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

HCLnr. 10/27.01.2017

str. Sabinelor nr. 18 bl. 12B, ap. 4

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 34,65    mp    și

dependințe       în

folosință exclusivă în suprafață de 24,27 mp.

Domeniul public al municipiului Ploiești HCL 213/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

în conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

5                                      9                                                                                                                  5                                         J

retrocedate foștilor proprietari care stabilesc că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății, cu o unitate locativa din fondul de locuințe destinat închirierii edificate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, devenită vacantă, locuința situată în Ploiești, str. Sabinelor nr. 18 bl. 12B, ap. 4.

4% /Mz.....

< • *        , 7 >4 \ tt

tQ •• 7 -•■ -7/i '            L1 /șff

•r-'K" "  Z>/

‘ , .. /■ t               .........’’            ■v'

Repartizarea unității locative disponibile, identificate în Anexa nr.-2'la .prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 18.07.2017 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, întocmit conform listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/27.01.2017.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)


cn"Cî

ART. 26                                                                 /

.ș,


 • (1) Chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului.publi^fsau privat al statului ori al unităților administrativ-teritbțiajbe'' ale acestuia, pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de baza lunar.

 • (2) Chiriile pentru locuințele prevăzute la alin. (1) se diferențiază pe categorii de localități și pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, după cum urmează:

  Zona în cadrul localității

  Categoria localității

  Municipii    Orașe    Comune

  A

  B

  C

  D

  • 3.5           2,5        1

  • 2.5          2          0,5

  2             1,5

  • 1.5           1

 • (3) Pentru locuințele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

 • (4) Comunicatele Institutului Național de Statistica și Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României.

ART. 27

(1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

Categoria suprafețelor

Tariful de bază (lei/mp)

Suprafața locuibilă

0, 84

Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului,

bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării,

0,34

camerei de baie, WC

Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor,

spălătoriilor, uscătoriilor

0,19

Suprafața garajelor

1,27

Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră,

cramă și altele asemenea

1,27

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor

din mediul rural

0,02

(2) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcție de rata anuală a inflației, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

HOTĂRÂRE nr. 310 din 28 martie 2007                            * R 0,

pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) pracț^caț-C^' pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domețyiț^ui,^p/^x public sau privat al statului ori al unităților administrativ^/' ■ .' teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale/^i'... societăților comerciale, companiilor naționale, societăților/. ' naționale și regiilor autonome

ART. 1

(1) începând cu luna martie 2007, tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome este prevăzut în tabelul de mai jos:

Categoria suprafețelor

Tariful de bază (lei/mp)

Suprafața locuibilă

Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC

Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor

Suprafața garajelor

Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele asemenea

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural

0, 84

0,34

0,19

1,27

1,27

0,02

(2) Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

ART. 2

 • (1) Tariful de bază lunar al chiriei pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative din comune este de 0,02 lei/mp, din orașe este de 0,03 lei/mp, iar din municipii este de 0,04 lei/mp.

 • (2) Chiriile pentru aceste terenuri se diferențiază pe categorii de localități și pe zone prin aplicarea coeficienților prevăzuți la art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național

ART. 1

Fondul de locuințe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se va constitui de către consiliile locale din acele unități administrativ-teritoriale care au înregistrat peste 10 cbreriî.:...^' formulate de persoane restituire și care au a prezentei ordonanțe

evacuate ca urmare a aplicării l^gi{-lbr de fost aprobate până la data intrării în vigoare^ de urgență, prin:                    f| ?| <

cu prioritate a unor locuințe din -fondul aflate în proprietatea unităților' -'.


 • a) redistribuirea destinat închirierii,

administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada---. . exploatării, inclusiv a unor astfel de locuințe disponibile'din"'""’ fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) distribuirea cu această destinație a cel mult 20% din numărul de locuințe nou-construite conform prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, la data finalizării și punerii în funcțiune a acestora;

 • c) construirea de locuințe sociale prin programe de investiții promovate pe plan local în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 (*actualizată*) privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (actualizată până la data de 9 mai 2008*)

ART. 1

(2) Fondul de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale din acele unități administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptățite, în condițiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București.

ART. 4

închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 14

(1) Locuințele din fondul destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și nu pot fi vândute.

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizatâ*) administrației publice locale

ART. 36


 • (5) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Ij consiliul local: a) hotărăște darea în administrare, co sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei S^raȘțflfifli sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor pub^^bddp  interes local, în condițiile legii;

 • (6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lîl^J‘d)ți;7 consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale șv^b-k-condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) privind locuințele

(actualizată până la data de 1 ianuarie 2016*)

Cap. V Locuința sociala

ART. 44

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominala a chiriei, calculată potrivit art. 31, va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința socială.

ART. 4 5

Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

în cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administrației publice locale va opera modificarea chiriei și a subvenției acordate, cuvenite proprietarului


PROCES - VERB AL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă jgoaală dWtfâta de 107.2017                           ■'

Comisia nr. 5 pentru proiecție și asistență socială s-a întrunit în următoarea componență: . ..

■          J2..S'

Președinte: Robert Ionul Vîscan

Membri i: Marii ena Stanciu

Constantin Gabriel Minea

Sanda Dragulea

Paulica Drăgusin

Salceanu Claudia Oana

Valentin Marcu

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚI A SERVICIILOR SOCLALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1) Cereri Androne Gabriel, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 36, adresate autorităților publice centrale, prin care solicita schimbarea locuinței.

 • 2) Cerere Doncila Filip, domiciliat in Ploiești, str. Gh. Doja. nr. 195, prin care solicita schimbarea locuinței.

 • 3) Cerere primire in audienta, di. Codreanu Marian, poziția 10, in Lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății pentru o singura persoana, valabila pe anul 2017.

 • 4) Cerere primire in audienta, d-na Nicolescu Laura, domiciliata in Ploiești, str. Munteniei, nr. 24, prin care solicita soluționarea problemei locative.

 • 5) Cerere primire in audienta, dl. Nicolae Viorel, domiciliat in Ploiești, str. Al. Calinei, nr. 5. bl. 27A, cam. 79.

 • 6) Cerere primire in audienta, dl. lonita Daniel, domiciliat in Ploiești, str. Al. Calinei, nr bl. 27A, cam. 69.


DIRECȚIA de gestiune patrimoniu       . R o

4

10 ne comunica refuzul privind repartizarea camerei iWenU

,ț o c.^


--~    ~~~~~"                      /

Prin adresa nr. 13132/15.06.2017, dl Ilie Vasile cu domiciliiifc^'PlQÎe^i' .10 ne comunica refuzul privind repartizarea camerei

1.

Iuliu Mania. nr.

sociala conform procesului verbal din data de 28.04.2015. Dl. Ilie Vasil^fgf&a~


Catinei. repartiție ce a fost aprobata in ședința Comisiei nr.5 pentru

de necesitate propusa . solicitând „o casa pe.pamant” deoarece este bolnav.

2. Doamna Stan Ioana deține cu contract de închiriere nr. 285/06.01.2010 spațiul cu destinația de locuință situai în strada Elena Doamna, nr. 51. Spațiul are destinția de locuință de necesitate și este compus din doua camere în suprafața de 30,82 mp, vestibul în suprafață de 5,68 mp și teren curte în suprafață de 257,64 mp cota indiviza din 11.33,32 m.p . In contractul de închiriere sunt înscrise patru persoane (titular, soț, fiică și fiu ). Chiria lunara este in cuantum de 48.10 lei si este achitata inclusiv luna mai 2017.

Contractul de închiriere a fost întocmit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 416/18,12.2009, pe o perioadă de 6 (sase ) luni, cu posibilitatea de prelungire, fiind prelungit prin acte adiționale succesive. Ultimul act adițional este înregistrat sub nr.15199/31.10.2013 și are termen de închiriere pana Ia data de 02.04.2014,

Prin cererea nr. 5197/19.03.2014 doamna Stan Ioana solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu destinație de locuința de necesitate situata în strada Elena Doamna, nr. 51..

Imobilul situat in Ploiești, strada Elena Doamna, nr. 51 nu a făcut obiectul revendicării potrivit Legii nr. 10/2001.

In raportul de specialitate la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 416/18.12.2009, se precizează faptul ca acesta locuința de la adresa poștala Elena Doamna nr. 51, se repartizează pana când doamnei Stan Ioana, i se va repartiza o locuința destinata chiriașilor evacuați din case naționalizate, intrucat are dosar depus la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Prin cererea nr. 4468/2017 doamna Stan Ioana a solicitat prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de la adresa poștală Elena Doamna nr. 51. Solicitarea a fost analizată de Comisia 2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii carte Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local ai Municipiului Ploiești în data de 26.04.2017.

.Potrivit procesului-verbal din data de 26.04.2017, soluția Comisiei nr. 2 a fost aceea de prelungire a contractului de închiriere pe o perioadă de 6 luni,, condiționat de achitarea debitelor, debite care au fost achitate în data de 26.04.2017.

Analizând listele de priorități aprobate pentru anul 2017 potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/201 7, s-a constatat faptul că doamna Stan Ioana mi <ipurează pe listele cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății


Având in vedere aspectele invocate mai. sus, prin adresa nr. 4468/16.05.2017, am -olicitat ASSC, să ne comunice, în cel mai scurt timp posibil, punctul de vedere cu privire aspectul legat de faptul că doamna Stan Ioana nu fint urează pe listele prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății^-''— fox/'v \.

Prin adresa nr. 6170/24.05.2017. ASSC ne-a comunicat faptul ca.<’:” ' doamna Stan Ioana nu si-a mai actualizat dosarul conform prevederilor legale.

ScMIK I tui    UVaidHVJ Miun ivanu (.A ivou i vuMMii4.uiM wv vvinoiu *u.

05.07.2017. Potrivit procesultii-verbal din data de 05.07.2017, soluția Comisieiinr/Z^t&sj/ de a o invita pe doamna Stan Ioana la ședința Comisiei nr. 5.                ' --


pAp'" ' Z\ \ Va* .'. din anul1.20 !\1 ,:A,

.. 1 '>•' 1' > ■ Solicitarea doamnei Stan Ioana a fost reanalizată de Comsia nr. ;2.: în jdata de, •


3. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/27.01.20.17, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.


HOTĂRĂȘTE:

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


lt Comisia ,    / > ®            ■■ hM                act.                 si ,    . a

decis.../?zAc                                                         ..........

££.... .« .Zc.h' A .CJfe.. .Ăă'Â/.MZLZ...                   ................


2) Comisia              a,/  .       luat        c -act           / si             a

decis...crtW.q... Zfo. A/Z......Z>z^c?z/e.6.:?.........


3)


4)

5)

Comisia .......

decis......7?/

Comisia

decis...

.41

Comisia ,

decis....;/?..


hiat            ,. act


si


a- , /             luat                  act

/fopAc.,Z?X’.9...Ar/;


/ Ă,,'


 • 7) Comisia        _ a              luat              act

decis.........*???.                                  .:......

$ / /Z’- -±X—£-z)Ara p'nr///7),w, 7™$, C'QZfe fift/L,                      f0™-             OfoOZ/ViZZ.

F        ^IRECTIA DE GESTIUNE patrimoniu

A' — 2>0/7<gJ7Xc

<Vh'ona frtfna.

'Țuofar

1) Comisia                a               luat .          act .         si

decis...P.Cf3.....r4/^..<&.......CQ?...H...tffi.h.?..Ă.Q.QXM.Z).k.. cÂ

DCC dțkfh.              .. !$..$&.:. fff.:. .CQb'.O.d'.. .flfi.Ș.,...     Z..


2) Comisia             . a               luat .            act               si

decis..<29..-fifi.P-ffifț!O-./(ffîfie.. .Cfi(PSff.'W9..y. Z$7Z...J?.9^9.C.

fcx.. .&     /r^funfrj yt^ o                    £> fiiz/u'

a               luat              tact               sL

U ocfi && <~vcdtf    yfi)u Jfifo//fiz&*<£ cU/vfi<z/z>> &//#/ fifS&fi

'Z) Z. 9Z, o<ozf>- ffi

/o -             />/'./y,

3) Comisia             a

decis <? /:..!.......t

-C CbyA//,      nu oc

Q&nfnfaz

/Z&cXu. fifih'hc> &fzx — £>&> fr /z-y -fo o <t->

Cocfirp/iy fif?Uz>fi

Președinte: Robert Ionuț Vîscan


Valentin Marcu.


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

9          9                                9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale


(1

PREȘEDINTE, Vîscan Rbhert Ionuț


Data: K OS-W