Hotărârea nr. 40/2017

Hotãrârea nr. 40 privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii ”Extindere reţea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuş, Fabricilor, Astra”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 40


privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economidi și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

„Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor: Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Paulica Drăgușin, Cristina Enache, Cristian Ganea, Bogdan Hodorog, Constantin Minea, Marius Mateescu, Puiu Neagu, Paul Palaș, George Pană, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Florina Sorescu, Aurelian Tudor, Sorin Văduva și Robert Vîscan și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”,

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 15.02.2017;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă actualizarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

"Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Mimiu într-o zonă echipată corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

Investiția propusă arc caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico - sanitare ale locuitorilor, în conformitate cu standardele în vigoare.

Proiectul propune soluția tehnică de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu. cu descărcare în colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesară execuția urmatoărelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CP industrială

 • -  conductă refulare

 • -  stație pompe ape uzate menajere

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Local Ploiești nr. 49/26.02.2010.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală. Iară TVA = 6.080.543,20 lei

din care C+-M, Iară TVA = 5.019.024,90 lei


Față de cele arătate, propunem aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-

6.02.2010 nentru obiectivul khiului, Fierarilor,

economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 de investiții "Extindere rețea canalizare cartier  Intrarea Beids, Fabricilor, Astra


Direcția Tehnic Investiții

Direcția Economică

RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții

"Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Mimiu într-o zonă echipată corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

Investiția propusă are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico - sanitare ale locuitorilor, în conformitate cu standardele în vigoare.

Proiectul propune soluția tehnică de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu, cu descărcare în colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesară execuția urmatoărelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industrială

 • -  conductă refulare

 • -  stație pompe ape uzate menajere

Prin execuția acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea Infiltrațiilor.

Rețelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametre D200 - D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municipiului Ploiești, de-a lungul străzilor: Mimiului, Intrarea Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra.

Documentația tehnică a fost elaborată ținând cont de principiul funcționării pe bazine a rețelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul existent pe B- dul Petrolului.

Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat Dnl60, se vor realiza pană la limitele proprietăților consumatorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

După terminarea lucrărilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face în funcție de natura acestuia, cu mențiunea că, pentru străzile de pământ, contractele de execuție a rețelelor de canalizare vor cuprinde și lucrările privitoare la modernizarea străzilor, astfel încât să fie evitată colmatarea rețelelor noi.

Documentația tehnică face propuneri de execuție a extinderilor de canalizare pe tronsoane, din aval spre amonte, cu închiderea traficului carosabil pe tronsonul de stradă afectat.

Apele uzate menajere, evacuate in canalizarea orășenească, vor respecta obligatoriu condițiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.

Studiul dc fezabilitate și indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Local Ploiești nr. 49/26.02.2010.

O W® zH

■■ 7

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, Iară TVA = 6.080.543,20 lei

din care C-l M, fără TVA = 5.019.024,90 lei

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitaționala, a fost propusa executarea unei statii dc pompare a apelor uzate, amplasată pe str. Fabricilor.

DUR AIA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi ctapizate în funcție de alocația bugetară.

Față dc cele arătate, propunem aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”

Direcția febnic-1 nvestiții, Director execuți Sorina ȘOMDirecția Economică, Director Executiv

Nicoleta CRĂCIUNOIU


Șef Serviciu, Mariana STOCHIȚĂ
Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director executiv, Roland Qorian ENE

SC Alpenside SRLDEVIZ GENERAL ■ SF 01 (Recalculat la 10.02.201^.: .

"Extindere rețea canalizare, zona SUD-Cartier MIMIU si cartier RAFOV Ap Municipiul Ploiești,Județul Prahova"

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R.         4,4956 lei / euro din data de         10.02.2017-


Anexa5cf. HGnr. 28/09.01.2008

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

Valoare (tara TVA)

TVA(ie%)

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

6

T

UAPIIULUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1.2.

Amenajarea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Total capitolul 1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

SF10

Alimentare cu energie electrica statii de pompe pe rețea canalizare

6,1000

1,3569

1,4640

7,5640

1,6825

Total capitolul 2

6,1000

1,3569

1,4640

7,5640

1,6825

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

 • 3.1.

 • 3.2.

Studii de teren (topo, geo)

- Topo, geo

21,5000

4,7825

4,0850

25,5850

5,6911

Taxe pt. obținere de avize, acorduri si autorizații

25,0000

5,5610

4,7500

29,7500

6,6176

3.3.

Proiectare si inginerie:

0,0000

0,0000

-S.F.

14,5000

3,2254

2,7550

17,2550

3,8382

- DTAC, Proiect tehnic si detalii execuție

188,0000

41,8187

35,7200

223,7200

49,7642

- Documentații obtihere avize

3,0000

0,6673

0,5700

3,5700

0,7941

• Verificarea tehnica a proiectării

10,0000

2,2244

1,9000

11,9000

2,6470

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

37,0000

8,2303

7,0300

44,0300

9,7940

3.5.

Consultanta:

48,0000

10,6771

9,1200

57,1200

12,7058

3.6.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

18,0000

4,0039

3,4200

21,4200

4,7647

Personal supraveghere execuție (inspector șantier)

75,2854

16,7465

14,3042

89,5896

19,9283

Total capitolul 3

440,2854

97,9370

83,6542

523,9396

116,5450

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF8 SF9

SF10

Construcții si instalații

Rețea canalizare pe str. MIMIULUI Rețea canalizare pe str.FABRICILOR 1 Rețea canalizare pe str. FABRICILOR 2 Rețea canalizare pe str. Intr. BEIUS Rețea canalizare pe str.ASTREI1 Rețea canalizare pe str. ASTREI2 Rețea canalizare pe str. FIERAR11 Rețea canalizare pe str. FIERARI 2 Rețea canalizare pe str. FABRICILOR 3 Rețea canalizare pe str. FABRICILOR 4

2 342,1057

78.2594

1 066,9432

132,0712

101,4749

136,3754

249,1149

242,3393

288,4937

375,7472

520,9773

17,4080

237,3306

29.3779

22,5721

30,3353

55,4131

53,9059

64.1725

83 5811

445,0001

14.8693

202,7192

25,0935

19,2802

25,9113

47,3318

46,0445

54,8138

71,3920

2 787,1058

93,1287

1 269,6625

157,1647

120,7552

162,2867

296,4468

288,3838

343,3075

447,1392

619,9630

20,7155

282.4234

34,9597

26,8607

36,0990

65,9415

64,1480

76,3652

99,4615

Total construcții + instalații

5 012,9249

1 115,0736

952,4557

5 965,3806

1 326,9376

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

0,0000

Total montaj

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Total (C + 1 + M

5 012,9249

1 115,0736

952,4557

5 965.3806

1 326,9376

4 3

SF10

Ulilaja. echipamente tehnologico oi funcționate cu montaj

Rețea canalizare pe str. FABRICILOR 4

18,2660

4,0631

3,4705

21,7365

4,8351

Total utilajo

18,2660

4,0631

3,4705

21,7365

4,8351

4.4.

utiiajd tartjmuntyj si bcnipaitrsntti ue transpun

Total utilaje

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4.5.

Dolari

owo

(W0

W

OWJ

Total dotar

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46.

Active necorporale

0.0000

0,0000

0,00001 0,0000

0,0000

Total capitolul ‘

5 031,1909

1 119,1367

955,9263]    5 987,1172

j 1 331,7727' 1 7 1 » 1 • 1 6 1 1 7

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

5.1.

5.1.1. Lucrări de construcții 2 %

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

.... 0,0000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale:

■ MLPTL 0.6%

30,1141

6,6986

0,0000

30,1141

6,6986

- CSC 0.5%

25,0951

5,5822

0,0000

25,0951

5,5822

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute      10%

547,7576

121,8431

109,5515

657,3092

146,2117

Total capitolul 5

602,9669

134,1238

109,5515

712,5184

158,4924

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,0000'

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6.2.

Probe tehnologice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Total capitolul 6

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

TOTAL GENERAL

6 080,5432

1 352,5543

1 150,5960

7 231,1392

1 608,4926

Din care C + M

5 019,0249

1 116,4305

953,9197

5 972,9446

1 328,6201


Ofertant


Nota: La recalculare s-au avi Evoluția curs Euro, Valoarea Devizele oferta întocmite de


*V;

it in vedere următoarele:


AUTORITATEA CONTRACTANTA BeneficiarROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA                      ;  -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ;

HOTĂRÂREA NR.49----—-------- -              „                   4? ■'/

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza ? y studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de invei^țîi' “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fie^arilorf' Intrarea Beius, Fabricilor, Astra”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Andrei Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra”.

Ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra”, conform anexei 1.

Art.2. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi 26 februarie 2010.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


Telefon 0244 516699, int.162

RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Mimiu intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

In zona cartierului Mimiu exista străzi canalizate parțial sau necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere realizandu-se local, prin descărcarea în puțuri absorbante, fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu, cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere — 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  statie pompe ape uzate menajere

Prin execuția acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apa freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea Infiltrațiilor. Rețelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametre D200-D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploiești, de-a lungul străzilor: Mimiului, Intrarea Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra.

Documentația tehnica a fost elaborata ținând cont de principiul funcționarii pe bazine a rețelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul existent pe B-dul Petrolului. Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat Dnl60, se vor realiza pana la limitele proprietăților consumatorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

După terminarea lucrărilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face in funcție de natura acestuia, cu mențiunea ca, pentru străzile de pamant, contractele de execuție a rețelelor de canalizare vor cuprinde si lucrările privitoare la modernizarea străzilor, astfel incat sa fie evitata colmatarea rețelelor noi.

Documentația tehnica face propuneri de execuție a extinderilor dj^panalizar Jț’W \ tronsoane, din aval spre amonte, cu închiderea traficului carosabil jp ^ronșbnuMe\ J ■ strada afectat.

Apele uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca,Vyor respecta-/ ■. obligatoriu condițiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.          MZ .  •. Z

Pentru lucrările prevăzute s-a obtinut Certificatul de. Urbanism nr.1271/30.09.2009, iar documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tefinico-economice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, aviz nr.327/22.12.2009.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 6.688.133 lei / 1.558.606 C din care C+M, inclusiv TVA = 5.757.322 lei / 1.341.591 C

Strada

Lungime ml

Valoare totala investiție /lei

Valoare C+M/lei

Valoare totala investiție /euro

Valoare C+M /euro

Guri de scurgere buc.

Racorduri menajere buc.

Mimiului

1170

3.259.621

2.816.992

759.624

656.473

63

75

Fierarilor

420

609.700

522.695

142.084

121.809

22

57

Intrarea

Beius

100

162.416

138.154

37.850

32,195

6

14

Fabricilor

1532

2.380.447

2.045.453

554.741

476.576

58

48

Astra

260

275.950

234.028

64.307

54.538

12

19

TOTAL

3482

6.688.133

5.757.322

1.558.606

1.341.591

161

213

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitaționala, a fost propusa executarea unei stafii de pompare a apelor uzate, amplasata pe str.Fabricilor.

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi etapizate in funcție de alocația bugetara.

Urmare a celor prezentate, supunem aprobării indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ing.Florina POPESCU

SEF SERVK^VESTITII Ing.Teodora MARIAJ. / Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS DIRECTOR

Luminița GAB0RFI


întocmit, Ștefan D.

2 ex./04.02.2010CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


La proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnlco-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra ”

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Mimiu intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităților teritoriale și sociale din Municipiul Ploiești.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu, cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  stafie pompe ape uzate menajere

Pentru lucrările prevăzute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 1271/30.09.2009, iar documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, aviz nr.327/22.12.2009.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA - 6.688.133 lei / 1.558.606 C

din care C+M, inclusiv TVA = 5.757.322 lei / 1.341.591 €

Strada

Lungime mi

Valoare totala investiție /Iei

Valoare C+M/Iei

Valoare totala investiție /euro

Valoare C+M /euro

Guri de scurgere buc.

Racorduri menajere buc.

Mimiului

1170

3.259.621

2.816.992

759.624

656.473

63

75

Fierarilor

420

609.700

522.695

142.084

121.809

22

57

Intrarea

Beius

100

162.416

138.154

37.850

32.195

6

14

Fabricilor

1532

2.380.447

2.045.453

554.741

476.576

58

48

Astra

260

275.950

234.028

64.307

54.538

12

19

TOTAL

3482

6.688.133

5.757.322

1.558.606

1.341.591

161

213Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitaționala, a fost -propusa executarea unei statii de pompare a apelor uzate, amplasata pe str.Fabricilor.

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi etapizate in funcție de alocația bugetara.

Față de cele arătate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra ”


Pr. Nr.: 171A - Faza: SF EXTINDERE REȚEA CANALIZARE, zona SUD - cartier MIMIU si^cajrțț^f'RAFOV

Municipiul PLOIEȘTT^ud.'PRASOVA

._____________________,


| CâTtierMMKF

DEVIZ GENERAL - SF 01

privind cheltuielile necesare realizării investiției

\\S < v

[n mii let/mii euro la cursul 4.2911 lel/mii Iei la cursul B.N.R. din data de20.10.2009

Conform Hotarare nr.2&22.bt200ff^ ,• 4

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare^finclusivTVA)

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

2

3

4

5

5

a

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

O.ODD

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pt protecția mediului si aducere la st inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

SF 10 ]Alim. cu energ. Electrica st. pompe ape uz. Menaje, - Fabricilor 4

5.000

1,165

0.950

5.950

1.387

TOTAL CAPITOL 2

5.000

1.165

0.950

5.950

1.387

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren - RT+GEO

21,500

5.010

4.085

25.585

5.962

3.2.

Taxe pt obținerea de avize, acorduri si autorizații

9.382

2.186

1.783

11.164

2.602

3.3.

Proiectare si inginerie

3.3.1

Proiectare si inginerie SF

14.073

3.280

2.674

16.747

3.903

3.3.2

Proiectare si inginerie DOC+PAC+PT+DE+verif MLPT

187.852

43.777

35.692

223.543

52.095

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție     N

37.527

8.745

7.130

44.658

10.407

3.5.

Consultanta

48.909

10.932

8.913

55.822

13.009

3.6.

Asistenta tehnica

98.542

22.964

18.723

117.265

27.327

TOTAL CAPITOL 3

415.785

96.895

78.999

494.784

115.305

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

SF 1

Rețea canalizare pe Str. MIMIULUI

2,298.272

535.590

436.672

2734.944

637.353

SF 2

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 1

68.614

15.990

13.037

81.651

19.028

SF 3

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 2

1,011.240

235.660

192.136

1203.376

280.435

SF 4

Rețea canalizare l-nt BEIUS

112.714

26.267

21.416

134.130

31.258

SF 5

Rețea canalizare Str. ASTRE11

77.418

18.042

14.709

92.127

21.469

SF 6

Rețea canalizare Str. ASTREl 2

113.516

26.454

21.568

135.084

31.480

SF7

Rețea canalizare Str. FIERARILOR 1

237.786

55.414

45.179

282.965

65.942

SF8

SF9 SF 10

Rețea canalizare Str. FIERARILOR 2

188.660

43.965

35.845

224.505

52.319

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 3

260.473

60.701

49.490

309.963

72.234

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 4

322.241

75.095

61.226

383.467

89.363

TOTAL SUBCAPITOL 4.1.

4690.934

1093.178

891.277

5582.211

1300.881

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

SF 10

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 4

1.236

0.288

0.235

1.471

0.343

TOTAL SUBCAPITOL 4.2.

1.236

0.288

0.235

1.471

0.343

4.3.

Utilaj tehnologic

SF 10

Rețea canalizare Str. FABRICILOR 4

4.119

0.960

0.783

4.902

1.142

TOTAL SUBCAPITOL 4.3.

4.119

0.960

0.783

4.902

1.142

4.4.

Utilaje fara montaj si echîp. de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

4696.289

1094.425

892.295

5588.584

1302.366

?I

----------s----------1

4          I

—i

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

(! '

. 7

5.1.1. Lucrări de construcții 3%(1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2+5.1.1)

140.915

32.839

26.774

ij’-467.689.

39.078

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.00D

"'6,000

Q.000

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

140.915

32.839

26.774

1.67.689

39:078.,

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

, v,

-.

Fond CSC - O.5%(1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)

24.190

5.637

4.596

26.787

Taxa ISC -O.7%(1.2 +1.3 *2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)

33.867

7.892

6.435

40.301'

9.592

Taxa autorizare - 1%(C+M) = 0.01 (1.2+ 1.3 +2 +4.1 +4.2+5,1.11

48.361

11.275

9.192

57.573

13.417

TOTAL SUBCAPITOL 5.2.

106.438

24.804

20.223

126.661

29.517

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 5%(1.2+i.3+2+3+4)

255.854

59.624

48.612

304.466

70.953

TOTAL CAPITOL 5

503.207

117.268

95.609

598.816

139.548

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2,

Probe tehnologice si teste       N

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

5620.280

1309.753

1067.853

6688.134

| 1558.606

Din care C+M

4838.085

1127.470

919.236

5757.321

| 1341.689

PROIECTANT SPECIALITATE,

S.C. RETECO S.A. Ploiești

AUTORITATEA CONTRACTANTA

BENEFICIAR

Sef proiect specialitate,

Ing. Iulian COMPANIS

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiul de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra”

Și a emis:
' ■ V!'i J \ ■ .........'

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție :

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiul de fezabilitate SF 01, aferenta obiectivului de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra” Și:

/H'îV .....F.AVWEi'c

PREȘEDINTE,

SECRETAR,Elisabeta PQPOVICI

Data:    . 0Z


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului,

9   9     77

Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra”